งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Www.gfmis.go.th 1 การบันทึกในระบบ GFMIS ใน ปีงบประมาณ 2549 ที่แตกต่างจากปี 2548 โครงการ GFMIS โครงการเปลี่ยนระบบการบริหารการเงินการคลัง ภาครัฐ สู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Www.gfmis.go.th 1 การบันทึกในระบบ GFMIS ใน ปีงบประมาณ 2549 ที่แตกต่างจากปี 2548 โครงการ GFMIS โครงการเปลี่ยนระบบการบริหารการเงินการคลัง ภาครัฐ สู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 www.gfmis.go.th 1 การบันทึกในระบบ GFMIS ใน ปีงบประมาณ 2549 ที่แตกต่างจากปี 2548 โครงการ GFMIS โครงการเปลี่ยนระบบการบริหารการเงินการคลัง ภาครัฐ สู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์

2 www.gfmis.go.th 2 1. วัตถุประสงค์ 2. โครงสร้างรหัสงบประมาณ แหล่งเงิน กิจกรรม ปีงบประมาณ 2549 ตัวอย่างรายงานที่แนะนำให้ใช้ และ การเรียกใช้รายงานงบประมาณปี 2548 ในเว็บไซต์ 3. สรุปการบันทึก PO ในปีงบประมาณ 2549 4. สรุปการบันทึกเงินทดรองเงินยืมเบิกแทนและการ เบิกจ่ายต่าง ปีงบประมาณ 2549 5 สรุปการบันทึกรับและนำส่งรายได้ ในปีงบประมาณ 2549 6. สรุปการบันทึกปรับปรุงบัญชี ค่าเสื่อมราคา ใน ปีงบประมาณ 2549 7. สรุปแผนงานการบันทึกรายการของส่วนราชการปลายปี บัญชี 2548 8. การนำเข้าข้อมูลผ่าน Intranet 9. แนวทางการจัดสรร GFMIS Terminal เพิ่มสำหรับ ปีงบประมาณ 2549 วาระการนำเสนอ

3 www.gfmis.go.th 3 วัตถุประสงค์

4 4 วัตถุประสงค์ในการจัดสัมมนา เพื่อให้ตัวแทนหน่วยงานระดับกรม หรือ เทียบเท่ากรม เข้าใจโครงสร้างงบประมาณ ของปี 2549 และสามารถปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ได้ เช่น สามารถบันทึกเพื่อเบิกจ่ายได้ เป็นต้น เพื่อให้ตัวแทนหน่วยงานระดับกรม หรือ เทียบเท่ากรม ที่ได้รับการสัมมนา ประสานงาน ทำความเข้าใจภายในหน่วยงาน ( รวมถึง หน่วยงานในภูมิภาค ) โดยข้อมูลนี้จะนำขึ้นใน GFMIS Website  http://gfmisreport.mygfmis.com โดยผ่านเครือข่าย Internet http://gfmisreport.mygfmis.com  http://gfmisloader โดยผ่านเครื่อง GFMIS http://gfmisloader


ดาวน์โหลด ppt Www.gfmis.go.th 1 การบันทึกในระบบ GFMIS ใน ปีงบประมาณ 2549 ที่แตกต่างจากปี 2548 โครงการ GFMIS โครงการเปลี่ยนระบบการบริหารการเงินการคลัง ภาครัฐ สู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google