งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย รศ.( พิเศษ ) นายแพทย์ทวี โชติพิทยสุนนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิระดับ 11, สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข วันที่ 11 เมษายน 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย รศ.( พิเศษ ) นายแพทย์ทวี โชติพิทยสุนนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิระดับ 11, สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข วันที่ 11 เมษายน 2555."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย รศ.( พิเศษ ) นายแพทย์ทวี โชติพิทยสุนนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิระดับ 11, สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข วันที่ 11 เมษายน 2555 จ. อุบลฯ

2 ประวัติของ Tuberculin Test   ค. ศ. 1882 Robert Koch ค้นพบเชื้อ TB   ค. ศ. 1890 Robert Koch พบสาร tuberculin ตั้งใจไว้รักษาคนไข้ TB  ฉีดสาร tuberculin ในผู้ป่วย TB ทุก วัน พบมีปฏิกิริยาเฉพาะที่ และทั่วไป  ฉีดสาร tuberculin ในคนปกติทุกวัน มีปฏิกิริยาน้อย หรือไม่มีเลย  ไม่พบผลการรักษาคนไข้ TB จาก สาร tuberculin เลยแต่มี ข้อมูลทางวิชาการเกิดขึ้น ใช้ใน การ diagnosis

3 Methods of Diagnosis of Tuberculosis in Children 1. Clinical diagnosis eg. using criteria 2. Confirmed diagnosis eg. AFB+ve, culture+ve 3. Diagnostic new laboratory techniques eg. PCR, immunoassay etc.

4 “Gold Standard” for Diagnosis of Childhood TB Triad :- Triad :- 1. Contact to an infectious case 2. positive tuberculin test 3. abnormal CXR or physical examination (“bias” is the most important point)

5 Diagnosis of Latent Tuberculosis Infection (LTBI) = วัณโรคระยะแฝง   เป็นการติดเชื้อวัณโรค ( ไม่มี อาการ )   ปฏิกิริยาทุเบอร์คุลิน บวก ( หรือ ลบ ก็ได้ )   ผล CXR ปกติ ( ยกเว้นเคยเป็น TB มาก่อน )   เพาะเชื้อเป็นลบ ( ยกเว้นผู้ป่วย ติดเชื้อ HIV บางราย )

6 Pathogenesis of Tuberculosis inhaling of M.tb implantation at alveoli multiplication of M.tb SPREADING Lympho-hematogenous Unfavorable to growth Favorable to growth eg. BM, liver, spleen eg. Upper lung, renal epiphysis, cerebral cortex 4-8 wk. DTH TT+ CMI adequate (Tuberculous inf.) inadequate (Tuberculosis)

7 ปฏิกิริยา Tuberculin “ Delayed type hypersensitivity (DTH) reaction of the host to tuberculoprotein (M tb component)”  ผลบวก มักมีความสัมพันธ์กับการติดเชื้อ TB หรือโรค TB  ผลลบ มักมีความสัมพันธ์กับการไม่ติด เชื้อ mycobacteria, อาจเกิดจากการติดเชื้อ TB หรือโรค TB ก็ได้ (= false negative)

8 BCG Lymphocyte M. Tuberculosis Atypical Mycobacteria T Activated T-Lym Tuberculoprotein “LYMPHOKINES” (eg.MIP, SRF) Redness, Induration of skin (DTH)

9 น้ำยา Tuberculin 1. Old Tuberculin (OT) = tuberculoprotein + lipid + glycerol + others (not available now) 2. Purified protein derivative (PPD) = tuberculoprotein (+ Tween 80) ใช้ในปัจจุบัน

10 Standardization of PPD   2 T.U. of PPD-RT23 (not available)   5 T.U. of PPD-S (standard)   10 T.U. of PPD-TRC (not avaliable, 1999)   10 T.U. of PPD-Chiron (Thai red cross) (all formulation amount ≈ 0.1 ml. for one testing)

11 วิธีการทำ Tuberculin Test 1 Multiple Puncture Skin Test (MPT) eg. Tine test ® (Lederle), Monotest ® (Pasture-Aventis) ไม่ นิยมใช้  false positive 10-20% (USA), 42% (QSNICH)  false negative > 10% (USA), 0% (QSNICH) 2 Mantoux test เป็นวิธีมาตรฐาน นิยม และเชื่อถือได้  false positive- rare  false negative- more common

12 Multiple Puncture skin test (Tine Test) Adventage  easy (no need of expert : equipments)  convenience Disadvantage  more unreliable interpretation  bias reading (cut off 2 mm. induration)  need repeat by Mantoux test

13 Mantoux Tuberculin Test intradermal 0.1 ml. (5 TU or bioequivalent) reaction – induration in m.m. at 48- 72 hrs. (reaction > 72 hr. also useful) 10% of culture provened TB disease is negative < 50% of TBM, miliary TB had initially non-reactive when TB disease is suspected any reaction should be suggestive

14 การแปลผล TT

15 Tuberculin Skin Test (1) Practical point “ การทดสอบทุเบอร์คุลินไม่ใช่การวัคภูมิคุ้มกัน มันไม่ได้บ่งบอกว่า การมีหรือความรุนแรงของวัณโรค บอกเพียงว่ามีการติดเชื้อ ” (TB/HIV; clinical manual, 2 nd edition-WHO)

16 Tuberculin Skin Test (2) “ การศึกษาวิจัยเมื่อเร็วๆ นี้ บ่งบอกว่า ปฏิกิริยาขนาด 10 มม. เป็นจุดตัดที่เหมาะสม ( เป็นบวก ) ไม่ว่าเด็กคนนั้นจะเคยฉีด BCG หรือไม่ ” 1. Palme IB, et al. PIDJ 2002;21:1056-61. 2. Almeida LM, et al. PIDJ 2001;20:1061-65. 3. Lockman S, et al. Int J Tuberc Lung Dis 1999;3:23-30.

17 การแปลผล TT ในเด็กที่ฉีด BCG แล้ว “ การแปลผล TT ในเด็กที่ฉีด BCG จะ เหมือน กับเด็กที่ ไม่เคยได้รับ BCG” “ การแยกระหว่างผล TT จากเชื้อ M.tuberculosis หรือ M.bovis และเกิดจากเชื้อ BCG นั้นยากมาก ” ( Red Book 2006;P 683. )

18 การใช้ TT ในการประเมินความ เสี่ยงของเด็กที่ สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ใหญ่ที่เป็นวัณ โรคใน ประชากรที่ฉีด BCG สูงๆ 1.TT ยังเป็นการทดสอบที่มีประโยชน์ ในการบ่งบอกว่าเด็กติดเชื้อ TB แล้ว ไม่ว่าเด็กจะเคยได้รับ BCG หรือไม่ 2. ความเสี่ยงของการติดเชื้อวัณโรค ขึ้นกับความใกล้ชิดกับผู้ป่วยวัณโรค และปริมาณเชื้อในเสมหะ ( PIDJ 2001;20:1061-5 )

19 Mantoux test Reaction   0 - 4 mm. ≈ NEGATIVE (uninfected mycobacterium or TB infection ?, TB disease ?)   5 – 9 mm. ≈ DOUBTFUL. (BCG, nontuberculous mycobacterium or TB infection ?, TB disease ? )   > 10 mm. ≈ POSITIVE (BCG, TB infection, TB disease)

20 WHO BTS AAP Positive : Positive : Positive :  > 10 mm (no BCG)  5-14 mm (no BCG)  > 5 mm if  > 15 mm (BCG)  > 15 mm (BCG) 1. close contact or 2. suspected TB disease or 3. immunosuppressive condition  > 10 mm if 1. younger than 4 yo. or 2. other chronic illness or 3. exposed to TB disease  > 15 mm if ( Lancet Infect Dis 2003;3:624-32. ) 1. children > 4 yo. without risk factors Summary of Interpretation of POSITIVE TT. in Children

21 ความแปรปรวนในการ ทดสอบทุเบอร์คุลิน   Tine test มากกว่า Mantoux Test   การอ่านผล - เป็นปัจจัยแปรปรวนมาก   inter-reader variability SD ≈ 2.3 -2.5 mm.   intra-reader variability SD ≈ 1.3 – 1.9 mm.   Biologic response, differences in administration and reading SD < 3 mm. (2 DS < 6 mm.)

22 “False negative” Tuberculin Test 1. Incubation of viral Infection – most common 2. Overwhelming TB ~ 50% 3. Recent administration of lived vaccine 4. Severe malnutrition 5. Anergy 6. Extremes of age 7. Technic of testing

23 1. Infection by environmental non-M.tb 2. BCG vaccination vaccinated at birth, + 5 years vaccinated at adult, + 10 – 15 years “False Positive” Tuberculin Test

24 การทำ Tuberculin Test ซ้ำ จะได้ปฏิกิริยาทุเบอร์คุลิน เพิ่ม หรือ ลด ก็ได้ เพราะ   ความแปรปรวนในการวัด   booster phenomenon   การติดเชื้อ TB ใหม่

25 “Booster” phenomenon ( ตรวจ ซ้ำ )   ผลจากการเตือนความจำของ CMI ที่เลือนลางไป   เห็นผลสูงสุดในช่วง 1-5 สัปดาห์   เห็นผลต่ำสุดในช่วง 60 วัน   พบในเด็กคลอดต่างประเทศ, คน แก่, คนฉีด BCG แล้ว   boosting พบในกลุ่มฉีด BCG มากกว่ากลุ่มไม่ได้ฉีด 7%

26 Rate of Tuberculin Reactivity in Closed Contact • Contact smear +, culture + increase 30 – 50 % • Contact smear -, culture + increase 5% • Contact smear -, culture - increase 0-8%

27 สรุป Tuberculin Test • • ยังมีประโยชน์ในการวินิจฉัย LTBI, TB disease ในเด็ก ( ผู้ใหญ่มีประโยชน์น้อยมาก ) • • มีทั้ง False positive และ False negative • • ควรทดสอบโดยผู้มีความชำนาญ ในการฉีดและอ่านผล • •Mantoux Test เป็นวิธีการ ทดสอบที่เป็นมาตรฐาน


ดาวน์โหลด ppt โดย รศ.( พิเศษ ) นายแพทย์ทวี โชติพิทยสุนนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิระดับ 11, สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข วันที่ 11 เมษายน 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google