งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน แบบบูรณาการ จังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ 2559.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน แบบบูรณาการ จังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ 2559."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน แบบบูรณาการ จังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ 2559

2 โครงการการบริหารจัดการครัวเรือนยากจนแบบ บูรณาการจังหวัดราชบุรี 2559 ศจพ. จ. ศจ พ. อ. ทีม ปฏิบัติการ ตำบล ผู้นำ อช. ผู้นำ ชุมชน ครัวเรือน ยากจน ชี้เป้า ชีวิต เข็มทิศ ชีวิต บริหาร จัดการชีวิต ดูแล ชีวิต 384 คร. สงเคราะห์ 27 พัฒนาได้ 357 อบต./ พม./ ภาคี แผน ชีวิต 4 ท ทัศนคติ ทักษะ ทรัพยา กร ทางออก คลินิกแก้ จน / เวทีบูรณา การ * โครงการ * กิจกรรม * อาชีพ ติดตา ม รายได้ เพิ่ม ผ่านเกณฑ์ จปฐ. ปี 59

3 โครงการการบริหารจัดการครัวเรือนยากจนแบบ บูรณาการจังหวัดราชบุรี 2559 ปรับปรุงคำสั่ง ศจพ. จ./ ประชุมคณะ ศจพ. จ. / จัดทำ Family Folder ไตรมาส 1 : จังหวัด ปรับปรุงคำสั่ง ศจพ. อ./ คำสั่งทีมปฏิบัติการตำบล / ประชุม คณะ ศจพ. อ. ไตรมาส 1 : อำเภอ ตรวจสอบจำแนกสถานะครัวเรือน (1) ครัวเรือนพัฒนาได้ (2) ครัวเรือนต้องสงเคราะห์ (3) ครัวเรือนไม่มีคนอยู่ ไตรมาส 1 : อำเภอ กระบวนงานที่ 1 : ชี้เป้าชีวิต

4 โครงการการบริหารจัดการครัวเรือนยากจนแบบ บูรณาการจังหวัดราชบุรี 2559 กระบวนงานที่ 2 : จัดทำ เข็มทิศชีวิต ไตร มาส 1 ทบทวน แผนชีวิต จัดทำ แผนพัฒนา ทีมปฏิบัติการ ตำบล / คร. ร่วมกัน อำเภอ

5 โครงการการบริหารจัดการครัวเรือนยากจนแบบ บูรณาการจังหวัดราชบุรี 2559 กระบวนงานที่ 3 : บริหารจัดการชีวิต ไตรมาส 1 : อำเภอ ให้คำปรึกษาอาชีพ ฝึกทักษะอาชีพ จัดกิจกรรมสาธิต จัดคลินิกแก้จน ไตรมาส 1 : ศจพ. อ. ตามแผนชีวิต / แผนพัฒนาครัวเรือน จัดเวทีบูรณาการ โครงการ

6 โครงการการบริหารจัดการครัวเรือนยากจนแบบ บูรณาการจังหวัดราชบุรี 2559 กระบวนงานที่ 4 : ดูแล ชีวิต ติดตามดูแล ความก้าวห น้า คร. ไตรมาส 3 : อำเภอ ทีมตำบล / ผู้นำชุมชน / ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ช่วยเหลือ / ปรับปรุงแผนชีวิต การบริหาร และ ปชส. ไตรมาส 3 : ศจพ. จ. สรุป / นำเสนอผลการ ดำเนินงาน การบริหาร และ การ ปชส. โครงการ ไตรมาส 1 – 4 : ส่วนกลาง ศจพ. มท./ ศจพ. พช. ประชาสัมพันธ์ การตรวจติดตาม การ ประชุมชี้แจง จัดทำเอกสารสรุปผลการดำเนินงาน

7 โครงการการบริหารจัดการครัวเรือนยากจนแบบ บูรณาการจังหวัดราชบุรี 2559 บ้านโป่ง ปากท่อ 5 ตำบล 33 หมู่บ้าน รวม 362 ครัวเรือน * พัฒนาได้ 350 ครัวเรือน * สงเคราะห์ 12 ครัวเรือน 6 ตำบล 8 หมู่บ้าน รวม 22 ครัวเรือน * พัฒนาได้ 7 ครัวเรือน * สงเคราะห์ 15 ครัวเรือน 11 ตำบล 41 หมู่บ้าน รวม 384 ครัวเรือน * สงเคราะห์ 27 ครัวเรือน * พัฒนาได้ 357 ครัวเรือน จังหวัด ราชบุรี เป้าหมาย ผ่านเกณฑ์ 110 ครัวเรือน เรื่องรายได้ 30,000 / คน / ปีบาท

8 โครงการการบริหารจัดการครัวเรือนยากจนแบบ บูรณาการจังหวัดราชบุรี 2559 แนวทางการดำเนินงาน ของจังหวัดราชบุรี 1. กำหนดเป้าหมายครัวเรือน ผ่านเกณฑ์ จปฐ. ข้อ 23 ด้านรายได้ 30,000 บาท / คน / ปี จำนวน 110 ครัวเรือน จากครัวเรือนที่พัฒนาได้ 357 2. คณะกรรมการ ศจพ. จ. รบ. สนับสนุนและร่วมดำเนินการกับ อำเภอ เดือนมกราคม 2559 3. ทีมปฏิบัติการตำบลสรุปแผนพัฒนาตนเองของครัวเรือน เพื่อ จัดทำแผนปฏิบัติการสนับสนุน เดือนมกราคม 2559 4. คณะกรรมการ ศจพ. จ. รบ. ติดตามผลการดำเนินงานและ สรุปผลการดำเนินงาน เดือนมิถุนายน 2559


ดาวน์โหลด ppt โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน แบบบูรณาการ จังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ 2559.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google