งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสื่อสาร ข้อมูล. การสื่อสารข้อมูล (Data Communication) การสื่อสารข้อมูล คือ การแลกเปลี่ยน ข้อมูลระหว่างอุปกรณ์อย่างน้อย 2 ตัวโดยผ่านทางสื่อกลางชนิดใดชนิดหนึ่ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสื่อสาร ข้อมูล. การสื่อสารข้อมูล (Data Communication) การสื่อสารข้อมูล คือ การแลกเปลี่ยน ข้อมูลระหว่างอุปกรณ์อย่างน้อย 2 ตัวโดยผ่านทางสื่อกลางชนิดใดชนิดหนึ่ง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสื่อสาร ข้อมูล

2 การสื่อสารข้อมูล (Data Communication) การสื่อสารข้อมูล คือ การแลกเปลี่ยน ข้อมูลระหว่างอุปกรณ์อย่างน้อย 2 ตัวโดยผ่านทางสื่อกลางชนิดใดชนิดหนึ่ง ซึ่ง ข้อมูลนั้นอาจจะอยู่ในรูปของตัวอักษร ตัวเลข รูปภาพ หรือเสียง เป็นต้น การสื่อสารข้อมูลจะมีประโยชน์มากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบ พื้นฐาน 3 อย่างคือ 1. ข้อมูลที่ส่งจะต้องถึงผู้รับหรือปลายทางได้อย่าง ถูกต้อง 2. ข้อมูลที่ส่งไปนั้นเมื่อไปถึงผู้รับหรือปลายทางจะต้อง มีความถูกต้อง แน่นอน ไม่ผิดพลาด 3. ข้อมูลจะต้องถูกส่งถึงผู้รับหรือปลายทางได้ ทันเวลาที่ผู้รับหรือปลายทาง จะนำไปใช้ประโยชน์ได้

3 องค์ประกอบของ ระบบสื่อสารข้อมูล 1. ผู้ส่งข้อมูล (Sender) คือ สิ่งที่ทำหน้าที่ ส่งข้อมูลไปยังจุดหมายที่ต้องการ 2. ผู้รับข้อมูล (Receiver) คือ สิ่งที่ทำ หน้าที่รับข้อมูลที่ถูกส่งมาให้ 3. ข้อมูล (Data) คือ สิ่งที่ผู้ส่งต้องการส่งไป ยังผู้รับ อาจจะอยู่ในรูปของข้อความ เสียง ภาพเคลื่อนไหว และอื่น ๆ 4. สื่อนำข้อมูล (Medium) คือ สิ่งที่ทำหน้าที่ เป็นตัวกลางในการขนถ่ายข้อมูลจากผู้ส่งไป ยังผู้รับ เช่น สายเคเบิ้ล อากาศ น้ำ ฯลฯ 5. โปรโตคอล (Protocol) คือ กฎหรือวิธีที่ ถูกกำหนดขึ้นเพื่อการสื่อสารข้อมูล ซึ่งทั้งผู้ ส่งและผู้รับต้องตกลงกันไว้ก่อน

4 2. โปรโตรคอล (Protocol) และ ซอฟต์แวร์ (Software) โปรโตรคอล คือ วิธีการหรือกฏระเบียบที่ ใช้ใน การสื่อสารข้อมูลเพื่อให้ผู้รับและผู้ส่งสามารถ เข้าใจกัน หรือคุยกันรู้เรื่อง ส่วนซอฟต์แวร์มีหน้าที่ทำ ให้การ ดำเนินงานในการสื่อสารข้อมูลเป็นไปตาม โปรแกรมที่กำหนดไว้ 3. ข่าวสาร (Message) สัญญาณอิเลคทรอนิกส์ที่ ส่งผ่านไปในระบบสื่อสาร เรียกว่า ข่าวสาร หรือ Information สามารถแบ่งการสื่อสารข้อมูลได้เป็น 4 รูปแบบด้วยกันคือ เสียง ข้อมูล ข้อความ ภาพ

5 4. สื่อกลาง (Medium) สื่อกลางเป็นเส้นทางการ สื่อสารเพื่อนำข้อมูลจากต้นทางไปยังปลายทาง สื่อกลาง การสื่อสารอาจจะเป็นเส้นลวด สายไฟ สาย เคเบิล หรือ คลื่นทางอากาศ เช่น ไมโครเวฟ ดาวเทียม วิทยุ การส่ง - รับข้อมูลเพื่อโอนถ่ายหรือแลกเปลี่ยนข้อมูล กันระหว่างผู้ส่งและผู้รับจะสำเร็จขึ้นได้ต้องประกอบ ด้วยปัจจัยสำคัญ 2 ประการ คือคุณภาพของ สัญญาณข้อมูลที่ส่ง - รับกัน และคุณลักษณะของสาย สื่อสาร สำหรับส่งผ่านข้อมูล อย่างไรก็ตามเทคนิค การส่ง - รับข้อมูล ทั้งที่เป็นสัญญาณอนาล็อกและ ดิจิตอล

6 สัญญาณอนาล็อก (Analog signal) เป็นสัญญาณแบบต่อเนื่อง เช่น สัญญาณเสียงในสายโทรศัพท์ ข้อดี คือ ส่งในระยะไกลได้ ข้อเสีย คือ สัญญาณถูกรบกวนได้ง่าย ข้อมูลผิดพลาดได้ สัญญาณดิจิตอล (Digital signal) สัญญาณอยู่ในรูปของตัวเลขฐานสอง คือ 0 และ 1 ใช้ในระบบคอมพิวเตอร์ ข้อดี คือ แม่นยำ มีความน่าเชื่อถือสูง ข้อเสีย คือ ผิดเพี้ยนได้ง่าย ถ้าเป็นการส่ง ในระยะไกล

7 รูปแบบการส่งสัญญาณ ข้อมูล 1. แบบทิศทางเดียวหรือซิมเพล็กซ์ (One- Way หรือ Simplex ) ในการส่งสัญญาณข้อมูลแบบ simplex ข้อมูลจะถูกส่งไปในทางเดียวเท่านั้น และ ตลอดเวลา ตัวอย่างเช่น การกระจายเสียงของ สถานี วิทยุ หรือ การแพร่ภาพทางโทรทัศน์ เป็นต้น

8 2. แบบกึ่งทางคู่หรือครึ่งดูเพล็กซ์ (Either- Way of Two Ways หรือ Half Duplex) การสื่อสาร แบบ Half Duplex เราสามารถส่งข้อมูลสวนทางกัน ได้แต่ต้องสลับกันส่ง จะทำใน เวลาเดียว กันไม่ได้ ตัวอย่างเช่น วิทยุสื่อสารของตำรวจแบบ Walkly- Talkly

9 3. แบบทางคู่ (Full-Duplex) ในแบบนี้เรา สามารถส่งข้อมูลได้พร้อมๆ กันทั้งสองทาง ตัวอย่างเช่น การพูดคุยโทรศัพท์ โดยสามารถ สื่อสารพร้อมกันได้ทั้งสองฝ่าย บางครั้งเรียกการ สื่อสารแบบทางคู่ว่า Four-Wire Line

10 4. แบบสะท้อนสัญญาณหรือ เอ๊กโคเพล๊กซ์ (Echo-Plex) เป็นการส่งสัญญาณที่รวมทั้ง Half- Duplex และ Full-Duplex ไว้รวมกัน เช่น ความสัมพันธ์ระหว่างคีย์บอร์ด และจอภาพของเครื่อง Terminal ของ Main Frame หรือ Host คอมพิวเตอร์

11 แบบฝึกหัด ประกอบการเรียน  จงบอกความหมายของการสื่อสารข้อมูล (data communication)  องค์ประกอบของระบบสื่อสารมีทั้งหมดกี่อย่าง อะไรบ้าง  สัญญาณในการสื่อสารข้อมูลมีทั้งหมดกี่ชนิด ได้แก่อะไรบ้าง ให้อธิบายแต่ละชนิดพอสังเขป  จงบอกความแตกต่างของการส่งข้อมูลแบบขนาน (parallel) และแบบอนุกรม (serial)  ทิศทางของการสื่อสารข้อมูลแบบใดที่ข้อมูล สามารถส่งได้ทั้งสองทิศทาง แต่ต้องผลัดกันส่ง ครั้งละทิศทางเดียวเท่านั้น


ดาวน์โหลด ppt การสื่อสาร ข้อมูล. การสื่อสารข้อมูล (Data Communication) การสื่อสารข้อมูล คือ การแลกเปลี่ยน ข้อมูลระหว่างอุปกรณ์อย่างน้อย 2 ตัวโดยผ่านทางสื่อกลางชนิดใดชนิดหนึ่ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google