งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

© 2006 Prentice Hall, Inc. Additional Chapter II KPI’s.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "© 2006 Prentice Hall, Inc. Additional Chapter II KPI’s."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 © 2006 Prentice Hall, Inc. Additional Chapter II KPI’s

2 Outline  Key Performance Index  Manufacturing KPI’s  Productivity  Quality  Cost  Delivery  Safety  Morale

3 Outline – Continued  Uses of KPI’s  MOTSAP

4 Learning Objectives When you complete this chapter, you should be able to: Identify or Define:  Key Performance Index  Manufacturing KPI’s  Available time for production  Operation time  Downtime

5 Learning Objectives When you complete this chapter, you should be able to: Describe or Explain:  KPI’s in Manufacturing  Causes of Downtime  Uses of KPI’s

6 Key Performance Index  Measurable quantity  Indicator that reflect the operation results  Management tool

7  Indicators used to indicate manufacturing performance  6 groups of KPI’s Manufacturing KPI’s ProductivityQualityCostDeliverySafetyMorale Production performance Quality performance Cost performance Delivery performance Safety and Environmental Employee collaboration

8 Manufacturing KPI’s Supplier Customer & Consumer Customer & ConsumerDevelopment Products & Processes ProcessesDevelopment Planning Production Sourcing Delivery Manufacturing

9 Productivity KPI’s Total Time Available Time Used Time Effective Time Production Time Operation Time Holiday UnusedTime Planned Halt Time RoutineProductionStoppage UnexpectedStoppage Net-utilized time Performancelosses Idle time, speed loss, defect Breakdown, part short Set up, stop sequence Planned maintenance No plan

10 Productivity KPI’s Total Materials Total Produced Product Product that can be sold Good Product Waste Defect Rework Priority Product By Product

11 Man-Hours for production Total Man-Hours Total Assigned Man-Hours Net Working Man-Hours Valued Man-Hours Break, Meeting Idle time, Motion Monitoring, Adjustment Efficient Man-Hours Unbalanced line, Lack of automation

12 Productivity KPI’s  Actual Cycle Time = Actual Production Speed 1  Labor Productivity = Man-hour Production Volume  AM Ratio = Number of Breakdown Number of Self-Fixing

13 Productivity KPI’s  %Rework =  %Quality Rate = Actual Output Actual Output - Defect x 100 Actual OutputRework x 100  %Waste = Actual OutputWaste x 100

14 Productivity KPI’s  %Availability Rate =  %Performance Rate = Operation Time Theoretical Cycle Time x Actual Output x 100 Operation Time Operation Time - Downtime x 100

15 Productivity KPI’s  %OEE (Overall Equipment Efficiency = 10,000 %Availability x %Performance x %Quality Rate

16 OEE เป็นดัชนีชี้วัดที่รวมเอาความสามารถ ทุกด้านของเครื่องจักร %Availability x %Performance x %Quality/10,000%Availability x %Performance x %Quality/10,000 %Availability = ความสามารถในการ ทำให้เครื่องอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน อยู่ตลอดเวลา%Availability = ความสามารถในการ ทำให้เครื่องอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน อยู่ตลอดเวลา %Performance = ความสามารถใน การทำให้เครื่องจักรสามารถทำงาน ได้เต็มกำลังการผลิตอยู่ตลอดเวลา%Performance = ความสามารถใน การทำให้เครื่องจักรสามารถทำงาน ได้เต็มกำลังการผลิตอยู่ตลอดเวลา %Quality = ความสามารถในการทำ ให้เครื่องจักรผลิตสินค้าได้อย่างมี คุณภาพตลอดเวลา%Quality = ความสามารถในการทำ ให้เครื่องจักรผลิตสินค้าได้อย่างมี คุณภาพตลอดเวลา

17 OEE  %Performance Rate = Operation Time Theoretical Cycle Time x Actual Output x 100  %Availability Rate = Operation Time Operation Time - Downtime x 100  %Quality Rate = Actual Output Actual Output - Defect x 100

18 OEE ( ตัวอย่างการคำนวณ ) เครื่องจักรหนึ่งในโรงงานถูกใช้งาน ในการผลิตสินค้าจำนวน 500 ชิ้น ให้แล้วเสร็จใน 1 วัน ปรากฏผลดังนี้ – มีเวลาในการผลิตทั้งหมด 480 นาที – มีกรณีเครื่องจักรเสียระหว่างการ ทำงาน 30 นาที – ผลิตสินค้าได้ 500 ชิ้น เป็นของ เสีย 9 ชิ้น – กำหนดรอบเวลามาตรฐานสำหรับ สินค้าชนิดนี้เท่ากับ 0.8 นาที / ชิ้น

19 OEE %Availability = (480 – 30)/480 = 94%Availability = (480 – 30)/480 = 94% %Performance = (0.8 x 500)/450 = 89%Performance = (0.8 x 500)/450 = 89% %Quality = (500 – 9)/500 = 98%Quality = (500 – 9)/500 = 98% %OEE = (94 x 89 x 98)/10,000%OEE = (94 x 89 x 98)/10,000 = 82%

20 Productivity KPI’s  Breakdown Times =  %Breakdown = Operation Time Breakdown Time x 100 Number of Breakdown Number of Stoppage Below 10 min. and no Change of Spare Part  Number of Minor Stoppage =

21 SunMonTueWedThuFriSat M/C A M/C B MTTR, MTBF MTTR = Mean Time To RepairMTTR = Mean Time To Repairเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการซ่อมคืนสภาพ MTBF = Mean Time Between FailureMTBF = Mean Time Between Failure เวลาเฉลี่ยของความสามารถเดินเครื่องจักรต่อเนื่องโดย ไม่หยุด อันเนื่องมาจากความเสียหาย 15004000 3000 Weekly plan 2500 No Plan 2000 Planned MaintenanceProduction 20 hrs8 Repair Time 4

22 SunMonTueWedThuFriSat Example 20 3530 60 10 610 4.25-4.35 3.30-3.50 22.25-23.0021.50-22.20 3.20-4.20 22.00-8.10

23 Productivity KPI’s  %Machine Utilization =  %Machine Availability = Total Time Available Time x 100  %Operation Efficiency = Operation Time Effective Time x 100 Total Time Used Time x 100

24 Quality KPI’s  Average Rejection Case by Customer  Average Rejection Case by QA  Capability Index = 6SD USL - LSL USL = Upper Specification Limit LSL = Lower Specification Limit SD = Standard Deviation Uncontrollable Controllable Good Control 1.00 1.33

25 Quality KPI’s  Number of Quality Kaizen  %Rejection = Actual Output Total Rejection x 100

26 Cost KPI’s  Conversion Cost =  Cost of Waste Disposal Cost used for conversion of Raw material to Product * Usually showed in unit cost 1.Production direct, indirect and service cost. 2.Purchasing, Planning and Supply support cost  Cost of Quality = Cost of Poor Quality + QA Conversion

27 Cost KPI’s  Inventory of Spare Part =  Inventory of Material = Cost of Spare Part Inventory * Usually showed in % of Produced Product Cost of Raw Material and Finished Goods Inventory  Inventory of WIP = Cost of Work-In- Process Inventory

28 Cost KPI’s  Production Direct Cost = Direct Labor + Depreciation + Other Direct Product Volume  Production Indirect Cost = Indirect + Other Indirect Product Volume  Repair & Maintenance Cost

29 Delivery KPI’s  %Plan Attainment =  %Output Reliability = Planned Output Actual Output x 100 Number of Production Run Number of Target Hit x 100

30 Safety KPI’s  %Accident Frequency Rate = Total Working Time Lost Working Time + Restricted Working Time  Number of Safety Suggestion  Number of Unsafe Correction  Number of Incident  Number of Accident

31 Morale KPI’s  Kaizen Rate =  %Absent = Total Employee Absent Employee x 100  Training Rate = Trained Employee Total Training Hour Total Employee Number of Kaizen

32 5W-1H  What – data should be collected  Where – location of machine/working place  Who – take action to report KPI  When – timing and frequency of report  Why – meaning of KPI  How – to collect data Using of KPI’s

33 MOTSAP Policy Mission Target Strategy Action Plan Objective To produce the best quality product in Thailand with lowest cost 1.Reduce customer rejection 2.Reduce defect 3.Increase productivity 4.Reduce labor cost 1.%Rejection = 0 2.Reduce %Defect 50% 3.Increase %OEE 5% 4.Increase labor productivity 30% 5.Reduce downtime 50% Quality kaizen, TPM, Inspection Establish projects Establish plans


ดาวน์โหลด ppt © 2006 Prentice Hall, Inc. Additional Chapter II KPI’s.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google