งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Interhospital conference.  เด็กชายไทย อายุ 4 เดือน ภูมิลำเนา จ. ปทุมธานี  CC; มีตุ่มหนองขึ้นตามตัว 2 สัปดาห์ก่อนมา รพ.  PI ; 2 สัปดาห์ก่อนมารพ. มีไข้สูง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Interhospital conference.  เด็กชายไทย อายุ 4 เดือน ภูมิลำเนา จ. ปทุมธานี  CC; มีตุ่มหนองขึ้นตามตัว 2 สัปดาห์ก่อนมา รพ.  PI ; 2 สัปดาห์ก่อนมารพ. มีไข้สูง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Interhospital conference

2  เด็กชายไทย อายุ 4 เดือน ภูมิลำเนา จ. ปทุมธานี  CC; มีตุ่มหนองขึ้นตามตัว 2 สัปดาห์ก่อนมา รพ.  PI ; 2 สัปดาห์ก่อนมารพ. มีไข้สูง เป็นๆหายๆ ไอมีเสมหะ น้ำมูกใส ช่วงแรก ต่อมาข้นสีขาว ไม่มี หายใจหอบเหนื่อย ไปรักษา รพ. เอกชน ได้ยาแก้อักเสบมาทาน ต่อมามีตุ่มหนอง 6-7 ตุ่มที่ศีรษะ ร้องกวน และผื่นขึ้นมากขึ้น กระจายจากศีรษะไป คอ หลัง หน้าอก ปัสสาวะอุจจาระปกติ

3  PH ; c/s due to abnormal presentation BW 3000gm  Development ; ยิ้มได้ มองจ้องหน้า คอแข็ง  Nutrition ; นม 4 oz x 5-6 ขวด เริ่มทานกล้วยบด ตอนอายุ 3 เดือน  Vaccination ; รับ vaccine ช่วงแรกเกิด

4 PE ;V/S: Temp = 37.8 c, RR = 46 /min, PR= 110 /min, BP = 90 / 50 mmHg BW 5 kg, length 55 cm, HC 38 cm GA :active, mild pale HEENT : AF 4x4 cm, no jx, no injected pharynx Lung: clear,no adventitious sound Heart: regular no murmur Abdomen : liver 3 cm below right costal margin spleen 2 cm below right costal margin Extremities : BCG abscess at lt arm 1 cm Skin : generalized erythematous papule and pustule at back,neck, head

5  Discussion

6  Problem list ; 1)pyoderma2)pneumonia 3)BCG abscess 4) hepatosplenomegaly

7 Investigation 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 Investigation 2 11

8 CBC : Hb 9.5 Hct 25% WBC 11600 (PMN 47,M 10,L 40, E 3%) WBC 11600 (PMN 47,M 10,L 40, E 3%) plt 400,000 plt 400,000 hypochromic2+, microcytic 1+ hypochromic2+, microcytic 1+ U/A : clear, spec 1.005, pH 7, other neg U/A : clear, spec 1.005, pH 7, other neg Investigation

9  pus (skin) G/S : Gram positive cocci in cluster Investigation

10 Day2 : dyspnea, sternal and subcostal retraction Investigation

11  Discussion

12  Treatment ; cloxacilin + gentamycin iv

13 Pus(skin) C/S : Staphylocccus aureus H/C : Staphylococcus coagulase negative (MRSE) (MRSE) Investigation

14 H/C : x 2 specimens Staphylococcus coagulase negative x 2 specimens Staphylococcus coagulase negative x 2 specimens sensitive : cloxacillin sensitive : cloxacillin Investigation

15  BCG abscess pus Gram stain : -ve pus Gram stain : -ve AFB : +ve AFB : +ve Investigation

16  Gastric lavage for AFB x3 days : negative : negative Investigation

17  Bronchroscopy; consistent c chronic inflammation consistent c chronic inflammation (non specific) (non specific) PCP, AFB : negative C/S : Staphylococcus coagulase negative C/S : Staphylococcus coagulase negative Investigation

18  Anti HIV – ve Investigation

19  CMV IgM +ve  Rubella IgM -ve  HSV IgM -ve  Toxoplasma IgM -ve

20  F/U : อาการ ไม่ดีขึ้น, ไข้ หายใจหอบ  H/C : MRSE  Treatment : vancomycin ผู้ป่วยขอกลับบ้าน -> fucidin+ rifampicin (3wk) ผู้ป่วยขอกลับบ้าน -> fucidin+ rifampicin (3wk) Investigation

21

22 Second admission  CC; ไข้ หายใจหอบเหนื่อย 6 วัน  PI; หลังจากกลับบ้าน 1 wk ผู้ป่วยเริ่มมีอาการ หอบเหนื่อย มีไข้ มีผื่นแดงและตุ่มหนองตามศรีษะ และลำตัว ก้อนที่ขาหนีบซ้ายโต ไปรพ. รามา ได้ admit CXR – alveolar infiltration มี axillary and inguinal lymphadenopathy ได้ทำ fine needle aspiration axillary lymphnode - neutrophilic infiltration with minimal lymphoid necrosis and much granuration tissue reaction consistent with necrotizing granulomatous lymphadenitis Dx TB ได้ให้ IRZS 2 วันจึงส่ง ตัวมารักษาต่อที่ รพ. ธรรมศาสตร์ ได้ทำ fine needle aspiration axillary lymphnode - neutrophilic infiltration with minimal lymphoid necrosis and much granuration tissue reaction consistent with necrotizing granulomatous lymphadenitis Dx TB ได้ให้ IRZS 2 วันจึงส่ง ตัวมารักษาต่อที่ รพ. ธรรมศาสตร์

23  PE : V/S : BT 37.8 c, RR 60 /min GA : dyspnea,mild retraction Lung : normal BS Heart : normal s1 s2, no murmur Abdomen : liver 3 cm below RCM, span 8 cm LN : Lt axillary LN 4x5 cm, Lt inguinal LN 2 cm skin : generalized pustule and erythematous papule

24

25

26  Investigation;  CBC WBC 14,600 PMN 44 %, L 42% Hb 11,Hct 32, plt 489000 Hb 11,Hct 32, plt 489000  CXR; alveolar infiltration

27

28  Discussion

29 Investigation 2 1 5 9159 2 6 102610 3 737 4 8 48 Investigation 1

30  Pyoderma  Pus Gram stain : not found organism Investigation

31  Skin biopsy : rupture folliculitis, supurative granulomatous lesion  Skin biopsy culture for bacteria, TB, fungus : no growth Investigation

32 • • Left axillary LN : AFB +, MAFB - Culture Investigation

33 • •Left inquinal LN : Gram stain : negative AFB : negative Culture : Torulopsis glabata Investigation

34 • • Gastric content : AFB -ve Culture TB -ve Investigation

35 • •Hemo culture for TB : no growth Investigation

36   T cell subpopulation : CD3 : 5,396 (62.3%) CD4 : 3,255 (37.6%) CD8 : 1,938 (18.9%) Investigation

37   PPD 13 mm. Investigation

38  Immunoglobulin level IgA 95.5 mg/dl IgA 95.5 mg/dl IgM 132.2 mg/dl IgM 132.2 mg/dl IgG 1250 mg/dl IgG 1250 mg/dl IgE 76 mg/dl IgE 76 mg/dl  CD 19 : 2,524 (29.14%) Investigation

39 Investigation for phagocytic function  Quality :  absolute neutrophil count 7,560 /mm3  Function :  nitroblue tetrazolium dye test – abnormal  dihydrorhodamine (DHR) reduction - abnormal

40 Diagnosis Chronic granulomatous disease

41 The NBT test

42 Chronic Granulomatous Disease Smear in slide, stain, count no. of PMN w/c reduce NBT dye to a blue formozan precipitate in 100 PMN Normal : > 50%

43 DHR assay  a fluorescent flow cytometry assay  conversion of dihydroxyrhodamine 123 (DHR) to rhodamine 123  which detects hydrogen peroxide  After stimulate w/ PMA (Phorbol myristate acetate)  The DHR method can diagnose CGD  And also suggest the CGD genotype

44 DHR assay  The results of the DHR assay in this patient show abnormal oxidative burst with stimulation index of < 10 on two occasions.  This result compatible with X-linked CGD.

45  Treatment;  INH, Rifampin,PZA, Streptomicin  Fluconazone Clinical course

46  Recurrent axillary lymphadenitis  Recurrent inquinal lymphadenitis  Recurrent pneumonia   Recurrent perianal abscesses   Rcurrent skin infection

47 • • Left axillary LN : AFB +, MAFB - Culture for TB : -ve PCR for TB : -ve PCR for M. bovis : -ve PCR for M. fortuitum : -ve Investigation

48 Clinical course  Recurrent axillary lymphadenitis   IRZE x 2 month   IR, ofloxacin, amikacin x 2 month   Clarithromycin + o floxacin มี hepatitis จึง off ยาไป

49 Clinical course Recurrent inquinal lymphadenitis   Biopsy : acute and chronic nongranulomatous inflammation   Culture for TB : no growth   Culture for bacteria : no growth   Culture for fungus : no growth

50 Treatment  Infection : systemic antibiotic  Prophylaxis of infection :  trimethoprim-sulfamethoxazole  Itraconazole  Curative treatment :  Bone marrow transplantation

51 Prognosis  median survival duration : 20-25 years  mortality rate 2 – 3 % per year  Cause of death is infection


ดาวน์โหลด ppt Interhospital conference.  เด็กชายไทย อายุ 4 เดือน ภูมิลำเนา จ. ปทุมธานี  CC; มีตุ่มหนองขึ้นตามตัว 2 สัปดาห์ก่อนมา รพ.  PI ; 2 สัปดาห์ก่อนมารพ. มีไข้สูง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google