งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดบริการสุขภาพในจังหวัดชายแดน อุบลราชธานี - จำปาสัก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดบริการสุขภาพในจังหวัดชายแดน อุบลราชธานี - จำปาสัก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดบริการสุขภาพในจังหวัดชายแดน อุบลราชธานี - จำปาสัก

2 Out line ข้อมูลทั่วไป ทรัพยากรสาธารณสุข ผลการดำเนินงาน..... ความท้าทายการดำเนินงาน แผนการดำเนินงานต่อเนื่องในปี 2558

3 Points of Entry อำเภอที่มีเขตพื้นที่ ติด สปป. ลาว (8 อำเภอ ระยะทาง 361 กม.) อำเภอที่มีเขตพื้นที่ ติดกัมพูชา (2 อำเภอ ระยะทาง 67 กม.) 3 สุขุมา โพน ทอง ชนะสมบูรณ์ สองคอน พระ วิหาร

4 จังหวัดอุบลราชธานี 25 อำเภอ 219 ตำบล 2,699 หมู่บ้าน 549,758 หลังคาเรือน จังหวัดอุบลราชธานี 25 อำเภอ 219 ตำบล 2,699 หมู่บ้าน 549,758 หลังคาเรือน ประชากร 1,844,669 คน 4

5 โรงพยาบาลศูนย์ 1 แห่ง โรงพยาบาลทั่วไป 2 แห่ง โรงพยาบาลชุมชน 23 แห่ง โรงพยาบาลศูนย์ 1 แห่ง โรงพยาบาลทั่วไป 2 แห่ง โรงพยาบาลชุมชน 23 แห่ง ทรัพยากรด้าน สาธารณสุข

6 ศูนย์สุขภาพชุมชน ศสม. 15 แห่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 317 แห่ง ศูนย์สาธารณสุขชุมชน 5 แห่ง รวม 337 แห่ง ศูนย์สุขภาพชุมชน ศสม. 15 แห่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 317 แห่ง ศูนย์สาธารณสุขชุมชน 5 แห่ง รวม 337 แห่ง

7

8 ผลการดำเนินงาน

9 จำนวนผู้ป่วยโรคที่เฝ้าระวังชาวต่างชาติ ที่รักษาในจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2553-2557 จำนวนผู้ป่วยโรคที่เฝ้าระวังชาวต่างชาติ ที่รักษาในจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2553-2557 จำนวน ( ราย ) ปี ปี 2557 ผป.จาก สปป.ลาว 91.3%

10 case จำนวนผู้ป่วยโรคที่เฝ้าระวังชาวต่างชาติ ที่รักษาใน จ.อุบลราชธานี 10 อันดับโรคแรก ปี 2557

11 สถานพยาบาลที่ผู้ป่วยโรคติดต่อชาวต่างชาติ เข้ารับการรักษา จ.อุบลราชธานี 10 อันดับแรก ปี 2557 สถานพยาบาลที่ผู้ป่วยโรคติดต่อชาวต่างชาติ เข้ารับการรักษา จ.อุบลราชธานี 10 อันดับแรก ปี 2557 ลำดับโรงพยาบาลจำนวนผู้ป่วย (ราย)ร้อยละ 1 เขมราฐ 403 35.7 2 บุณฑริก 193 17.1 3 โขงเจียม 153 13.5 4 สิรินธร 103 9.1 5 โพธิ์ไทร 50 4.4 6 วารินชำราบ 34 3.0 7 รพศ.สรรพสิทธิประสงค์ 26 2.3 8 อุบลรักษ์ธนบุรี (เอกชน) 18 1.6 9 นาตาล 17 1.5 10 ตาลสุม 5 0.4

12 การขายบัตรประกันสุขภาพแรงงานต่างชาติ ของศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างชาติ แบบเบ็ดเสร็จ (One stop Service) ณ 20 มีนาคม 2558 3,242 3,242 บัตร การให้บริการทางการแพทย์ ในกลุ่ม แรงงานต่างชาติ

13 ข้อมูลค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาลผู้ป่วยต่างชาติ ไม่ขึ้นทะเบียนจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2553- 2558 ที่มา : รายงานการบริการผู้ป่วยต่างด้าวไม่ขึ้นทะเบียน สนง.สสจ.อุบลราชธานี ปีงบประมาณมูลค่ารักษา ทั้งหมด (ลบ.) มูลค่ารักษาที่ เรียกเก็บได้ (ลบ.) ร้อยละมูลค่า สงเคราะห์ (ลบ.) ร้อยละ 255327.915.5920.0322.3279.97 255428.071.575.6126.4994.39 255548.8711.3823.2937.4876.71 255654.5115.6928.7938.8271.21 255742.4218.6744.0123.7555.99 2558 (ตค.-ธค. 57) 10.614.6243.545.9856.46 ที่มา : รายงานการให้บริการผู้ป่วยต่างชาติไม่ขึ้นทะเบียน สนง.สสจ.อุบลราชธานี

14 ข้อมูลการบริการผู้ป่วยนอก (OPD)สิทธิ์บุคคลต่างด้าว แยกรายอำเภอ จังหวัดอุบลราชธานี ปี 2558 ที่มา : HDC สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี อำเภอคนครั้ง เมือง ฯ19,40427,263 เขื่องใน2,8544,544 ม่วงสามสิบ8421,753 ตาลสุม1,3691,653 ดอนมดแดง1,0111,289 เหล่าเสือโก้ก583670 ศรีเมืองใหม่3,1974,165 เขมราฐ4,5826,746 ตระการพืชผล3,8595,084 กุดข้าวปุ้น1,2771,635 โพธิ์ไทร8391,322 นาตาล1,3831,809 โขงเจียม 1,5622,343 อำเภอคนครั้ง วารินชำราบ6,3919,323 พิบูล ฯ7,37410,340 สำโรง420582 สิรินธร2,8343,780 นาเยีย629747 สว่างวีระวงศ์8231,047 เดชอุดม2,84012,504 นาจะหลวย8811,421 น้ำยืน6,38710,688 บุณฑริก3,4565,114 ทุ่งศรีอุดม1,6922,289 น้ำขุ่น4,2278,245 รวม80,716126,356

15 ข้อมูลการบริการผู้ป่วยใน (IPD) สิทธิ์บุคคลต่างด้าว แยกรายอำเภอ จังหวัดอุบลราชธานี ปี 2558 ที่มา : HDC สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี อำเภอคนวัน เมือง ฯ3898 เขื่องใน91235 ม่วงสามสิบ948 ตาลสุม611 ดอนมดแดง57138 เหล่าเสือโก้ก110 ศรีเมืองใหม่96219 เขมราฐ295646 ตระการพืชผล184420 กุดข้าวปุ้น2336 โพธิ์ไทร229 นาตาล1943 โขงเจียม42110 อำเภอคนวัน วารินชำราบ162499 พิบูล ฯ221782 สำโรง-- สิรินธร159411 นาเยีย712 สว่างวีระวงศ์23 เดชอุดม119238 นาจะหลวย511 น้ำยืน4894 บุณฑริก3171 ทุ่งศรีอุดม1317 น้ำขุ่น77 รวม1,6394,188

16 ข้อมูลโรคผู้ป่วยนอก (OPD) สิทธิ์บุคคลต่างด้าว แยกรายโรค จังหวัดอุบลราชธานี ปี 2558 ที่มา : สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ลำดับโรค 1 Diabetes mellitus 2 Dyspepsia 3 Hypertension 4 Common cold 5 Thyrotoxicosis

17 ข้อมูลโรคผู้ป่วยนอก (IPD) สิทธิ์บุคคลต่างด้าว แยกรายโรค จังหวัดอุบลราชธานี ปี 2558 ที่มา : สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ลำดับโรค 1 ปอดบวม 2 นิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะ 3 การบาดเจ็บระบุเฉพาะอื่น ๆ ไม่ระบุเฉพาะและหลาย บริเวณในร่างกาย 4 โรคอักเสบติดเชื้อของผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง 5 เบาหวาน

18

19 Tel_Epid_Champasak 001-856-2055627109 Tel_Epid_Champasak 001-856-2055627109

20 ระบบการส่งต่อผู้ป่วย ระหว่าง แขวงจำปาสัก และ จ.อุบลราชธานี รพ. ใน แขวงจำปา สัก ด่าน ควบคุ มโรค ช่อง เม็ก รพ. สิรินธร รพ. เอกชน รพ. สรร พ สิท ธิฯ สปป.ลาว อุบลราชธานี การประสานงาน ระบบส่งต่อ

21 กิจกรรมความร่วมมือ 1. สร้างความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่าง สสจ.อุบลราชธานี และแขวงจำปาสัก สปป.ลาว (เริ่มตั้งแต่ปี 2546) และแขวงจำปาสัก สปป.ลาว (เริ่มตั้งแต่ปี 2546) 2. ประชุมวิชาการโรคติดต่อชายแดนร่วมกันทุกปี (ปี 2551- 2558) 3. ทีม SRRT ฝึกซ้อมแผนร่วมกัน รับมือโรคติดต่อทุกปี 4.สอบสวนโรคร่วมกันตามพื้นที่แนวชายแดน กรณีมีโรคระบาด 5.สนับสนุนชุดคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการจัดเก็บข้อมูล 6.แลกเปลี่ยนข้อมูลโรคติดต่อที่สำคัญตามแนวชายแดนทุกสัปดาห์ (Mekong Basin Disease Surveillance : MBDS) 7.การป้องกันควบคุมโรคเอดส์ STI และวัณโรคร่วมกัน 8.การพัฒนาระบบส่งต่อผู้ป่วยโรคเอดส์/โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์/ วัณโรค ระหว่างจังหวัดอุบลราชธานีกับแขวงจำปาสัก สปป.ลาว

22

23

24 การพัฒนาความร่วมมือด้านการรักษาพยาบาล

25

26 การสำรวจและจัดทำข้อมูลแรงงานข้ามชาติตามแนวชายแดน การพัฒนาความร่วมมือในการจัดรูปแบบการดูแลแรงงามข้ามชาติ ตามแนวชายในพื้นที่นำร่อง 2 พื้นที่ในเขต อ.บุณฑริกและ อ.สิรินธร - การพัฒนา อสต.(อาสาสมัครต่างด้าว) ในการทำงานเชิงรุกในการ เฝ้าระวังโรคติดต่อชายแดน (ดำเนินการโดยศูนย์ปกป้องและคุม ครองสิทธิมนุษยชน และมูลนิธิศุภนิมิต งบประมาณสนับสนุนจาก สสส.) -การพัฒนา Health Post ใน 2 พื้นที่นำร่อง การบูรณาการงานร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐเอกชนและภาค ประชาสังคม ในระดับพื้นที่ การสำรวจข้อมูลแรงงานข้ามชาติทุกสัญชาติที่เข้ามาทำงานในพื้นที่ ตามแนวชายแดนและในเขตอำเภอขนาดใหญ่ เพื่อนำไปวางแผนใน การป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อตามแนวชายแดน ความท้าทายการดำเนินงาน

27 แบบฟอร์มการสำรวจประชากรข้ามชาติ ทุกสัญชาติ จ.อุบลราชธานี พื้นที่การสำรวจ.................ตำบล............อำเภอ................ ผู้ที่สำรวจ............................................. รายละเอียดการสำรวจ ๑. สัญชาติ □ ลาว □ พม่า □ กัมพูชา □ เวียดนาม □ บังคลาเทศ □ อื่นๆ (ระบุ...) ๒. อายุ...... ปี เพศ □ ชาย □ หญิง □ เพศที่แรงงานระบุเอง.............. กรณีเป็นผู้ติดตาม โปรดระบุสถานะ................... และจำนวน.....คน ๓.ประเภทแรงงาน □ ภาคเกษตรกรรม (เช้าไปเย็นกลับ ตามฤดูกาล ถาวร) □ ภาคบริการ (พนักงานบริการ ขายของหน้าร้าน อื่นๆ(ระบุ...) □ ภาคอุตสาหกรรม(การก่อสร้าง) □ ภาคการประมง ๔. การเข้าเมือง □ ถูกกฎหมาย □ ไม่ถูกกฎหมาย ๕. สถานทางหลักประกันสุขภาพ □ มีบัตรประกันสุขภาพ □ ไม่มีบัตรประกันสุขภาพ ๖. สถานบริการรักษาพยาบาลที่เข้าถึงง่าย............................................... ๗. ปัญหา/อุปสรรคของแรงงานข้ามชาติที่ค้นพบ....................................... ความท้าทายการดำเนินงาน (2)

28 แบบฟอร์มสรุปผลการสำรวจประชากรข้ามชาติ จ.อุบลราชธานี ความท้าทายการดำเนินงาน (3) กลุ่มวัยเข้าเมืองประเภทแรงงาน บัตรประกัน สุขภาพ ปัญหา / อุปสรรค ถูก กม. ไม่ ถูก เกษต ร บริกา ร ก่อสร้ าง ประม ง มีไม่มี 0-5 ปี วัยรุ่น วัยเรียน วัย ทำงาน สูงอายุ

29 โครงการพัฒนาการสาธารณสุขชายแดน และช่องทางเข้าออก ระหว่างประเทศตามกรอบกฎอนามัยระหว่างประเทศ (International Health Regulation:IHR 2005) เพื่อแก้ปัญหา สาธารณสุขชายแดน ในการบรรลุเป้าหมาย IHR 2005 พัฒนาศักยภาพทีม SRRT และบุคลากรในพื้นที่ชายแดน จัดการซ้อมแผนรับมือโรคติดต่อร่วมกันทุกปี จัดทำเอกสารความรู้การป้องกันและการควบคุมโรคติดต่อ 3 ภาษา (ไทย ลาว อังกฤษ) ประสานความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างประเทศลาว และ กัมพูชา อย่างต่อเนื่อง เฝ้าระวังและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่อง แผนงานที่ดำเนินการใน ปี 2558

30 พัฒนาเครือข่ายสุขภาพหนึ่งเดียว (One Health) สู่ 10 อำเภอ ชายแดน อบรมอาสาสมัครสาธารณสุขเชี่ยวชาญอาเซียน(อสม.ช อาเซียน) การพัฒนาระบบส่งต่อผู้ป่วยทุกระบบ ระหว่างจังหวัดอุบลราชธานี -แขวงสะหวันนะเขต-แขวงสาละวัน-แขวงจำปาสัก สปป.ลาว และ จังหวัดอุบลราชธานีกับจังหวัดพระวิหาร ราชอาณาจักรกัมพูชา การประชุมสรุปบทเรียนการดำเนินการพัฒนาระบบส่งต่อระหว่าง จังหวัดอุบลราชธานี-แขวงสะหวันนะเขต-แขวงสาละวัน-แขวง จำปาสัก สปป.ลาว และจังหวัดอุบลราชธานีกับจังหวัดพระวิหาร ราชอาณาจักรกัมพูชา

31 Thank you for your attention


ดาวน์โหลด ppt การจัดบริการสุขภาพในจังหวัดชายแดน อุบลราชธานี - จำปาสัก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google