งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
สำนักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน 16 กันยายน 2559

2 การปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
1. การดำเนินการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน ในระบบ GFMIS 2. การดำเนินการเกี่ยวกับการรับและนำส่งเงิน

3 การดำเนินการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน
ในระบบ GFMIS - แจ้งส่วนราชการ ให้ดำเนินการบันทึก 1. รายการขอเบิกเงิน (ขบ.) 2. ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) 3. รายการปรับหมวดรายจ่าย 4. รายการเบิกหักผลักส่งไม่รับตัวเงิน ให้แล้วเสร็จภายใน วันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2559

4 การดำเนินการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน
ในระบบ GFMIS (ต่อ) - สนง.คลังจังหวัด ปลดบล็อกรายการขอเบิก และผ่านรายการต่างๆ ในระบบทั้งหมด ให้แล้วเสร็จภายใน วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2559 ตั้งแต่เวลา น.

5 การดำเนินการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน ในระบบ GFMIS (ต่อ)
- ส่วนราชการ ให้เร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน ที่อ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ที่มีจำนวนเงินทั้งสัญญา ต่ำกว่า 100,000 บาท ให้เสร็จสิ้นภายในวันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2559 - หากเบิกจ่ายเงินไม่ทัน ให้เงินงบประมาณนั้นพับไป ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค /ว14 ลงวันที่ 27 มกราคม 2548

6

7 การดำเนินการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน
ในระบบ GFMIS (ต่อ) - ในปีนี้ ไม่มีการเปิดระบบ ให้ส่วนราชการมาบันทึกรายการ ขอเบิกย้อนหลัง - กรณีเกิดเหตุสุดวิสัย เช่น ไฟฟ้าดับ น้ำท่วม ระบบล่ม ให้ เปิด Call แจ้งสาเหตุที่ดำเนินการไม่ได้ และให้ทำหนังสือแจ้ง กรมบัญชีกลาง พร้อมระบุเลขที่ Call ที่ได้รับจาก Helpdesk

8 การดำเนินการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน
ในระบบ GFMIS (ต่อ) การบันทึกรายการขอจ่าย (ZF_53_PM หรือ ขจ.05 ) - สำหรับรายการขอเบิกภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 แต่กรมบัญชีกลาง ได้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม ให้ส่วนราชการบันทึกรายการขอจ่ายได้ ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป โดยระบุวันที่ผ่านรายการ ตามวันที่จ่ายเงินจริง

9 การดำเนินการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน
ในระบบ GFMIS (ต่อ) - แจ้งส่วนราชการ ให้ตรวจสอบการบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ในระบบ GFMIS - หากพบว่า มีการบันทึกซ้ำ / บันทึกผิด ให้ดำเนินการยกเลิก ภายในวันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2559 เพื่อให้ระบบคืนงบประมาณ

10 การดำเนินการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน ในระบบ GFMIS (ต่อ)
- สนง.คลังจังหวัด จะตรวจสอบรายการขอเบิกคงค้างในระบบ ย้อนหลังแต่ต้นปีงบประมาณ จากคำสั่งงาน Y_DEV_ หากพบว่า รายการขอเบิกใดไม่อยู่ในเงื่อนไขที่กรมบัญชีกลาง จะประมวลผลสั่งจ่ายเงินได้ จะดำเนินการไม่อนุมัติหรือกลับรายการ ขอเบิกแล้วแต่กรณี เพื่อให้ระบบคืนงบประมาณ (ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค /ว 445 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2553)

11 การดำเนินการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน
ในระบบ GFMIS (ต่อ) - การเบิกจ่ายค่าจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการ ที่ไม่ใช่เป็นการ การจ้างเหมาบริการจากบุคคลธรรมดา สำหรับเดือนกันยายน และต้องไม่เข้าหลักเกณฑ์การกันเงินไว้เบิกเหลื่อม 1. ให้ขอเบิกเงินจากคลังได้ ตั้งแต่วันที่ 20 – 30 กันยายน โดยถือเป็นหนี้ใกล้ถึงกำหนดชำระ ใช้คำสั่งงาน ZMIRO_KA_AGENCY 2 . กรมบัญชีกลางโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของส่วนราชการ ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค /ว.84 ลงวันที่ กันยายน 2554

12 การดำเนินการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน
ในระบบ GFMIS (ต่อ) การเบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกัน - แจ้งส่วนราชการ ให้ส่ง 1. ใบแจ้งการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกัน หรือ 2. ใบแจ้งการโอนกลับเงินงบประมาณแทนกัน ให้ถึงกรมบัญชีกลาง ภายในวันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2559

13 การดำเนินการเกี่ยวกับการรับและนำส่งเงิน ในระบบ GFMIS

14 การบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการรับและนำส่งเงิน ในระบบ GFMIS (ต่อ)
สนง.คลังจังหวัด จะตรวจสอบรายการนำส่งเงินคงค้างในระบบ ของบัญชีพักเงินนำส่ง รหัสบัญชีแยกประเภท หากพบ ประเภทเอกสาร CJ CN R… คงค้างในระบบ จะแจ้ง สรก. ตรวจสอบว่า เกิดจากสาเหตุใด หากพบข้อผิดพลาด ให้เร่งดำเนินการปรับปรุง/แก้ไข/ยกเลิก กรณีไม่ได้รับสิทธิ ให้ทำหนังสือแจ้งกรมบัญชีกลาง / สนง.คลังจังหวัด แล้วแต่กรณี ภายในวันจันทร์ 10 ตุลาคม และให้หน่วยงานเร่งบันทึก รายการนำส่งเงินให้แล้วเสร็จ ภายใน 30 วันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ

15 การบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการรับและนำส่งเงิน ในระบบ GFMIS (ต่อ)
- การแก้ไขใบนำฝากเงินในระบบ ประเภทเอกสาร CJ กรณีนำฝากเงินผิดประเภท - หากปิดงวดบัญชี ให้ปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุดที่ กค /ว61 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 และ ด่วนที่สุด ที่ กค /ว65 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556

16 การบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการรับและนำส่งเงิน ในระบบ GFMIS (ต่อ)
- การบันทึกรายการนำส่งเงินรายได้แผ่นดินแทนหน่วยงานอื่น (R3) และ เงินนอกงบประมาณแทนหน่วยงานอื่น (R4) สนง. คลังจังหวัด จะตรวจสอบในระบบ จากคำสั่งงาน ZPOST_PTO หากพบว่า รายการใดยังไม่อนุมัติการนำส่งเงินในระบบ จะแจ้ง สรก. เพื่อดำเนินการอนุมัติการนำส่งเงินในระบบ ให้แล้วเสร็จ ภายในวันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2559

17 ข้อควรระวังในการนำส่งเงิน
1. การดาวน์โหลดใบนำฝากเงิน Pay-in slip 2. ตรวจสอบ การบันทึกรายการในใบนำฝากเงิน Pay-in slip ให้ถูกต้องทุกครั้ง ก่อนนำเงินส่งที่ธนาคาร 3. ตรวจสอบ รายการในใบรับเงินของธนาคารกรุงไทย ให้ถูกต้อง ตรงกันกับรายการที่นำฝากเงินทุกครั้ง ก่อนออกจากธนาคาร เช่น ประเภทการชำระเงิน จำนวนเงิน รหัสศูนย์ต้นทุน 4. ตรวจสอบ การบันทึกรายการนำส่งเงินในระบบ ให้ถูกต้องตรงกัน กับใบนำฝากเงิน Pay-in slip และใบรับเงินของธนาคาร (เอกสาร ประเภท CJ ) ทุกครั้ง เช่น จำนวนเงิน วันที่คิดมูลค่า การกำหนด (ศูนย์ต้นทุนผู้นำส่ง) และเลขที่คีย์การอ้างอิง 16 หลัก

18 สวัสดีค่ะ


ดาวน์โหลด ppt การปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google