งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ย้อนอดีต...ขีดอนาคตคลังข้อมูล ธปท. REFLECTION OF THE PAST & A GLANCE INTO THE FUTURE สัมมนาวิชาการ 10 ปี คลังข้อมูล... ก้าวไกลสู่อนาคต 18 สิงหาคม 2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ย้อนอดีต...ขีดอนาคตคลังข้อมูล ธปท. REFLECTION OF THE PAST & A GLANCE INTO THE FUTURE สัมมนาวิชาการ 10 ปี คลังข้อมูล... ก้าวไกลสู่อนาคต 18 สิงหาคม 2553."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ย้อนอดีต...ขีดอนาคตคลังข้อมูล ธปท. REFLECTION OF THE PAST & A GLANCE INTO THE FUTURE สัมมนาวิชาการ 10 ปี คลังข้อมูล... ก้าวไกลสู่อนาคต 18 สิงหาคม 2553 ณ โรงแรม SHERATON GRANDE SUKHUMVIT

2 หัวข้อการนำเสนอ  ความสำคัญของข้อมูลกับบทบาทธนาคารกลาง  พัฒนาการของคลังข้อมูลจากวิกฤตถึงปัจจุบัน  ตัววัดความสำเร็จของการจัดทำและเผยแพร่ข้อมูล  การพัฒนาในอนาคต

3 รักษาความมั่นคงของ ระบบสถาบันการเงิน ดูแลระบบชำระเงินและ บริหารจัดการธนบัตรออกใช้ บริหารเงินสำรอง ระหว่างประเทศ รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ธปท. เป็นนายธนาคารของรัฐบาล และสถาบันการเงิน บทบาทหน้าที่ของธนาคารแห่งประเทศไทย 3

4 คุณสมบัติที่สำคัญของข้อมูลสำหรับการ ดำเนินนโยบาย 4 ความถี่ ที่เหมาะสม รายละเอียด ครบถ้วน ทันต่อ การใช้ งาน

5

6 6

7 7 ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์มวลรวม (รายปี) Source : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติSource : BOT Survey ดุลการชำระเงิน Source : ธนาคารแห่งประเทศไทย อัตราเงินเฟ้อ Source : สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ย้อนมอง...ข้อมูลก่อนวิกฤติ

8 ความไม่สมบูรณ์ของข้อมูลก่อนวิกฤติ 8 ทันต่อการใช้ งาน ความถี่ที่ เหมาะสม รายละเอียด ครบถ้วน ข้อมูลเครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจที่สำคัญ มีความล่าช้า ข้อมูลที่แสดง vulnerability ของ ประเทศไม่ครบถ้วน เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจในระยะสั้น ไม่สมบูรณ์ คุณสมบัติที่สำคัญ ของข้อมูล คุณสมบัติของข้อมูลปี 2540

9 ปรับปรุงข้อมูลหนี้ตปท. 9 หนี้ต่างประเทศ หนี้ต่างประเทศ ภาคเอกชนที่มิใช่ธนาคาร Source : ธนาคารแห่งประเทศไทย จากการสำรวจ

10 ปรับปรุงข้อมูลหนี้ตปท. 10 % จำแนกตามภาคเศรษฐกิจจำแนกตามอายุ Source : ธนาคารแห่งประเทศไทย

11 ติดตาม exposure ด้านต่างประเทศ : ฐานะการลงทุนระหว่างประเทศ 11 สินทรัพย์หนี้สิน Source : ธนาคารแห่งประเทศไทย Net IIP by Sector

12 12 การปรับปรุงข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์ ภาวะเศรษฐกิจ ข้อมูลภาวะเศรษฐกิจการเงินรายเดือน ล่าช้าที่สุด 2 เดือน เงินสำรองระหว่างประเทศและฐานะ เงินตราต่างประเทศล่วงหน้ารายสัปดาห์ GDP รายไตรมาส (สศช.) Early warning indicator e.g. LEI, CEI, LII Diffusion Index e.g. BSI PCI, PII, เครื่องชี้ท่องเที่ยว Balance sheet – ภาคธุรกิจและ ครัวเรือน เครื่องชี้อสังหาริมทรัพย์ สำรวจหนี้ต่างประเทศ IIP และสินเชื่อ การค้า ข้อมูลเครื่องชี้ภาวะ เศรษฐกิจที่สำคัญมีความ ล่าช้า ข้อมูลที่แสดง vulnerability ของประเทศไม่ครบถ้วน เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจใน ระยะสั้นไม่สมบูรณ์

13 การใช้ข้อมูลสำหรับการคาดการณ์ภาวะ เศรษฐกิจ Economic Theory & Data Macroeconometric Model Preliminary Economic Forecasts (Baseline) Probability Distribution of Forecasts (Fanchart) Monetary Policy Decision Policy AssumptionsJudgmentAssumptions on World Economy and Prices Sector Specialists Assessment of Risks Small Models Judgment NAFF Data 13 Data

14 Data Sharing Supplementary Data Source บทเรียนด้านการจัดการข้อมูล 14 Data Harmonization  รวมศูนย์การ จัดการข้อมูล  การแลกเปลี่ยน ข้อมูลระหว่าง องค์กร  การเผยแพร่ ข้อมูลแก่ สาธารณชน  ความครบถ้วน ของข้อมูลจาก แหล่งเดียว  ความร่วมมือใน การให้ข้อมูล จากภาคเอกชน

15 เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการจัดการข้อมูล 15 การรับ-ส่ง ข้อมูล การจัดเก็บ ข้อมูล การ ประมวลผล และเผยแพร่

16 ภาพรวมของคลังข้อมูล 16 ข้อมูล สถาบันการเงิน ข้อมูลธุรกิจเงินตรา ต่างประเทศและ ตลาดการเงิน สถาบันการเงิน ข้อมูลเศรษฐกิจ ด้าน External Sector ด้าน Financial Sector Economic Policy Formulation Financial Institutions Policy Formulation and measures ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ & เอกชน

17 พัฒนาการของคลังข้อมูลที่ ฝ่ายบริหารข้อมูลรับผิดชอบ 17 1 ต.ค. 46 1 เม.ย. 47 1 ส.ค. 48 2 ก.ค. 51 1 ก.ย. 52 ข้อมูล สถาบันการเงิน ข้อมูลธุรกิจเงินตรา ต่างประเทศและ ตลาดการเงิน ข้อมูลเศรษฐกิจ ด้าน External Sector ข้อมูลเศรษฐกิจ ด้าน Financial Sector ข้อมูล ตราสารการเงิน (Financial Market Instruments )

18 ข้อมูลที่เผยแพร่สำหรับสาธารณชน 18 ข้อมูล สถาบัน การเงิน ข้อมูลตลาด การเงิน ข้อมูล เศรษฐกิจ และการเงิน ช่องทางการเผยแพร่ผ่าน BOT Website หัวข้อ สถิติ www.bot.or.th

19 ตัววัดความสำเร็จในการจัดทำและเผยแพร่ข้อมูล 19  การประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้านการเผยแพร่ ข้อมูล (Data ROSC) ในช่วงเดือนตุลาคม 2548 โดย IMF mission team  ครอบคลุมข้อมูลดังต่อไปนี้  บัญชีรายได้ประชาชาติ (สศช.)  สถิติการคลัง (สศค.)  สถิติการเงิน (ธปท.)  สถิติดุลการชำระเงิน (ธปท.)

20 20 Prerequisite of Qualityพื้นฐานที่ทำให้ข้อมูลมีคุณภาพ Assurance of Integrityความน่าเชื่อถือขององค์กรที่จัดทำและเผยแพร่ข้อมูล Methodological Soundnessวิธีการจัดทำและเผยแพร่ข้อมูล Accuracy and Reliabilityความถูกต้องและน่าเชื่อถือของข้อมูล Serviceabilityการให้บริการข้อมูล Accessibilityความสามารถในการเข้าถึงข้อมูล Practice Not Observed Practice Largely Not Observed Practice Largely Observed Practice Observed การประเมิน Data ROSC จะให้คะแนน 4 ระดับ โดยเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่กำหนดโดย DQAF เกณฑ์การประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากล ด้านการเผยแพร่ข้อมูล (Data ROSC)

21 ผลการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากล ด้านการเผยแพร่ข้อมูล (Data ROSC) สถิติการเงินสถิติดุลการชำระเงิน Prerequisite of Quality Assurance of Integrity Methodological Soundness Accuracy and Reliability Serviceability Accessibility OOOOO OOOOOO OOO OOOOOO OOOOOOOO OL L LLL LL OOOOLL OO O L Practice Observed Practice Largely Observed Practice Largely Not Observed Practice Not Observed LNO NO 21

22 การปรับปรุงข้อมูลดุลการชำระเงิน หลังการประเมิน 22 หมวดหมวดย่อยการปรับปรุง Prerequisite of Quality Legal & Institutional Environment พรบ ธปท แก้ไขครั้งที่ 4 พ.ศ. 2551 มาตรา 10 Methodological Soundness Scopeศึกษาวิธีการเก็บข้อมูลที่ยังมีไม่เพียงพอ Classification/ Sectorizaion เพิ่มข้อมูล Reinvested Earnings Basis for Recordingเพิ่มข้อมูล Import FOB Accuracy and Reliability Source Dataเพิ่มแหล่งข้อมูลอื่นๆ เพื่อช่วยเสริมข้อมูลที่ได้จาก การรายงานจากธนาคาร เช่น FMI, PIA Revision Studiesนำข้อมูลที่ได้จากการศึกษามาปรับปรุงข้อมูลให้ดี ขึ้น เช่น ข้อมูลเงินทุนเคลื่อนย้าย ServiceabilityRevision Policy and Practices เผยแพร่ Revision Policy ทาง website และ จะเผยแพร่ผลของ Revision Studies ต่อไป

23 การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 23 การเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานสากล การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้าง เศรษฐกิจและการเงิน

24 เครื่องชี้ภาวะการท่องเที่ยว 24

25 เครื่องชี้ภาวะการท่องเที่ยว (ปรับปรุงให้เหมาะสมกับการใช้งาน) 25

26 เครื่องชี้ภาวะการท่องเที่ยว 26

27 หนี้ต่างประเทศของไทยพันล้าน USD รัฐบาล + ธปท7.39 ธนาคาร11.63 รัฐวิสาหกิจ9.13 เอกชน45.53 ระยะสั้น19.36 เงินกู้6.48 สินเชื่อการค้า12.19 ระยะยาว26.18 เงินกู้21.44 พันธบัตรและตั๋วเงิน4.65 27 ข้อมูล ณ สิ้นไตรมาส 1 พ.ศ. 2553 ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย สำรวจหนี้ต่างประเทศ ภาคเอกชน ปรับปรุงการจัดเก็บข้อมูลให้เหมาะสมกับ โครงสร้างที่เปลี่ยนไป (หนี้ต่างประเทศ) ยอดคงค้าง หนี้ต่างประเทศของไทย

28 ปรับปรุงการจัดเก็บข้อมูลให้เหมาะสมกับ โครงสร้างที่เปลี่ยนไป (สินเชื่อการค้า) หนี้ต่างประเทศของไทยพันล้าน USD รัฐบาล + ธปท7.39 ธนาคาร11.63 รัฐวิสาหกิจ9.13 เอกชน45.53 ระยะสั้น19.36 เงินกู้6.48 สินเชื่อการค้า12.19 ระยะยาว26.18 เงินกู้21.44 พันธบัตรและตั๋วเงิน4.65 28 ข้อมูล ณ สิ้นไตรมาส 1 พ.ศ. 2553 ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย เดิม ใช้สัดส่วนคงที่ ปรับปรุง สำรวจสินเชื่อการค้า ระหว่างประเทศ

29 ยอดคงค้างสินเชื่อการค้าระหว่างประเทศ 29 สินทรัพย์ หนี้สิน

30 การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 30 การเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานสากล รายละเอียดเพิ่มมากขึ้น มุมมองหลากหลายขึ้น ต้องการใช้เร็วขึ้น การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้าง เศรษฐกิจและการเงิน

31 Data is global 31 หน่วยงานภาครัฐ Bank for International Settlements (BIS) Irving Fisher Committee on Central Bank Statistics กองทุนการเงินระหว่าง ประเทศ ASEAN ภาคเอกชน

32 WWW.BOT.OR.TH


ดาวน์โหลด ppt ย้อนอดีต...ขีดอนาคตคลังข้อมูล ธปท. REFLECTION OF THE PAST & A GLANCE INTO THE FUTURE สัมมนาวิชาการ 10 ปี คลังข้อมูล... ก้าวไกลสู่อนาคต 18 สิงหาคม 2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google