งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการเฉลิมพระเกียรติ ในวโรกาสทรงเจริญ พระชนมายุ ครบ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดา ฯ สยามบรม ราชกุมารี ปี 2557 - 2558.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการเฉลิมพระเกียรติ ในวโรกาสทรงเจริญ พระชนมายุ ครบ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดา ฯ สยามบรม ราชกุมารี ปี 2557 - 2558."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการเฉลิมพระเกียรติ ในวโรกาสทรงเจริญ พระชนมายุ ครบ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดา ฯ สยามบรม ราชกุมารี ปี

2 เขต บริการ สุขภาพที่ จังหวัดร้อยละ 7 1. ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ รวมเขตบริการสุขภาพที่ บึงกาฬ เลย หนองคาย หนองบัวลำภู อุดรธานี นครพนม สกลนคร รวมเขตบริการสุขภาพที่ เขตบริการ สุขภาพที่ จังหวัดร้อยละ 91. นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ รวมเขตบริการสุขภาพที่ อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ศรีสะเกษ มุกดาหาร ยโสธร รวมเขตบริการสุขภาพที่ รวม ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ ผลการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ – บาดทะยัก แก่ประชากร กลุ่มอายุ ปี ( ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ) จำแนกรายเขตบริการสุขภาพ ( ข้อมูล ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2558) ผลการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ – บาดทะยัก แก่ประชากร กลุ่มอายุ ปี ( ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ) จำแนกรายเขตบริการสุขภาพ ( ข้อมูล ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2558)

3

4

5 กิจกรรมสนับสนุนการรณรงค์ให้วัคซีน MR ในเด็กอายุ 2.5 ปี ถึง 7 ปี เขตสุขภาพที่ 9 - จัดประชุมชี้แจงผู้ปฏิบัติงานตัวแทนจากทุกอำเภอในเขต สุขภาพที่ 9 วันที่ 2 มีค.58 - สนับสนุนวัคซีน MR โดยงานเภสัชกรรม สคร.5 จัดส่งให้ หน่วยบริการแม่ข่ายทุกอำเภอ 7-30 เม. ย.58 - จัดทำระบบรายงานผลการดำเนินงานออนไลน์จาก ข้อตกลงของคณะกรรมการวัคซีนเขต โดย ภก. มังกร ผู้เขียนโปรแกรมไว้ที่ server รพ. มหาราช - จัดทำสื่อ และประชาสัมพันธ์การรณรงค์ผ่านช่องทาง ต่างๆโดยกลุ่มสื่อสารความเสี่ยง - จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการรณรงค์ เช่น เข็ม syringe และจัดส่งวัสดุอุปกรณ์สำหรับการรณรงค์ โดยงานเภสัช กรรมจัดส่งให้หน่วยบริการแม่ข่ายทุกอำเภอ 2-30 มิ. ย.58 - นิเทศติดตามประเมินผลการดำเนินงาน - สนับสนุนจังหวัดในการจัดประชุมติดตามและแลกเปลี่ยน เรียนรู้การดำเนินงาน - การประกวดผลการดำเนินงาน

6 การประชาสัมพันธ์ - การแถลงข่าวของ ผอ. สคร.5 - ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ แนะนำการให้วัคซีน และอาการภายหลังได้รับวัคซีน - ผลิตป้ายไวนิล CUT OUT หน้าสคร.5 นม. และ WAR ROOM - จัดทำสกู๊ปกิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีน หัด - ผลิตสปอตวิทยุ รณรงค์การฉีดวัคซีน หัด - ผลิตสื่อพัดสปริง - เผยแพร่ข่าวทางหนังสือพิมพ์หลัก - จัดทำข่าวแจก - จัดทำเพจ (Info graphic) - ออกอากาศเผยแพร่ข้อมูลทาง สถานีโทรทัศน์ท้องถิ่น KCTV และ CTH - จัดรายการเสียงตามสายภายในสคร. - จัดรายการวิทยุทางสถานีกระจาย เสียงแห่งประเทศไทยนครราชสีมา - เผยแพร่ข้อความวิ่งของเทศบาลนคร ราสีมา

7 การประชาสัมพันธ์

8 กิจกรรมการรณรงค์ในพื้นที่

9

10 เขตบริการ สุขภาพที่ จังหวัดเป้าหมายผลการรณรงค์ร้อยละ 9 นครราชสีมา104,65851, ชัยภูมิ46,66923, บุรีรัมย์61,27439, สุรินทร์56,71530, รวมเขตบริการ สุขภาพที่ 9 269,316144, ผลการรณรงค์ให้วัคซีน MR ในเด็กอายุ 2.5 ปี ถึง 7 ปี เขตสุขภาพที่ 9 ข้อมูลจากรายงานใน web (วันที่ 1 พค.- 10 กค. 2558)

11 ผลการรณรงค์ให้วัคซีน MR ในเด็กอายุ 2.5 ปี ถึง 7 ปี เขตสุขภาพที่ 9 ข้อมูลจากรายงานใน web (วันที่ 1 พค.- 4 สค. 2558)

12 ผลการดำเนินงานรณรงค์ให้วัคซีน MR ทั้งประเทศ

13

14 ปัญหาอุปสรรค 1.การรายงานผลการดำเนินงานออนไลน์ server ของ รพ. มหาราชมีปัญหาบ่อย จะขอย้ายมาเก็บที่ server สคร.5 2.วัคซีนที่กรมจัดสรรรอบแรกให้เพียงร้อยละ 90 ของเป้าหมาย จึงต้องมีการเบิกวัคซีนเพิ่ม 3.จำนวนเป้าหมายเด็กที่ประมาณการเบิกวัคซีนกับ จำนวนเด็ก ในพื้นที่จริงแตกต่างกัน และเป้าหมายเปลี่ยนเนื่องจากเด็กมี การย้ายที่อยู่ การย้ายโรงเรียน กลุ่มเป้าหมายซ้ำซ้อนในกลุ่ม เด็กนักเรียน ป.1 (15 พ.ค พ.ค.52) และกลุ่มเด็ก รณรงค์ (เด็กเกิด 1 มิย.51 – 31 มค.55) 4.เด็กบางคนได้รับวัคซีนซ้ำซ้อน 5.การบันทึกข้อมูลการได้รับวัคซีนใน HOS XP ของเด็ก นักเรียน ป.1 ที่ได้รับวัคซีนจากการรณรงค์แล้ว ใช้ รหัส 072 และ 073

15 การให้วัคซีนหัด เดิม เดือน เข็มที่ เดือน เข็มที่ 1 7 ปี (ป. 1) เข็มที่ 2 7 ปี (ป. 1) เข็มที่ 2 อายุ สิงหาคม เดือน เข็มที่ เดือน เข็มที่ 1 7 ปี (ป. 1) อายุ 2 ½ ปี เข็มที่ 2 2 ½ ปี เข็มที่ 2 อนาคตยกเลิก พฤษภาคม – กันยายน 2558 ใหม่

16 กำหนดการและ กลุ่มเป้าหมาย กำหนดการให้วัคซีน วันที่ 1 พฤษภาคม ถึงวันที่ 30 กันยายน 2558 กลุ่มเป้าหมาย เด็กที่เกิดระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2551 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2555 ( อายุระหว่าง 3 ปี 3 เดือน ถึง 6 ปี 11 เดือน )

17 กลุ่มเป้าหมายรณรงค์ เด็กที่เกิดระหว่างวันที่ 1 มิ. ย ถึง 31 ม. ค ( อายุระหว่าง 3 ปี 3 เดือน ถึง 6 ปี 11 เดือน ) เด็กนักเรียน ป.1 ปีการศึกษา 2558 เด็กที่เกิดระหว่างวันที่ 16 พ. ค ถึง 15 พ. ค ( อายุระหว่าง 6 ปี ถึง 7 ปี ) 1 มิย มค พค พค.52

18 การรณรงค์ให้วัคซีนไข้หวัดใหญ่ ตามฤดูกาล ปี 2558 เขตสุขภาพที่ 9

19 กิจกรรมสนับสนุนการรณรงค์ให้วัคซีนไข้หวัดใหญ่ตาม ฤดูกาล ปี 2558 เขตสุขภาพที่ 9 - กรมควบคุมโรคจัดทำหนังสือชี้แจงหน่วยงานผ่านทาง สสจ. ทุกจังหวัด - สปสช. สนับสนุนวัคซีนสำหรับประชาชนกลุ่มเสี่ยง ร้อยละ 25 ของจำนวนประชากรกลุ่มเป้าหมาย โดยจัดส่ง 2 รอบ รอบแรกเดือน เม. ย.58 รอบ 2 เดือน พ. ค.58 - กรมควบคุมโรคสนับสนุนวัคซีนสำหรับบุคลากรกลุ่มเสี่ยง โดยจัดส่ง 1 รอบ ต้นเดือน พ. ค.58 - กรมควบคุมโรคสนับสนุนสื่อประชาสัมพันธ์ ได้แก่ แนว ทางการดำเนินงาน เอกสารแนะนำประชาชน โปสเตอร์ ประชาสัมพันธ์กลุ่มหญิงตั้งครรภ์ - จัดทำสื่อ และประชาสัมพันธ์การรณรงค์ผ่านช่องทาง ต่างๆโดยกลุ่มสื่อสารความเสี่ยง - นิเทศติดตามรายงานและประเมินผลการดำเนินงาน

20 การประชาสัมพันธ์ - การแถลงข่าวผู้ตรวจ ราชการกระทรวง สาธารณสุขเขต 9 - เผยแพร่ข่าวทาง หนังสือพิมพ์หลัก - จัดทำข่าวแจก - จัดทำเพจ (Info graphic) - ออกอากาศเผยแพร่ข้อมูล ทางสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่น KCTV และ CTH - จัดรายการเสียงตามสาย ภายในสคร. - จัดรายการวิทยุทางสถานี กระจายเสียงแห่งประเทศ ไทยนครราชสีมา - เผยแพร่ข้อความวิ่งของ เทศบาลนครราสีมา

21 กิจกรรมการรณรงค์ในพื้นที่

22 ผลการรณรงค์ให้วัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ปี 2558 เขตสุขภาพที่ 9 ( ข้อมูลวันที่ 1พค.-27 กค.2558)

23 ผลการรณรงค์ให้วัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ปี 2558 เขตสุขภาพที่ 9 (ข้อมูลจาก web สคร5 วันที่ 1พค.-5 สค. 2558)

24 ปัญหาอุปสรรค 1.วัคซีนไม่เพียงพอในทุกกลุ่มเป้าหมายทั้งประชาชน และ บุคลากร สปสช.จึงสนับสนุนวัคซีนเพิ่มบางส่วน 2.ระบบการรายงานผ่าน 43 แฟ้ม ไม่สามารถส่งข้อมูลได้ ทั้งหมด การติดตามประเมินผลได้ล่าช้า ต้องรายงาน manual รายเดือน 3.วัคซีนเป็นชนิด Single dose จำนวนมาก ตู้เย็นเก็บวัคซีน ของหน่วยบริการไม่เพียงพอต้องเก็บในตู้เก็บเวชภัณฑ์อื่นๆ

25 ผลการดำเนินงานรณรงค์ให้วัคซีน Flu ทั้งประเทศ

26

27 ขอบคุณทุกท่านที่จะร่วมกันเสริมสร้าง ความแข็งแรงสมบูรณ์ ให้คนไทยปลอดจากโรคที่ป้องกันได้ด้วย วัคซีน


ดาวน์โหลด ppt โครงการเฉลิมพระเกียรติ ในวโรกาสทรงเจริญ พระชนมายุ ครบ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดา ฯ สยามบรม ราชกุมารี ปี 2557 - 2558.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google