งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Www.gfmis.go.th 1 การบันทึกในระบบ GFMIS ใน ปีงบประมาณ 2549 ที่แตกต่างจากปี 2548 โครงการ GFMIS โครงการเปลี่ยนระบบการบริหารการเงินการคลัง ภาครัฐ สู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Www.gfmis.go.th 1 การบันทึกในระบบ GFMIS ใน ปีงบประมาณ 2549 ที่แตกต่างจากปี 2548 โครงการ GFMIS โครงการเปลี่ยนระบบการบริหารการเงินการคลัง ภาครัฐ สู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 การบันทึกในระบบ GFMIS ใน ปีงบประมาณ 2549 ที่แตกต่างจากปี 2548 โครงการ GFMIS โครงการเปลี่ยนระบบการบริหารการเงินการคลัง ภาครัฐ สู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์

2 วัตถุประสงค์ 2. โครงสร้างรหัสงบประมาณ แหล่งเงิน กิจกรรม ปีงบประมาณ 2549 ตัวอย่างรายงานที่แนะนำให้ใช้ และ การเรียกใช้รายงานงบประมาณปี 2548 ในเว็บไซต์ 3. สรุปการบันทึก PO ในปีงบประมาณ สรุปการบันทึกเงินทดรองเงินยืมเบิกแทนและการ เบิกจ่ายต่าง ปีงบประมาณ สรุปการบันทึกรับและนำส่งรายได้ ในปีงบประมาณ สรุปการบันทึกปรับปรุงบัญชี ค่าเสื่อมราคา ใน ปีงบประมาณ สรุปแผนงานการบันทึกรายการของส่วนราชการปลายปี บัญชี การนำเข้าข้อมูลผ่าน Intranet 9. แนวทางการจัดสรร GFMIS Terminal เพิ่มสำหรับ ปีงบประมาณ 2549 วาระการนำเสนอ

3 3 วัตถุประสงค์

4 4 วัตถุประสงค์ในการจัดสัมมนา เพื่อให้ตัวแทนหน่วยงานระดับกรม หรือ เทียบเท่ากรม เข้าใจโครงสร้างงบประมาณ ของปี 2549 และสามารถปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ได้ เช่น สามารถบันทึกเพื่อเบิกจ่ายได้ เป็นต้น เพื่อให้ตัวแทนหน่วยงานระดับกรม หรือ เทียบเท่ากรม ที่ได้รับการสัมมนา ประสานงาน ทำความเข้าใจภายในหน่วยงาน ( รวมถึง หน่วยงานในภูมิภาค ) โดยข้อมูลนี้จะนำขึ้นใน GFMIS Website  โดยผ่านเครือข่าย Internet  โดยผ่านเครื่อง GFMIS


ดาวน์โหลด ppt Www.gfmis.go.th 1 การบันทึกในระบบ GFMIS ใน ปีงบประมาณ 2549 ที่แตกต่างจากปี 2548 โครงการ GFMIS โครงการเปลี่ยนระบบการบริหารการเงินการคลัง ภาครัฐ สู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google