งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการเฉลิมพระเกียรติ ในวโรกาสทรงเจริญ พระชนมายุ ครบ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดา ฯ สยามบรม ราชกุมารี ปี 2557 - 2558.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการเฉลิมพระเกียรติ ในวโรกาสทรงเจริญ พระชนมายุ ครบ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดา ฯ สยามบรม ราชกุมารี ปี 2557 - 2558."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการเฉลิมพระเกียรติ ในวโรกาสทรงเจริญ พระชนมายุ ครบ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดา ฯ สยามบรม ราชกุมารี ปี 2557 - 2558

2 เขต บริการ สุขภาพที่ จังหวัดร้อยละ 7 1. ขอนแก่น 85.04 2. มหาสารคาม 88.69 3. ร้อยเอ็ด 67.15 4. กาฬสินธุ์ 87.22 รวมเขตบริการสุขภาพที่ 7 81.18 8 1. บึงกาฬ 92.34 2. เลย 90.28 3. หนองคาย 85.90 4. หนองบัวลำภู 90.02 5. อุดรธานี 91.59 6. นครพนม 90.21 7. สกลนคร 91.71 รวมเขตบริการสุขภาพที่ 8 90.89 เขตบริการ สุขภาพที่ จังหวัดร้อยละ 91. นครราชสีมา 91.17 2. ชัยภูมิ 97.85 3. บุรีรัมย์ 88.20 4. สุรินทร์ 85.10 รวมเขตบริการสุขภาพที่ 9 90.26 101. อุบลราชธานี 90.93 2. อำนาจเจริญ 86.38 3. ศรีสะเกษ 86.02 4. มุกดาหาร 93.05 5. ยโสธร 85.73 รวมเขตบริการสุขภาพที่ 1088.91 รวม ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ 87.66 ผลการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ – บาดทะยัก แก่ประชากร กลุ่มอายุ 20 - 50 ปี ( ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ) จำแนกรายเขตบริการสุขภาพ ( ข้อมูล ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2558) ผลการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ – บาดทะยัก แก่ประชากร กลุ่มอายุ 20 - 50 ปี ( ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ) จำแนกรายเขตบริการสุขภาพ ( ข้อมูล ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2558)

3

4

5 กิจกรรมสนับสนุนการรณรงค์ให้วัคซีน MR ในเด็กอายุ 2.5 ปี ถึง 7 ปี เขตสุขภาพที่ 9 - จัดประชุมชี้แจงผู้ปฏิบัติงานตัวแทนจากทุกอำเภอในเขต สุขภาพที่ 9 วันที่ 2 มีค.58 - สนับสนุนวัคซีน MR โดยงานเภสัชกรรม สคร.5 จัดส่งให้ หน่วยบริการแม่ข่ายทุกอำเภอ 7-30 เม. ย.58 - จัดทำระบบรายงานผลการดำเนินงานออนไลน์จาก ข้อตกลงของคณะกรรมการวัคซีนเขต โดย ภก. มังกร ผู้เขียนโปรแกรมไว้ที่ server รพ. มหาราช - จัดทำสื่อ และประชาสัมพันธ์การรณรงค์ผ่านช่องทาง ต่างๆโดยกลุ่มสื่อสารความเสี่ยง - จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการรณรงค์ เช่น เข็ม syringe และจัดส่งวัสดุอุปกรณ์สำหรับการรณรงค์ โดยงานเภสัช กรรมจัดส่งให้หน่วยบริการแม่ข่ายทุกอำเภอ 2-30 มิ. ย.58 - นิเทศติดตามประเมินผลการดำเนินงาน - สนับสนุนจังหวัดในการจัดประชุมติดตามและแลกเปลี่ยน เรียนรู้การดำเนินงาน - การประกวดผลการดำเนินงาน

6 การประชาสัมพันธ์ - การแถลงข่าวของ ผอ. สคร.5 - ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ แนะนำการให้วัคซีน และอาการภายหลังได้รับวัคซีน - ผลิตป้ายไวนิล CUT OUT หน้าสคร.5 นม. และ WAR ROOM - จัดทำสกู๊ปกิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีน หัด - ผลิตสปอตวิทยุ รณรงค์การฉีดวัคซีน หัด - ผลิตสื่อพัดสปริง - เผยแพร่ข่าวทางหนังสือพิมพ์หลัก - จัดทำข่าวแจก - จัดทำเพจ (Info graphic) - ออกอากาศเผยแพร่ข้อมูลทาง สถานีโทรทัศน์ท้องถิ่น KCTV และ CTH - จัดรายการเสียงตามสายภายในสคร. - จัดรายการวิทยุทางสถานีกระจาย เสียงแห่งประเทศไทยนครราชสีมา - เผยแพร่ข้อความวิ่งของเทศบาลนคร ราสีมา

7 การประชาสัมพันธ์

8 กิจกรรมการรณรงค์ในพื้นที่

9

10 เขตบริการ สุขภาพที่ จังหวัดเป้าหมายผลการรณรงค์ร้อยละ 9 นครราชสีมา104,65851,68749.39 ชัยภูมิ46,66923,97851.38 บุรีรัมย์61,27439,00363.65 สุรินทร์56,71530,21553.28 รวมเขตบริการ สุขภาพที่ 9 269,316144,88353.80 ผลการรณรงค์ให้วัคซีน MR ในเด็กอายุ 2.5 ปี ถึง 7 ปี เขตสุขภาพที่ 9 ข้อมูลจากรายงานใน web (วันที่ 1 พค.- 10 กค. 2558)

11 ผลการรณรงค์ให้วัคซีน MR ในเด็กอายุ 2.5 ปี ถึง 7 ปี เขตสุขภาพที่ 9 ข้อมูลจากรายงานใน web (วันที่ 1 พค.- 4 สค. 2558)

12 ผลการดำเนินงานรณรงค์ให้วัคซีน MR ทั้งประเทศ

13

14 ปัญหาอุปสรรค 1.การรายงานผลการดำเนินงานออนไลน์ server ของ รพ. มหาราชมีปัญหาบ่อย จะขอย้ายมาเก็บที่ server สคร.5 2.วัคซีนที่กรมจัดสรรรอบแรกให้เพียงร้อยละ 90 ของเป้าหมาย จึงต้องมีการเบิกวัคซีนเพิ่ม 3.จำนวนเป้าหมายเด็กที่ประมาณการเบิกวัคซีนกับ จำนวนเด็ก ในพื้นที่จริงแตกต่างกัน และเป้าหมายเปลี่ยนเนื่องจากเด็กมี การย้ายที่อยู่ การย้ายโรงเรียน กลุ่มเป้าหมายซ้ำซ้อนในกลุ่ม เด็กนักเรียน ป.1 (15 พ.ค.51-14 พ.ค.52) และกลุ่มเด็ก รณรงค์ (เด็กเกิด 1 มิย.51 – 31 มค.55) 4.เด็กบางคนได้รับวัคซีนซ้ำซ้อน 5.การบันทึกข้อมูลการได้รับวัคซีนใน HOS XP ของเด็ก นักเรียน ป.1 ที่ได้รับวัคซีนจากการรณรงค์แล้ว ใช้ รหัส 072 และ 073

15 การให้วัคซีนหัด เดิม 9 - 12 เดือน เข็มที่ 1 9 - 12 เดือน เข็มที่ 1 7 ปี (ป. 1) เข็มที่ 2 7 ปี (ป. 1) เข็มที่ 2 อายุ สิงหาคม 2557 9 - 12 เดือน เข็มที่ 1 9 - 12 เดือน เข็มที่ 1 7 ปี (ป. 1) อายุ 2 ½ ปี เข็มที่ 2 2 ½ ปี เข็มที่ 2 อนาคตยกเลิก พฤษภาคม – กันยายน 2558 ใหม่

16 กำหนดการและ กลุ่มเป้าหมาย กำหนดการให้วัคซีน วันที่ 1 พฤษภาคม ถึงวันที่ 30 กันยายน 2558 กลุ่มเป้าหมาย เด็กที่เกิดระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2551 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2555 ( อายุระหว่าง 3 ปี 3 เดือน ถึง 6 ปี 11 เดือน )

17 กลุ่มเป้าหมายรณรงค์ เด็กที่เกิดระหว่างวันที่ 1 มิ. ย. 2551 ถึง 31 ม. ค. 2555 ( อายุระหว่าง 3 ปี 3 เดือน ถึง 6 ปี 11 เดือน ) เด็กนักเรียน ป.1 ปีการศึกษา 2558 เด็กที่เกิดระหว่างวันที่ 16 พ. ค. 2551 ถึง 15 พ. ค. 2552 ( อายุระหว่าง 6 ปี ถึง 7 ปี ) 1 มิย.51 31 มค.55 15 พค.51 14 พค.52

18 การรณรงค์ให้วัคซีนไข้หวัดใหญ่ ตามฤดูกาล ปี 2558 เขตสุขภาพที่ 9

19 กิจกรรมสนับสนุนการรณรงค์ให้วัคซีนไข้หวัดใหญ่ตาม ฤดูกาล ปี 2558 เขตสุขภาพที่ 9 - กรมควบคุมโรคจัดทำหนังสือชี้แจงหน่วยงานผ่านทาง สสจ. ทุกจังหวัด - สปสช. สนับสนุนวัคซีนสำหรับประชาชนกลุ่มเสี่ยง ร้อยละ 25 ของจำนวนประชากรกลุ่มเป้าหมาย โดยจัดส่ง 2 รอบ รอบแรกเดือน เม. ย.58 รอบ 2 เดือน พ. ค.58 - กรมควบคุมโรคสนับสนุนวัคซีนสำหรับบุคลากรกลุ่มเสี่ยง โดยจัดส่ง 1 รอบ ต้นเดือน พ. ค.58 - กรมควบคุมโรคสนับสนุนสื่อประชาสัมพันธ์ ได้แก่ แนว ทางการดำเนินงาน เอกสารแนะนำประชาชน โปสเตอร์ ประชาสัมพันธ์กลุ่มหญิงตั้งครรภ์ - จัดทำสื่อ และประชาสัมพันธ์การรณรงค์ผ่านช่องทาง ต่างๆโดยกลุ่มสื่อสารความเสี่ยง - นิเทศติดตามรายงานและประเมินผลการดำเนินงาน

20 การประชาสัมพันธ์ - การแถลงข่าวผู้ตรวจ ราชการกระทรวง สาธารณสุขเขต 9 - เผยแพร่ข่าวทาง หนังสือพิมพ์หลัก - จัดทำข่าวแจก - จัดทำเพจ (Info graphic) - ออกอากาศเผยแพร่ข้อมูล ทางสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่น KCTV และ CTH - จัดรายการเสียงตามสาย ภายในสคร. - จัดรายการวิทยุทางสถานี กระจายเสียงแห่งประเทศ ไทยนครราชสีมา - เผยแพร่ข้อความวิ่งของ เทศบาลนครราสีมา

21 กิจกรรมการรณรงค์ในพื้นที่

22 ผลการรณรงค์ให้วัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ปี 2558 เขตสุขภาพที่ 9 ( ข้อมูลวันที่ 1พค.-27 กค.2558)

23 ผลการรณรงค์ให้วัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ปี 2558 เขตสุขภาพที่ 9 (ข้อมูลจาก web สคร5 วันที่ 1พค.-5 สค. 2558)

24 ปัญหาอุปสรรค 1.วัคซีนไม่เพียงพอในทุกกลุ่มเป้าหมายทั้งประชาชน และ บุคลากร สปสช.จึงสนับสนุนวัคซีนเพิ่มบางส่วน 2.ระบบการรายงานผ่าน 43 แฟ้ม ไม่สามารถส่งข้อมูลได้ ทั้งหมด การติดตามประเมินผลได้ล่าช้า ต้องรายงาน manual รายเดือน 3.วัคซีนเป็นชนิด Single dose จำนวนมาก ตู้เย็นเก็บวัคซีน ของหน่วยบริการไม่เพียงพอต้องเก็บในตู้เก็บเวชภัณฑ์อื่นๆ

25 ผลการดำเนินงานรณรงค์ให้วัคซีน Flu ทั้งประเทศ

26

27 ขอบคุณทุกท่านที่จะร่วมกันเสริมสร้าง ความแข็งแรงสมบูรณ์ ให้คนไทยปลอดจากโรคที่ป้องกันได้ด้วย วัคซีน


ดาวน์โหลด ppt โครงการเฉลิมพระเกียรติ ในวโรกาสทรงเจริญ พระชนมายุ ครบ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดา ฯ สยามบรม ราชกุมารี ปี 2557 - 2558.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google