งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Chapter 4 Equilibrium Phase Diagrams and The Iron-Carbon system Kanchala Sudtachat.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Chapter 4 Equilibrium Phase Diagrams and The Iron-Carbon system Kanchala Sudtachat."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Chapter 4 Equilibrium Phase Diagrams and The Iron-Carbon system Kanchala Sudtachat

2 Phases  A phases is simply a form of material possessing a characteristic structure and properties.  A phases has a definable structure, a uniform and identifiable chemistry.  And distinct boundaries or interfaces that separate it from other different phases.

3 Equilibrium Phase Diagrams  is a graphic mapping of the natural tendencies of a material or a material system.  There are three primary variable to be considered: temperature, pressure and composition

4 Pressure-Temperature (P-T) diagram  Diagram maps the stable form of water for various conditions.  The region boundaries denote the melting and boiling point.  It has important to make freeze drying.

5 Temperature-Composition (T-C) diagram  At atmospheric pressure and variations more likely to occur in temperature and composition.

6 Cooling Curves  The equilibrium phase diagram is collective presentation of cooling- curve data for an entire range of alloy compositions

7 Solubility Studies  Can ice retain some salt in a single phase solid solution?  Can solid salt hold some water and remain a single-phase?  How much, and does the amount vary with temperature?  We called solubility limit.

8 Lead-tin equilibrium phase diagram Solvus line: เส้นแบ่งระหว่างของแข็งเฟสเดียวและของแข็ง 2 เฟส

9 Complete solubility in both liquid and solid states  Liquidus line – เหนือเส้นนี้เป็น สารละลายในเฟส เหลว  Solidus line – ด้านล่างของเส้นนี้ เป็นสารละลายใน เฟสของแข็ง Freezing range: Between the liquidus and Solidus

10 Partial solid solubility  At the point of max solubility, 183 o C  Lead can hold up to 19.2 wt%  If T is decreased, the amount of solute that can be held in solution decreased.

11 Insolubility

12 Utilization of diagram  ที่อุณหภูมิและส่วนผสมหนึ่งๆนั้นจะบอกได้ ว่า • The phase present เป็นเฟสของอะไร – ของแข็ง ?, ของเหลว ?, ของแข็ง โครงสร้าง ? • The composition of each phase ปริมาณ ของแต่ละเฟส – ของแข็ง ?%, ของเหลว ?% • The amount of each phase present ส่วนผสม ในแต่ละเฟส – ในของแข็งมีสาร A อยู่ ?% สาร B อยู่ ?%, ในของเหลวมีสาร A อยู่ ?% สาร B อยู่ ?%

13 ปริมาณของแต่ละเฟส – ของแข็ง ?%, ของเหลว ?% Equilibrium Phase Diagrams: T-C Diagram

14  ส่วนผสมในแต่ละ เฟส – ใน ของเหลวมีสาร A อยู่ ?% สาร B อยู่ ?% a – S 2 x 100% L 2 – S 2

15 Three-phase reactions

16 Iron-Carbon Equilibrium Diagram Eutectoid Eutectic Peritectic  Steel, compose primarily of iron and carbon

17 Iron-Carbon Equilibrium Diagram  a body-cubic solid that is stable down to 1394 o C, know as delta-ferrite.  From 1394 o C to 912 o C (FCC), know as austenite.  Alpha-ferrite (BCC) below 912 o C

18 Iron-Carbon Equilibrium Diagram  At 1495 o C, a peritectic reaction.  At 1148 o C, a eutectic with composition of 4.3% carbon  2.11% carbon are classified by the general term cast iron  At 727 o C, a eutectoid with composition of 0.77% carbon. Alloy with less than 2.11% carbon, know as steels

19 Steels and the simplified iron- carbon diagram  The key transition will be the conversion of austenite to the two-phase ferrite plus carbide mixture.

20 Steels and the simplified iron- carbon diagram  Pearlite (ferrite + cementite) Eutectoid composition (0.77%C) Austenite 0.77%C; FCC  Ferrite 0.02%C; BCC + Cementite 6.67%C

21 Steels and the simplified iron- carbon diagram  Hypoeutectoid steels (ferrite + pearlite) less than eutectoid composition  Hypereutectoid steels (cementile + pearlite) greater than eutectoid composition

22 Cast Irons  Iron-carbon alloys with more than 2.11%  Wide variety properties.  Contains iron, carbon, silicon, manganese, sulfur, phosphorous  อาจทำให้เกิด Graphite หรือ Cementite  Graphite form by slow cooling  Cementite form by fast cooling

23 Cast Irons

24  Graphite • เย็นตัวลงช้าๆ • ปริมาณคาร์บอน C, Si สูง • ใช้เวลาบ่มตัว • มีส่วนผสมของ S, P, Al, Mg, Sn, Cu, Co  Cementite • เย็นตัวลงเร็ว • ปริมาณคาร์บอน C, Si ต่ำ • มีส่วนผสมของ Ti, V, Cr, Zr, Mn, Mo

25 Cast Irons Gray Cast Iron  0.5-4.0%C, 1.0-3.0%Si, 0.4-1.0%Mn  ผลของ Graphite ทำให้ • Brittle • Excellent compressive strength • Excellent machinability • Good resistance to adhesive wear • Outstanding vibration damping

26 Cast Irons White Cast Iron  1.8-3.6%C, 0.5-1.9%Si, 0.25-0.8%Mn  ผลของ Cementite ทำให้ • Very hard & brittle • High abrasion resistance


ดาวน์โหลด ppt Chapter 4 Equilibrium Phase Diagrams and The Iron-Carbon system Kanchala Sudtachat.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google