งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

True Innovation Awards 2015 for True Presented by: Date:

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "True Innovation Awards 2015 for True Presented by: Date:"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 True Innovation Awards 2015 for True Presented by: Date:

2 ชื่อผลงาน (ภาษาไทย)...... ชื่อผลงาน (ภาษาอังกฤษ)...... ชื่อทีม : หน่วยงาน : ประเภท: Idea Seed รูปแบบของผลงาน: Better for Customer /Better for Working Life /Better for Society Idea Seed

3 ลักษณะของผลงาน: (ระบุ 1 หัวข้อ) สินค้า (Product) บริการ (Service) กระบวนการ (Process) รูปแบบการดำเนินธุรกิจ (Business Model) สถานภาพของผลงาน (ระบุ 1 หัวข้อ) - แนวความคิด/ระดับวิจัย (Concept) - มีต้นแบบผลงาน (Prototypes) -มีการผลิตผลงานนำร่องและทดสอบ (Proof of Concept) Idea Seed

4 รายชื่อสมาชิก (รวมผู้ประสานงาน) ลำดับที่ชื่อ-นามสกุลตำแหน่งหน่วยงาน 1 2 3 4 5 Idea Seed

5 Agenda รายละเอียดผลงาน 1.รายละเอียดผลงาน/ แนวคิดนวัตกรรม (Project Detail) ความเป็นนวัตกรรม 1.ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (Creativity) 2.ความพยายาม (Endeavor) 3.การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ 4.ความใหม่ (Newness) 5.ผลประโยชน์ที่ได้รับ (Contributions) Idea Seed

6 1.รายละเอียดผลงาน / แนวคิดนวัตกรรม รายละเอียดของผลงานนวัตกรรม Idea Seed

7 รายละเอียด/รูปประกอบ (ก่อนเกิดนวัตกรรม)รายละเอียด/รูปประกอบ (หลังเกิดนวัตกรรม) ภาพประกอบ ( ก่อน และหลังการเกิดนวัตกรรม) รายละเอียดของผลงานนวัตกรรม Idea Seed

8 ปัญหาหรือความต้องการ เป้าหมายที่เกิดจากนวัตกรรม หลักการหรือเทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนาผลงาน 1.ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (ที่มาของแนวความคิด) ความเป็นนวัตกรรม Idea Seed

9 2.ความพยายาม ขั้นตอน / อุปสรรค วิธีการแก้ปัญหาจนเกิดผลสำเร็จ ความเป็นนวัตกรรม Idea Seed

10 3.การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ 3.1 ทางด้านการตลาด – Marketing Feasibility อธิบายถึงความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติจริง โดยวิเคราะห์มุมมองด้านการตลาด, โอกาส ต่อยอด การขยายผลเชิงพาณิชย์ (พร้อมภาพประกอบ) ความเป็นนวัตกรรม Idea Seed

11 3.การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ 3.2 ทางด้านกระบวนการ – Operations Feasibility ความเป็นนวัตกรรม Idea Seed อธิบายและวิเคราะห์รูปแบบของกระบวนการทำงาน ที่จะสามารถนำมาใช้เพื่อสร้างผลงาน จากแนวความคิดให้มีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติจริง (พร้อมภาพประกอบ) เช่น แสดงระดับการพัฒนาที่สูงขึ้นตามลำดับ, มีการเปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงาน

12 3.การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ 3.3 ทางด้านเทคนิค - Technical Feasibility ความเป็นนวัตกรรม Idea Seed อธิบายและวิเคราะห์ หลักการหรือเทคโนโลยี ในมุมมองทางด้านเทคนิคที่ใช้ในการพัฒนา แนวคิดให้มีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติจริง (พร้อมภาพประกอบ) เช่น มีการเปลี่ยนแปลงชิ้นส่วนอุปกรณ์,การนำเทคโนโลยีใหม่มาใช้,ลดการใช้พลังงาน ลดใช้ทรัพยากรสิ้นเปลือง เป็นต้น

13 4.ความใหม่ของนวัตกรรม (Newness of Innovation) ยืนยันระดับความใหม่ของความคิดสร้างสรรค์ (พร้อมแสดงผลสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลที่ เป็นสากล เพื่อยืนยันระดับความใหม่ของผลงาน เช่น google) 4.1 นวัตกรรมเป็นสิ่งใหม่ขององค์กร หรือบริษัท (Newness for Company) 4.2 นวัตกรรมเป็นสิ่งใหม่ระดับประเทศ (Newness for Country) 4.3 นวัตกรรมเป็นสิ่งใหม่ระดับโลก (Newness for The World) ความเป็นนวัตกรรม Idea Seed

14 5.ประโยชน์ที่ได้รับ (Contributions) - การคาดการณ์ประโยชน์ที่เพิ่มขึ้นจากการใช้งานในด้านต่างๆ - คาดการณ์ คุณค่า / มูลค่า เมื่อเปรียบเทียบกับฐานเดิม 5.1 ต่อลูกค้า (To Customer) ประโยชน์ทีสามารถวัดผลเชิงปริมาณได้ (Hard Value/Tangible) ประโยชน์เชิงคุณภาพ (Soft Value/ Intangible) ความเป็นนวัตกรรม Idea Seed

15 5.ประโยชน์ที่ได้รับ (Contributions) 5.2 ต่อองค์กร (To Organization) ประโยชน์ทีสามารถวัดผลเชิงปริมาณได้ (Hard Value/Tangible) ประโยชน์เชิงคุณภาพ (Soft Value/ Intangible) ความเป็นนวัตกรรม Idea Seed

16 5.ประโยชน์ที่ได้รับ (Contributions) 5.3 ต่อสังคม (To Society) ประโยชน์ทีสามารถวัดผลเชิงปริมาณได้ (Hard Value/Tangible) ประโยชน์เชิงคุณภาพ (Soft Value/ Intangible) ความเป็นนวัตกรรม Idea Seed

17 Together, we can make it true.


ดาวน์โหลด ppt True Innovation Awards 2015 for True Presented by: Date:

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google