งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1

2 2

3 ภาพรวม งบลงทุน 3 สรุปรายจ่าย สำนัก / กอง / ศูนย์ ปีงบประมาณ พ.ศ ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2561 หน่วย : บาท

4 ภาพรวม งบลงทุน 4 สรุปรายจ่าย สำนัก / กอง / ศูนย์ ปีงบประมาณ พ.ศ ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2561 หน่วย : บาท

5 ภาพรวม งบลงทุน 5 สรุปรายจ่าย สำนัก / กอง / ศูนย์ ปีงบประมาณ พ.ศ ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2561 หน่วย : บาท

6 ภาพรวม งบลงทุน 6 สรุปรายจ่าย สำนัก / กอง / ศูนย์ ปีงบประมาณ พ.ศ ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2561 หน่วย : บาท

7 ภาพรวม งบลงทุน 7 สรุปรายจ่าย สำนัก / กอง / ศูนย์ ปีงบประมาณ พ.ศ ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2561 หน่วย : บาท

8 ภาพรวม งบลงทุน 8 สรุปรายจ่าย สำนัก / กอง / ศูนย์ ปีงบประมาณ พ.ศ ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2561 หน่วย : บาท

9 ภาพรวม งบลงทุน 9 สรุปรายจ่าย สำนัก / กอง / ศูนย์ ปีงบประมาณ พ.ศ ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2561 หน่วย : บาท

10 ภาพรวม งบลงทุน 10 สรุปรายจ่าย สำนัก / กอง / ศูนย์ ปีงบประมาณ พ.ศ ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2561 หน่วย : บาท

11 ภาพรวม งบลงทุน 11 สรุปรายจ่าย สำนัก / กอง / ศูนย์ ปีงบประมาณ พ.ศ ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2561 หน่วย : บาท

12 ภาพรวม งบลงทุน 12 สรุปรายจ่าย สำนัก / กอง / ศูนย์ ปีงบประมาณ พ.ศ ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2561 หน่วย : บาท

13 ภาพรวม งบลงทุน 13 สรุปรายจ่าย สำนัก / กอง / ศูนย์ ปีงบประมาณ พ.ศ ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2561 หน่วย : บาท

14 ภาพรวม งบลงทุน 14 สรุปรายจ่าย ส.ป.ก. จังหวัด (ภาคเหนือ) ปีงบประมาณ พ.ศ ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2561 หน่วย : บาท

15 ภาพรวม งบลงทุน 15 สรุปรายจ่าย ส.ป.ก. จังหวัด (ภาคเหนือ) ปีงบประมาณ พ.ศ ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2561 หน่วย : บาท

16 ภาพรวม งบลงทุน 16 สรุปรายจ่าย ส.ป.ก. จังหวัด (ภาคเหนือ) ปีงบประมาณ พ.ศ ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2561 หน่วย : บาท

17 ภาพรวม งบลงทุน 17 สรุปรายจ่าย ส.ป.ก. จังหวัด (ภาคกลาง) ปีงบประมาณ พ.ศ ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2561 หน่วย : บาท

18 ภาพรวม งบลงทุน 18 สรุปรายจ่าย ส.ป.ก. จังหวัด (ภาคกลาง) ปีงบประมาณ พ.ศ ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2561 หน่วย : บาท

19 ภาพรวม งบลงทุน 19 สรุปรายจ่าย ส.ป.ก. จังหวัด (ภาคกลาง) ปีงบประมาณ พ.ศ ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2561 หน่วย : บาท

20 ภาพรวม งบลงทุน 20 สรุปรายจ่าย ส.ป.ก. จังหวัด (ภาคกลาง) ปีงบประมาณ พ.ศ ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2561 หน่วย : บาท

21 ภาพรวม งบลงทุน 21 สรุปรายจ่าย ส.ป.ก. จังหวัด (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ปีงบประมาณ พ.ศ ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2561 หน่วย : บาท

22 ภาพรวม งบลงทุน 22 สรุปรายจ่าย ส.ป.ก. จังหวัด (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ปีงบประมาณ พ.ศ ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2561 หน่วย : บาท

23 ภาพรวม งบลงทุน 23 สรุปรายจ่าย ส.ป.ก. จังหวัด (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ปีงบประมาณ พ.ศ ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2561 หน่วย : บาท

24 ภาพรวม งบลงทุน 24 สรุปรายจ่าย ส.ป.ก. จังหวัด (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ปีงบประมาณ พ.ศ ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2561 หน่วย : บาท

25 ภาพรวม งบลงทุน 25 สรุปรายจ่าย ส.ป.ก. จังหวัด (ภาคใต้) ปีงบประมาณ พ.ศ ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2561 หน่วย : บาท

26 ภาพรวม งบลงทุน 26 สรุปรายจ่าย ส.ป.ก. จังหวัด (ภาคใต้) ปีงบประมาณ พ.ศ ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2561 หน่วย : บาท

27 ภาพรวม งบลงทุน 27 สรุปรายจ่าย ส.ป.ก. จังหวัด (ภาคใต้) ปีงบประมาณ พ.ศ ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2561 หน่วย : บาท

28 รายงานค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ปีงบประมาณ 2561 (ตามกิจกรรม) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 21 สิงหาคม 2561 28

29 รายงานค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ปีงบประมาณ 2561 (ตามกิจกรรม) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 21 สิงหาคม 2561 29

30 30 ผลการเบิกจ่าย งบเพิ่มเติม ปีงบประมาณ พ.ศ ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2561

31 31 รายการงบลงทุน ที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี ปีงบประมาณ พ.ศ ข้อมูล ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2561

32 32 การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ (หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค /ว365 ลว. 17 ส.ค.61) บันทึกรายการขอเบิกเงิน ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) รายการปรับหมวดรายจ่าย และรายการเบิกหักผลักส่งในระบบ GFMIS ภายใน 28 กันยายน 2561 (16.30น.) เงินงบประมาณ ปี พ.ศ – 2560 ที่ได้รับการขยายเวลาเบิกจ่าย ถึง กันยายน 2561 และได้ยกเลิกสัญญา หรือข้อตกลง หรือเบิกจ่ายเงินเสร็จสิ้นไปแล้ว ให้หน่วยงานยกเลิกใบ PO และจัดทำเอกสารสำรองเงิน ประเภท PF หรือ CF แล้วแต่กรณี การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี กรณีมีหนี้ผูกพัน รายการซื้อทรัพย์สิน จ้างทำของ หรือเช่าทรัพย์สินที่มีวงเงินตั้งแต่ 100,000 บาท !!! สำหรับ PO <100,000 บาท ให้เร่งเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จ !!! ภายในวันที่ 28 กันยายน (เวลา น.) มิฉะนั้นเงินนั้นจะพับไป !!!


ดาวน์โหลด ppt 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google