งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนการชักสิ่งตัวอย่างมาตรฐาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนการชักสิ่งตัวอย่างมาตรฐาน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนการชักสิ่งตัวอย่างมาตรฐาน
แบบ นับ ล๊อต ต่อ ล๊อต (Lot by Lot Attribute) Military – Standard – 105E ANSI/ASQC Z ISO 2859 แผนการชักสิ่งตัวอย่างมาตรฐานMIL-STD 105 E

2 แผนการชักสิ่งตัวอย่างมาตรฐาน
Military – Standard – 105E ANSI/ASQC Z เป็นแผนการชักสิ่งตัวอย่างแบบ นับ ล๊อต ต่อ ล๊อต (Lot by Lot Attribute) ใช้ในการยอมรับระดับคุณภาพ ของล๊อตผลิตภัณฑ์ ที่ ควรจะปฏิเสธ ถ้า ค่า Pa ต่ำกว่า AQL ถูกออกแบบให้ยอมรับส่วนใหญ่ของล๊อก แต่มีการป้องกันลูกค้าจาก ล๊อตที่ไม่ได้คุณภาพด้วย แผนการชักสิ่งตัวอย่างมาตรฐานMIL-STD 105 E

3 Military – Standard – 105E ANSI/ASQC Z1.4-1981
แผนการชักสิ่งตัวอย่าง หา ขนาด LOT บนฐานของ ขนาดตัวอย่าง และเกณฑ์การยอมรับ เช่น แผนการชักตัวอย่างเดียวยอมรับความเสี่ยงของผู้ผลิต ที่ระดับคุณภาพค่าหนึ่ง p1 = AQL กำหนดการชักสิ่งตัวอย่าง เป็น ชุดของแผนการชักสิ่งตัวอย่าง ที่มีกฏเพื่อการสับเปลี่ยนได้ กำหนดการนี้ถูกกำหนดโดย ขนาดLOT ร่วมกับ AQL, LQL(LTPD) หรือ AOQL กฎนี้เป็นชนิดของการตรวจสอบที่ถูกใช้งานนั่นเอง ระบบการชักสิ่งตัวอย่าง คือชุดของกำหนดการชักสิ่งตัวอย่าง ที่ให้กฏสำหรับการเลือก แผนการชักสิ่งตัวอย่างที่เหมาะสม แผนการชักสิ่งตัวอย่างมาตรฐานMIL-STD 105 E

4 ข้อบกพร่อง / ของเสีย Nonconforming (NC)
ข้อบกพร่อง ของเสีย ผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด Nonconforming (NC) เช่น ชิ้นงาน ที่มีตำหนิ ชิ้นงานที่ไม่ขนาด ผลิตภัณฑ์ ที่ตก Spec. ฯลฯ แผนการชักสิ่งตัวอย่างมาตรฐานMIL-STD 105 E

5 ข้อบกพร่อง / ของเสีย Nonconforming (NC)
% NC = จำนวน NC x 100 จำนวนที่ตรวจสอบ ต.ย. การวัด NC ชิ้นงานผลิตได้ 200 ชิ้น ทำการตรวจพบของเสีย 30 ชิ้น = x = 15 % 200 แผนการชักสิ่งตัวอย่างมาตรฐานMIL-STD 105 E

6 การวัดข้อบกพร่อง / ของเสีย Measure of Nonconforming (NC)
จำนวน NC ต่อ 100 รายการ = จำนวนของดี x 100 จำนวนที่ตรวจสอบ ต.ย. การวัด NC ชิ้นงานผลิตได้ 200 ชิ้น ทำการตรวจพบของเสีย 30 ชิ้น = x = 85 ต่อ 100 200 แผนการชักสิ่งตัวอย่างมาตรฐานMIL-STD 105 E

7 Acceptable Quality Level - AQL
AQL คือ ค่าสูงสุดของ % NC ที่ยอมรับได้ สำหรับจุดประสงค์ของการตรวจสอบ แผนการชักสิ่งตัวอย่างมาตรฐานMIL-STD 105 E

8 Acceptable Quality Level - AQL
ค่า AQL อาจสะท้อนถึงระดับเข้มงวดของ NC คือ NC วิกฤต (Critical) AQL => 0.1 % NC รุนแรง (Major) AQL = 1% NC ไม่รุนแรง (Minor) AQL = 2-4 % ค่า AQL ในมาตรฐานถูกกำหนดมาเป็นหลักแล้ว ดังนั้นถ้า AQL ที่เลือกใช้ไม่ตรงกับ มาตรฐานผู้ใช้ต้องตรวจทานใหม่ แผนการชักสิ่งตัวอย่างมาตรฐานMIL-STD 105 E

9 Acceptable Quality Level - AQL
กรณีที่คิดเป็น NC % ค่า AQL มาตรฐานอยู่ระหว่าง 0.1%-10% กรณีคิดเป็น NC ต่อ 100 หน่วย ค่า AQL มาตรฐาน อยู่ระหว่าง ถึง ของNCต่อ100 หน่วย ข้อควรจำ ค่า AQL เป็นค่าอ้างถึงในเส้นโค้ง OC ของแผนการชักสิ่งตัวอย่าง ไม่ใช่หมายถึงระดับ NC % ที่เกิดขึ้นจริง แผนการชักสิ่งตัวอย่างมาตรฐานMIL-STD 105 E

10 ระดับการตรวจสอบ ทั่วไป
มาตรฐานแบ่ง ระดับการตรวจสอบ เป็น 3 ระดับ คือ ระดับ I ระดับ II ระดับ III ระดับการตรวจสอบนี้แสดง ระดับความเข็มงวดของการป้องกันผู้ผลิตโดยการ ปฏิเสธ บนค่าเฉลี่ย ที่ % ของล๊อต ที่มีระดับ NC ซึ่งกำหนดโดย AQL อย่างไรก็ตาม ระดับเหล่านี้แตกต่างกันใน ความเข็มงวดของการป้องกันผู้บริโภคเมื่อต้องยอมรับ ล๊อตที่ไม่ได้คุณภาพ แผนการชักสิ่งตัวอย่างมาตรฐานMIL-STD 105 E

11 ระดับการตรวจสอบ ทั่วไป
แผนการชักสิ่งตัวอย่างมาตรฐานMIL-STD 105 E

12 ระดับการตรวจสอบ ทั่วไป
ระดับการตรวจที่กำหนดเป็น มาตรฐาน คือ ระดับ II โดย ที่ระดับ I เป็นระดับการตรวจที่เข้มงวดน้อยกว่า ระดับ II อยู่ ครึ่งหนึ่ง แต่ในทางกลับกัน ระดับ III เป็นระดับการตรวจที่เข้มงวดมากกว่า ระดับ II อยู่ หนึ่งเท่า การเลือกระดับการตรวจสอบทั่วไป ขึ้นกับระดับของการป้องกันผู้บริโภค โดยที่ ขนาดของสิ่งตัวอย่าง ค่าใช้จ่ายของการตรวจสอบ เพิ่มขึ้นตามระดับการตรวจ จาก ระดับ I เป็น ระดับ III แผนการชักสิ่งตัวอย่างมาตรฐานMIL-STD 105 E

13 แผนการชักสิ่งตัวอย่างมาตรฐานMIL-STD 105 E
ชนิดของการตรวจสอบ มาตรฐาน MIL-STD 105 E มีกำหนดการชักสิ่งตัวอย่างเป็น 3 แผน คือ แผนกการชักสิ่งตัวอย่างเชิงเดียว (Single) 2-4 แผนกการชักสิ่งตัวอย่างเชิงคู่ (Double) 5-7 แผนกการชักสิ่งตัวอย่างหลายเชิง(Multiple) 8-9 แต่ละแผน จะมีการตรวจแบ่งเป็น 3 ชนิด คือ การตรวจสอบปกติ Normal การตรวจสอบเข้มงวด Tightened การตรวจสอบผ่อนปรน Reduced แผนการชักสิ่งตัวอย่างมาตรฐานMIL-STD 105 E

14 แผนการชักสิ่งตัวอย่างมาตรฐานMIL-STD 105 E
ชนิดของการตรวจสอบ การตรวจสอบปกติ ใช้ในการเริ่มต้นการตรวจสอบครั้งแรกและถ้าระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์อยู่ระดับAQL หรือดีกว่า การตรวจสอบปกติก็จะดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง การตรวจสอบเข้มงวด เมื่อไรที่ประวัติคุณภาพของผู้ผลิตเริ่ม เสื่อมแย่ลง การกดดันจากลูกค้าให้ผู้ผลิตส่งผลิตภัณฑ์ที่มีระดับคุณภาพอย่างน้อยต้องไม่ต่ำกว่า AQL การตรวจสอบผ่อนปรน ใช้เมื่อ ประวัติคุณภาพของผู้ผลิตดีเยื่อม การตรวจแบบนี้ใช้สิ่งตัวอย่างทีน้อยและค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบก็จะต่ำ แผนการชักสิ่งตัวอย่างมาตรฐานMIL-STD 105 E

15 แผนการชักสิ่งตัวอย่างมาตรฐานMIL-STD 105 E
ชนิดของการตรวจสอบ ผ่อนปรน ปกติ เข้มงวด แผนการชักสิ่งตัวอย่างมาตรฐานMIL-STD 105 E

16 กฏการสับเปลี่ยนชนิดของการตรวจสอบ
การตรวจสอบปกติ เปลี่ยนเป็น การตรวจสอบเข้มงวด เมื่อ 2 ใน 5 ของล๊อตต่อเนื่องกัน ไม่ผ่านการตรวจสอบ(ปฏิเสธล๊อต) การตรวจสอบเข้มงวด เปลี่ยนกลับเป็น การตรวจสอบปกติ เมื่อการตรวจ 5 ล๊อตต่อเนื่อง ผ่านหมด (ยอมรับล๊อต) การตรวจสอบปกติ เปลี่ยนเป็น การตรวจสอบผ่อนปรน เมื่อ ล๊อตก่อนหน้าของการตรวจสอบปกติผ่านทั้งหมด 2. จำนวน NC ทั้งหมด น้อยกว่าค่าผ่อนปรนที่กำหนดไว้ในมาตรฐาน (จากตาราง) ถ้าเป็นแผนการชักสิ่งตัวอย่างเชิงคู่หรือหลายเชิง ในรวมการสิ่งตัวอย่างที่ตรวจทั้งหมด แผนการชักสิ่งตัวอย่างมาตรฐานMIL-STD 105 E

17 กฏการสับเปลี่ยนชนิดของการตรวจสอบ
การตรวจสอบปกติ เปลี่ยนเป็นการตรวจสอบผ่อนปรน เมื่อ ล๊อตก่อนหน้าของการตรวจสอบปกติผ่านทั้งหมด 2. จำนวน NC ทั้งหมด น้อยกว่าค่าผ่อนปรนที่กำหนดไว้ในมาตรฐาน (จากตาราง) ถ้าเป็นแผนการชักสิ่งตัวอย่างเชิงคู่หรือหลายเชิง ในรวมการสิ่งตัวอย่างที่ตรวจทั้งหมด 3. การผลิตนั้นค่อนข้างคงตัว 4. การพิจารณาปรับเปลี่ยนเป็นการตรวจสอบผ่อนปรนต้องให้ผู้มีอำนาจรับผิดชอบอนุมัติ แผนการชักสิ่งตัวอย่างมาตรฐานMIL-STD 105 E

18 กฏการสับเปลี่ยนชนิดของการตรวจสอบ
การตรวจสอบผ่อนปรน เปลี่ยนกลับ การตรวจสอบปกติ เมื่อ 1. มี ล๊อตหนึ่งถูกปฏิเสธ ไม่ผ่านการตรวจสอบ 2. ล๊อตที่ผ่านการตรวจสอบนั้นมีจำนวน NC มากกว่า ค่ายอมรับc แต่น้อยกว่าค่าปฏิเสธ r 3. การผลิตนั้นมีสิ่งผิดปกติหรือ ล่าช้า 4. เงื่อนไข อื่นๆ ที่อนุญาติ ให้เปลี่ยนกลับ แผนการชักสิ่งตัวอย่างมาตรฐานMIL-STD 105 E

19 กฏการสับเปลี่ยนชนิดของการตรวจสอบ
ผ่อนปรน -10 ล๊อตยอมรับ ต่อเนื่อง จำนวนNC < ค่าที่กำหนด การผลิตคงที่ -มีการอนุมัติ -ไม่ยอมรับล๊อต - ล๊อตที่ยอมรับมี NC> A < R การผลิตผิดปกติ -มีเงื่อนไขอื่นๆ ปกติ เริ่ม 2 ใน 5 ล๊อตต่อเนื่อง ไม่ยอมรับ 5 ล๊อตต่อเนื่องยอมรับ เข้มงวด ตรวจ 10 ครั้ง ต่อเนื่อง แผนการชักสิ่งตัวอย่างมาตรฐานMIL-STD 105 E

20 การเลือกขนาดสิ่งตัวอย่าง
การเลือกขนาดสิ่งตัวอย่าง ครั้งแรกต้องเลือก ตัวอักษรรหัสขนาด บนฐานของขนาด ล๊อตและระดับการตรวจสอบทั่วไป(I, II, III) ตาม ตารางที่ 1 นำอักษรที่ได้ไปใช้ เพื่อเลือก ขนาดสิ่งตัวอย่างตาม ชนิดของแผน (เดี่ยว คู่ หลายเชิง) และชนิดของการตรวจสอบ(ปกติ ผ่อนปรน เข็มงวด) ที่อยู่ในตารางต่างๆต่อไป เดี่ยว-ปกติ ตารางที่ 2 เดี่ยว-เข้มงวด = 3 เดี่ยว-ผ่อนปรน = 4 คู่ - ปกติ =5 คู่ - เข้มงวด = 6 คู่-ผ่อนปรน = 7 หลายเชิง-ปกติ 8-9 แผนการชักสิ่งตัวอย่างมาตรฐานMIL-STD 105 E

21 แผนการชักสิ่งตัวอย่างมาตรฐานMIL-STD 105 E
ขั้นตอนปฏิบัติ 1. กำหนดค่า AQL 2. เลือกระดับการตรวจสอบทั่วไป (ปกติเลือกระดับ II และเปลี่ยนตามความจำเป็น) 3. กำหนดขนาดล๊อต N 4. หารหัสอักษร จากตารางที่ 1 5. กำหนดชนิดของแผน (เดี่ยว คู่ หลายเชิง) 6. ชี้บ่งแผน ตามตารางต่างๆ เพื่อหาค่า n A(c) หรือ R(r) 7. สำหรับการตรวจเริ่มแรกควรทำที่ระดับปกติก่อน และเปลี่ยนเป็นระดับอื่นๆ ตามกฎการสับเปลี่ยน แผนการชักสิ่งตัวอย่างมาตรฐานMIL-STD 105 E

22 แผนการชักสิ่งตัวอย่างมาตรฐานMIL-STD 105 E
ตัวอย่าง #1 ขนาดล๊อต N = กำหนดค่า AQL = 0.65 % ระดับการตรวจสอบทั่วไป II ให้หาแผนชักสิ่งตัวอย่างเดี่ยว สำหรับการตรวจสอบปกติ วิธีทำ 1. จากตารางกำหนด รหัส อักษร ที่ N = 2000 ระดับ II ได้ K 2. ใช้ ตาราง แผนชักสิ่งตัวอย่างเดี่ยว แบบตรวจสอบปกติ (ตารางที่ 2) ที่ K และ AQL = 0.65% ได้ n = 125 c =2 r = 3 หมายความว่า ต้องชักสิ่งตัวอย่าง 125 ชิ้น ค่ายอมรับล๊อต 2 ชิ้น ค่าปฏิเสธล๊อตเมื่อตรวจพบคือ 3 ชิ้น แผนการชักสิ่งตัวอย่างมาตรฐานMIL-STD 105 E

23 แผนการชักสิ่งตัวอย่างมาตรฐานMIL-STD 105 E
ตัวอย่าง #2 ขนาดล๊อต N = กำหนดค่า AQL = 15 ต่อ 100 หน่วย และ ระดับการตรวจสอบทั่วไป III ให้หาแผนชักสิ่งตัวอย่างคู่ สำหรับการตรวจสอบผ่อนปรน วิธีทำ 1. จากตารางกำหนด รหัส อักษร ที่ N = 1000 ระดับ III ได้ K 2. ใช้ ตาราง แผนชักสิ่งตัวอย่างคู่ แบบตรวจสอบผ่อนปรน (ตารางที่ 7) ที่ K และ AQL = 15 ได้ n1 = 20 c1 =5 r1 = 10 n2 = 20 c2=12 r2= 16 แผนการชักสิ่งตัวอย่างมาตรฐานMIL-STD 105 E

24 แผนการชักสิ่งตัวอย่างมาตรฐานMIL-STD 105 E
ตัวอย่าง #2 n1 = 20 c1 =5 r1 = 10 n2 = 20 c2=12 r2= 16 การตัดสิน ครั้งแรกชักมา 20 ตรวจพบ NC <= 5 ยอมรับ ถ้าNC >= 10 ปฏิเสธ แต่ NC ระหว่าง 6-9 ตรวจครั้งที่ สองต่อ ครั้ง#2 ชักมา 20 ตรวจพบNCรวม <= 12 ยอมรับ ถ้าNC รวม> = 16 ปฏิเสธ แต่ถ้า NC ยอมรับ แต่ต้องเปลี่ยนกลับไปใช้ การตรวจแบบปกติ แผนการชักสิ่งตัวอย่างมาตรฐานMIL-STD 105 E

25 แผนการชักสิ่งตัวอย่างมาตรฐานMIL-STD 105 E
ตัวอย่าง #2 การตัดสิน ครั้งแรกชักมา 20 ตรวจพบ NC <= 5 ยอมรับ ถ้าNC >= 10 ปฏิเสธ แต่ NC ระหว่าง 6-9 ตรวจครั้งที่ สองต่อ ครั้ง#2 ชักมา 20 ตรวจพบNCรวม <= 12 ยอมรับ ถ้าNC รวม>= 16 ปฏิเสธ แต่ถ้า NC ยอมรับ แต่ต้องเปลี่ยนกลับไปใช้การตรวจแบบปกติ ถ้าตรวจจริง ครั้งแรก เจอของเสีย 5 ผ่าน 8 ทำการชักต่ออีก 20 ครั้งที่สอง เจออีก ไม่ผ่าน ( NC1+NC2 >R2) > 16 แผนการชักสิ่งตัวอย่างมาตรฐานMIL-STD 105 E


ดาวน์โหลด ppt แผนการชักสิ่งตัวอย่างมาตรฐาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google