งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กระบวนการฝ่าย จัดซื้อ แนวคิด. หน้าที่ของงาน จัดซื้อ คือ การจัดหาสินค้าและวัตถุดิบให้ได้คุณภาพตามที่ต้องการใช้ในการดำเนินงาน ในราคาที่เหมาะสม ยุติธรรมและคุ้มค่าที่สุด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กระบวนการฝ่าย จัดซื้อ แนวคิด. หน้าที่ของงาน จัดซื้อ คือ การจัดหาสินค้าและวัตถุดิบให้ได้คุณภาพตามที่ต้องการใช้ในการดำเนินงาน ในราคาที่เหมาะสม ยุติธรรมและคุ้มค่าที่สุด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กระบวนการฝ่าย จัดซื้อ แนวคิด

2 หน้าที่ของงาน จัดซื้อ คือ การจัดหาสินค้าและวัตถุดิบให้ได้คุณภาพตามที่ต้องการใช้ในการดำเนินงาน ในราคาที่เหมาะสม ยุติธรรมและคุ้มค่าที่สุด ตลอดจนการสรรหาผู้ขายที่ดี มี ประสิทธิภาพและความสามารถในการจัดส่งสินค้าให้ได้ตามตรงตามความต้องการ

3 วัตถุประสงค์ของการจัดซื้อ 1. สามารถจัดซื้อวัสดุ หรือสินค้าเป็นไปตามข้อกาหนด รายละเอียดในเอกสาร สั่งซื้อ และสามารถใช้งานได้ตามความ ต้องการขององค์กร ด้วยความรวดเร็ว ไม่มี ความเสี่ยง สินค้า ราคาต่ำสุด ทาให้กิจการมีกาไรมากขึ้น ในภาวะที่สามารถ แข่งขันกับผู้ค้ารายอื่น ๆ ได้ 2. เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ และปริมาณที่เหมาะสมกับผู้ซอื้ และผู้ใช้งาน ความ ต้องการของฝ่ายต่าง ๆ ในองค์การและ สอดคล้องกับนโยบายขององค์การ

4 หน้าที่ความรับผิดชอบของจัดซื้อ 1. รับการวิเคราะห์ใบขอซื้อ - วิเคราะห์ถึงประเภทของสิ่งของและจำนวนที่ซื้อ 2. หาผู้ขายเพื่อสอบราคาและส่งใบขอให้เสนอราคาไปยังผู้ขายหลายๆแหล่ง 3. เจราจาต่อรองราคา 4. รับวิเคราะห์ใบเสนอราคาจากผู้ขาย 5. เลือกผู้ขายที่เสนอราคาและเงื่อนไขต่าง ๆให้ดีที่สุด 6. คำนวณราคา / เปรียบราคา ของสิ่งของที่จะสั่งซื้อให้ถูกต้อง 7. เสนอขออนุมัติออกใบสั่งซื้อ 8. จัดเก็บเอกสารซื้อ

5 หน้าที่ความรับผิดชอบของจัดซื้อ

6 แผนผังกระบวนการทำงานของฝ่ายจัดซื้อ

7

8

9 KPI ฝ่าย จัดซื้อ หัวข้อ KPI มูลค่าของ รายการ จัดซื้อ ภายในประเ ทศ เป้าหมาย เพิ่มขึ้น 10 % สูตรการวัด มูลค่ารายการ ที่ซื้อ ภายในประเท ศ / มูลค่า รายการที่ จัดซื้อ ทั้งหมด )*100

10 KPI ฝ่ายจัดซื้อ หัวข้อ KPI จำนวนผู้ส่งมอบ ที่ให้เข้า โครงการ Supplier Developmen t เป้าหมาย เพิ่มขึ้น 50 % จากปีที่ ผ่านมา สูตรการวัด ( จำนวนผู้ส่ง มอบที่สมัคร เข้า โครงการ / จำนวนผู้ส่ง มอบ ทั้งหมด )*1 00 KPI ฝ่าย จัดซื้อ

11 หัวข้อ KPI สามารถ สั่งซื้อวัตถุดิบ ได้ตรงตาม Spec เป้าหมาย มากกว่า 98 % ของ จำนวน รายการ วัตถุดิบที่ สั่งซื้อ ทั้งหมด สูตรการวัด ( จำนวนรายการ วัตถุดิบที่สั่งซื้อ ได้ตาม Spec/ จำนวนวัตถุดิบ ที่สั่งซื้อ ทั้งหมด )*100 KPI ฝ่าย จัดซื้อ

12 หัวข้อ KPI การต่อรอง ราคาเพื่อลด ราคาสินค้า เป้าหมาย ประหยัดได้ 10% โดยที่ คุณภาพเท่า เดิมรวดเร็ว มาตรฐาน เดิม หรือดี ขึ้น สูตรการวัด ( จำนวนราคา ที่ต่อรองได้ ลดลง / จำนวนราคา เดิมก่อน ต่อรอง )*100 KPI ฝ่าย จัดซื้อ

13 หัวข้อ KPI จัดซื้อสินค้า ได้ตาม กำหนดที่ ตกลงกับผู้ ซื้อ - กรณี เร่งด่วน เป้าหมาย 90% ของ ความ ต้องการ สั่งซื้อ ทั้งหมด สูตรการวัด ( จำนวนครั้ง ของการ จัดซื้อเร่งด่วน ได้ตามเวลา กำหนด / จำนวนครั้ง จัดซื้อเร่งด่วน ทั้งหมด )*100 KPI ฝ่าย จัดซื้อ

14 หัวข้อ KPI จัดซื้อสินค้า ได้ตาม กำหนดที่ตก ลงกับผู้ สั่งซื้อ - กรณีปกติ เป้าหมาย 100% ของ ความ ต้องการ สั่งซื้อ ทั้งหมด สูตรการวัด ( จำนวนครั้ง ของการ จัดซื้อปกติได้ ตามเวลา กำหนด / จำนวนครั้ง จัดซื้อปกติ ทั้งหมด )*10 0 KPI ฝ่าย จัดซื้อ

15 หัวข้อ KPI เพิ่มจำนวน Vender เกรด A เป้าหมาย 70 % ของ Vender ทั้งหมด สูตรการวัด ( จำนวน Vender เกรด A/ จำนวน Vender ทั้งหมด )*100 KPI ฝ่าย จัดซื้อ


ดาวน์โหลด ppt กระบวนการฝ่าย จัดซื้อ แนวคิด. หน้าที่ของงาน จัดซื้อ คือ การจัดหาสินค้าและวัตถุดิบให้ได้คุณภาพตามที่ต้องการใช้ในการดำเนินงาน ในราคาที่เหมาะสม ยุติธรรมและคุ้มค่าที่สุด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google