งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย Tuberculin Test รศ.(พิเศษ)นายแพทย์ทวี โชติพิทยสุนนท์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย Tuberculin Test รศ.(พิเศษ)นายแพทย์ทวี โชติพิทยสุนนท์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย Tuberculin Test รศ.(พิเศษ)นายแพทย์ทวี โชติพิทยสุนนท์
รศ.(พิเศษ)นายแพทย์ทวี โชติพิทยสุนนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิระดับ 11, สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข วันที่ 11 เมษายน จ.อุบลฯ

2 ประวัติของ Tuberculin Test
ค.ศ Robert Koch ค้นพบเชื้อ TB ค.ศ Robert Koch พบสาร tuberculin ตั้งใจไว้รักษาคนไข้ TB  ฉีดสาร tuberculin ในผู้ป่วย TB ทุกวัน พบมีปฏิกิริยาเฉพาะที่ และทั่วไป  ฉีดสาร tuberculin ในคนปกติทุกวัน มีปฏิกิริยาน้อย หรือไม่มีเลย  ไม่พบผลการรักษาคนไข้ TB จากสาร tuberculin เลยแต่มี ข้อมูลทางวิชาการเกิดขึ้น ใช้ในการ diagnosis

3 Methods of Diagnosis of Tuberculosis in Children
1. Clinical diagnosis eg. using criteria 2. Confirmed diagnosis eg. AFB+ve, culture+ve 3. Diagnostic new laboratory techniques eg. PCR, immunoassay etc.

4 “Gold Standard” for Diagnosis of Childhood TB
Triad : Contact to an infectious case 2. positive tuberculin test 3. abnormal CXR or physical examination (“bias” is the most important point)

5 Diagnosis of Latent Tuberculosis Infection (LTBI) = วัณโรคระยะแฝง
เป็นการติดเชื้อวัณโรค (ไม่มีอาการ) ปฏิกิริยาทุเบอร์คุลิน บวก (หรือ ลบ ก็ได้ ) ผล CXR ปกติ (ยกเว้นเคยเป็น TB มาก่อน) เพาะเชื้อเป็นลบ (ยกเว้นผู้ป่วยติดเชื้อ HIV บางราย)

6 Pathogenesis of Tuberculosis
inhaling of M.tb implantation at alveoli 4-8 wk. DTH TT+ multiplication of M.tb CMI SPREADING adequate (Tuberculous inf.) Lympho-hematogenous inadequate (Tuberculosis) Unfavorable to growth Favorable to growth eg. BM, liver, spleen eg. Upper lung, renal epiphysis, cerebral cortex

7 ปฏิกิริยา Tuberculin “ Delayed type hypersensitivity (DTH) reaction
of the host to tuberculoprotein (M tb component)”  ผลบวก มักมีความสัมพันธ์กับการติดเชื้อ TB หรือโรค TB  ผลลบ มักมีความสัมพันธ์กับการไม่ติดเชื้อ mycobacteria, อาจเกิดจากการติดเชื้อ TB หรือโรค TB ก็ได้ (= false negative)

8 “LYMPHOKINES” (eg.MIP, SRF) Redness, Induration of skin
BCG M. Tuberculosis Atypical Mycobacteria T Lymphocyte Activated T-Lym Tuberculoprotein “LYMPHOKINES” (eg.MIP, SRF) Redness, Induration of skin (DTH)

9 น้ำยา Tuberculin 1. Old Tuberculin (OT) = tuberculoprotein +
lipid + glycerol + others (not available now) 2. Purified protein derivative (PPD) = tuberculoprotein (+ Tween 80) ใช้ในปัจจุบัน

10 Standardization of PPD
2 T.U. of PPD-RT23 (not available) 5 T.U. of PPD-S (standard) 10 T.U. of PPD-TRC (not avaliable, 1999) 10 T.U. of PPD-Chiron (Thai red cross) (all formulation amount ≈ 0.1 ml. for one testing)

11 วิธีการทำ Tuberculin Test
1 Multiple Puncture Skin Test (MPT) eg. Tine test® (Lederle), Monotest® (Pasture-Aventis) ไม่นิยมใช้  false positive 10-20% (USA), 42% (QSNICH)  false negative > 10% (USA), 0% (QSNICH) 2 Mantoux test เป็นวิธีมาตรฐาน นิยมและเชื่อถือได้  false positive- rare  false negative- more common

12 Multiple Puncture skin test (Tine Test)
Adventage  easy (no need of expert : equipments)  convenience Disadvantage  more unreliable interpretation  bias reading (cut off 2 mm. induration)  need repeat by Mantoux test

13 Mantoux Tuberculin Test
intradermal 0.1 ml. (5 TU or bioequivalent) reaction – induration in m.m. at hrs. (reaction > 72 hr. also useful) 10% of culture provened TB disease is negative < 50% of TBM, miliary TB had initially non-reactive when TB disease is suspected any reaction should be suggestive

14 การแปลผล TT

15 Tuberculin Skin Test (1)
Practical point “การทดสอบทุเบอร์คุลินไม่ใช่การวัคภูมิคุ้มกัน มันไม่ได้บ่งบอกว่า การมีหรือความรุนแรงของวัณโรค บอกเพียงว่ามีการติดเชื้อ” (TB/HIV; clinical manual, 2nd edition-WHO)

16 Tuberculin Skin Test (2)
“การศึกษาวิจัยเมื่อเร็วๆ นี้ บ่งบอกว่า ปฏิกิริยาขนาด 10 มม. เป็นจุดตัดที่เหมาะสม (เป็นบวก) ไม่ว่าเด็กคนนั้นจะเคยฉีด BCG หรือไม่” 1. Palme IB, et al. PIDJ 2002;21: 2. Almeida LM, et al. PIDJ 2001;20: 3. Lockman S, et al. Int J Tuberc Lung Dis 1999;3:23-30.

17 การแปลผล TT ในเด็กที่ฉีด BCG แล้ว
“การแยกระหว่างผล TT จากเชื้อ M.tuberculosis หรือ M.bovis และเกิดจากเชื้อ BCG นั้นยากมาก” ( Red Book 2006;P 683. )

18 การใช้ TT ในการประเมินความเสี่ยงของเด็กที่
สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ใหญ่ที่เป็นวัณโรคใน ประชากรที่ฉีด BCG สูงๆ TT ยังเป็นการทดสอบที่มีประโยชน์ในการบ่งบอกว่าเด็กติดเชื้อ TB แล้ว ไม่ว่าเด็กจะเคยได้รับ BCG หรือไม่ ความเสี่ยงของการติดเชื้อวัณโรคขึ้นกับความใกล้ชิดกับผู้ป่วยวัณโรคและปริมาณเชื้อในเสมหะ ( PIDJ 2001;20: )

19 Mantoux test Reaction 0 - 4 mm. ≈ NEGATIVE (uninfected mycobacterium
or TB infection ?, TB disease ?) 5 – 9 mm. ≈ DOUBTFUL. (BCG, nontuberculous mycobacterium or TB infection ?, TB disease ? ) > 10 mm. ≈ POSITIVE (BCG, TB infection, TB disease)

20 Summary of Interpretation of POSITIVE TT. in Children
WHO BTS AAP Positive : Positive : Positive :  > 10 mm (no BCG)  5-14 mm (no BCG)  > 5 mm if  > 15 mm (BCG)  > 15 mm (BCG) close contact or 2. suspected TB disease or 3. immunosuppressive condition  > 10 mm if 1. younger than 4 yo. or 2. other chronic illness or 3. exposed to TB disease  > 15 mm if ( Lancet Infect Dis 2003;3: ) children > 4 yo. without risk factors

21 ความแปรปรวนในการทดสอบทุเบอร์คุลิน
Tine test มากกว่า Mantoux Test การอ่านผล-เป็นปัจจัยแปรปรวนมาก  inter-reader variability SD ≈ mm.  intra-reader variability SD ≈ 1.3 – 1.9 mm. Biologic response, differences in administration and reading SD < 3 mm. (2 DS < 6 mm.)

22 “False negative” Tuberculin Test
Incubation of viral Infection – most common Overwhelming TB ~ 50% Recent administration of lived vaccine Severe malnutrition Anergy Extremes of age Technic of testing

23 “False Positive” Tuberculin Test
Infection by environmental non-M.tb BCG vaccination vaccinated at birth, years vaccinated at adult, – 15 years

24 การทำ Tuberculin Test ซ้ำ
จะได้ปฏิกิริยาทุเบอร์คุลิน เพิ่ม หรือ ลด ก็ได้ เพราะ ความแปรปรวนในการวัด booster phenomenon การติดเชื้อ TB ใหม่

25 “Booster” phenomenon (ตรวจซ้ำ)
ผลจากการเตือนความจำของ CMI ที่เลือนลางไป เห็นผลสูงสุดในช่วง 1-5 สัปดาห์ เห็นผลต่ำสุดในช่วง < 48 และ > 60 วัน พบในเด็กคลอดต่างประเทศ, คนแก่, คนฉีด BCG แล้ว boosting พบในกลุ่มฉีด BCG มากกว่ากลุ่มไม่ได้ฉีด 7%

26 Rate of Tuberculin Reactivity in Closed Contact
Contact smear + , culture increase 30 – 50 % Contact smear - , culture increase 5% Contact smear - , culture increase 0-8%

27 สรุป Tuberculin Test ยังมีประโยชน์ในการวินิจฉัย LTBI, TB disease ในเด็ก (ผู้ใหญ่มีประโยชน์น้อยมาก) มีทั้ง False positive และ False negative ควรทดสอบโดยผู้มีความชำนาญในการฉีดและอ่านผล Mantoux Test เป็นวิธีการทดสอบที่เป็นมาตรฐาน


ดาวน์โหลด ppt โดย Tuberculin Test รศ.(พิเศษ)นายแพทย์ทวี โชติพิทยสุนนท์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google