งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

8. สารเคมีกำจัดวัชพืช กลุ่ม คุณสมบัติ และการใช้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "8. สารเคมีกำจัดวัชพืช กลุ่ม คุณสมบัติ และการใช้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 8. สารเคมีกำจัดวัชพืช กลุ่ม คุณสมบัติ และการใช้
สารพวกอนินทรีย์เคมี สารพวกอินทรีย์เคมี Phenoxy derivertives Substituted ureas S-triazines Bipyridiliums Amides

2 8. สารเคมีกำจัดวัชพืช กลุ่ม คุณสมบัติ และการใช้
สารพวกอินทรีย์เคมี (ต่อ) Carbamates and thiocarbamates Dinitroanilines Benzoic acid derivertives Phenolic derivatives Nitrile derivatives Miscellaneous groups Notrophenyl ethers Triazole Terephthallic acid derivatives Uracils

3 Aliphatic organic herbicides

4 Phenoxy derivatives

5 atrazine

6 การจำแนกสารกำจัดวัชพืช ตาม WSSA
กลุ่ม Amides กลุ่ม Arsenicals กลุ่ม Aryloxyphenoxy propionates กลุ่ม Benzoic acids กลุ่ม Benzothiadiazoles กลุ่ม Bipyridyliums กลุ่ม Carbamates กลุ่ม Propham กลุ่ม Carboxylic acids กลุ่ม Cyclohexanediones

7 การจำแนกสารกำจัดวัชพืช ตาม WSSA
กลุ่ม Dinitroanilines กลุ่ม Dinitrophenols กลุ่ม Diphenyl esters กลุ่ม Imidazolinones กลุ่ม Nitriles กลุ่ม Phenoxies กลุ่ม Phosphono aminoacids กลุ่ม Phenyl carbamates กลุ่ม Phthalic acids

8 การจำแนกสารกำจัดวัชพืช ตาม WSSA
กลุ่ม Pyridazinones กลุ่ม Pyridine กลุ่ม Sulfonylureas กลุ่ม Thiocarbamates กลุ่ม Triazines กลุ่ม Triazinones กลุ่ม Triazolopyrimidines กลุ่ม Uracils กลุ่ม Ureas ให้อ่านจากหนังสือ อรัญ งามผ่องใส 2549 pesticides. บทที่ 4 herbicides. แล้วเลือกเขียนรายงานเรื่องสารนั้นไม่เกิน 1 หน้า A4 ในประเด็นเกี่ยวข้องกับการกำจัดวัชพืช

9 สารกำจัดวัชพืชที่นำเข้าประเทศไทยมูลค่ามาก 10 อันดับ ในปี 2542
Glyphostae มูลค่า 574 ล้านบาท Paraquat มูลค่า 301 ล้านบาท 2,4-D มูลค่า 267 ล้านบาท Bromacil มูลค่า 138 ล้านบาท Atrazine มูลค่า 128 ล้านบาท Diuron มูลค่า 76 ล้านบาท Propanil มูลค่า 76 ล้านบาท Ametryn มูลค่า 58 ล้านบาท Oxadiazon มูลค่า 58 ล้านบาท Fenoxaprop-p-ethyl มูลค่า 46 ล้านบาท

10 การจำแนกสารฆ่าวัชพืชตามคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ ของสารออกฤทธิ
การจำแนกสารฆ่าวัชพืชตามคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ ของสารออกฤทธิ จำแนกตามช่วงเวลาการใช้ : pre planted, pre emergence, post emergence herbicides จำแนกตามขอบเขตของการทำลาย : selective (narrow leaves weed vs broad leaves weed), non selective herbicides จำแนกตามการเคลื่อนย้ายในวัชพืช : systemic, contact herbicides จำแนกตามลักษณะการใช้ : foliar, soil application

11 Herbicides classification based on use
Contact Foliage applied Systemic / translocated Selective Mobile in plant Soil applied Non mobile in plant Herbicides Contact Foliage applied Systemic / translocated Non-selective Soil applied Fumigant Residual Aquatic

12 List of herbicides based on how they are used
Aquatic herbicides : acrolein, copper sulfate copper chelate diquat, endothall Contact herbicides : ammonium sulfomate, bentazol, bifenox, bromoxynil, cacodylic acid, chloroxuron, diclofop, dinoseb, diquat, endothall, fluazifop, oxyfluorfen, paraquat, phenmedipham, propanil, sethoxydim, difenzoquat, sulfuric acid, oils Foliar translocated herbicides : amitrol, asulam, barbam, 2,4-D, 2,4-DB, 2,4,5-T, dalapon, dicamba, dichlorprop, DSMA, fosamine, glyphostae, MCPA, mecoprop, MSMA, picloram, silvex, triclopyr

13 List of herbicides based on how they are used
Soil applied herbicides : alachlor, ametryne, atrazine, benelin, besulide, borax, bromacil, butylate, chloramben, chlorsulfuron, cyanazine, cyclolate, DCPA, diollate, dichlobenil, diethatyl, diphenamid, diuron, EPTC, ethalfluralin, fenoc, fluometuron, hexazinone, linuron, metham, methyl bromide, metholachlor, metribuzin, napropamide, naptalam, nitralin, norflurazon, oryzalin, oxadiazon, oxyfluorfen, pebulate, pendimethalin, prometon, prometryn, pronamide, propachlor, propazine, propham, siduron, simazine, sodium chlorate, sulmeturon- methyl, TCA, tebuthiuron, terbacil, tebutryn, thiobencarb, trialate, trifluralin, vernolate


ดาวน์โหลด ppt 8. สารเคมีกำจัดวัชพืช กลุ่ม คุณสมบัติ และการใช้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google