งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย นางเพชราภรณ์ คำเอี่ยมรัตน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย นางเพชราภรณ์ คำเอี่ยมรัตน์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย นางเพชราภรณ์ คำเอี่ยมรัตน์
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านส่งเสริมพัฒนา

2 กระทรวงสาธารณสุข มีการจัดทำแผนปฏิบัติการของกระทรวงสาธารณสุขเป็นประจำทุกปี โดยในปีงบประมาณ พ.ศ ได้มีการประชุมชี้แจง หน่วยงานในสังกัดทั้งในส่วนกลางระดับกรม และกอง และในส่วนภูมิภาคในระดับเขตบริการ และจังหวัดต่างๆ จัดทำแผนพัฒนางานสาธารณสุขและแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน (ประกอบด้วยแผนงาน/แผนงบประมาณ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ที่สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ 4 Excellences15 แผนงาน 45 โครงการ 80 ตัวชี้วัดโดยทุกหน่วยงานบันทึกแผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผ่านทาง Website

3 มีการเปรียบเทียบการใช้จ่ายงบประมาณตามระบบ GFMIS

4

5 การเงิน/ฝ่ายยุทธศาสตร์ หน่วยงานบันทึกงบประมาณที่ใช้จ่าย (ตัด GFMIS) ใน SMS

6 ใช้ในการติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ และผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด
ติดตามกำกับงบประมาณ และผลการดำเนินงาน ปี 2561 ในพื้นที่ ตามกรอบยุทธศาสตร์ 4 Excellences 15 แผนงาน 45 โครงการ 80 ตัวชี้วัด พัฒนาระบบการติดตามข้อมูลและการนำเสนอข้อมูล (Dashboard) ที่สำคัญด้านสุขภาพ สำหรับผู้บริหาร ใช้ในการติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ และผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด

7

8

9 ระบบการบริหารจัดการงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์กระทรวงสาธารณสุข

10 ติดตามกำกับ ให้ข้อมูลที่กำหนด ถูกนำเข้าระบบ มีความ ครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลา

11 ใช้ Dash Board ตรวจสอบงานในความรับผิดชอบ เปรียบเทียบกับเป้าหมาย และ กับ เขต/จังหวัด/หน่วยงาน อื่น เพื่อเร่งรัด ผลักดัน ให้งานบรรลุผลสัมฤทธิ์

12 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกระทรวงทุกระดับใช้ในการติดตามประเมินผล 45 โครงการ

13

14 สรุป เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถบันทึกแผนปฏิบัติการ
การรายงานผลการดำเนินการ และผลการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีความเข้าใจเนื้อหา รายละเอียดโครงสร้างองค์ประกอบของข้อมูล วิธีการบันทึกข้อมูล สามารถบันทึกแผนปฏิบัติการได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา จึงได้มีการจัดประชุมชี้แจงในวันนี้


ดาวน์โหลด ppt โดย นางเพชราภรณ์ คำเอี่ยมรัตน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google