งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางปฏิบัติ การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 2549

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางปฏิบัติ การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 2549"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางปฏิบัติ การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 2549
จุดควบคุม กำหนดแบบฟอร์ม วิเคราะห์ความเหมาะสม ของพัสดุทั้งปริมาณและประเภทของพัสดุ เวลาที่จะใช้พัสดุ เวลาที่ต้องแจ้งความต้องการ แผนสตง./ครุภัณฑ์และค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง เสร็จภายใน 15ตคของทุกปี/แจ้งภายใน 31 ตค.ของทุกปี /แก้ไข ส่งภายใน 15วัน นับแต่วันอนุมัติแก้ไข 1. วางแผนการจัดหา 1 วัน

2 จุดควบคุม 2. หัวหน้าส่วนราชการแต่งตั้ง และร่างเอกสารประกวดราคา 2 วัน
Specฯ กลาง/Specฯ มาตรฐาน Specฯ มี มอก. Specฯ มีคุณภาพไม่ต่ำกว่า ตัวอย่างที่กำหนดหรือเทียบเท่า Specฯ ต้องกำหนดไม่น้อยกว่า หน้าตัวเลข หรือดีกว่า 2. หัวหน้าส่วนราชการแต่งตั้ง คณะกรรมการร่างTOR (ขอบเขตงาน) และร่างเอกสารประกวดราคา 2 วัน

3 4. หัวหน้าส่วนราชการอนุมัติ TOR และร่างเอกสารประกวดราคา
จุดควบคุม 3. คณะกรรมการฯ จัดทำร่าง TOR &ร่างเอกสารประกวดราคา& (ร่างประกาศเชิญชวน) ขออนุมัติ หัวหน้าส่วนราชการ ตามภาคผนวก 2 อย่างน้อยต้องมี 1. ความเป็นมา 2. วัตถุประสงค์ 3. คุณสมบัติผู้เสนอราคา 4. แบบรูป หรือ Spec 5. ระยะเวลาดำเนินการ 6. ระยะเวลาส่งมอบของหรืองาน 7. วงเงินในการจัดหา 8. ผลงาน 9. วงเงินหลักประกันซอง 10. ระยะเวลาค้ำประกันซอง ต้องไม่น้อยกว่าวันยืนราคา 5 วัน 4. หัวหน้าส่วนราชการอนุมัติ TOR และร่างเอกสารประกวดราคา 2 วัน

4 จุดควบคุม 5. ฝ่ายพัสดุ Login และ เว็บไซด์ของหน่วยงาน บันทึกสาระสำคัญของ TOR (และร่างเอกสารประกวดราคา) ประกาศเผยแพร่ ไม่น้อยกว่า 3 วัน (ครั้งที่ 1) - สั่งพิมพ์สาระดังกล่าว จากทั้ง 2 เว็บไซด์ มาแนบเรื่องด้วย 4 วัน 6.คณะกรรมการรับข้อเสนอแนะ/ ข้อวิจารณ์จากสาธารณชนเป็นลายลักษณ์อักษรหรือทางเว็บไซด์ โดยเปิดเผยตัว (ต้องระบุชื่อหรือระบุชื่อเว็บไซด์มายังหน่วยงาน) - แจ้ง ของ หนฝ.พัสดุ เพื่อให้ส่งข้อมูลมาทางเว็บไซด์ - ผู้เสนอแนะ/วิจารณ์ต้องแสดงชื่อ, ที่อยู่ หรือแสดงชื่อเว็บไซด์

5 5 วัน จุดควบคุม ส่วนราชการเห็นชอบ (ถ้ามี)
7. คณะกรรมการฯ พิจารณา หากเห็นสมควรปรับปรุงตามนั้น และดำเนินเสร็จแล้วให้เสนอหัวหน้า ส่วนราชการเห็นชอบ (ถ้ามี) คณะกรรมการฯ พิจารณาโดยคำนึงถึงระเบียบพัสดุโดยเคร่งครัด รอบคอบ ละเอียด ถี่ถ้วน 5 วัน 8. หัวหน้าส่วนราชการอนุมัติหรือเห็นชอบ TOR (และร่างประกาศประกวดราคา) 1 วัน

6 จุดควบคุม - แม้จะไม่มีการปรับปรุง TOR และร่างเอกสารประกวดราคา ก็ต้องนำลงเว็บไซด์ของหน่วยงาน &กรมบัญชีกลางทั้ง 2 ฉบับ คือ ฉบับแรก และฉบับหลัง (ภาคผนวก 3) 9. ฝ่ายพัสดุ Login เข้าเว็บไซด์ของหน่วยงาน&กรมบัญชีกลาง บันทึกสาระ สำคัญของ TOR และร่างเอกสารประกวดราคาที่ปรับปรุงแล้ว ประกาศเผยแพร่ ไม่น้อยกว่า 3 วัน (ครั้งที่ 2) 4 วัน

7 จุดควบคุม ขั้นตอนนี้สามารถดำเนินการควบคู่กับการดำเนินการจัดทำ TOR & ร่างเอกสารประกวดราคา คัดเลือกคุณสมบัติของกรรมการที่มิได้เป็นข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำและไม่มีลักษณะต้องห้าม 6 ข้อ คัดเลือกตลาดกลาง/ยืนยันการประมูลเป็นลายลักษณ์อักษรทุกครั้ง 10. ฝ่ายพัสดุเสนอหัวหน้าส่วนราชการ ขอความเห็นชอบการคัดเลือกผู้ให้บริการตลาดกลางเบื้องต้นและคณะกรรมการประกวดราคา 2 วัน

8 จุดควบคุม แนบสำเนาบัตรประชาชนของคณะ กรรมการและรับรองสำเนาถูกต้องตามแบบฟอร์ม บก.001-1 สำหรับคัดเลือกตลาดกลาง กำหนดวัน เวลา สถานที่เสนอราคา ตามแบบฟอร์ม บก.002-1 หน่วยงานที่มีสถานที่ตั้งใน กทม. แจ้งกรมบัญชีกลาง หน่วยงานภูมิภาคจังหวัดใดให้แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดนั้น ตามคำสั่งกรมบัญชีกลางที่ ก.75/2549 ลว.26 พค. 49/ตั้งแต่ 26พค.-30กย.49/ มติ ครม. 23พค.49/ที่นร.0504/ว79 ลว. 1มิย.49 11. ฝ่ายพัสดุทำหนังสือแจ้งกรมบัญชีกลางแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ทั้งหมด และคัดเลือกผู้ให้บริการตลาดกลางและให้กำหนดวัน เวลา และสถานที่ คณะกรรมการ - ประธานจากหน่วยงาน 1 คน กรรมการ (1 คนต้องมิใช่ข้าราชการ) กรรมการ/เลขา - หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 1 คน ผู้ช่วยเลขา คน (ไม่นับ) รวม คน (ไม่ต่ำกว่า 5 แต่ไม่เกิน 7 คน) 2 วัน

9 12. อธิบดีกรมบัญชีกลางแต่งตั้งคณะกรรมการประกวดราคา และคัดเลือกตลาดกลาง
จุดควบคุม กรมบัญชีกลาง/สนง.คลังจังหวัดแจ้งตามแบบฟอร์ม บก เรื่องคณะกรรมการประกวดราคา และฟอร์ม บก เรื่องตลาดกลางและกำหนดวัน/เวลา/สถานที่เสนอราคา หากมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องตลาดกลาง ฯลฯ ให้ใช้ฟอร์ม บก และจะได้รับตอบด้วยฟอร์ม บก.003-2 ตรวจสอบการแต่งตั้งคณะกรรมการประกวดราคา/วันเวลา สถานที่เสนอราคา รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง วงเงินเกิน50ล้านแต่ไม่เกิน1,000ล้าน ผอก.สมพ.ไม่เกิน50ล้าน/หน่วยงานที่ตั้งในกทม.ที่กิจกรรม โครงการ หรือ ผู้ว่าราชการจังหวัดไม่เกิน50ล้าน/หน่วยงานภายในจังหวัดที่กิจกรรม โครงการ หรือการก่อสร้าง 12. อธิบดีกรมบัญชีกลางแต่งตั้งคณะกรรมการประกวดราคา และคัดเลือกตลาดกลาง โดยแจ้งชื่อตลาดกลาง วัน เวลา สถานที่เสนอราคา ประมาณ 3 วันทำการ กรมบัญชีกลางกำหนด

10 จุดควบคุม 13. ฝ่ายพัสดุทำรายงานขอซื้อ/ขอจ้าง ขอความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการประกวดราคา คณะกรรมการตรวจรับของ / คณะกรรมการตรวจการจ้าง โดยแนบ TOR ที่ประกาศในเว็บไซด์ เสนอกรมลงนามในประกาศประกวดราคา พร้อมเอกสารประกวดราคา ประกาศในเว็บไซด์หน่วยงาน/กรมบัญชีกลาง ไม่น้อยกว่า 3 วัน (ครั้งที่ 3) พร้อมแจกจ่ายหรือจำหน่ายเอกสาร (พร้อมส่ง สตง.) ตรวจสอบตามระเบียบฯพัสดุข้อ27 ตรวจสอบงปม./แผนการจัดซื้อจัดจ้าง /ซื้อจ้างครั้วสุดท้าย/ราคาท้องตลาดที่สืบไว้2รายเพื่อเปรียบเทียบกับราคาที่ประมูลได้ /คณะกรรมการประกวดราคา/ตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ้างต้องไม่ซ้ำกันในแต่ละคณะ/ต้องมีความรู้ความชำนาญ/คณะกรรมการกำหนดราคากลาง/ผู้ควบคุมงาน รายละเอียดในเอกสารประมูลวันเวลา สถานที่ประมูล การรับประกัน หลักประกันซอง วันส่งมอบ ราคากลาง แจ้งคณะกรรมการทุกคณะพร้อมเอกสารฯเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ปิดประกาศเชิญชวนที่หน่วยงานด้วย หลังกรมลงนามประกาศแล้ว -ให้/ขาย รายละ 1 ชุด โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ -ส่งประกาศ 1 ชุด แจ้ง สตง. 2 วัน 4 วัน

11 14. วันชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียด ของพัสดุ และเงื่อนไขการประมูล
จุดควบคุม -ต้องพิจารณาความซับซ้อนของงานที่ผู้เสนอราคาจะต้องใช้เวลาคำนวณราคาจัดทำข้อเสนอด้านเทคนิคว่าควรจะต้องกำหนดกี่วัน อาจเป็น 10 วัน หรือ 20 วันก็ได้ แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 วัน และไม่เกิน 30 วัน -กำหนดให้ยื่น/รับซองข้อเสนอด้านเทคนิคเพียงวันเดียวต่อคณะกรรมการประกวดราคา ณ ที่ทำการของหน่วยงานและดำเนินการตามระเบียบฯ พัสดุ ข้อ 49(1),(2),(3) และ (4) รับหนังสือเงื่อนไข 3 ฝ่ายที่ผู้เสนอราคาต้อง ลงชื่อมาพร้อมกับการยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิคและให้ประธานคณะกรรมการประกวดราคาและตลาดกลางลงชื่อก่อนที่จะเสนอราคาในวันเคาะราคา เมื่อลงชื่อทุกฝ่ายครบถ้วน ให้ผู้ช่วยเลขาคณะกรรมการฯ แจกจ่ายหนังสือ 3 ฝ่าย แก่ตลาดกลางและผู้มีสิทธิเสนอราคา 14. วันชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียด ของพัสดุ และเงื่อนไขการประมูล 15. กำหนดการรับข้อเสนอด้านเทคนิค ต่อคณะกรรมการประกวดราคา [เวลา จัดทำเอกสารข้อเสนอทางด้านเทคนิค (5 วัน)+ วันรับซองข้อเสนอ (1 วัน)] 6 วัน

12 16. คณะกรรมการประกวดราคา คัดเลือกเบื้องต้นจากเอกสารส่วนที่ 1&2 3-5 วัน
จุดควบคุม - คัดเลือกเบื้องต้นเพื่อหาผู้มีสิทธิเสนอราคาตามระเบียบฯ ข้อ 9(2) - ตรวจสอบเอกสารตามบัญชีส่วนที่1และ2ของผู้ยื่นข้อเสนอ 16. คณะกรรมการประกวดราคา คัดเลือกเบื้องต้นจากเอกสารส่วนที่ 1&2 3-5 วัน

13 โดยไม่เปิดเผยต่อสาธารณะชนพร้อมสิทธิ อุทธรณ์ 3 วัน
จุดควบคุม - แจ้งผู้มีสิทธิเสนอราคาทุกรายตามแบบ บก โดยไม่มีการประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิเสนอราคา และแจ้งเฉพาะรายเท่านั้น 17. แจ้งผู้ที่เสนอ/เทคนิคเหมาะสม/ คุณสมบัติครบถ้วนและไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันเฉพาะแต่ละราย โดยไม่เปิดเผยต่อสาธารณะชนพร้อมสิทธิ อุทธรณ์ 3 วัน 5 วัน แจ้งผู้ที่ไม่ผ่านการคัดเลือกตามแบบบก.004-1 ผู้ไม่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น อุทธรณ์ตามแบบ บก.004-2 18. แจ้งผู้ที่ไม่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นแจ้งพร้อมสิทธิ์อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการประกวดราคาภายใน 3 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

14 จุดควบคุม 19. หัวหน้าส่วนราชการพิจารณารับเรื่องอุทธรณ์และวินิจฉัยให้เสร็จภายใน 7 วัน ทั้งนี้ระหว่างการพิจารณาจะดำเนินการขั้นตอนต่อไปมิได้ (ถ้ามี) - หนส.พิจารณาเรื่องอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จ และต้องแจ้งผลการพิจารณาคำอุทธรณ์ ภายใน 7 วัน ตามแบบฟอร์ม บก.004-3 หากพิจารณาและแจ้งไม่เสร็จภายใน 7 วัน ถือว่าอุทธรณ์ฟังขึ้น ต้องเพิ่มรายชื่อผู้นั้น เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา 7 วัน 20. แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้คัดค้านแต่ละรายทราบภายใน 7 วัน หากหัวหน้าหน่วยงาน ไม่แจ้งผลการพิจารณาฯ ภายในกำหนด ถือว่าคำอุทธรณ์ฟังขึ้น ให้เพิ่มรายชื่อเพื่อดำเนินการต่อไป คำวินิจฉัยของ หนส.เป็นอันถึงที่สุดในชั้นฝ่ายบริหาร

15 ดำเนินการใหม่ หรือจะขออนุมัติ กวพ.อ.เพื่อดำเนินการด้วยวิธีอื่นก็ได้
จุดควบคุม 21. หากปรากฏว่ามีผู้มีสิทธิเสนอราคาเพียงรายเดียว ให้หน่วยงานยกเลิกการดำเนินการทั้งหมด แล้วเริ่ม ดำเนินการใหม่ หรือจะขออนุมัติ กวพ.อ.เพื่อดำเนินการด้วยวิธีอื่นก็ได้ - คณะกรรมการประกวดราคา ต้องเสนอยกเลิก หากมีผู้มีสิทธิ เสนอราคารายเดียว หรือหน่วยงาน จะขออนุมัติ กวพ.อ.ดำเนินการ วิธีอื่นก็ได้ 2 วัน

16 22. เมื่อพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้นและ
จุดควบคุม - แจ้งผู้มีสิทธิเสนอราคาทุกรายตามแบบ บก.005 - แนบแบบ บก.006 เพื่อให้ผู้มีสิทธิกรอกชื่อผู้แทนรายละไม่เกิน 3 ท่าน และนำมายื่นในวันเสนอราคา - หากผู้เสนอราคามาไม่ทันการลงทะเบียนจะถูกยึดหลักประกันซอง - คณะกรรมการส่งมอบข้อมูลเบื้องต้นตามแบบ บก.021 แก่ตลาดกลางเพื่อเตรียมระบบ/ออก username, password ก่อนวันเสนอราคา 2 วันทำการ 22. เมื่อพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้นและ อธิบดีกรมบัญชีกลาง แจ้งวัน เวลา สถานที่เสนอราคา ให้หน่วยงาน แจ้งผู้มีสิทธิเสนอราคาทุกรายทราบ เพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 2 วัน

17 สรุป (เริ่ม – ประมูล) ขั้น 1 – 23 = 64-66 วัน (ทำการ)
ตลาดกลางต้องเตรียมระบบให้พร้อมไม่น้อยกว่า 15 นาที สำหรับการทดสอบระบบ และการเสนอราคา ตลาดกลางต้องมอบ username และ password ของผู้มีสิทธิเสนอราคา แก่ประธานฯ ก่อนการลงทะเบียนของผู้มีสิทธิเสนอราคาไม่น้อยกว่า 5 นาที เพื่อมอบให้ผู้เสนอราคาในขั้นตอนการลงทะเบียน ตลาดกลางต้องจัดเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ด้าน IT สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างดีประจำอยู่ ที่สถานที่เดียวกับคณะกรรมการฯ ตลาดกลางเป็นผู้รับฝากเครื่องมือสื่อสารของผู้ มีสิทธิเสนอราคา&คณะกรรมการฯ ในแต่ละห้อง สำหรับก่อสร้างให้เพิ่มอีก 5 วันทำการถัดไปนับจากวันที่ได้รายงานครั้งแรก สำหรับการรายงานผลของคณะกรรมการประกวดราคา 23. ดำเนินการประมูล ในวันราชการ &เริ่มกระบวนการเสนอราคาฯ ในเวลาราชการ แต่สิ้นสุดนอกเวลาราชการได้ ในเวลา 30 – 60 นาที 1 วัน 24. คณะกรรมการประกวดราคาประชุมพิจารณาทันที เพื่อมีมติว่าสมควรรับราคาพร้อมแสดงเหตุผลประกอบแล้วรายงานหัวหน้าหน่วยงานภายในวันทำการถัดไป 1 วัน สรุป (เริ่ม – ประมูล) ขั้น 1 – 23 = วัน (ทำการ)

18 จุดควบคุม การปฏิบัติงานของคณะกรรมการประกวดราคา
23. 1) คณะกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งอยู่ประจำ ณ สถานที่ที่กำหนด ควบคุมการเสนอราคาให้เป็นไปโดยเรียบร้อย สุจริต เป็นธรรม ใช้ดุลยพินิจยกเลิก/เลื่อนการเสนอราคา หากมีเหตุไม่เรียบร้อย หรือไม่เป็นธรรม แล้วรายงาน หนส. 2) ได้รับ username และ password จากตลาดกลาง 3) ผู้มีสิทธิเสนอราคาแต่ละรายส่งผู้แทนไม่เกินรายละ 3 คน ตามรายชื่อที่แจ้ง ตามแบบ กวพ.อ.กำหนด ตามแบบ บก.006 พร้อมหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล/สำเนาบัตรประชาชน/หนังสือมอบอำนาจ ให้กรรมการตรวจสอบความถูกต้องแล้วจึงให้ลงทะเบียนและมอบ username และ password ก่อนเริ่มเสนอราคา ณ สถานที่ตามที่คณะกรรมการประกวดราคากำหนด โดยให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ 1 คน เข้าประจำด้วย ควบคุมแต่ละรายและพาไปที่ห้องเคาะราคา 4) ห้ามมีการติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่นระหว่างการเสนอราคา

19 5) ตัดสิทธิเสนอราคา หากไม่ส่งผู้แทนมาตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด ให้ประธานฯ ประกาศเป็นผู้หมดสิทธิเสนอราคา ตามแบบ บก.007 และปิดไว้ ณ สถานที่เสนอราคา และเมื่อการเสนอราคาสิ้นสุดลงให้ปลดประกาศและส่งสำเนาประกาศให้ผู้เข้าเสนอราคารายที่หมดสิทธิ และแจ้งผู้มีสิทธิที่เหลือทุกรายเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา 6) หากเหลือ 1 รายให้ยกเลิกหรือขออนุมัติ กวพ.อ. ดำเนินการโดยวิธีอื่นก็ได้ 7) อาจบันทึกภาพ/เสียง ตามที่ กวพ.อ.กำหนด 8) การเสนอราคาให้ใช้วิธีแบบปิด Sealed Bid Auction คือ ไม่เปิดเผยตัวเลขที่มีการเสนอราคาภายในระยะเวลา และสถานที่ที่กำหนด 9) ช่วงเวลาการแข่งขันการเสนอราคา 30 – 60 นาที ต้องกำหนดให้สอดคล้องกับแบบ บก.005 ที่ได้แจ้งนัดหมาย 10) เสนอราคาได้หลายครั้ง 11) ในระหว่างการแข่งขันเสนอราคา ไม่มีการรับ-ส่งข้อเสนอราคาทางโทรสาร (FAX) 12) การแสดงผลหน้าจอผู้เสนอราคา เมื่อถึงเวลาเสนอราคา จะมีข้อความที่หน้าจอของผู้เสนอราคาว่าเริ่มการเสนอราคาแล้ว 13) 3-5 นาทีสุดท้าย ระบบจะไม่แสดงว่าราคาของผู้ใดมีสถานะใด หมดเวลาแล้วประธานแจ้งสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคา

20 14) หากปรากฏว่าราคาต่ำสุดเท่ากันหลายราย คณะกรรมการฯ จะขยายเวลาออกไปอีก 3 นาที ผู้เสนอราคาทุกรายมีสิทธิเข้าเสนอราคาในช่วงขยายเวลา หากยังไม่อาจชี้ขาดได้ เมื่อครบกำหนดเวลา ก็ให้ขยายได้อีกครั้งละ 3 นาที จนได้ผู้เสนอราคาต่ำสุดรายเดียว ถือว่าสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคา 15) เมื่อการประมูลสิ้นสุดแล้ว หากไม่มีการขยายเวลาการเสนอราคา ให้กรรมการไปเก็บแบบแจ้งยืนยันราคาสุดท้าย ตามแบบ บก.008 ณ ห้องเสนอราคา 16) กรณีมีการขยายเวลา ให้คณะกรรมการเก็บแบบแจ้งยืนยันราคาครั้งสุดท้าย ตามแบบ บก.008 และให้แบบ บก.009 ที่คณะกรรมการลงชื่อแล้ว เพื่อให้ผู้เสนอราคา เสนอราคา แล้วรอรับแบบ บก.009 กลับมาเปิดซอง หากยังมีผู้เสนอราคาต่ำสุดเท่ากันหลายราย ก็ให้ขยายเวลาการเสนอราคาอกไปอีก โดยให้คณะกรรมการมอบแบบ บก.009 ให้เสนอราคาอีก จนไม่มีผู้เสนอราคาต่ำสุดเท่ากันแล้ว จึงไปแจ้งผู้มีสิทธิเสนอราคากลับได้ (ระหว่างนี้หน้าจอการแสดงผลการเสนอราคาจะต้องไม่มีการแสดงผลใด ๆ ทั้งสิ้น) 17) เมื่อกระบวนการเสนอราคาสิ้นสุดลง คณะกรรมการต้องประชุมทันทีเพื่อมีมติว่าสมควรจะรับการเสนอราคาของผู้ใด พร้อมเหตุผลประกอบการพิจารณาและต้องรายงาน หนส.พิจารณาในวันทำการถัดไป

21 การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
ให้ไปประจำ ณ สถานที่เคาะราคา - นำผู้มีสิทธิเสนอราคาไปยังห้องเคาะราคา - เมื่อประจำห้องเคาะราคาต้องไม่ใช้เครื่องมือสื่อสารใดๆ - ในระหว่างการทดสอบระบบของผู้เสนอราคา หากมีปัญหาของการทดสอบระบบให้ไปรายงานต่อคณะกรรมการประกวดราคา - ต้องสังเกตการณ์เสนอราคา / ดูแลให้การเสนอราคาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย หากผู้เสนอราคาแสดงพฤติการณ์ที่ทำให้การเสนอราคาไม่เรียบร้อย/ไม่เป็นธรรม ให้รายงานประธานฯ โดยด่วน

22 การปฏิบัติของผู้มีสิทธิเสนอราคา
- ผู้เสนอราคาต้องศึกษาการใช้โปรแกรมของตลาดกลางโดย Download ที่เว็บไซต์ gprocurement.go.th และทดลองการใช้ program ที่เว็บไซต์ของตลาดกลาง - เมื่อถึงกำหนดเวลานัดหมาย ผู้เสนอราคาต้องมาลงทะเบียน ต่อหน้ากรรมการโดยยื่นแบบ บก.006 พร้อมหลักฐานสำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนนิติบุคคลและสำเนาบัตรประชาชนพร้อมสำเนาถูกต้อง (ไม่เกิน 3 คนต่อ 1 ราย) และขอรับ Username และ Password หากมาไม่ทันการลงทะเบียนก็จะถูกยึดหลักประกันซอง - ผู้มีสิทธิเสนอราคา เข้าประจำสถานที่ที่จัดไว้ โดยแยกจากผู้มีสิทธิเสนอราคารายอื่น - ห้ามนำเครื่องมือสื่อสารเข้ามาในห้องเคาะราคา

23 - ห้ามติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่นไม่ว่าด้วยวิธีใด ๆ
- ก่อนการเสนอราคา 15 นาที ให้ทำการทดสอบระบบว่าสามารถเสนอราคาหรือขัดข้องหรือไม่ หากมีปัญหาให้แจ้งเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ประจำห้องเคาะราคา เพื่อไปรายงานคณะกรรมการ ฯ - เสนอราคาได้หลายครั้ง - เมื่อการประมูล ฯ เสร็จสิ้นแล้ว ถ้าไม่มีการเสนอราคาให้ยืนยันราคาสุดท้ายตามแบบ บก.008 แล้วยื่นให้กรรมการที่มาเรียกเก็บ จึงออกจากสถานที่ได้ หากราคาที่เสนอในแบบดังกล่าวต้องเท่ากับราคาสุดท้ายที่เสนอทางอิเล็กทรอนิกส์ หากไม่เท่ากันถือว่า ราคานั้นเป็นโมฆะ - กรณีมีการขยายเวลาการเสนอราคา ให้ยืนยันราคาตามแบบ บก.008 ยื่นให้กรรมการ ฯ โดยราคาต้องเท่ากับราคาที่เสนอทางอิเล็กทรอนิกส์ หากไม่เท่ากันถือว่าราคานั้นโมฆะ และจะได้รับ แบบ บก.009 เพื่อเสนอราคา

24 - ให้เสนอราคาตามแบบ บก
- ให้เสนอราคาตามแบบ บก.009 ใส่ซองปิดผนึก แล้วให้ผู้มีสิทธิเสนอราคา 1 คน ไปยื่นกับคณะกรรมการ ณ ห้องที่คณะกรรมการฯ ประจำอยู่ แล้วกลับมาประจำ ณ สถานที่ที่ตนประจำอยู่ หากมีการขยายเวลาออกไปอีก ก็จะได้รับแบบ บก.009 จากกรรมการ ฯ เพื่อให้เสนอราคาต่อไป หากไม่มีการขยายเวลาก็จะได้รับแจ้งจากกรรมการให้กลับได้ - กรณีที่การเสนอราคาพัฒนาจนสามารถให้เสนอราคาผ่านระบบได้ ตามแบบ บก.009 ก็จะยกเลิก และเมื่อสิ้นสุดเวลาการเสนอราคา (รวมเวลาที่ได้รับการขยายเวลาฯ) ก็ให้ยืนยันการเสนอราคาตามแบบ บก.008 แล้วยื่นให้กรรมการฯ ที่มาเรียกเก็บ ณ สถานที่ที่เสนอราคา โดยราคาต้องเท่ากันกับราคาที่เสนอทางอิเล็กทรอนิกส์ หากไม่เท่ากันถือว่าเป็นราคาที่โมฆะ

25 หัวหน้าหน่วยงานพิจารณา ความเห็นของคณะกรรมการ ประกวดราคา 2 วัน
25. หัวหน้าหน่วยงานพิจารณา ความเห็นของคณะกรรมการ ประกวดราคา 2 วัน เห็นชอบมติ คณะกรรมการ ไม่เห็นชอบมติ คณะกรรมการ 26. คณะกรรมการ เสนอขอความเห็นชอบ จากผู้มีอำนาจสั่งซื้อ/จ้างตามระเบียบฯ ข้อ 65 1 วัน 27. คณะกรรมการชี้แจง ภายใน 3 วัน หนน.เห็นชอบคำชี้แจง หนน.ไม่เห็นชอบ คำชี้แจง ภายใน 3 วัน 29.ผู้มีอำนาจสั่งซื้อ/จ้างไม่เห็นชอบ ให้คณะกรรมการชี้แจงผ่าน หนน. ภายใน 3 วัน 28.ผู้มีอำนาจสั่งซื้อ/จ้างเห็นชอบ ให้แจ้ง ผู้มีสิทธิ เสนอราคาทุกรายทราบตามแบบ บก ภายใน 3 วันนับแต่ หนส.พิจารณาให้ความเห็น 30. หนน.สั่งยกเลิกการประกวดราคา -แจ้งผู้มีสิทธิเสนอราคาทุกรายทราบ รายงานให้ กวพ.อ.ทราบ ตามแบบบก ภายใน 3 วันนับแต่วันที่ หนส.พิจารณาให้ความเห็น คณะกรรมการ ชี้แจงผู้มีอำนาจสั่งซื้อ/จ้าง (หนส) 3 วัน ผู้มีอำนาจสั่งซื้อ/จ้าง เห็นชอบคำชี้แจง ผู้มีอำนาจสั่งซื้อ/จ้าง ไม่เห็นชอบคำชี้แจง

26 จุดควบคุม 31. คณะกรรมการฯ โดยฝ่ายพัสดุนำผลการพิจารณาของผู้มีอำนาจสั่งซื้อ/จ้าง เห็นชอบ หรือ สั่งยกเลิก ประกาศในเว็บไซด์หน่วยงาน&กรมบัญชีกลาง ไม่น้อยกว่า 3 วัน ประกาศผลการประมูลในเวบไซต์ ของหน่วยงานและกรมบัญชีกลาง ( ไม่น้อยกว่า 3วัน -ปิดประกาศที่หน่วยงาน 3 วัน

27 จุดควบคุม 3 วัน เตรียมการทำสัญญา ซื้อจ้างต่อไป
32. ภายใน 3 วัน นับแต่แจ้งผลการเสนอราคา ตามแบบ บก ให้ผู้เสนอราคาทราบทุกรายแล้ว หากไม่มีการอุทธรณ์ ก็ให้ดำเนินการตามระเบียบฯ พัสดุ ต่อไป เตรียมการทำสัญญา ซื้อจ้างต่อไป 3 วัน

28 ผู้เสนอราคาอุทธรณ์ตามแบบ บก.010-3
33. กรณีผู้มีสิทธิเสนอราคาไม่เห็นด้วยกับผลการพิจารณาของหัวหน้าส่วนราชการ หรือมีเหตุอื่นร้องเรียนเพื่อความเป็นธรรม ให้อุทธรณ์หรือร้องต่อ กวพ.อ.ภายใน 3 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 3 วัน

29 34. กวพ.อ.พิจารณาคำอุทธรณ์ให้เสร็จ ภายใน 30 วัน โดยแจ้ง หน่วยงาน เพื่อระงับการดำเนินการขั้นตอนต่อไป มติ กวพ.อ.ให้เป็นอันถึงที่สุดในชั้นของฝ่ายบริหาร หากเห็นว่าอุทธรณ์ฟังขึ้นหรือคำร้องมีผล ให้สั่งหน่วยงานดำเนินกระบวนการเสนอราคาใหม่ โดยเริ่มจากขั้นตอนใดก็ได้ ตามแต่จะมีคำสั่ง หากเห็นว่าอุทธรณ์ฟังไม่ขึ้นหรือคำร้องเรียนไม่มีผลหรือฟังขึ้นแต่ไม่มีผลเป็นการเปลี่ยนแปลงผลการพิจารณาที่ได้แจ้งไปแล้ว ก็แจ้งให้ดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกฯ หรือระเบียบอื่นของหน่วยงานนั้นต่อไป หน่วยงานแจ้งระงับการดำเนินการในขั้นตอนต่อไป ตามแบบ บก.010-4 คำอุทธรณ์ฟังขึ้น/ไม่ขึ้น กวพ.อ.แจ้งผลผู้ร้องเรียน &หน่วยงาน ตามแบบ บก.010-5 30/3 วัน

30 จุดควบคุม 3 วัน 35. ทำหนังสือแจ้งผู้ประมูล ได้ทำสัญญา/รับใบสั่ง
กรณีได้รับอนุมัติสั่งซื้อ/จ้าง และไม่มีการอุทธรณ์ จุดควบคุม คำนวนวงเงิน หลักประกันสัญญา5% ของวงเงินที่ได้รับอนุมัติ -อากรสแตมป์ พันละ 1 บาท /คู่สัญญา 5 บาท(สัญญาจ้าง) 3 วัน

31 E-Auction 2-5 36. ทำสัญญาซื้อ/จ้าง (ตามแบบ พอ.13-15) จุดควบคุม
นำเรื่องอนุมัติซื้อ/จ้างไปคุมหรือหักงบประมาณ ก่อนทำสัญญาซื้อ/จ้าง ตรวจสอบรายละเอียดทำสัญญา spec ใบมอบอำนาจ หลักประกันสัญญา, อากรแสตมป์, กำหนดวันส่งมอบ, ค่าปรับและลงนามพยาน สำเนาสัญญาแจ้ง สตง. , กรมสรรพากร กรณีวงเงินสัญญาตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป 36. ทำสัญญาซื้อ/จ้าง (ตามแบบ พอ.13-15) 2-5 E-Auction

32 1/2 37. สร้างข้อมูลหลักผู้ขาย/ ผู้รับจ้าง ตามระบบGFMIS
จุดควบคุม ตรวจสอบข้อมูลผู้ขายในระบบ GFMIS ถ้าไม่พบข้อมูลผู้ขายในรหัส 2109 ให้สร้างใหม่แล้วส่งกรมบัญชีกลางอนุมัติและยืนยันข้อมูลหลักผู้ขาย พร้อมส่งเอกสารดังนี้ 1. สำเนาสมุดบัญชี 2. สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี 3. หนังสือยินยอมรับภาระค่าธรรมเนียมการโอน (ประมาณ 5-7 วันทำการ) 37. สร้างข้อมูลหลักผู้ขาย/ ผู้รับจ้าง ตามระบบGFMIS โดยใช้ฟอร์ม ผข.01 ส่งกรม บัญชีกลาง อนุมัติและยืนยัน 1/2

33 จุดควบคุม ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล แล้วนำส่งแบบฟอร์มที่ Encrypt เรียบร้อยผ่านเครื่อง Terminal พิมพ์รายงานเลขที่ PO. จากระบบ GFMIS แนบเรื่องจัดซื้อ/จ้าง E-Auction 38. บันทึกข้อมูลการจัดซื้อ/จ้าง (PO) ตามระบบ GFMIS โดยใช้ฟอร์ม บส.01 หลังจาก ได้รับอนุมัติและยืนยัน ข้อมูลหลักผู้ขายแล้ว 1/2

34 39. ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ส่งมอบของ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
จุดควบคุม ตรวจพัสดุที่รับมอบ โดยใช้ข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ จากสัญญา/ใบสั่ง ส่งมอบภายในระยะเวลาที่กำหนดตามสัญญา/ใบสั่ง 39. ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ส่งมอบของ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ดำเนินการตรวจรับ (ตามแบบ พอ.4) 1-5

35 E-Auction 1 40. คณะกรรมการตรวจรับ พัสดุ เสนอรายงานผลการ
ตรวจรับพัสดุถึงอธิบดีทราบ และอนุมัติจ่ายเงิน พร้อมส่ง เอกสารการจัดซื้อ/จ้าง ถึงฝ่ายการเงิน (ตามแบบ พอ.7) จุดควบคุม กรณีถูกต้อง ตรวจสอบรายงานผลการตรวจรับ ก่อนเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติจ่ายเงิน กรณีไม่ถูกต้อง ตรวจสอบรายงานผลการตรวจรับ แจ้งคณะกรรมการตรวจรับแก้ไขก่อนเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติจ่ายเงิน 1 E-Auction

36 41. เจ้าพนักงานพัสดุเก็บ สำเนาใบกรรมการตรวจรับ และจดบันทึกในทะเบียนคุม
จุดควบคุม 41. เจ้าพนักงานพัสดุเก็บ สำเนาใบกรรมการตรวจรับ และใบส่งของเข้าแฟ้ม และจดบันทึกในทะเบียนคุม การเบิกจ่าย -จัดเอกสาร/ใบกรรมการ/ใบส่งของ/ใบแจ้งหนี้ เข้าแฟ้ม ของแต่ละหน่วยงาน -เพื่อเป็นหลักฐานการซื้อจ้างครั้งสุดท้าย 1 รวมทั้งสิ้นขั้นที่1-41ประมาณ92วันทำการ(ประมาณ4.5เดือน) กรณีเห็นชอบ

37 42. เจ้าหน้าที่พัสดุแจ้ง ความชำรุดบกพร่อง (ถ้ามี)
จุดควบคุม ก่อนครบกำหนดเวลารับประกัน 2 สัปดาห์หรือภายใน 15 วัน กรณีรับประกันความชำรุด 6 เดือน หรือภายใน 30 วัน กรณีรับประกันฯ ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไปจะต้องแจ้งหน่วยงานให้ตรวจสอบความชำรุดบกพร่อง (ถ้ามี) เพื่อแจ้งผู้ขาย / ผู้รับจ้างเปลี่ยน / มาซ่อม หากเกิดความชำรุดบกพร่องขึ้นระหว่างรับประกัน ต้องรีบ แจ้ง ให้คู่สัญญาแก้ไข หากไม่แก้ไขส่วนราชการอาจดำเนินการ ตามสัญญาหรือแก้ไขเองแล้วหักหลักประกันชดใช้ค่าเสียหาย หรือ ฟ้องร้อง (อายุความฟ้องร้อง 1 ปี หากฟ้องเกิน 1 ปี ย่อมขาดอายุความฟ้องร้องตาม ป.พ.พ. ม.193/9กรณีสัญญา ทางปกครอง) แล้วแต่กรณี 42. เจ้าหน้าที่พัสดุแจ้ง หน่วยงานให้ตรวจสอบ ความชำรุดบกพร่อง (ถ้ามี) - กรณีขาดอายุความฟ้องร้อง ผู้ค้ำประกันยกเหตุขึ้นต่อสู้ได้ กรณีการก่อสร้างที่มีการรับประกันความชำรุดบกพร่อง 2 ปี หากเกิดความชำรุดให้ดำเนินการข้างต้น เนื่องจากเป็น สัญญาทางปกครอง ที่มีอายุความฟ้องคดีภายใน 1 ปีนับแต่ วันที่รู้เหตุ หรือควรรู้ต้นเหตุแห่งการฟ้องคดี แต่ไม่เกิน 10 ปีนับแต่วันที่มีเหตุแห่งการฟ้องคดี

38 มาตรการรักษาความเป็นธรรมและผลประโยชน์ของรัฐ
ห้ามผู้แทนผู้มีสิทธิเสนอราคาแต่ละรายติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่น หรือออกจากสถานที่ที่คณะกรรมการประกวดราคาจัดไว้ ตั้งแต่เริ่มกระบวนการเสนอราคาจนถึงเวลาสิ้นสุด คณะกรรมการประกวดราคาแจ้งราคาสูงสุดให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบล่วงหน้า การเสนอราคาแต่ละครั้งต้องต่ำกว่าราคาสูงสุดและราคาที่ตนเคยเสนอไว้ก่อนแล้วและเสนอราคาเพิ่มขึ้นจะกระทำมิได้ การแสดงผลการเสนอราคาตามขั้นตอนข้อ 10(1) (2) (3) ให้กระทำโดยเปิดเผยต่อสาธารณชน อาจให้ถ่ายทอดโทรทัศน์วงจรปิด หรือทั่วไปให้สาธารณชนทราบ และอนุญาตให้สื่อมวลชนหรือ บุคคลภายนอกเข้าชมได้

39 มาตรการรักษาความเป็นธรรมและผลประโยชน์ของรัฐ
กวพ.อ.เห็นเอง หรือจากการพิจารณาอุทธรณ์หรือคำร้องเรียนตามข้อ 10(5) ว่ากรรมการ เจ้าหน้าที่ ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุผู้ใดมิได้ปฏิบัติตามระเบียบนี้ กวพ.อ.อาจแจ้งให้ผู้มีอำนาจดำเนินการตามกฎหมาย 5) คณะกรรมการประกวดราคา ต้องวางมาตรการเพื่อป้องกันการทุจริตและสมยอมด้านราคา ทั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐและผู้มีสิทธิเสนอราคา ด้วยความระมัดระวังและรอบคอบ 6) กรณีมีเหตุขัดข้องไม่อาจเสนอราคาได้ คณะกรรมการจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่น เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้วให้ดำเนินการต่อภายในเวลาที่เหลืออยู่ก่อนสั่งพัก แต่ต้องแล้วเสร็จภายในวันเดียวกัน แต่หากข้อขัดข้องไม่อาจแก้ไขได้ ให้ประธานสั่งยกเลิกและนัดเสนอราคาใหม่และแจ้งผู้เสนอราคาทุกรายทราบ


ดาวน์โหลด ppt แนวทางปฏิบัติ การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 2549

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google