งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 Gene Manipulation. 2 การจัดการหรือตัดแต่ง genetic materials โดยตัดต่อ ระหว่างโมเลกุล DNA จากแหล่ง ที่ต่างกัน ได้ DNA โมเลกุลใหม่เป็นโมเลกุลผสม เรียกว่า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 Gene Manipulation. 2 การจัดการหรือตัดแต่ง genetic materials โดยตัดต่อ ระหว่างโมเลกุล DNA จากแหล่ง ที่ต่างกัน ได้ DNA โมเลกุลใหม่เป็นโมเลกุลผสม เรียกว่า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 Gene Manipulation

2 2 การจัดการหรือตัดแต่ง genetic materials โดยตัดต่อ ระหว่างโมเลกุล DNA จากแหล่ง ที่ต่างกัน ได้ DNA โมเลกุลใหม่เป็นโมเลกุลผสม เรียกว่า Recombinant DNA วิธีการทำหรือ methodology เรียกว่า Recombinant DNA technology หรือ Genetic engineering หรือ Gene cloning * Clone หมายถึง ประชากรของสิ่งที่ เหมือน

3 3 หลักการทำ Gene Cloning 1. เลือก DNA โมเลกุลที่ต้องการ clone เรียกว่า Foreign DNA และเลือก DNA โมเลกุลที่ นำหน้าที่เป็นพาหะ เรียกว่า Vector DNA แยกตัด foreign DNA และ ตัด vector DNA ด้วย enzyme ชนิดเดียวกัน Enzyme ที่ใช้เรียกว่า Restriction enzyme

4 4 หลักการทำ Gene Cloning ( ต่อ ) 2. เลือกท่อน (fragment) ของ cut foreign DNA ขนาด พอเหมาะที่จะ clone โดย วิธี แยกในสนามไฟฟ้า Electrophoresis ซึ่งจะให้แถบ (bands) ของ DNA ขนาดต่าง ๆ กัน แล้วตัดและแยกแถบที่ต้องการ ออกมาสกัดแยกให้ได้ DNA fragment ที่ต้องการ

5 5 หลักการทำ Gene Cloning ( ต่อ ) 3. Insert DNA fragment เข้าไป ในโมเลกุลของ cut vector DNA ด้วย enzyme Ligase จะได้ DNA ผสมโมเลกุลใหม่ เรียกว่า Chimeric DNA หรือ Recombinant DNA 4. Introduce Recombinant DNA เข้าไปใน host cells ของ cloning vector โดยวิธี transformation หรือ วิธีอื่น ๆ host cells โดยทั่วไปใช้ E. coli และ yeast

6 6 Recombinan t DNA First cloning Principle of cloning

7 7 5. Recombinant DNA ภายใน host จะแบ่งตัวเพิ่มจำนวนและ ถ่ายทอดไปพร้อมกับการแบ่งตัว เพิ่มจำนวนของ host ทำให้ได้ identical copies ของ recombinant DNA จำนวนมาก เรียกว่า Amplification 6. ทำการตรวจเลือกหา (screening) host cells มี recombinant DNA หลักการทำ Gene Cloning ( ต่อ )

8 8 Cloning Vectors 1. Plasmid 2. Bacteriophage 3. Cosmid 4. Phagemid 5. Artificial chromosome

9 9 1. Plasmid vectors  Plamids เป็น extrachromosome ใน microorganisms โดยเฉพาะ bacteria  เป็น double-stranded circular โมเลกุล  ขนาด ~ 1 kb (1 kb = 1000 bp) ถึง 200 kb  มี antibiotic-resistance genes ที่สามารถใช้เป็น markers สำหรับคัดเลือก cloning ที่ positive  pBR322 เป็น plasmid ตัว แรกที่ใช้ใน cloning

10 10  ขนาด 43. Kb  มี Ampicillin resisteant gene และ Tetracyclin resistant gene  มี restriction sites มากและ ง่ายต่อการใช้ทำ cloning เช่น EcoRI, PstI, BamHI  มี Origin of replication  นำเข้า bacteria โดย Transformation pBR 322 1.1 pBR322

11 11 Cloning in pBR322 Amplification

12 12 1.2 pUC8  Plasmid ที่ carry 2 markers 1. lacZ gene code ให้ b- galactosidase และ 2. Amplicillin resistant gene  culture E.coli host ใน X- galactopyranosi de (5-bromo-4- chloro-3-indolyl- b-D- galactopyranosi de)

13 13 1.3 Yeast episomal plasmids / YEps  2 um plasmid ขนาด 6 kb  มี gene resist ต่อ inhibitors เช่น copper และ methotrexate  ใช้ leu2 gene เป็น marker

14 14 Cloning in yeast

15 15 1.4 Ti plasmid  Ti plasmid หรือ T- DNA ใน Agrobacterium tumefaciens ในดิน  integrate เข้า plant chromosomal DNA  produce callus หรือ cancer growth หรือ crown gall ในพืช

16 16 Plant clonimg using Ti plasmid

17 17 2. Bacteriophage vectors  Double-stranded virus ที่บาง ระยะอยู่ในรูป Linear duplex ได้  ส่วนมากใช้ Bacteriophage Lambda( ) ขนาด ~ 50 kb  ใน Linear duplex form ที่บริเวณ ปลายสุดทั้ง 2 ข้างของเส้นเป็น ช่วง Single strand ขนาด 12 nucleotides เรียกว่า Cohesive ends หรือ COS sites  Cos sites ทำ complementary ต่อกัน ให้ได้ circular duplex DNA ก่อน pack เข้า capsule กลายเป็น bacteriophage

18 18 2.1 Charon phage vector  มี genes ~ 50 % ที่ จำเป็นต่อ growth  package DNA ให้ เป็น circular form ได้ 78-105 %  vector รับ insert ได้ 12-25 % จึงเหมา สำหรับ clone eukaryote เช่น ทำ Genomic library

19 19 2.2 M13 vector  single-stranded phage  Rolling circle replication  รับ insert ที่เป็น single-stranded version ของ cloned gene ระหว่าง 300-1000 bases  ใช้ cloning เพื่อ sequence DNA

20 20 3. Cosmid vector Vector ที่ construct จากส่วน ของ 1. Plasmid : drug-resistant marker, origin of replication และ restriction sites จึงมี replication ได้เหมือน plasmid 2. l phage : cos sites สำหรับ packaging cloned DNA ให้ เป็น phage chromosome ใน in vtro

21 21 Cosmid vector  cosmid มี ขนาด 4-6 kb  cosmid สามารถรับ insert foreign DNA ได้ ระหว่าง 35 - 50 kb เหมาะ ในการ clone gene ขนาด ใหญ่ของ eulararyote

22 22 4. Pagemid vectors Vector ที่ construct ให้มี characteristics คล้าย cosmid คือ มีทั้งของ phage และ plasmid มี multiple cloning site insert เข้าที่ lacZ gene มี origin of replication จาก single-stranded f1 คล้าย M13 ทำให้ package ได้ single- stranded phagemid DNA

23 23 Transcription vector / Bluescript vector / pBS  มี Multiple cloning site  มี 2 RNA polymerase promoters คือ T3 promoter ข้างหนึ่ง และ T7 promoter อีกข้างหนึ่ง  สามารถ transcribe RNA ใน in vitro  ใช้ศึกษา translation in vitro

24 24 5. Artificial chromosome เป็น Construct เพี่อทำ cloning ใน yeast เรียกว่า Yeast Artificial chromosome / YAC เป็น mini-chromosome ประกอบด้วย 1 centromere, 2 telomeres, origin of replication, และ seletable marker gene(s) ใช้ศึกษา chromosome segregation ระหว่าง meiosis และ cloning DNA ขนาดใหญ่ได้ ถึง 150 kb

25 25 Yeast artificial chromos ome vector YAC vector

26 26 DNA manipulative enzymes Enzymes ที่ใช้ตัด DNA อย่าง specific และต้อง บริสุทธิ์ มี 2 ชนิดหลัก 1. Restriction endonucleases 2. DNA ligases

27 27 Restriction Endonuclease  Type II restriction endonuclease  recognize specific nucleotide sequences  cut 4-8 nucleotide sequence  cut ends 2 types  Blunt ends เช่น AluI  Stricky ends เช่น EcoRI

28 28 Cut ends by restriction endonucleases

29 29 DNA ligase เชื่อม DNA โมเลกุล ระหว่าง Sticky ends : efficiency ค่อนข้างดี Blunt ends : efficiency น้อยกว่า

30 30 DNA library คือ Set ของ DNA clones ที่เก็บ ไว้ทั้งหมดเพื่อใช้ตรวจหาและ ศึกษา genes  Genomic DNA library : ของ 1 genome ซึ่งคือ genes ทั้งหมดของ สิ่งมีชีวิตใด ๆ  Chromosome-specific DNA library : ของ 1 chromosome  Complementary DNA library : ของ cDNA

31 31 Application ของ Gene manipulation 1. In vitro Site-specific mutagenesis : ศึกษาการ ทำงานของ genes 2. Physical maps / restriction maps of DNA molecule 3. Nucleotide sequences of gene : หาลำดับ base ของ gene 4. Identification of genes : genetic diseases 5. Human gene therapy : รักษาโรคทางพันธุกรรม

32 32 6. Paternity tests : DNA fingerprints, forensic application 7. Production of proteins : hormones, enzymes 8. Transgenic plants : crown gall, herbicide และ insecticide resistant plants 9. Transgenic animals : protein production for human สามารถผลิตเป็นการ พาณิชย์ได้

33 33 ตัวอย่าง การ ประยุกต์ใช้ Gene cloning

34 34 DNA Sequencing

35 35 Cloning in Plants Luciferaseplant พืชเรืองแสง Glyphosate- telerant petunia

36 36 DNA Fingerprintings : Identify บุคคล / พ่อ - แม่

37 37 Gene Therapy : รักษาโรค ทางพันธุกรรม

38 38 Gene Transfer : ต้อง Identify gene ให้ถูกต้อง ก่อน โดยเทคนิค gene cloning

39 39 Transg enic mouse

40 40 Production ของ Somatostatin (action คล้าย growth hormone) ใน recombinant E.coli


ดาวน์โหลด ppt 1 Gene Manipulation. 2 การจัดการหรือตัดแต่ง genetic materials โดยตัดต่อ ระหว่างโมเลกุล DNA จากแหล่ง ที่ต่างกัน ได้ DNA โมเลกุลใหม่เป็นโมเลกุลผสม เรียกว่า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google