งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ( องค์การมหาชน ) PCT profile.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ( องค์การมหาชน ) PCT profile."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ( องค์การมหาชน ) PCT profile

2 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ( องค์การมหาชน ) บทบาทหน้าที่ PCT วิเคราะห์โอกาสพัฒนา กำหนด ทิศทาง ชี้นำ มองภาพรวมการ พัฒนาการดูแลผู้ป่วย ความเสี่ยงทางคลินิก ประสานงานความร่วมมือ / สนับสนุน ทรัพยากร ประเมิน ติดตามผล

3 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ( องค์การมหาชน ) จุดเน้นในการพัฒนา ทางคลินิก อะไรคือโรคที่สำคัญ ( เสี่ยงสูง, พบบ่อย, ผลลัพธ์ไม่ดี, ต้องประสานกัน, ยืดเยื้อ ) อะไรคือประเด็นสำคัญในโรคดังกล่าว จะปรับปรุงการดูแลโรคดังกล่าวได้อย่างไร ใช้การทบทวนหาสาเหตุ / นำเหตุการณ์ ไม่พึงประสงค์มาวิเคราะห์ (Adverse Event/Root Cause Analysis) ใช้แนวคิดองค์รวม / มุมมองของทีมสหสาขา วิชาชีพเข้ามามอง ใช้ความรู้วิชาการเข้ามาเทียบ (Gap Analysis) ใช้เครื่องชี้วัดเข้ามาวัด (Indicator Monitoring)

4 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ( องค์การมหาชน ) 4 การวิเคราะห์ Service/PCT Profile เป็นการใช้ 3P ในระดับหน่วยงาน ระบบงาน ทีม ดูแลผู้ป่วย เป็นเครื่องมือช่วยทำความเข้าใจในกลุ่มสมาชิก เพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายของหน่วยงาน / ระบบงานอย่างมีคุณภาพร่วมกัน เป็นเครื่องมือสำหรับการทบทวนบริบทของ หน่วยงาน / ระบบงานร่วมกัน เป็นเครื่องมือกำหนดเป้าหมายและประเด็น คุณภาพที่สำคัญร่วมกัน เป็นเครื่องมือสำหรับวิเคราะห์โอกาสพัฒนา และ ระบุแผนพัฒนา เป็นเครื่องมือสำหรับ monitor ผลงานของทีมงาน เป็น port folio การพัฒนาคุณภาพของทีมงาน

5 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ( องค์การมหาชน ) Service Profile เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ระบบงานของหน่วยงาน เพื่อหาโอกาสพัฒนา ใช้ติดตามกำกับการพัฒนา และ บันทึกความก้าวหน้าของการพัฒนา เป็น 3P ภาคพิศดารในระดับหน่วยงาน เป็นโอกาสให้ทำความเข้าใจบริบทของตนเอง เป็นเครื่องมือสำหรับสื่อสารภายในหน่วยงาน เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ระบบงานของหน่วยงาน เพื่อหาโอกาสพัฒนา ใช้ติดตามกำกับการพัฒนา และ บันทึกความก้าวหน้าของการพัฒนา เป็น 3P ภาคพิศดารในระดับหน่วยงาน เป็นโอกาสให้ทำความเข้าใจบริบทของตนเอง เป็นเครื่องมือสำหรับสื่อสารภายในหน่วยงาน

6 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ( องค์การมหาชน ) Plan Do Study Act ประเด็นคุณภาพที่สำคัญ กระบวนการ หลัก พันธกิจ / เจตจำนง ( หน้าที่ & เป้าหมาย ) ความต้องการ ของผู้รับผลงาน ข้อกำห นด ทาง วิชาชีพ จุดเน้น ขององค์กร วัตถุประสง ค์ ตัวชี้วัด ประเด็น สำคัญ ความเสี่ยง สำคัญ ความ ต้องการ ความ คาดหวัง โรค / หัตถการ สำคัญ ออกแบบระบบ ทบท วน ประเ มิน เรียน รู้ ปรับปรุง ( เฉพาะบริการดูแลผู้ป่วย ) บริบ ท ความเชื่อมโยงใน Service/PCT Profile

7 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ( องค์การมหาชน ) ประเมินคุณภาพของ หน่วยงาน บริบท : ลักษณะสำคัญของเรา ที่กำหนดการกระทำของเรา ใช้ 3P เป็นกรอบในการวิเคราะห์ พูดคุยทำความเข้าใจ สรุปผลงาน แต่ละคน รู้งาน รู้บทบาทของตนที่สัมพันธ์กับ เป้าหมายของหน่วยงาน ตัวชี้วัดของหน่วยงาน สอดคล้องกับประเด็น สำคัญและเป้าหมายของหน่วยงาน กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสนับสนุนการบรรลุ เป้าหมายของหน่วยงาน ความเข้าใจและการลงมือทำ สำคัญกว่าการเขียนเอกสาร

8 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ( องค์การมหาชน ) บริบท ความมุ่งหมาย (Purpose): ขอบเขตบริการ (Scope of Service): ความต้องการของผู้รับผลงานสำคัญ : ลักษณะสำคัญของงานบริการและปริมาณงาน : ความต้องการของหน่วยงานภายในที่สำคัญ : ประเด็นคุณภาพที่สำคัญ (Key Quality Issues): ศ้กยภาพและข้อจำกัดในด้านผู้ปฏิบัติงาน เครื่องมือ เทคโนโลยี : ความท้าทายและความเสี่ยงที่สำคัญ : ประเด็นการสร้างเสริมสุขภาพที่เกี่ยวข้อง : เขียนเฉพาะ key word ให้ได้ ความอย่างกระชับ ภายใน 1 หน้า A4 หรือ 1 slide PPT

9 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ( องค์การมหาชน ) วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด การ พัฒนา ประเด็น คุณภาพ / ความท้าทาย สำคัญ เป้าหมาย / วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดและ ผลลัพธ์ การพัฒนา คุณภาพ ที่เกิดขึ้น เชื่อมโยงเป้าหมายกับประเด็นคุณภาพสำคัญ หรือ ปัญหา / ความท้าทาย เชื่อมโยงกิจกรรมคุณภาพกับเป้าหมาย / ประเด็น คุณภาพที่สำคัญ แสดงให้เห็นผลของการพัฒนาผ่านตัวชี้วัดที่ เปลี่ยนแปลงไป นำเสนอตัวชี้วัดด้วยกราฟที่แสดงแนวโน้ม ( ถ้า เป็นไปได้ ) ปรับเป้าของตัวชี้วัดให้ท้าทายยิ่งขึ้นทุกปี

10 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ( องค์การมหาชน ) แผนภูมิกระบวนการทำงาน เป็นเครื่องมือพื้นฐานสำคัญในการวิเคราะห์งาน ระบุโอกาสพัฒนาและตัวชี้วัดลงไปในแผนภูมิ ( ถ้าเป็นไปได้ ) สามารถใช้วิเคราะห์หาโอกาสพัฒนาด้วยแนวคิดคุณภาพต่างๆ ไปพร้อมกัน - ใช้แนวคิด Lean เพื่อค้นหาความสูญเปล่า - ใช้แนวคิด Patient Safety เพื่อค้นหาความเสี่ยง - ใช้แนวคิด Evidenced-based เพื่อค้นหาโอกาสนำ guideline/evidence มาปฏิบัติ - ใช้แนวคิด Process Management เพื่อระบุ requirement และสร้างนวตกรรม - ใช้แนวคิด Humanized Healthcare เพื่อเพิ่มโอกาสการ ดูแลด้านจิตวิญญาณ - ใช้แนวคิด Health Promotion เพื่อเพิ่มโอกาสการเสริม พลังแก่ผู้ป่วย - ใช้แนวคิด R2R เพื่อค้นหาโอกาสทำวิจัย Assess Surgical Care Plan Consultation OR Scheduling & Setup Preop. Prep Informed Consent OR Check-in Anesthesia Operation Recovery Postop. Care


ดาวน์โหลด ppt สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ( องค์การมหาชน ) PCT profile.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google