งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

8. สารเคมีกำจัดวัชพืช กลุ่ม คุณสมบัติ และการใช้  สารพวกอนินทรีย์เคมี  สารพวกอินทรีย์เคมี  Phenoxy derivertives  Substituted ureas  S-triazines  Bipyridiliums.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "8. สารเคมีกำจัดวัชพืช กลุ่ม คุณสมบัติ และการใช้  สารพวกอนินทรีย์เคมี  สารพวกอินทรีย์เคมี  Phenoxy derivertives  Substituted ureas  S-triazines  Bipyridiliums."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 8. สารเคมีกำจัดวัชพืช กลุ่ม คุณสมบัติ และการใช้  สารพวกอนินทรีย์เคมี  สารพวกอินทรีย์เคมี  Phenoxy derivertives  Substituted ureas  S-triazines  Bipyridiliums  Amides

2 8. สารเคมีกำจัดวัชพืช กลุ่ม คุณสมบัติ และการใช้  สารพวกอินทรีย์เคมี ( ต่อ )  Carbamates and thiocarbamates  Dinitroanilines  Benzoic acid derivertives  Phenolic derivatives  Nitrile derivatives  Miscellaneous groups  Notrophenyl ethers  Triazole  Terephthallic acid derivatives  Uracils

3 Aliphatic organic herbicides

4 Phenoxy derivatives

5 atrazine

6 การจำแนกสารกำจัดวัชพืช ตาม WSSA 1. กลุ่ม Amides 2. กลุ่ม Arsenicals 3. กลุ่ม Aryloxyphenoxy propionates 4. กลุ่ม Benzoic acids 5. กลุ่ม Benzothiadiazoles 6. กลุ่ม Bipyridyliums 7. กลุ่ม Carbamates 8. กลุ่ม Propham 9. กลุ่ม Carboxylic acids 10. กลุ่ม Cyclohexanediones

7 การจำแนกสารกำจัดวัชพืช ตาม WSSA 11. กลุ่ม Dinitroanilines 12. กลุ่ม Dinitrophenols 13. กลุ่ม Diphenyl esters 14. กลุ่ม Imidazolinones 15. กลุ่ม Nitriles 16. กลุ่ม Phenoxies 17. กลุ่ม Phenoxies 18. กลุ่ม Phosphono aminoacids 19. กลุ่ม Phenyl carbamates 20. กลุ่ม Phthalic acids

8 การจำแนกสารกำจัดวัชพืช ตาม WSSA 21. กลุ่ม Pyridazinones 22. กลุ่ม Pyridine 23. กลุ่ม Sulfonylureas 24. กลุ่ม Thiocarbamate s 25. กลุ่ม Triazines 26. กลุ่ม Triazinones 27. กลุ่ม Triazolopyrimid ines 28. กลุ่ม Uracils 29. กลุ่ม Ureas ให้อ่านจากหนังสือ อรัญ งามผ่องใส 2549 pesticides. บทที่ 4 herbicides. แล้วเลือกเขียน รายงานเรื่องสารนั้น ไม่เกิน 1 หน้า A4 ใน ประเด็นเกี่ยวข้องกับ การกำจัดวัชพืช

9 สารกำจัดวัชพืชที่นำเข้าประเทศไทย มูลค่ามาก 10 อันดับ ในปี 2542  Glyphostae มูลค่า 574 ล้าน บาท  Paraquat มูลค่า 301 ล้านบาท  2,4-D มูลค่า 267 ล้านบาท  Bromacil มูลค่า 138 ล้านบาท  Atrazine มูลค่า 128 ล้านบาท  Diuron มูลค่า 76 ล้านบาท  Propanil มูลค่า 76 ล้านบาท  Ametryn มูลค่า 58 ล้านบาท  Oxadiazon มูลค่า 58 ล้านบาท  Fenoxaprop-p-ethyl มูลค่า 46 ล้านบาท

10 การจำแนกสารฆ่าวัชพืชตามคุณสมบัติใน ด้านต่าง ๆ ของสารออกฤทธิ  จำแนกตามช่วงเวลาการใช้ : pre planted, pre emergence, post emergence herbicides  จำแนกตามขอบเขตของการทำลาย : selective (narrow leaves weed vs broad leaves weed), non selective herbicides  จำแนกตามการเคลื่อนย้ายในวัชพืช : systemic, contact herbicides  จำแนกตามลักษณะการใช้ : foliar, soil application

11 Herbicides classification based on use Herbicides Selective Non-selective Foliage applied Soil applied Foliage applied Soil applied Aquatic Contact Systemic / translocated Mobile in plant Non mobile in plant Contact Systemic / translocated Fumigant Residual

12 List of herbicides based on how they are used  Aquatic herbicides : acrolein, copper sulfate copper chelate diquat, endothall  Contact herbicides : ammonium sulfomate, bentazol, bifenox, bromoxynil, cacodylic acid, chloroxuron, diclofop, dinoseb, diquat, endothall, fluazifop, oxyfluorfen, paraquat, phenmedipham, propanil, sethoxydim, difenzoquat, sulfuric acid, oils  Foliar translocated herbicides : amitrol, asulam, barbam, 2,4-D, 2,4-DB, 2,4,5- T, dalapon, dicamba, dichlorprop, DSMA, fosamine, glyphostae, MCPA, mecoprop, MSMA, picloram, silvex, triclopyr

13 List of herbicides based on how they are used  Soil applied herbicides : alachlor, ametryne, atrazine, benelin, besulide, borax, bromacil, butylate, chloramben, chlorsulfuron, cyanazine, cyclolate, DCPA, diollate, dichlobenil, diethatyl, diphenamid, diuron, EPTC, ethalfluralin, fenoc, fluometuron, hexazinone, linuron, metham, methyl bromide, metholachlor, metribuzin, napropamide, naptalam, nitralin, norflurazon, oryzalin, oxadiazon, oxyfluorfen, pebulate, pendimethalin, prometon, prometryn, pronamide, propachlor, propazine, propham, siduron, simazine, sodium chlorate, sulmeturon-methyl, TCA, tebuthiuron, terbacil, tebutryn, thiobencarb, trialate, trifluralin, vernolate


ดาวน์โหลด ppt 8. สารเคมีกำจัดวัชพืช กลุ่ม คุณสมบัติ และการใช้  สารพวกอนินทรีย์เคมี  สารพวกอินทรีย์เคมี  Phenoxy derivertives  Substituted ureas  S-triazines  Bipyridiliums.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google