งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบ คอมพิวเตอร์ Hard Disk สำหรับเก็บ โปรแกรมสำเร็จ SPSS Diskette สำหรับเก็บ โปรแกรม SPSS และ ข้อมูล SPSS.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบ คอมพิวเตอร์ Hard Disk สำหรับเก็บ โปรแกรมสำเร็จ SPSS Diskette สำหรับเก็บ โปรแกรม SPSS และ ข้อมูล SPSS."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ระบบ คอมพิวเตอร์ Hard Disk สำหรับเก็บ โปรแกรมสำเร็จ SPSS Diskette สำหรับเก็บ โปรแกรม SPSS และ ข้อมูล SPSS

3 หน้าต่างของโปแกรม SPSS หน้าต่างประยุกต์ (Application Window) หน้าต่างผลลัพธ์ (Output Window) หน้าต่างบรรณาธิกรข้อมูล (Data Editor Window) หน้าต่างสร้างแผนภูมิ (Chart Carousel Window) หน้าต่างแก้ไขแผนภูมิ (Chart Window) หน้าต่างโปรแกรม (Syntax Window)

4 หน้าต่างประยุกต์ (Application Window)

5 หน้าต่างนี้จะเห็นเมนูให้เลือกใช้ดังนี้ File Edit Data Transformation Statistics Graph Utilities Window Help

6 เมนู File ในเมนูนี้ จะมีคำสั่ง สร้างแฟ้มใหม่ เช่น แฟ้มข้อมูล แฟ้มโปรแกรม หรือนำแฟ้มที่มีอยู่แล้วของ SPSS หรือ นำแฟ้มจากฐานข้อมูลของ โปรแกรมอื่น เช่น Oracle, SQL Server, Excel มาใช้งาน รวมทั้งมีคำสั่งพิมพ์ และติดตั้ง เครื่องพิมพ์อีกด้วย เมนู Edit ในเมนูนี้ จะมีคำสั่งปรับปรุงแก้ไข ข้อความ เช่น การลบ การทำ สำเนา การปะ การค้นหาข้อความ การแทนที่ข้อความ ในหน้าต่าง สร้างโปรแกรม และหน้าต่าง ผลลัพธ์

7 เมนู Data ในเมนูนี้ จะมีคำสั่งกำหนดตัวแปร การแทรกข้อมูลของตัวอย่าง ประชากร การเรียงลำดับ (Sort) และการผสานแฟ้ม (Merge) เมนู Transform ประกอบด้วยคำสั่ง คำนวน และ คำสั่งเปลี่ยนแปลงค่าของตัวแปร

8 เมนู Statistics ในเมนูนี้จะมีชื่อโปรแกรมสำหรับ คำนวณค่าสถิติต่าง ๆ ไว้ให้ เลือกใช้ตามความต้องการ เมนู Graph สำหรับสร้างกราฟชนิดต่าง ๆ เมนู Utilities มีคำสั่งให้แสดงคำสั่งต่าง ๆ ของ SPSS เรียงตามลำดับอักษร คำสั่ง ให้แสดงรายละเอียดของตัวแปร คำสั่งเปลี่ยนแบบอักษร เป็นต้น

9 เมนู Window มีคำสั่ง การจัดเรียงหน้าต่าง คำสั่ง ควบคุม มีคำสั่งให้แสดงแถบสัญรูป (Icon Bar) และแถบสถานะ (Status Bar) รวมทั้งแสดง รายชื่อหน้าต่างที่เปิดใช้งานอยู่ เมนู Help สำหรับขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับ การใช้คำสั่งต่าง ๆ

10 แฟ้มในโปรแกรม SPSS 1 แฟ้มข้อมูล (Data files) คือแฟ้มข้อมูลที่ SPSS สามารถ นำไปใช้ได้ แฟ้มนี้มาจากการ คีย์ข้อมูลลงในตารางบันทึก ข้อมูล ที่หน้าต่างบรรณาธิกร ข้อมูล หรือสั่งให้โปรแกรมนำมา จากแฟ้มข้อมูลดิบ หรือจาก ฐานข้อมูลอื่น ๆ เมื่อสั่งบันทึก ด้วยคำสั่ง Save โปรแกรมจะ กำหนดสกุลให้เป็น.SAV

11 หน้าต่างบรรณาธิกร ข้อมูล

12

13 Text File Oracle Excel SQL Server SPSS Data File Data Editor ที่มาของ SPSS Data Files

14 $FL2@(#) SPSS DATA FILE MS WINDOWS Release 6.0 ’ พ Y@07 Oct 9717:16:36SPSS/PC+ ATTITUDEIDA A1 "@A2 "@A3 "@A4 "@A5 "@A6 "@A7 "@A8 "@A9 "@A10 "@B1 "@B2 "@B3 ตัวอย่างข้อมูลในแฟ้มข้อมูลของ SPSS

15 แฟ้มของโปรแกรม SPSS 2 แฟ้มข้อมูลดิบ (Raw Data Files) คือแฟ้มข้อมูลที่ได้มาจาก แบบสอบถาม หรือรวบรวมมา จากผลการทดลอง แล้ว นำมาบันทึกลงจานบันทึก โดยใช้โปรแกรมบันทึกข้อมูล แฟ้มนี้ต้องกำหนดสกุลเป็น.DAT

16 12 15 20 24 9 12 35 46 43 55 17 20 32 17 ตัวอย่างแฟ้มข้อมูล ดิบ

17 แฟ้มของโปรแกรม SPSS 3 แฟ้มแผนภูมิ (Chart Files) คือแฟ้มที่ใช้เก็บ bar chart, pie chart, histogram scatter plot และแผนภูมิอื่น ๆ ที่ โปรแกรมสร้างขึ้น มีสกุล เป็น.CHT

18 เลือกเมนูสร้าง กราฟ

19 กำหนดประเภทของ กราฟ

20 กำหนดตัวแปร

21 หน้าต่างสร้าง กราฟ 30000 20000 10000 0 Value Current Salary Employee Code 6206716856976745

22 หน้าต่างแก้ไข กราฟ

23 Output Rotate หน้าต่างแก้ไข กราฟ

24 แฟ้มของโปรแกรม SPSS 4 แฟ้มโปรแแกรม (Text Files) คือแฟ้มคำสั่งของ SPSS ที่ ผู้ใช้โปรแกรมกำหนดขึ้นมา แล้วบันทึกลงจานบันทึก โดยใช้โปรแกรมบรรณาธิกร ใด ๆ หรือ อาจจะคีย์คำสั่ง ลงที่หน้าต่างสำหรับสร้าง โปรแกรมของ SPSS ก็ได้ แฟ้มนี้กำหนดให้มีกุล เป็น.SPS

25 Data list free records = 1 / x y. Begin data. Corr x with y. ตัวอย่างแฟ้มโปรแกรมของ SPSS

26 แฟ้มของโปรแกรม SPSS 5 แฟ้มผลลัพธ์ (Output Files) แฟ้มนี้จะเกิดขึ้นหลังจากมีการสั่ง RUN โปรแกรม โดยจะปรากฎ ผลลัพธ์ที่หน้าต่างผลลัพธ์ เมื่อ สั่ง Save ที่หน้าต่างนี้ โปรแกรม จะบันทึกผลที่ได้ลงจานบันทึก โดยจะมีสกุลเป็น.LST

27 - - Correlation Coefficients - - Y X.5626 ( 20) P=.010 (Coefficient / (Cases) / 2-tailed Significance) ". " is printed if a coefficient cannot be computed ตัวอย่างแฟ้ม ผลลัพธ์

28 การเปิดแฟ้มใหม่มาใช้ งาน

29 การเปิดแฟ้มเก่ามาใช้ งาน

30 การเขียนคำสั่ง SPSS

31 ตัวแปร (Variable) หมายถึง ชื่อ ที่ผู้เขียน โปรแกรมเป็นคนตั้งขึ้นมา เพื่อบอกถึงที่เก็บข้อมูลใน หน่วยความจำของ คอมพิวเตอร์

32 0001 00 10 840 0 1 1 1 5 27 135621 1 5000 000222211299999 0004130431 7500 0005224111 4500 0010127511 8400 0012128321 6500 IDSEXAGE EDUCATION MARITAL STATUS DO ANY WORK SALARY

33 ข้อกำหนดในการตั้งชื่อ ของ SPSS 1. แต่ละชื่อมีความยาว 1 - 8 ตัวอักษร โดยที่อักขระตัวแรกของ ชื่อต้องเป็นตัวอักษร A - Z หรือ @, #, $ ตัวที่สองเป็นต้นไปจะเป็น อักษรหรือตัวเลขใด ๆ ก็ได้ รวมถึง จุด (.) เครื่องหมายขีดเส้นใต้ ( _ ) ได้อีกด้วย

34 ตัวอย่างชื่อที่ ถูกต้อง IDNumber Sex age SCORE1 Math_1 ITEM.25 X1B52 Attitude

35 ตัวอย่างชื่อที่ไม่ ถูก IDENTIFICATION 100KB Test- 15 %PASS !Stop Evaluation

36 ข้อกำหนดในการตั้งชื่อ ของ SPSS 2. ห้ามนำ คำสงวน (Reserve key word) มาตั้งเป็นชื่อของตัว แปร คำสงวน มักเป็นคำสั่งหรือชื่อ ฟังก์ชันต่าง ๆ ที่มีอยู่ใน SPSS ตัวอย่างเช่น ALL AND BY EQ GE LE LT NE NOT OR TO WITH SQRT EXP เป็น ต้น

37 0001 00 10 840 0 1 1 1 5 27 135621 1 5000 000222211299999 0004130431 7500 0005224111 4500 0010127511 8400 0012128321 6500 IDSEXAGE EDUCATION MARITAL STATUS DO ANY WORK SALARY

38 0001 00 10 840 0 1 1 1 5 27 135 6 21 1 5000 000222211299999 0004130431 7500 0005224111 4500 0010127511 8400 0012128321 6500 IDSEXAGE EDUCAT SALARYMARRYWORK

39 ชื่อตัวแปรกับ หน่วยความจำ

40 คำสั่งตั้งชื่อตัว แปร DATA LIST / sex age weight educat.

41 Sex age weight educat

42 คำสั่งตั้งชื่อตัว แปร DATA LIST / sex age weight educat item01 to item15.

43 Sex age weight educat item01 item02 item03

44 item04 item05 item06 item07 item08 item09 item10

45 Item11 item12 item13 item14 item15

46 คำสั่ง SPSS Column 80 CommandSpecification______________________ Column 1. __________________________________________ _____________________________________ Command Specification_____________________ Column 1. Column 80

47 What ?How ? CommandSpecification COMPUTE PERCENT = SCORE / TOTAL * 100. รายละเอียดเกี่ยวกับคำสั่ง

48 SET Blanks = 0. ตัวอย่าง คำสั่ง DATA LIST FILE = ‘TEST1.DAT’ FREE / ID SEX WEIGHT HEIGHT SCHOOL THAI ENGLISH MATH SCIENCE APTITUDE. FREQ VAR = SEX TO SCHOOL. CORR VAR = APTITUDE WITH THAI TO SCIENCE.


ดาวน์โหลด ppt ระบบ คอมพิวเตอร์ Hard Disk สำหรับเก็บ โปรแกรมสำเร็จ SPSS Diskette สำหรับเก็บ โปรแกรม SPSS และ ข้อมูล SPSS.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google