งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แรงกระทำระหว่างโมเลกุล (Intermolecular Forces). เนื้อหาที่จะเรียน 1Intermolecular Forces and some Properties of Liquids 2Vaporization of Liquids: Vapor.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แรงกระทำระหว่างโมเลกุล (Intermolecular Forces). เนื้อหาที่จะเรียน 1Intermolecular Forces and some Properties of Liquids 2Vaporization of Liquids: Vapor."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แรงกระทำระหว่างโมเลกุล (Intermolecular Forces)

2 เนื้อหาที่จะเรียน 1Intermolecular Forces and some Properties of Liquids 2Vaporization of Liquids: Vapor Pressure 3Some Properties of Solids 4Phase Diagrams 5Van der Waals Forces 6Hydrogen Bonding 7Network Covalent Solids and Ionic Solids

3  Cohesive Forces  Intermolecular forces between like molecules.  Adhesive Forces  Intermolecular forces between unlike molecules.  Surface Tension   Energy or work required to increase the surface area of a liquid.  Viscosity   A liquids resistance to flow Intermolecular Forces and Some Properties of Liquids

4 Intermolecular Forces

5

6 Vaporization of Liquids: Vapor Pressure

7 ΔH vap = H vapor – H liquid = - ΔH condensation

8 Boiling Point Mercury manometer Vapor pressure of liquid P vap independent of V liq P vap independent of V gas P vap dependent on T

9 Vapor Pressure and Boiling Point

10

11 Vapor Boils at Low Pressure

12 The Critical Point ความหนาแน่นของของเหลวลดลงแต่ของไอจะเพิ่มขึ้นและต่อมาจะมีค่าเท่ากัน แรงตึงผิวของของเหลวจะเข้าใกล้ศูนย์ ชั้นของของเหลวและไอจะกลายเป็นหนึ่งเดียว ไม่เห็นความแตกต่าง

13

14 ตัวอย่างการใช้ข้อมูลความดันไอ  จากปฏิกิริยาเคมีชนิดหนึ่งได้ ผลิตภัณฑ์เป็นน้ำมวล 0.132 g ที่ อุณหภูมิ 50.0 o C ในภาชนะปิด ปริมาตร 525 mL จงทำนายว่าน้ำนี้ จะอยู่ในสถานะ  (a) liquid only  (b) vapor only  (c) liquid-vapor equilibrium

15 Clausius-Clapeyron Equation ln = - ( - ) P2P2 P1P1 1 T2T2 1 T1T1 ΔH vap R ln P = -A ( ) + B 1 T A = ΔH vap R

16 Some Properties of Solids Freezing Point ΔH fus (H 2 O) = +6.01 kJ/mol Melting Point

17

18 Sublimation ΔH sub = ΔH fus + ΔH vap = -ΔH deposition

19 Phase Diagrams Iodine

20 Phase Diagrams Carbon dioxide

21 Supercritical Fluids

22 Decaffeination with Supercritical CO 2

23 Water

24 Prentice-Hall © 2007 General Chemistry: Chapter 12 Slide 24 of 54 Interpreting a Phase Diagram

25 Van der Waals Forces  Instantaneous dipoles.  Electrons move in an orbital to cause a polarization.  Induced dipoles.  Electrons move in response to an outside force.  Dispersion or London forces.  Instantaneous dipole – induced dipole attraction.  Related to polarizability.

26 Phenomenon of Induction

27 Instantaneous and Induced Dipoles < 10 kJ/mol

28 Dipole Dipole Interactions 5 to 20 kJ/mol

29 Prentice-Hall © 2007 General Chemistry: Chapter 12 Slide 29 of 54 Electrostatic Potential Maps

30 ความสัมพันธ์ระหว่างแรงกระทำระหว่าง โมเลกุลกับสมบัติของสารประกอบ  เรียงลำดับจุดเดือดของสารต่อไปนี้ : CCl 4, Cl 2, ClNO, N 2. จุดเดือดที่พบ จริง CCl 4 = 349.9 K ClNO = 266.7 K Cl 2 = 239.1 K N 2 = 77.3 K

31 Hydrogen Bonding 15 to 40 kJ/mol

32 Hydrogen Bonding

33 Hydrogen Bonding in HF(g)

34 Hydrogen Bonding in Water around a molecule in the solid in the liquid

35 Other examples of H-Bonds

36 DNA Double Helix

37 The Polymerase Chain Reaction (PCR)

38 Network Covalent Solids and Ionic Solids

39 Other Carbon Allotropes

40 Interionic Forces

41 Energy Changes in the Formation of Ionic Crystals

42 Ion-dipole Interactions cation-  Interactions

43 anion-  Interactions  -  Interactions

44 Hydrophobic Effects

45 Focus On Liquid Crystals

46 Liquid Crystal Thermometers

47 End of Chapter Questions If I had the answer, what would I have used to get it.  You can think about problems in reverse to help sort out a strategy. a b c


ดาวน์โหลด ppt แรงกระทำระหว่างโมเลกุล (Intermolecular Forces). เนื้อหาที่จะเรียน 1Intermolecular Forces and some Properties of Liquids 2Vaporization of Liquids: Vapor.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google