งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ประกาศนโยบายการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ตามมาตรฐาน HA เครือข่ายบริการสุขภาพที่ 8 ประกาศนโยบายการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ตามมาตรฐาน HA เครือข่ายบริการสุขภาพที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ประกาศนโยบายการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ตามมาตรฐาน HA เครือข่ายบริการสุขภาพที่ 8 ประกาศนโยบายการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ตามมาตรฐาน HA เครือข่ายบริการสุขภาพที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 ประกาศนโยบายการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ตามมาตรฐาน HA เครือข่ายบริการสุขภาพที่ 8 ประกาศนโยบายการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ตามมาตรฐาน HA เครือข่ายบริการสุขภาพที่ 8 บทบาทผู้นำและผู้ประสานงาน คุณภาพกับการพัฒนาคุณภาพบริการ ตามมาตรฐาน HA โดย นพ. พนัส วงษ์เกลียวเรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนากลาง จ. หนองบัวลำภู

2 2 HA Concepts

3 3 แนวคิดพื้นฐานของกระบวนการ HA OM = Organization Management 1. Planning 2. Organizing 3. Staffing 4. Directing + Communication 5. Controlling

4 4 Key Success Factor 1. Policy 2. Leadership 3. Team Work 4. Learning6. M & E 5. Communication

5 5 Key Success Person 1. ผู้อำนวยการ 2. ผู้ประสานงาน คุณภาพ 3. ประธาน & เลขาฯ ทีม คร่อม 4. ผู้รับผิดชอบ ของ สสจ. 5. พี่เลี้ยง & ที่ ปรึกษา

6 6 โอกาสพัฒนา 1.Policy 2. ทัศนคติผู้นำ & ทีมนำ 3. ขาดการนำ และเอกภาพ 4. ขาดการ M & E โอกาส พัฒนา - ขาดการเรียนรู้ 1. ผู้อำนวยการ 2. ผู้ประสานงาน 3. ประธาน & เลขา ฯ ทีมคร่อม

7 7 จะเริ่มยังไงดี ? 1. Policy 2. สร้า งทีม 3. สร้าง บรรยาก าศการ เรียนรู้ 4. หา รพ. พี่ เลี้ย ง 5. หาที่ ปรึกษา ให้ ความรู้ เรื่อง - Concept - Tool - Document หน้า ต่อไป

8 8 จะเริ่มยังไงดี ? หน้า ต่อไป 6.3 ประธาน & เลขา ฯ ทีมคร่อมสายงาน มาตรฐาน, บทบาทหน้าที่ทีม, เป้าหมายในการ ทำงาน 6.2 ผู้ประสานงาน : ต้องเรียนรู้ Concept, มาตรฐาน, 3C+PDSA, เครื่องมือคุณภาพ, การ จัดทำ Document 6.1 ผู้อำนวยการ : ต้องเรียนรู้ มาตรฐาน, 3C+PDSA, 12 กิจกรรมทบทวน, เครื่องมือคุณภาพ 6. สิ่งที่ต้อง เรียนรู้

9 9 จะเริ่มยังไงดี ? 7. เพิ่มช่อง ทางการสื่อสาร ให้ครอบคลุม 8. กำหนดวิธี M+E 8.1 ในการประชุม ประจำเดือน 8.2 Walk Round 8.3 สุ่มถาม

10

11 มิติกระบวนการประเมินผล : 3C - PDSA ลักษณะผู้ป่วย ลักษณะงาน คุณค่าและความท้าทาย ผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง ความรับผิดชอบของ วิชาชีพ Evidence-based Practice การเรียนรู้ Internal Survey

12 12 PurposeProcessPerformance จะทำให้ดีขึ้นได้อย่างไร 3P ในงานประจำวัน 3P ในโครงการพัฒนาคุณภาพ 3P ในระดับหน่วยงาน (service profile) 3P กับการพัฒนาระบบงาน 3P กับการดูแลผู้ป่วย (clinical tracer) 3P กับการบริหารองค์กร (strategic management) 3P : Basic Building Block ของ คุณภาพ

13 หน่วยงาน กลุ่มผู้ป่วย กลุ่มผู้ป่วย ระบบงาน การพัฒนาในส่วนต่างๆ ของ โรงพยาบาล องค์กร Context Clinical Tracer Clinical QA/CQI Better outcome Context Service Profile QA/CQI Achieve Purpose Context SWOT/Standards QA/CQI Effective & Efficient System Context Org. Profile Strategic Man. Achieve Mission Safety Quality Holistic ER/WARD

14 14 บันได 3 ขั้น สู่ HA Success : HA ขั้นที่ 1 : หัวหน้าพาทำ, 12 กิจกรรมทบทวน ขั้นที่ 1 : หัวหน้าพาทำ, 12 กิจกรรมทบทวน “ ทำงานประจำให้ดี มีอะไรให้ คุยกัน ขยันทบทวน ” ขั้นที่ 1 : หัวหน้าพาทำ, 12 กิจกรรมทบทวน ขั้นที่ 1 : หัวหน้าพาทำ, 12 กิจกรรมทบทวน “ ทำงานประจำให้ดี มีอะไรให้ คุยกัน ขยันทบทวน ” ขั้นที่ 2 : ทีมคร่อมวาง ระบบ, ตรวจสอบ, ใช้ ยุทธศาสตร์ + มาตรฐาน + เครื่องมือคุณภาพ ขั้นที่ 2 : ทีมคร่อมวาง ระบบ, ตรวจสอบ, ใช้ ยุทธศาสตร์ + มาตรฐาน + เครื่องมือคุณภาพ ขั้นที่ 3 : มี ผลลัพธ์

15 ขั้นที่ 1 ขั้นที่ 2 ขั้นที่ 3 ภาพรวม ตั้งรับแล้วใช้วิกฤติเป็น โอกาส วางระบบในเชิงรุกสร้างวัฒนธรรมคุณภาพ จุดเริ่ม นำปัญหามาทบทวน เพื่อ แก้ไขป้องกัน วิเคราะห์เป้าหมายและ กระบวนการอย่างเป็น ระบบ ประเมินระดับการปฏิบัติ ตาม มาตรฐาน HA และการ วัดผล ลัพธ์ของงาน กระบวนการ คุณภาพ การทบทวนคุณภาพ / ปัญหา เหตุการณ์สำคัญ Plan-Do-Check-Act (QA) Check-Act-Plan-Do (CQI) การเรียนรู้ในทุกระดับ เครื่องชี้วัด ความสำเร็จ ปฏิบัติตามแนวทาง ป้องกัน ปัญหาที่กำหนด QA/CQI ที่สอดคล้องกับ เป้าหมายหลักของ หน่วยงาน เครื่องชี้วัดคุณภาพที่ดีขึ้น มาตรฐาน HA ยังไม่เน้นมาตรฐาน HA มาตรฐาน HA ที่จำเป็น และ ปฏิบัติได้ไม่ยาก มาตรฐาน HA ครบถ้วน ประเมิน ตนเอง เพื่อป้องกันความเสี่ยง ( ไม่เน้นแบบฟอร์ม ) เพื่อการหาโอกาสพัฒนาเพื่อสังเคราะห์ความ พยายามใน การพัฒนา และผลที่ได้รับ ความ ครอบคลุม ครอบคลุมปัญหาที่เคย เกิดขึ้น ครอบคลุมกระบวนการ สำคัญ ทั้งหมด เชื่อมโยงกระบวนการและ ระบบงาน หลักคิด สำคัญ ทำงานประจำให้ดี มีอะไรให้คุยกัน ขยับทบทวน เป้าหมายชัด วัดผลได้ ให้คุณค่า อย่ายึดติด Core values ทั้ง 5 กลุ่ม ( ทิศทาง นำ ผู้รับผล คนทำงาน การพัฒนา พาเรียนรู้ )

16 16 1. กำหนดพันธกิจ กำหนดวิสัยทัศน์ กำหนดค่านิยม 2. การสื่อสาร Empowerment 3. M + E Reward การนำ

17 17 TEAM WORK Strategic Management

18 18 การ Accreditation HA จังหวะเวลา ต้องเตรียม อะไร สิ่งที่ สรพ. คาดหวัง การ Re- Accreditation HA

19 19 ทำไมต้องทำ ? ประช าชน รพ.รพ.รพ.รพ. จน ท. ผอ ก.

20 20


ดาวน์โหลด ppt 1 ประกาศนโยบายการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ตามมาตรฐาน HA เครือข่ายบริการสุขภาพที่ 8 ประกาศนโยบายการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ตามมาตรฐาน HA เครือข่ายบริการสุขภาพที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google