งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คำนวณหาความชื้นสัมพัทธ์ที่ถูกต้องใน Calibration Certificate จากหน่วย dew-point temperature.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คำนวณหาความชื้นสัมพัทธ์ที่ถูกต้องใน Calibration Certificate จากหน่วย dew-point temperature."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คำนวณหาความชื้นสัมพัทธ์ที่ถูกต้องใน Calibration Certificate จากหน่วย dew-point temperature

2 where and e’ w (t s ) and e’ w (t c ) are the saturation water vapor pressure over a plane surface of the pure phase of liquid water or solid ice at the saturator temperature t s and test chamber temperature t c The temperature and pressure have units of Kelvin and Pascal f ( P s,t s ) is the enhancement factor of water vapor- air mixture at saturator pressure P s and temperature t s f ( P c,t c ) is the enhancement factor of water vapor- air mixture at test chamber pressure P c and temperature t c P is Pressure on temperature chamber (P c ) and temperature on saturation (P s ) ? ? ? ?

3 เรารู้อะไรบ้าง ? 1. Dew-point/Frost-point temperature ( o C) ได้จาก ? 2. Ambient temperture ( o C) ได้จาก ? 3. สูตรการคำนวณ e w และ f Bob Hardy, Formulation for vapor pressure…, Institute of measurement control, A guide to the measurement of humidity ฯลฯ

4 Dew- point/ Frost- point temperat ure

5 Dew- point hygromet er P out = 101325 Pa t d = Average of calibration dew- point temperature reading t a = Average of calibration ambient temperature reading P out &t d P in & ?

6 t a &t d & P a ค่าเฉลี่ยจากการ บันทึกผลการวัด tdtd tata คำนวนหา e w และ f ของ t d คำนวนหา e w และ f ของ t a

7 Actual water vapor pressure By Magnus’s equation By Wexler’s equation and Sonntag’s equation; ตัวแปรที่ไม่ ทราบค่า (1)

8 Wexler Range: above water SonntagHardyWagner and Pruss ITS-90 Magnus

9 Wexler above ice Equation SonntagHardyWagner and Pruss ITS-90 Magnus 0 - 5.6745359·1 0 3 -5.6745359 - 9.677843·10 -3 6.22157·10 - 7 2.0747825·1 0 -9 - 9.484024·10 -13 4.1635019 0 - 6.0245282·1 0 3 2.932707·10 1 1.0613868·1 0 -2 - 1.3198825·1 0 -5 0 - 4.9382577·1 0 -1 0 - 5.8666426·1 0 3 2.232870244 ·10 1 1.39387003· 10 -2 - 3.4262402·1 0 -5 2.7040955·1 0 -8 0 6.7063522·1 0 -1 0 -13.928169 34.7078238 611.2 22.46 272.62 for the range -100 o C ≤ t ≤ 0.01 o C: u r (e) < (0.01- 0.005t)% of value as for Wexler for the range -65 o C ≤ t ≤0.01 o C: u r (e) < 0.5% a 0 a 1 a 2 a 3 a 4 a 5 a 6 a 7 u r ( e)

10 Actual water vapor pressure Water pressure enhancement factor ตัวแปรที่ไม่ ทราบค่า (2)

11 ไอน้ำเป็นแก๊สอุดมคติหรือไม่ ?


ดาวน์โหลด ppt คำนวณหาความชื้นสัมพัทธ์ที่ถูกต้องใน Calibration Certificate จากหน่วย dew-point temperature.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google