งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบคอมพิวเตอร์ Hard Disk สำหรับเก็บโปรแกรมสำเร็จ SPSS

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบคอมพิวเตอร์ Hard Disk สำหรับเก็บโปรแกรมสำเร็จ SPSS"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบคอมพิวเตอร์ Hard Disk สำหรับเก็บโปรแกรมสำเร็จ SPSS
Diskette สำหรับเก็บโปรแกรม SPSS และข้อมูล

2 หน้าต่างของโปแกรม SPSS
หน้าต่างประยุกต์ (Application Window) หน้าต่างผลลัพธ์ (Output Window) หน้าต่างบรรณาธิกรข้อมูล (Data Editor Window) หน้าต่างสร้างแผนภูมิ (Chart Carousel Window) หน้าต่างแก้ไขแผนภูมิ (Chart Window) หน้าต่างโปรแกรม (Syntax Window)

3 หน้าต่างประยุกต์ (Application Window)

4 หน้าต่างนี้จะเห็นเมนูให้เลือกใช้ดังนี้
File Edit Data Transformation Statistics Graph Utilities Window Help

5 เมนู File ในเมนูนี้ จะมีคำสั่ง สร้างแฟ้มใหม่ เช่น แฟ้มข้อมูล แฟ้มโปรแกรม หรือนำแฟ้มที่มีอยู่แล้วของ SPSS หรือ นำแฟ้มจากฐานข้อมูลของโปรแกรมอื่น เช่น Oracle, SQL Server, Excel มาใช้งาน รวมทั้งมีคำสั่งพิมพ์ และติดตั้งเครื่องพิมพ์อีกด้วย เมนู Edit ในเมนูนี้ จะมีคำสั่งปรับปรุงแก้ไขข้อความ เช่น การลบ การทำสำเนา การปะ การค้นหาข้อความ การแทนที่ข้อความ ในหน้าต่างสร้างโปรแกรม และหน้าต่างผลลัพธ์

6 เมนู Data เมนู Transform
ในเมนูนี้ จะมีคำสั่งกำหนดตัวแปร การแทรกข้อมูลของตัวอย่างประชากร การเรียงลำดับ (Sort) และการผสานแฟ้ม (Merge) เมนู Transform ประกอบด้วยคำสั่ง คำนวน และคำสั่งเปลี่ยนแปลงค่าของตัวแปร

7 เมนู Statistics เมนู Graph เมนู Utilities
ในเมนูนี้จะมีชื่อโปรแกรมสำหรับคำนวณค่าสถิติต่าง ๆ ไว้ให้เลือกใช้ตามความต้องการ เมนู Graph สำหรับสร้างกราฟชนิดต่าง ๆ เมนู Utilities มีคำสั่งให้แสดงคำสั่งต่าง ๆ ของ SPSS เรียงตามลำดับอักษร คำสั่งให้แสดงรายละเอียดของตัวแปร คำสั่งเปลี่ยนแบบอักษร เป็นต้น

8 เมนู Window มีคำสั่ง การจัดเรียงหน้าต่าง คำสั่งควบคุม มีคำสั่งให้แสดงแถบสัญรูป (Icon Bar) และแถบสถานะ (Status Bar) รวมทั้งแสดงรายชื่อหน้าต่างที่เปิดใช้งานอยู่ เมนู Help สำหรับขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับการใช้คำสั่งต่าง ๆ

9 แฟ้มในโปรแกรม SPSS 1 แฟ้มข้อมูล (Data files)
คือแฟ้มข้อมูลที่ SPSS สามารถนำไปใช้ได้ แฟ้มนี้มาจากการคีย์ข้อมูลลงในตารางบันทึกข้อมูล ที่หน้าต่างบรรณาธิกรข้อมูล หรือสั่งให้โปรแกรมนำมาจากแฟ้มข้อมูลดิบ หรือจากฐานข้อมูลอื่น ๆ เมื่อสั่งบันทึกด้วยคำสั่ง Save โปรแกรมจะกำหนดสกุลให้เป็น .SAV

10 หน้าต่างบรรณาธิกรข้อมูล

11

12 ที่มาของ SPSS Data Files
Data Editor Text File Oracle SPSS Data File Excel SQL Server

13 ตัวอย่างข้อมูลในแฟ้มข้อมูลของ SPSS
SPSS DATA FILE MS WINDOWS Release Oct 9717:16:36SPSS/PC ATTITUDEIDA A1

14 แฟ้มของโปรแกรม SPSS 2 แฟ้มข้อมูลดิบ (Raw Data Files)

15 ตัวอย่างแฟ้มข้อมูลดิบ

16 แฟ้มของโปรแกรม SPSS 3 แฟ้มแผนภูมิ (Chart Files)
คือแฟ้มที่ใช้เก็บ bar chart, pie chart, histogram scatter plot และแผนภูมิอื่น ๆ ที่โปรแกรมสร้างขึ้น มีสกุลเป็น .CHT

17 เลือกเมนูสร้างกราฟ

18 กำหนดประเภทของกราฟ

19 กำหนดตัวแปร

20 หน้าต่างสร้างกราฟ Value Current Salary Employee Code 30000 20000 10000
620 671 685 697 6745 Employee Code

21 หน้าต่างแก้ไขกราฟ

22 หน้าต่างแก้ไขกราฟ Output Rotate

23 แฟ้มของโปรแกรม SPSS 4 แฟ้มโปรแแกรม (Text Files)
คือแฟ้มคำสั่งของ SPSS ที่ผู้ใช้โปรแกรมกำหนดขึ้นมา แล้วบันทึกลงจานบันทึก โดยใช้โปรแกรมบรรณาธิกรใด ๆ หรือ อาจจะคีย์คำสั่งลงที่หน้าต่างสำหรับสร้างโปรแกรมของ SPSS ก็ได้ แฟ้มนี้กำหนดให้มีกุล เป็น .SPS

24 ตัวอย่างแฟ้มโปรแกรมของ SPSS
Data list free records = 1 / x y . Begin data. Corr x with y.

25 แฟ้มของโปรแกรม SPSS 5 แฟ้มผลลัพธ์ (Output Files)
แฟ้มนี้จะเกิดขึ้นหลังจากมีการสั่ง RUN โปรแกรม โดยจะปรากฎผลลัพธ์ที่หน้าต่างผลลัพธ์ เมื่อสั่ง Save ที่หน้าต่างนี้ โปรแกรมจะบันทึกผลที่ได้ลงจานบันทึก โดยจะมีสกุลเป็น .LST

26 ตัวอย่างแฟ้มผลลัพธ์ - - Correlation Coefficients - - Y X .5626 ( 20)
( 20) P= .010 (Coefficient / (Cases) / 2-tailed Significance) " . " is printed if a coefficient cannot be computed

27 การเปิดแฟ้มใหม่มาใช้งาน

28 การเปิดแฟ้มเก่ามาใช้งาน

29 การเขียนคำสั่ง SPSS

30 ตัวแปร (Variable) หมายถึง ชื่อ ที่ผู้เขียนโปรแกรมเป็นคนตั้งขึ้นมา เพื่อบอกถึงที่เก็บข้อมูลในหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์

31 DO ANY WORK MARITAL STATUS EDUCATION ID SEX AGE SALARY 0001 1 35 6 2 1 15000 0002 2 22 1 1 2 99999 0004 1 30 4 3 1 7500 0005 2 24 1 1 1 4500 0010 1 27 5 1 1 8400 0010 1 27 5 1 1 8400 0012 1 28 3 2 1 6500

32 ข้อกำหนดในการตั้งชื่อของ SPSS
1. แต่ละชื่อมีความยาว ตัวอักษร โดยที่อักขระตัวแรกของชื่อต้องเป็นตัวอักษร A - Z #, $ ตัวที่สองเป็นต้นไปจะเป็นอักษรหรือตัวเลขใด ๆ ก็ได้ รวมถึง จุด (.) เครื่องหมายขีดเส้นใต้ ( _ ) ได้อีกด้วย

33 ตัวอย่างชื่อที่ถูกต้อง
IDNumber Sex age SCORE1 Math_1 ITEM X1B52 Attitude

34 ตัวอย่างชื่อที่ไม่ถูก
IDENTIFICATION KB Test-15 %PASS !Stop Evaluation

35 ข้อกำหนดในการตั้งชื่อของ SPSS
2. ห้ามนำ คำสงวน (Reserve key word) มาตั้งเป็นชื่อของตัวแปร คำสงวน มักเป็นคำสั่งหรือชื่อฟังก์ชันต่าง ๆ ที่มีอยู่ใน SPSS ตัวอย่างเช่น ALL AND BY EQ GE LE LT NE NOT OR TO WITH SQRT EXP เป็นต้น

36 DO ANY WORK MARITAL STATUS EDUCATION ID SEX AGE SALARY 0001 1 35 6 2 1 15000 0002 2 22 1 1 2 99999 0004 1 30 4 3 1 7500 0005 2 24 1 1 1 4500 0010 1 27 5 1 1 8400 0010 1 27 5 1 1 8400 0012 1 28 3 2 1 6500

37 ID SEX AGE EDUCAT MARRY WORK SALARY 0001 1 35 2 1 15000 6 0002 2 22 1 1 2 99999 0004 1 30 4 3 1 7500 0005 2 24 1 1 1 4500 0010 1 27 5 1 1 8400 0010 1 27 5 1 1 8400 0012 1 28 3 2 1 6500

38 ชื่อตัวแปรกับหน่วยความจำ

39 คำสั่งตั้งชื่อตัวแปร
DATA LIST / sex age weight educat.

40 Sex age weight educat

41 คำสั่งตั้งชื่อตัวแปร
DATA LIST / sex age weight educat item01 to item15.

42 Sex age weight educat item01 item02 item03

43 item04 item05 item06 item07 item08 item09 item10

44 Item11 item12 item13 item14 item15

45 คำสั่ง SPSS . . Command Specification_____________________ Command
Column 80 Column 1 . Command Specification_____________________ Column 80 Command Specification______________________ Column 1 . __________________________________________ _____________________________________

46 รายละเอียดเกี่ยวกับคำสั่ง
What ? How ? Command Specification COMPUTE PERCENT = SCORE / TOTAL * 100 .

47 ตัวอย่างคำสั่ง SET Blanks = 0 .
DATA LIST FILE = ‘TEST1.DAT’ FREE / ID SEX WEIGHT HEIGHT SCHOOL THAI ENGLISH MATH SCIENCE APTITUDE . FREQ VAR = SEX TO SCHOOL . CORR VAR = APTITUDE WITH THAI TO SCIENCE .


ดาวน์โหลด ppt ระบบคอมพิวเตอร์ Hard Disk สำหรับเก็บโปรแกรมสำเร็จ SPSS

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google