งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สัปดาห์ที่ 3 CH 6 : DATA DIVISION. BC324 : COBOL Programming CH 6 : DATA DIVISION2 DATA DIVISION บอกรายละเอียดเกี่ยวกับ ข้อมูลทั้งหมดที่ใช้ในโปรแกรม เช่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สัปดาห์ที่ 3 CH 6 : DATA DIVISION. BC324 : COBOL Programming CH 6 : DATA DIVISION2 DATA DIVISION บอกรายละเอียดเกี่ยวกับ ข้อมูลทั้งหมดที่ใช้ในโปรแกรม เช่น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สัปดาห์ที่ 3 CH 6 : DATA DIVISION

2 BC324 : COBOL Programming CH 6 : DATA DIVISION2 DATA DIVISION บอกรายละเอียดเกี่ยวกับ ข้อมูลทั้งหมดที่ใช้ในโปรแกรม เช่น รายละเอียดแต่ละ File, Record ของ File นั้น ประกอบด้วย Field อะไรบ้าง มีลักษณะอย่างไร

3 BC324 : COBOL Programming CH 6 : DATA DIVISION3 DATA DIVISION ประกอบด้วย 2 Section 1. File Section : อธิบายลักษณะ ของ File และ Record ที่อยู่ใน File นั้น แบ่งเป็น 2 Paragraph 1.1 File Description Paragraph (FD) : อธิบาย ลักษณะของ File 1.2 Record Description Paragraph : อธิบายลักษณะของ Record 2. Working-Storage Section : อธิบายลักษณะของ Record หรือ กลุ่มข้อมูลต่างๆ ที่ไม่ได้อยู่ใน File แต่จำเป็นต้องใช้ในระหว่าง การประมวลผล

4 BC324 : COBOL Programming CH 6 : DATA DIVISION4 ตัวอย่าง :. * DATA DIVISION. WORKING-STORAGE SECTION. 77 Num1 PIC 9 VALUE ZEROS. 77 Num2 PIC 9 VALUE ZEROS. 77 Result PIC 99 VALUE ZEROS. ตัวอย่าง :. * DATA DIVISION. WORKING-STORAGE SECTION. 77 Num1 PIC 9 VALUE ZEROS. 77 Num2 PIC 9 VALUE ZEROS. 77 Result PIC 99 VALUE ZEROS.

5 BC324 : COBOL Programming CH 6 : DATA DIVISION5 ตัวอย่าง : SELECT INVENTORY-FILE ASSIGN TO DISK. SELECT ERROR-LIST ASSIGN TO PRINTER. * DATA DIVISION. FILE SECTION. FDINVENTORY-FILE. FDERROR-LIST ตัวอย่าง : SELECT INVENTORY-FILE ASSIGN TO DISK. SELECT ERROR-LIST ASSIGN TO PRINTER. * DATA DIVISION. FILE SECTION. FDINVENTORY-FILE. FDERROR-LIST

6 FILE SECTION

7 SELECT INVENTORY-FILE ASSIGN TO DISK. * DATA DIVISION. FILE SECTION. FDINVENTORY-FILE LABEL RECORD IS STANDARD DATA RECORD IS INV-REC RECORD CONTAINS 80 CHARACTERS VALUE OF FILE-ID IS “ C: \ INV.DAT ”. SELECT INVENTORY-FILE ASSIGN TO DISK. * DATA DIVISION. FILE SECTION. FDINVENTORY-FILE LABEL RECORD IS STANDARD DATA RECORD IS INV-REC RECORD CONTAINS 80 CHARACTERS VALUE OF FILE-ID IS “ C: \ INV.DAT ”. File Description Paragraph |-A-| - B ------------------------------------------

8 BC324 : COBOL Programming CH 6 : DATA DIVISION8 Files, Records, Fields. Record....... Item Group Item Item (Field) File Record โครงสร้างของแฟ้มข้อมูลใดๆ ประกอบด้วยกลุ่มของ Record ในเรื่องเดียวกัน และแต่ละ Record ประกอบด้วยกลุ่มของ Field ใน COBOL จะยึดโครงสร้างดังกล่าวในการอธิบายลักษณะข้อมูล Field ที่ ประกอบด้วย Field ย่อยๆ Field ที่ไม่มี Field ย่อยใดๆ เป็น องค์ประกอบ (Elementary Item)

9 BC324 : COBOL Programming CH 6 : DATA DIVISION9 DATA DIVISION. FILE SECTION. FD StudentFile. 01 StudentDetails. 02 StudId PIC 9(7). 02 StudName PIC X(8). 02 DateOfBirth PIC X(8). DATA DIVISION. FILE SECTION. FD StudentFile. 01 StudentDetails. 02 StudId PIC 9(7). 02 StudName PIC X(8). 02 DateOfBirth PIC X(8). StudId StudName DateOfBirth 9723456 COUGHLAN 10091961 9724567 RYAN 31121976 9534118 COFFEY 23061964 9423458 O'BRIEN 03111979 9312876 SMITH 12121976 StudId StudName DateOfBirth 9723456 COUGHLAN 10091961 9724567 RYAN 31121976 9534118 COFFEY 23061964 9423458 O'BRIEN 03111979 9312876 SMITH 12121976 STUDENTS.DAT File Record #1 Record #5 Field

10 DATA DIVISION. FILE SECTION. FD STUDENT-FILE LABEL RECORD IS STANDARD DATA RECORD IS STUDENT-REC. 01 STUDENT-REC. 05 ID1 PIC X(03). 05 FILLER PIC X(01) VALUE SPACE. 05 NAME1 PIC A(06). DATA DIVISION. FILE SECTION. FD STUDENT-FILE LABEL RECORD IS STANDARD DATA RECORD IS STUDENT-REC. 01 STUDENT-REC. 05 ID1 PIC X(03). 05 FILLER PIC X(01) VALUE SPACE. 05 NAME1 PIC A(06). | -A- | - B -------------------------------------- Record Description Paragraph STUDENT-REC ID1 FILLER (= ช่องว่าง ) NAME1

11 BC324 : COBOL Programming CH 6 : DATA DIVISION11 Declaring DATA in COBOL 01 Num1 PIC 999VALUE ZEROS.

12 BC324 : COBOL Programming CH 6 : DATA DIVISION12 LEVEL Numbers ♣ Level Number ใช้สำหรับแสดง ถึงโครงสร้างของข้อมูล ♣ Level Number มีค่า 01 - 49, 77, 88 ♣ Level Number ที่มีค่ามากกว่า จะ แสดงถึงลำดับชั้นที่ต่ำกว่า ♣ Field ที่อยู่ในระดับเดียวกันใช้ Level Number เท่ากัน ♣ Level Number ไม่จำเป็นต้อง เพิ่มทีละ หนึ่ง

13 BC324 : COBOL Programming CH 6 : DATA DIVISION13 ♣ 01 : ใช้สำหรับอธิบาย Record ( บอกชื่อ Record) ซึ่ง เป็น Level สูงสุด 02-49 : ใช้สำหรับอธิบาย field ย่อยๆของ Record 77 : ใช้สำหรับอธิบาย field ที่ไม่มีโครงสร้าง ลำดับชั้น หรือไม่มี ความสัมพันธ์กับ field อื่นใดเลย ( ไม่มี field ย่อยเป็นองค์ประกอบ และไม่เป็นองค์ประกอบของ field อื่นใด 88 : ใช้กำหนดเงื่อนไขต่าง ๆ ให้กับ field ใน Level Number ก่อนหน้า LEVEL Numbers

14 BC324 : COBOL Programming CH 6 : DATA DIVISION14 data-name / FILLER ☻ data name : ชื่อของ Record หรือ Group Item หรือ Elementary Item ซึ่งเป็นการอ้าง ถึงเนื้อที่ในหน่วยความจำ ☻ FILLER : ใช้ในกรณีที่ข้อมูล บริเวณนั้น ไม่ได้ใช้อ้างอิงใน โปรแกรม จึงไม่ต้องระบุชื่อ แต่ บริเวณดังกล่าวไม่ได้แปลว่าเป็น พื้นที่ว่าง ( อาจจะว่างหรือไม่ก็ได้ )

15 BC324 : COBOL Programming CH 6 : DATA DIVISION15 COBOL ‘PICTURE’ Clauses  PICTURE : บอกลักษณะของ data name ว่าเก็บข้อมูล ประเภทใด ขนาดเท่าไร  สัญลักษณ์ที่ใช้ใน PICTURE แบ่งเป็น 3 ประเภท 1. Data Character Symbol : สัญลักษณ์ที่แสดงถึง ลักษณะของข้อมูล ได้แก่ A, X, 9 2. Operations Symbol : สัญลักษณ์ที่ใช้ในการ คำนวณ ได้แก่ S, V, P ( ไม่มีผลกับขนาดของ data name) 3. Editing Symbol : สัญลักษณ์ที่ ใช้ในการพิมพ์ ได้แก่ Z, *, $, +, -,........... ( มีผลกับขนาดของ data name)

16 BC324 : COBOL Programming CH 6 : DATA DIVISION16 COBOL ‘PICTURE’ Clauses ตัวอย่าง Data Character Symbol PICTURE ลักษณะ ข้อมูล ตัวอย่าง ข้อมูล PIC 9(3) ตัวเลข เท่านั้น (Max : 18 digit) 456 PIC A(7) ตัวอักษร A- Z และ ช่องว่าง ‘COBOLbb’ PIC X(6) ตัวเลข, ตัวอักษร และ - (hyphen) ‘BC-324’

17 COBOL ‘PICTURE’ Clauses ตัวอย่าง Operations Symbol ( ไม่ใช้เนื้อที่ในการเก็บ ) PICTURE ลักษณะ ข้อมูล ข้อมูลใน หน่วยคว ามจำ ใช้ เนื้อ ที่ 77 NUM PIC S9(3) VALUE -500. ตัวเลขที่ อาจมีทั้ง ค่าบวก และค่าลบ 500 - 3 byte 77 NUM PIC S9(3) VALUE 500. “ 500 3 byte 77 NUM PIC 9(3) VALUE -500. 500 3 byte 77 NUM PIC 9(2)V99 VALUE 10.45. แสดง ตำแหน่ง ของจุด ทศนิยม 10 ^ 45 4 byte

18 COBOL ‘PICTURE’ Clauses ตัวอย่าง Operations Symbol ( ไม่ใช้เนื้อที่ในการเก็บ ) PICTURE ลักษณะ ข้อมูล ข้อมู ลใน Mem ory ใช้ คำนว ณ ใช้ เนื้อ ที่ 77 NUM PIC PP99 VALUE 23. แสดง ตำแหน่ง เลขศูนย์ สมมุติ 23 ^ 0023 2 byte 77 NUM PIC 99PP VALUE 23. แสดง ตำแหน่ง เลขศูนย์ สมมุติ 23 2300 ^ 2 byte

19 BC324 : COBOL Programming CH 6 : DATA DIVISION19 COBOL ‘PICTURE’ Clauses ตัวอย่าง Editing Symbol PICTURE ลักษณะข้อมูล ข้อมู ล ผลลั พธ์ PIC ZZ9 บอกตำแหน่งที่จะ แทนที่เลข 0 ( ที่อยู่ หน้าตัวเลข ) ด้วย ช่องว่าง 007bb7 PIC ZZ9 “ 027b27 PIC Z99 “ 007b07 PIC **9 บอกตำแหน่งที่จะ แทนที่เลข 0 ( ที่อยู่ หน้าตัวเลข ) ด้วย * 007**7 PIC $ZZ9 เติม $ หน้าตัวเลข 007$bb7

20 BC324 : COBOL Programming CH 6 : DATA DIVISION20 Question ? Data Character Symbol & Operations Symbol ตัวอย่าง ข้อมูล PICTURE กินที่ใน หน่วยความ จำ 1234 ‘JUN’ ’59’ ’BKKbb’ ’BKKb10100’ -20.50 +33.123 Score 0-100 PIC 9(4) 4 byte PIC A(3) / PIC X(3) 3 byte 2 byte 5 byte 9 byte 4 byte 5 byte 3 byte PIC X(2) PIC X(5) PIC X(9) PIC S9(2)V99 PIC S9(2)V999 PIC 9(2)V999 PIC 9(3)

21 BC324 : COBOL Programming CH 6 : DATA DIVISION21 Editing Symbol Question ? PICTURE ตัวอย่าง ข้อมูล ผลลัพธ์ ZZ9007 Z99007 ZZZ007 ZZ9.99012 ^ 00 ZZZ000 ZZ9000 **990012 ***90012 bb7 b07 bb7 b12.00 bbb bb0 **12

22 BC324 : COBOL Programming CH 6 : DATA DIVISION22 Editing Symbol Question ? PICTURE ตัวอย่าง ข้อมูล ผลลัพธ์ ***90010 ***90000 ****0000 ****0100 $999123 $999012 $Z99012 $ZZZ000 **10 ***0 **** *100 $123 $012 $b12 bbbb

23 BC324 : COBOL Programming CH 6 : DATA DIVISION23 ตัวอย่าง File Section | - A - | --------- B ------------------------------------------------------- DATA DIVISION. FILE SECTION. FD STUDENT-FILE LABEL RECORD IS STANDARD DATA RECORD IS STUDENT-REC. 01 STUDENT-REC. 02 SID PIC X(03). 02 SNAME. 07 FIRST-NAMEPIC A(5). 07 LAST-NAMEPIC A(10).

24 BC324 : COBOL Programming CH 6 : DATA DIVISION24 ตัวอย่าง File Section | - A - | --------- B ------------------------------------------------------- DATA DIVISION. FILE SECTION. FD STUDENT-FILE LABEL RECORD IS STANDARD DATA RECORD IS STUDENT-REC. 01 STUDENT-REC. 05 SID PIC X(03). 05 SNAME. 10 FIRST-NAMEPIC A(5). 10 LAST-NAMEPIC A(10).

25 BC324 : COBOL Programming CH 6 : DATA DIVISION25 COBOL ‘PICTURE’ Clauses PIC 99999 เหมือนกับ PIC 9(5) PIC 9999V999 เหมือนกับ PIC 9(4)V9(3) PIC XXXAA เหมือนกับ PIC X(3)A(2) PIC 999XXX เหมือนกับ PIC 9(3)X(3) PIC ZZZ.ZZ เหมือนกับ PIC Z(3).Z(2) PIC ZZZ,999.99 เหมือนกับ PIC Z(3),9(3).9(2)

26 BC324 : COBOL Programming CH 6 : DATA DIVISION26 ตัวอย่าง File Section | - A - | --------- B ------------------------------------------------------- DATA DIVISION. FILE SECTION. FD STUDENT-FILE LABEL RECORD IS STANDARD DATA RECORD IS STUDENT-REC. 01 STUDENT-REC. 05 SID PIC X(03). 05 SNAME. 10 FIRST-NAMEPIC A(5). 10 LAST-NAMEPIC A(10).

27 WORKING-STORAGE SECTION

28 BC324 : COBOL Programming CH 6 : DATA DIVISION28 DATA DIVISION ประกอบด้วย 2 Section 1. File Section : อธิบายลักษณะ ของ File และ Record ที่อยู่ใน File นั้น แบ่งเป็น 2 Paragraph 1.1 File Description Paragraph (FD) : อธิบาย ลักษณะของ File 1.2 Record Description Paragraph : อธิบายลักษณะของ Record 2. Working-Storage Section : อธิบายลักษณะของ Record หรือ กลุ่มข้อมูลต่างๆ ที่ไม่ได้อยู่ใน File แต่จำเป็นต้องใช้ในระหว่าง การประมวลผล

29 BC324 : COBOL Programming CH 6 : DATA DIVISION29 | -A- | - B -------------------------------------- เพิ่ม Level 77, 88 DATA DIVISION. WORKING-STORAGE SECTION. 77 Num1 PIC 999VALUE ZEROS. 77 VatRate PIC V99VALUE.18. 01 StudentName PIC X(10)VALUE SPACES. Num1 VatRate StudentName 000.18 D ATA

30 BC324 : COBOL Programming CH 6 : DATA DIVISION30 LEVEL Numbers (Working-storage section) ♣ 01 : ใช้สำหรับอธิบาย Record ( บอกชื่อ Record) ซึ่ง เป็น Level สูงสุด 02-49 : ใช้สำหรับอธิบาย field ย่อยๆของ Record 77 : ใช้สำหรับอธิบาย field ที่ไม่มีโครงสร้าง ลำดับชั้น หรือไม่มี ความสัมพันธ์กับ field อื่นใดเลย ( ไม่มี field ย่อยเป็นองค์ประกอบ และไม่เป็นองค์ประกอบของ field อื่นใด 88 : ใช้กำหนดเงื่อนไขต่าง ๆ ให้กับ field ใน Level Number ก่อนหน้า 88 condition-name {VALUE IS / VALUE ARE} literal-1 [ {THROUGH / THRU } literal-2 ]

31 BC324 : COBOL Programming CH 6 : DATA DIVISION31 ตัวอย่าง Working-Storage Section | - A - | --------- B --------------------------------------------- DATA DIVISION. WORKING-STORAGE SECTION. 77 GROSS-PAYPIC 999V99. 01 TOTAL. 05 SALARYPIC 9(04)V99. 05 OVERTIMEPIC 9(03)V99. Level No. 77 จะอยู่ ก่อนหน้า 01

32 BC324 : COBOL Programming CH 6 : DATA DIVISION32 LEVEL Numbers 88 Level Number 88 : ใช้กำหนดเงื่อนไขต่าง ๆ ให้กับ field ใน Level Number ก่อนหน้า 88 condition-name {VALUE IS / VALUE ARE} literal-1 [ {THROUGH / THRU } literal-2 ] | - A - | --------- B --------------------------------------------- DATA DIVISION. WORKING-STORAGE SECTION. 01 SCOREPIC 999. 88 PASSVALUE 50 THRU 100. 88 FAILVALUE 0 THRU 49.

33 BC324 : COBOL Programming CH 6 : DATA DIVISION33 Level Number 88 : ใช้กำหนดเงื่อนไขต่าง ๆ ให้กับ field ใน Level Number ก่อนหน้า 88 condition-name {VALUE IS / VALUE ARE} literal-1 [ {THROUGH / THRU } literal-2 ] | - A - | --------- B --------------------------------------------- DATA DIVISION. WORKING-STORAGE SECTION. 01 GRADEPIC A. 88 PASSVALUE ‘ A ’ THRU ‘ D ’. 88 FAILVALUE ‘ F ’. LEVEL Numbers 88

34 BC324 : COBOL Programming CH 6 : DATA DIVISION34 | - A - | --------- B --------------------------------------------- IDENTIFICATION DIVISION. PROGRAM-ID.WEEK3. DATA DIVISION. WORKING-STORAGE SECTION. 01 SCOREPIC 999. 88 PASSVALUE 50 THRU 100. 88 FAILVALUE 0 THRU 49. PROCEDUREDIVISION. MOVE 60 TO SCORE. IF PASS DISPLAY ‘ You are pass ’ ELSE DISPLAY ‘ You are fail ’. STOP RUN. LEVEL Numbers 88

35 H E N N E S S Y R M 9 2 3 0 1 6 5 L M 5 1 0 5 5 0 F StudentDetails StudentNameStudentIdCourseCodeGrant Gender WORKING-STORAGE SECTION. 01StudentDetails. 02StudentNamePIC X(10). 02StudentIdPIC 9(7). 02CourseCodePIC X(4). 02GrantPIC 9(4). 02GenderPIC X. WORKING-STORAGE SECTION. 01StudentDetails. 02StudentNamePIC X(10). 02StudentIdPIC 9(7). 02CourseCodePIC X(4). 02GrantPIC 9(4). 02GenderPIC X.

36 H E N N E S S Y R M 9 2 3 0 1 6 5 L M 5 1 0 5 5 0 F StudentDetails SurnameInitials WORKING-STORAGE SECTION. 01StudentDetails. 02StudentName. 03 SurnamePIC X(8). 03 InitialsPIC XX. 02StudentIdPIC 9(7). 02CourseCodePIC X(4). 02GrantPIC 9(4). 02GenderPIC X. WORKING-STORAGE SECTION. 01StudentDetails. 02StudentName. 03 SurnamePIC X(8). 03 InitialsPIC XX. 02StudentIdPIC 9(7). 02CourseCodePIC X(4). 02GrantPIC 9(4). 02GenderPIC X. StudentNameStudentIdCourseCodeGrant Gender

37 SUMMARY

38 BC324 : COBOL Programming CH 6 : DATA DIVISION38 | - A - | --------- B ------------------------------------------------------- SELECT STUDENT-FILE ASSIGN TO ‘STUDENT.DAT’. * DATA DIVISION. FILE SECTION. FD STUDENT-FILE LABEL RECORD IS STANDARD DATA RECORD IS STUDENT-REC. 01 STUDENT-REC. 05 SID PIC X(03). 05 SNAME. 10 FIRST-NAMEPIC X(5). 10 LAST-NAMEPIC X(10). WORKING-STORAGE SECTION. 77 SALARY PIC 9(04)V99. 01 TOTAL. 05 TUITION-FEEPIC 9(04)V99. 05 EXPENSEPIC 9(03)V99.

39 EXERCISE

40 ให้เขียน DATA DIVISION ของโปรแกรมที่ มี File ลักษณะดังนี้ ID-NO (4) (1) NAME1 (1) SALARY (7) (16) FIRST (10) (1) LAST (10) A125bMr. A...bB.......b15000 ^ 00bb...... A336bMs. B...bM.......b20000 ^ 00bb...... C007bMr. S...bN.......b30000 ^ 00bb...................... EMPLOYE E-FILE Record ของ EMPLOYEE-FILE ชื่อ EMPLOYEE-REC มีตัวแปรอิสระที่ไม่อยู่ใน File คือ EMP-COUNT เก็บตัวเลข 0 – 1,000 AMOUNT เก็บตัวเลข 0 – 100,000 ( มีทั้งเลข + และ -)


ดาวน์โหลด ppt สัปดาห์ที่ 3 CH 6 : DATA DIVISION. BC324 : COBOL Programming CH 6 : DATA DIVISION2 DATA DIVISION บอกรายละเอียดเกี่ยวกับ ข้อมูลทั้งหมดที่ใช้ในโปรแกรม เช่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google