งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทบทวน “ เรื่อง แผน กัน หน่อย. เราทำแผน เพื่ออะไร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทบทวน “ เรื่อง แผน กัน หน่อย. เราทำแผน เพื่ออะไร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทบทวน “ เรื่อง แผน กัน หน่อย

2 เราทำแผน เพื่ออะไร

3 ๑ มีแนวทางในการสร้างความสำเร็จให้กับ เป้าหมาย ๒ เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงที่อาจ เกิดขึ้น ๓ เพื่อลดความขัดแย้งในการทำงาน ๔ เพื่อจัดลำดับความสำคัญและเร่งด่วน

4 ๕ เพื่อลดความผิดพลาดและความซ้ำซ้อน ๖ เพื่อใช้มอบหมายงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ ๗ เพื่อใช้กำหนดงบประมาณประจำปี ๘ เพื่อให้แผนที่วางไว้มีความเป็นไปได้

5 เราจะ เริ่มทำแผน เมื่อไรดี

6 ช่วงปิด เรียนของ นักเรียน เหมาะสม ที่สุด ลงมือได้ เลย !

7 ถ้าจะเริ่มทำ แผน ตอนเปิด เทอมได้ ไหมล่ะ

8 ช้าไป หน่อย นะต๋อยจ๋า

9 เราจะ เริ่มทำแผน อย่างไร

10 ปรึกษาหารือ ร่วมประเมินผล วิเคราะห์ผลกระทบ วางแผนร่วมกัน

11 ให้ความสำคัญ นโยบายหน่วยเหนือ แผนพัฒนาการศึกษา / แผนระยะ กลาง ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา สภาพปัจจุบัน

12 ให้ความสำคัญ นโยบายหน่วยเหนือ - นโยบายนายกรัฐมนตรี - นโยบายรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงศึกษาธิการ - นโยบาย สพฐ. - นโยบาย สพป. ชัยนาท ประเด็น / ทิศทาง

13 ให้ความสำคัญ แผนพัฒนาการศึกษา / แผนระยะ กลาง - กำหนดยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ไว้ อย่างไร - ครบกำหนดหรือยัง - ปรับกลยุทธ์หรือไม่ - วิสัยทัศน์ เป้าหมาย / วิธีการ ที่ตั้งไว้

14 ให้ความสำคัญ ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา - ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน NT O- NET - ผลการดำเนินโครงการ - ผลการประกวด แข่งขัน - การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน - การพัฒนาคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ของผู้เรียน ผลผลิต / ผลลัพธ์

15 ให้ความสำคัญ สภาพปัจจุบัน - ปัญหาและความต้องการพัฒนาตาม บริบท ของสถานศึกษา - การเปลี่ยนแปลงทางสังคม - ความต้องการของนักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม - เหตุการณ์เร่งด่วน บริบท / ตัวตน

16 อะไรบ้างที่ ไม่ควร ปฏิบัติ / ควร หลีกเลี่ยง ในการทำ แผน

17 ทำ เพื่อให้มี แค่นั่นสิ

18 หลีกเลี่ยง !!! หลีกเลี่ยง !!! ยก เมฆ

19 มอบหมาย ให้ครู หรือ ใคร คนใดคนหนึ่ง ไปทำแผนมา

20 @ แผน / โครงการเดิม แต่ ! เปลี่ยน พ. ศ. @ แผน / โครงการเดิม แต่ ! เปลี่ยน พ. ศ. @ โครงการ แบบ ประเพณี นิยม @ โครงการ แบบ ประเพณี นิยม ทำ บ่อย

21 กระบวนกา รจัดทำแผน โดยสรุป เป็นอย่างไร

22 ๑. ศึกษาแผนพัฒนาฯ / นโยบาย ๒. ทบทวน / ปรับกลยุทธ์ ๓. จัดทำแผนปฏิบัติการ ๔. ปรับกระบวนการปฏิบัติงาน ๕. ควบคุม กำกับ ติดตาม PLANNING ขั้นตอนการจัดทำ แผนปฏิบัติการฯ

23 หลังจากทำ แผนเสร็จ แล้ว นำไปใช้ได้ เลยใช่ไหม

24 ต้องให้ คณะกรรมกา รสถานศึกษาฯ ให้ความ เห็นชอบก่อน แล้ว.... ทำ โลด !!!!! ต้องให้ คณะกรรมกา รสถานศึกษาฯ ให้ความ เห็นชอบก่อน แล้ว.... ทำ โลด !!!!!

25

26


ดาวน์โหลด ppt ทบทวน “ เรื่อง แผน กัน หน่อย. เราทำแผน เพื่ออะไร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google