งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ซ้อมความเข้าใจแนวทางการ ปฏิบัติงานในระบบ e-GP ระยะที่ ๒ สำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ซ้อมความเข้าใจแนวทางการ ปฏิบัติงานในระบบ e-GP ระยะที่ ๒ สำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ซ้อมความเข้าใจแนวทางการ ปฏิบัติงานในระบบ e-GP ระยะที่ ๒ สำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี

2 หน่วยงานที่ต้องปฏิบัติงาน ในระบบ e-GP - ส่วนราชการ - องค์การมหาชน - องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น - รัฐวิสาหกิจ - หน่วยงานของ รัฐทุกแห่ง ที่ถือปฏิบัติตามระเบียบ สำนักนายก รัฐมนตรีว่าด้วยการ พัสดุ พ. ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม / ระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรีว่าด้วย การพัสดุด้วย วิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์ พ. ศ. ๒๕๔๙ หรือระเบียบเกี่ยวกับ พัสดุ

3 กรณีที่ไม่ต้อง ดำเนินการในระบบ e-GP ๑. วงเงินการจัดหาต่ำกว่าครั้งละ ๕, ๐๐๐ บาท ๒. การดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ. ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๓๙ วรรค ๒ “ การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีตกลงราคา ในกรณีจำเป็นและเร่งด่วนที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดหมายไว้ก่อนและไม่อาจดำเนินการ ตามปกติได้ทัน ให้เจ้าหน้าที่พัสดุหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการนั้น ดำเนินไปก่อน แล้วรีบรายงานขอความเห็นชอบต่อหัวหน้าส่วนราชการและเมื่อ หัวหน้าส่วนราชการให้ความเห็นชอบแล้ว ให้ถือว่ารายงานดังกล่าวเป็นหลักฐาน การตรวจรับโดยอนุโลม ”

4 การดำเนินการกรณีอื่น ๆ ๑.กรณีเป็นการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ. ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยใช้จากเงินยืมหรือเงินทดรองราชการ เงินนอกงบประมาณ การจ้างเหมาบริการกรณีเป็นบุคคลธรรมดา หรือเงินอื่นใด ก็ตามซึ่งไม่มีการจัดทำ PO ในระบบ GFMIS โดยในขั้นตอน สร้างโครงการ การเบิกจ่ายเงินให้เลือกไม่ผ่าน GFMIS

5 ๒. กรณีที่เป็นเงินของกลุ่ม / กรมจังหวัด หน่วยจัดซื้อผู้จัดทำโครงการจัดซื้อ จัดจ้าง หน่วยเบิกจ่ายผู้จัดทำ PO เงินกลุ่ม / จังหวัด ๑. ดำเนินการจัดทำโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ในระบบ e-GP จนถึงขั้นตอนได้ ข้อมูลสาระสำคัญ ๒. หน่วยจัดซื้อได้เลขที่โครงการและเลข คุมสัญญา เพื่อใช้สำหรับการเชื่อมโยง กับระบบ GFMIS ในการจัดทำ PO และเบิกจ่ายเงินจากนั้น ส่งข้อมูล เลขที่โครงการและเลขคุมสัญญาให้หน่วย เบิกจ่าย ที่ทำ PO ต่อไป การจัดทำ PO ๑. หน่วยเบิกจ่ายเจ้าของงบประมาณกลุ่ม / กรมจังหวัดที่มีหน้าที่ในการจัดทำ PO และเบิกจ่ายเงินได้รับเลขที่โครงการและ เลขคุมสัญญาในระบบ e-GP มาจาก หน่วยจัดซื้อ ๒. หน่วยเบิกจ่ายดังกล่าวต้อง log in เข้าไปยังระบบ GFMIS Web Online ใน ฐานะหน่วยเบิกจ่ายเงินของกลุ่มจังหวัด หรือ กรมจังหวัด เพื่อจัดทำ PO ๓. หน่วยเบิกจ่ายจัดทำ PO ในระบบ GFMIS Web Online โดยอ้างอิงข้อมูล สัญญาตามเลขที่โครงการและเลขคุม สัญญาในระบบ e-GP

6 ๒. กรณีที่เป็นเงินของกลุ่ม / กรมจังหวัด ( ต่อ ) หน่วยจัดซื้อผู้จัดทำโครงการจัดซื้อจัด จ้าง หน่วยเบิกจ่ายผู้จัดทำ PO เงินกลุ่ม / จังหวัด ๓. หน่วยจัดซื้อดำเนินการตรวจรับในระบบ e- GP ๔. หน่วยจัดซื้อดำเนินการแจ้งเลขคุมตรวจรับ ให้หน่วย เบิกจ่ายเพื่อดำเนินการตรวจรับในระบบ GFMIS ต่อไป การตรวจรับ ๔. หน่วยเบิกจ่ายเจ้าของงบประมาณกลุ่ม / กรมจังหวัดที่มีหน้าที่ในการจัดทำ PO และ เบิกจ่ายได้รับเลขคุมตรวจรับในระบบ e-GP มาจากหน่วยจัดซื้อ ๕. หน่วยเบิกจ่าย log in เข้าใช้งานระบบ GFMIS Web Online ในฐานะหน่วยเบิก จ่ายเงินของกลุ่มจังหวัดหรือกรมจังหวัด เพื่อ ตรวจรับในระบบ GFMIS โดยอ้างอิงเลขที่ PO ๖. หน่วยเบิกจ่ายตรวจรับในระบบ GFMIS ตามเลขคุมตรวจรับที่ได้รับจากหน่วยจัดซื้อ การเบิกจ่าย ๗. เมื่อหน่วยเบิกจ่ายดำเนินการตรวจรับใน ระบบ GFMIS แล้ว จึงดำเนินการเบิกจ่ายเงิน ให้ผู้ค้าต่อไป


ดาวน์โหลด ppt ซ้อมความเข้าใจแนวทางการ ปฏิบัติงานในระบบ e-GP ระยะที่ ๒ สำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google