งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่ม การจัดการความรู้ ช่างอากาศ (KM) หน่วยงาน ฝ่ายการช่าง ฝูงบิน 461 กองบิน 46 คำขวัญ “ มุ่งหน้าแก้ไขข้อขัดข้อง เพื่อตอบสนองภารกิจ ”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่ม การจัดการความรู้ ช่างอากาศ (KM) หน่วยงาน ฝ่ายการช่าง ฝูงบิน 461 กองบิน 46 คำขวัญ “ มุ่งหน้าแก้ไขข้อขัดข้อง เพื่อตอบสนองภารกิจ ”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่ม การจัดการความรู้ ช่างอากาศ (KM) หน่วยงาน ฝ่ายการช่าง ฝูงบิน 461 กองบิน 46 คำขวัญ “ มุ่งหน้าแก้ไขข้อขัดข้อง เพื่อตอบสนองภารกิจ ”

2 ชื่อเรื่องที่ดำเนินกิจกรรม การรวบรวมความรู้เกี่ยวกับ การซ่อมบำรุงอากาศยาน และ ห้องการศึกษา ฝ่ายการ ช่าง

3 รายชื่อสมาชิกกลุ่ม น. ต. ประพาฬ บุตรเจริญไพศาล ที่ปรึกษากลุ่ม น. ต. ประพาฬ บุตรเจริญไพศาล ที่ปรึกษากลุ่ม ร. ท. เอนก ชลมารค หัวหน้ากลุ่ม พ. อ. อ. ก้องเกียรติ ยิ้มงาม สมาชิกกลุ่ม พ. อ. อ. ก้องเกียรติ ยิ้มงาม สมาชิกกลุ่ม พ. อ. อ. ตะวัน ด้วงเว สมาชิกกลุ่ม พ. อ. อ. ตะวัน ด้วงเว สมาชิกกลุ่ม พ. อ. อ. หญิง พรรณทิพย์ บานชื่น สมาชิกกลุ่ม พ. อ. อ. หญิง พรรณทิพย์ บานชื่น สมาชิกกลุ่ม

4 หลักการและเหตุผล การจัดทำ กลุ่มการจัดการความรู้ช่าง อากาศนี้ขึ้นมาเพื่อตอบสนอง ต่อวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ใน ยุทธศาสตร์ที่ 2 ว่าด้วย เป็นการเพิ่ม ประสิทธิภาพการซ่อมบำรุงอากาศยาน ตอบสนองต่อภารกิจการบิน และสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ ที่ 2 ของกองทัพอากาศ เรื่องการ เสริมสร้างสมรรถนะและความพร้อมในการ ป้องกันประเทศ การจัดทำ กลุ่มการจัดการความรู้ช่าง อากาศนี้ขึ้นมาเพื่อตอบสนอง ต่อวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ใน ยุทธศาสตร์ที่ 2 ว่าด้วย เป็นการเพิ่ม ประสิทธิภาพการซ่อมบำรุงอากาศยาน ตอบสนองต่อภารกิจการบิน และสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ ที่ 2 ของกองทัพอากาศ เรื่องการ เสริมสร้างสมรรถนะและความพร้อมในการ ป้องกันประเทศ

5 วัตถุประสงค์ของการดำเนิน กิจกรรม 1. เพื่อรวบรวมความรู้เกี่ยวกับการ ซ่อมบำรุงอากาศยาน 2. เพื่อให้เข้าถึงความรู้ได้ง่ายขึ้น 3. เพื่อให้การซ่อมบำรุงอากาศ ยานมีประสิทธิภาพมากขึ้น

6 การดำเนินการการจัดการความรู้ บ่งชี้ความรู้ ดำเนินการบ่งชี้ความรู้ที่จำเป็นในการซ่อมบำรุงโดย การจัดประชุมสัมมนาขึ้นได้หัวข้อ ความรู้มาดังนี้ – ตำราเรียนที่เคยใช้ในการเรียนการสอน ทั้งหลักสูตร ช่างภาคพื้น และหลักสูตรช่างผู้ทำงานในอากาศ ตลอดจนหลักสูตร ฝึกนักบินพร้อมรบ จากอาจารย์ ผู้สอน หลายๆท่าน มารวมไว้ที่ห้องการศึกษา ฝ่าย การช่าง – ประวัติการแก้ไขข้อขัดข้องและเรียบเรียงจัดรูปแบบ ใหม่ให้เป็นรูปแบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกเพื่อง่ายต่อ การค้นหาและเข้าถึงของผู้ปฏิบัติ – เอกสารเทคนิคต่างๆที่ใช้ประกอบการซ่อมบำรุง

7 ภาพการประชุมสัมมนาเพื่อบ่งชี้ ความรู้

8 การสร้างและแสวงหาความรู้ ดำเนินการรวบรวมตำราที่ใช้ในการ เรียนการสอนจากอาจารย์ผู้สอนและผู้รู้ และ รวบรวมประวัติการแก้ไขข้อขัดข้องที่บันทึกไว้ จากการปฏิบัติงานที่ผ่านมา รวมทั้งเอกสาร เทคนิคต่างๆดังภาพ

9 การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ และการ ประมวลผลความรู้ เมื่อได้ข้อมูลความรู้ทั้งหมดมาแล้ว จึง ดำเนินการประชุมสัมมนาเพื่อจัดการ ประมวลผลคัดกรอง จัดให้อยู่ในรูปแบบ สารสนเทศอิเล็กทรอนิก ตัวอย่าง ดังภาพ

10 การเข้าถึงความรู้และการแลกเปลี่ยนและ แบ่งปันความรู้ รวมถึงการเรียนรู้

11 การสร้างชุมชนนักปฏิบัติ โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทำความเข้าใจเรื่องการจัดการ ความรู้เพื่อชี้ให้ทุกคนในองค์กรได้เห็นถึงประโยชน์ของการจัดการ ความรู้ให้เป็นระบบ และถ้าทุกคนร่วมมือกันสร้างมันขึ้นมาผลสำเร็จ ของการปฏิบัติงานจะมากขึ้น มีขั้นตอนดังนี้ โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทำความเข้าใจเรื่องการจัดการ ความรู้เพื่อชี้ให้ทุกคนในองค์กรได้เห็นถึงประโยชน์ของการจัดการ ความรู้ให้เป็นระบบ และถ้าทุกคนร่วมมือกันสร้างมันขึ้นมาผลสำเร็จ ของการปฏิบัติงานจะมากขึ้น มีขั้นตอนดังนี้ - เมื่อมีข้อขัดข้องของอากาศยาน จะต้องมีการแก้ไข ข้อขัดข้อง ช่างผู้ทำการบินจะต้องบันทึกข้อขัดข้องไว้ใน แบบฟอร์ม ชอ. ทอ.221-2 ดังภาพ - เมื่อมีข้อขัดข้องของอากาศยาน จะต้องมีการแก้ไข ข้อขัดข้อง ช่างผู้ทำการบินจะต้องบันทึกข้อขัดข้องไว้ใน แบบฟอร์ม ชอ. ทอ.221-2 ดังภาพ

12 - เจ้าหน้าที่หมู่แก้ไขข้อขัดข้องก็จะทำการแก้ไข เมื่อเสร็จเรียบร้อยก็จะทำการบันทึกข้อขัดข้องนั้นๆ พร้อมทั้งวิธีการแก้ไขไว้ในสมุดแก้ไขข้อขัดข้อง ของหมวดตรวจซ่อมโดยใช้ข้อมูลจากคู่มือการ ตรวจซ่อม ดังภาพ

13 - เมื่อทำการบันทึกสมุดไว้เรียบร้อยแล้ว จะมีการ รวบรวมข้อขัดข้องในสมุด โดยเจ้าหน้าที่ช่างตรวจ อากาศยาน ในรูปแบบ สารสนเทศอิเล็คทรอนิค หรือ ในคอมพิวเตอร์นั่นเอง แล้วเจ้าหน้าที่ KM ก็จะเก็บ รวบรวมมาไว้ในห้องการศึกษาอีกครั้งหนึ่ง ดังภาพ - เมื่อทำการบันทึกสมุดไว้เรียบร้อยแล้ว จะมีการ รวบรวมข้อขัดข้องในสมุด โดยเจ้าหน้าที่ช่างตรวจ อากาศยาน ในรูปแบบ สารสนเทศอิเล็คทรอนิค หรือ ในคอมพิวเตอร์นั่นเอง แล้วเจ้าหน้าที่ KM ก็จะเก็บ รวบรวมมาไว้ในห้องการศึกษาอีกครั้งหนึ่ง ดังภาพ

14 และเมื่อมีข้อขัดข้องอีกเจ้าหน้าที่หมู่ แก้ไขก็อาจจะใช้ข้อมูลที่บันทึกไว้ในครั้งที่ ผ่านมาประกอบการซ่อมบำรุงทำให้การซ่อม บำรุงมีประสิทธิภาพขึ้น ตอบสนองต่อภารกิจ ของทางยุทธการได้รวดเร็วขึ้น จะทำแบบนี้ วนเวียนเป็นวัฏจักรไปเรื่อยๆ

15 ภาพห้องการศึกษา ศูนย์รวมข้อมูล

16

17 จบการนำเสนอ

18 คำถาม


ดาวน์โหลด ppt กลุ่ม การจัดการความรู้ ช่างอากาศ (KM) หน่วยงาน ฝ่ายการช่าง ฝูงบิน 461 กองบิน 46 คำขวัญ “ มุ่งหน้าแก้ไขข้อขัดข้อง เพื่อตอบสนองภารกิจ ”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google