งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบ ISO 9001:2015 สำหรับธุรกิจบริหารจัดการเรือ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบ ISO 9001:2015 สำหรับธุรกิจบริหารจัดการเรือ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบ ISO 9001:2015 สำหรับธุรกิจบริหารจัดการเรือ

2 ภาวะผู้นำ (5) ระบบ ISO 9001:2015 สำหรับธุรกิจบริหารจัดการเรือ (4)
วางแผน (Plan) ปฎิบัติงาน (Do) แก้ไขปรับปรุง (Act) ตรวจสอบ (Check) การสนับสนุน และการปฏิบัติการ (7,8) บริบทขององค์กร (4) ข้อกำหนดของลูกค้า ความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (4) ความพึงพอใจของลูกค้า ผลลัพธ์ของการบริหารจัดการเรือ การให้บริการเรือ ภาวะผู้นำ (5) การประเมินสมรรถนะ (9) การปรับปรุง (10) ระบบ ISO 9001:2015 สำหรับธุรกิจบริหารจัดการเรือ (4) การวางแผน (6)

3 ข้อกำหนด กระบวนการ เอกสารสนับสนุน
กำหนดกลยุทธ์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจขององค์กร พร้อมทั้งวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งขององค์กร 4.1 ความเข้าใจในองค์กรและบริบทขององค์กร วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดอ่อน จุดแข็งขององค์กร ระบุในคู่มือคุณภาพ ระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กรในการบริหารเรือ 4.2 ความเข้าใจความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนร่วม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียระบุในคู่มือคุณภาพ ระบุขอบเขตการขอรับรองระบบ และข้อกำหนดที่ขอรับการยกเว้น 4.3 การพิจารณาขอบเขตของระบบบริหารคุณภาพ ขอบเขตการขอรับรองระบบระบุในคู่มือคุณภาพ จัดทำคู่มือคุณภาพ รวมทั้งแผนผังธุรกิจขององค์กร คู่มือคุณภาพ 4.4 ระบบบริหารคุณภาพ

4 สิ่งที่ต้องคำนึงในการจัดทำระบบ
องค์กรต้องพิจารณากำหนดประเด็นทั้งภายในและภายนอก ที่มีความเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ และการส่งผลกระทบต่อความสามารถในการบรรลุตามระบบ ISO 9001:2015 4.1 องค์กรต้องกำหนดขอบเขตและการประยุกต์ใช้ของระบบ ISO 9001:2015 เพื่อระบุขอบเขตการใช้งานในเรื่องของการให้บริการทางเรือ และระบุข้อกำหนดที่ทำการยกเว้นที่ไม่ประยุกต์ใช้ในระบบ ISO 9001:2015 4.3 องค์กรต้องพิจารณากระบวนการที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของระบบ ISO 9001:2015 และการประยุกต์ใช้ทั่วองค์กร สำหรับขอบเขตที่จำเป็น องค์กรจะต้องควบคุมเอกสารที่สนับสนุนกระบวนการทำงาน 4.4 องค์กรต้องพิจารณาพิจาณาข้อกำหนดของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับระบบ ISO 9001:2015 4.2

5 ข้อกำหนด กระบวนการ เอกสารสนับสนุน
5.1 ความเป็นผู้นำและความมุ่งมั่น ผู้บริหารจัดตั้งนโยบายคุณภาพ วัตถุประสงค์คุณภาพ ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และพันธกิจขององค์กร นโยบายคุณภาพ วัตถุประสงค์คุณภาพ ระบุในคู่มือคุณภาพ ผุ้บริหารสื่อสาร และทบทวนนโยบาย วัตถุประสงค์คุณภาพ ให้พนักงานในองค์กรเข้าใจและปฏิบัติตาม 5.2 นโยบายคุณภาพ สื่อสารนโยบายผ่านคู่มือคุณภาพ จัดทำแผนผังองค์กร หน้าที่รับผิดชอบของพนักงานในองค์กร 5.3 บทบาท หน้าที่ และอำนาจ แบบฟอร์มกำหนดหน้าที่รับผิดชอบ

6 สิ่งที่ต้องคำนึงในการจัดทำระบบ
ผู้บริหารระดับสูงต้องแสดงให้เห็นภาวะผู้นำและความมุ่งมั่นต่อระบบ ISO 9001:2015 โดยจัดทำนโยบายและวัตถุประสงค์คุณภาพ และสอดคล้องกับบริบทและทิศทางกลยุทธ์ขององค์กร 5.1

7 ข้อกำหนด กระบวนการ เอกสารสนับสนุน
6.1 การระบุความเสี่ยงและโอกาส วางแผนงานพร้อมประเมินความเสี่ยงและโอกาสในทุกกระบวนการทำงาน แบบฟอร์มประเมินความเสี่ยง 6.2 วัตถุประสงค์คุณภาพและแผนบรรลุวัตถุประสงค์ กำหนดเป้าหมาย และวางแผนงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ แบบฟอร์ม KPI 6.3 การวางแผนการเปลี่ยนแปลง เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงาน จำเป็นต้องวางแผนงานเพื่อให้เป้าหมายการทำงาน แบบฟอร์มบันทึกการเปลี่ยนแปลง

8 สิ่งที่ต้องคำนึงในการจัดทำระบบ
องค์กรต้องพิจารณาถึงความจำเป็นในการเปลี่ยนแปลงระบบ ISO 9001:2015 ซึ่งการเปลี่ยนแปลงจะต้องดำเนินการภายในแผนงานอย่างสม่ำเสมอ 6.3 องค์กรต้องพิจารณาประเด็นที่ระบุในข้อกำหนด 4.1 และ 4.2 เพื่อพิจารณาความเสี่ยงและโอกาสที่จำเป็นที่จะต้องระบุเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถบรรลุตามวัตถุประงค์ขององค์กรได้ และกิจกรรมที่ใช้ประเมินความเสี่ยงและโอกาส ควรอยู่บนความสมเหตุสมผลต่อแนวโน้มที่จะเกิดผลกระทบต่อความสอดคล้องของผลิตภัณฑ์และบริการทางเรือ - ทางเลือกในการระบุความเสี่ยงและโอกาส อาจรวมถึง การหลีกเลี่ยง, นำความเสี่ยงไปแสวงหาโอกาส - โอกาสสามารถนำไปสู่การปรับใช้วิธีการใหม่ มีตลาดกลุ่มใหม่ มีลูกค้ารายใหม่ มีการใช้เทคโนโลยีใหม่ เป็นต้น 6.1

9 ข้อกำหนด กระบวนการ เอกสารสนับสนุน
7.1 ทรัพยากร จัดหาทรัพยากรทั้งในด้านบุคลากรสำนักงาน และเรือ รวมถึงระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ แบบฟอร์มประเมินผล 7.2 ความสามารถ ฝึกอบรมพนักงานสำนักงาน และเรือ ให้ตรงตามคุณสมบัติของพนักงาน แบบฟอร์มบันทึกการฝึกอบรม 7.3 ความตระหนัก พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจในระบบบริหารคุณภาพ จากการฝึกอบรมและปฏิบัติตาม แบบประเมินหลังการฝึกอบรม

10 ข้อกำหนด กระบวนการ เอกสารสนับสนุน
7.4 การสื่อสาร สื่อสารให้พนักงานรับทราบถึงข้อมูลต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับระบบ ISO ระบุช่องทางสื่อสารในคู่มือคุณภาพ 7.5 เอกสารข้อมูล บันทึกข้อมูล ควบคุม และแจกจ่ายเอกสารให้ทันสมัยอยู่เสมอ แบบฟอร์มร้องขอดำเนินการเอกสาร 8.1 การวางแผนการดำเนินงานและการควบคุม ดำเนินงาน และควบคุมกระบวนการทำงาน เอกสารวิธีการปฏิบัติงาน

11 สิ่งที่ต้องคำนึงในการจัดทำระบบ
การกำหนดสิทธิ์ในการเข้าดูเอกสาร รวมถึงสิทธ์ในการอ่าน และแก้ไขเอกสาร 7.5

12 ข้อกำหนด กระบวนการ เอกสารสนับสนุน
8.2 ข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์และบริการ ปฏิบัติตามข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ของลูกค้าและการให้บริการบริหารเรือ สัญญาของลูกค้า 8.3 การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ ขอรับการยกเว้น เนื่องจากบริษัทไม่มีการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ ขอยกเว้นข้อกำหนดระบุในคู่มือคุณภาพ 8.4 การควบคุมกระบวนการ ผลิตภัณฑ์และการบริการจากภายนอก ควบคุมกระบวนการ ผลิตภัณฑ์ และการให้บริการจากภายนอก เช่น ควบคุมการทำงานของฝ่ายจัดซื้อ เป็นต้น แบบประเมินหน่วยงานภายนอก

13 สิ่งที่ต้องคำนึงในการจัดทำระบบ
องค์กรต้องมั่นใจว่าสินค้าและบริการที่ได้รับจากผู้ให้บริการภายนอก ในกระบวนการ ผลิตภัณฑ์และบริการมีความสอดคล้องกับข้อกำหนด องค์กรต้องดูแลทรัพย์สินที่เป็นของลูกค้าหรือผู้ให้บริการภายนอกในขณะที่อยู่ภายใต้การจัดเก็บภายในองค์กร โดยจัดทำเป็นเอกสารข้อมูลไว้ 8.4 8.5

14 ข้อกำหนด กระบวนการ เอกสารสนับสนุน
8.5 การผลิตและการบริการ ควบคุมการให้บริการ และทรัพย์สินของลูกค้า แบบบันทึกข้อมูลและทรัพย์สินลูกค้า 8.6 การตรวจปล่อยผลิตภัณฑ์และบริการ ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ก่อนขนส่งผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้า แบบฟอร์มลงบันทึกการรับ-จ่ายสินค้า 8.7 การควบคุมผลลัพธ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ก่อนขนส่งผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้า แบบฟอร์มข้อร้องเรียนของลูกค้า

15 ข้อกำหนด กระบวนการ เอกสารสนับสนุน
9.1 การเฝ้าติดตาม การวัด วิเคราะห์และการประเมินผล ประเมินผลความพึงพอใจของลูกค้า แบบประเมินความพึงพอใจของลูกค้า 9.2 การตรวจประเมินภายใน ตรวจประเมินภายในให้สอดคล้องกับระบบคุณภาพ - แบบตรวจประเมินคุณภาพภายใน - แบบฟอร์มแก้ไขความไม่สอดคล้องกับข้อกำหนด (CAR) 9.3 การทบทวนโดยฝ่ายบริหาร ประชุมทบทวนโดยฝ่ายบริหาร แบบฟอร์มบันทึกการประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร

16 สิ่งที่ต้องคำนึงในการจัดทำระบบ
ผู้บริหารสูงสุดต้องทำการทบทวนระบบ ISO 9001:2015 ขององค์กร ตามช่วงเวลาที่วางแผนไว้ เพื่อให้มั่นใจว่ามีความเหมาะสมอย่างต่อเนื่อง และมีความสอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์ขององค์กร ซึ่งต้องมีหัวข้อการประชุมที่ระบุไว้ตามข้อกำหนดอย่างครบถ้วน พร้อมเสนอแนะแนวทางแก้ไขปรับปรุงเพื่อให้เกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพ 9.3 องค์กรต้องดำเนินการวิเคราะห์และประเมินผล ข้อมูลที่ได้จากการตรวจประเมินตามช่วงเวลาที่วางแผนไว้ 9.2

17 ข้อกำหนด กระบวนการ เอกสารสนับสนุน
10.1 การปรับปรุง ปรับปรุงในสิ่งที่เป็นไปตามความต้องการของลูกค้า และเสริมสร้างความพึงพอใจของลูกค้า แบบฟอร์มแก้ไขความไม่สอดคล้องกับข้อกำหนด (CAR) 10.2 การไม่เป็นไปตามข้อกำหนดและการแก้ไข ปรับปรุงแก้ไขเมื่อเกิดความไม่สอดคล้องกับข้อกำหนด แบบฟอร์มแก้ไขความไม่สอดคล้องกับข้อกำหนด (CAR) 10.3 การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ปรับปรุงแก้ไขกระบวนการอย่างต่อเนื่อง CAR Log

18 สิ่งที่ต้องคำนึงในการจัดทำระบบ
เมื่อพบสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดรวมถึง ข้อร้องเรียนจากลูกค้า องค์กรต้องทำการควบคุมแก้ไข และบันทึกจัดเก็บเป็นเอกสาร 10.1


ดาวน์โหลด ppt ระบบ ISO 9001:2015 สำหรับธุรกิจบริหารจัดการเรือ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google