งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่ม 2 การบูรณาการระบบสื่อสารทาง ยุทธศาสตร์และโครงสร้าง สส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่ม 2 การบูรณาการระบบสื่อสารทาง ยุทธศาสตร์และโครงสร้าง สส."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่ม 2 การบูรณาการระบบสื่อสารทาง ยุทธศาสตร์และโครงสร้าง สส.

2 โครงข่ายหลักการสื่อสาร : Backbone 1. กระทรวงกลาโหม ( กห.) จะเป็นผู้จัดทำ Backbone และดูแลเครือข่ายของ หน่วยขึ้นตรง ของกระทรวงกลาโหมและหน่วยกำลังรบที่เป็น หน่วยรองหลักของแต่ละเหล่าทัพ 2. กองบัญชาการกองทัพไทย ( บก. ทท.) จะเป็น ผู้จัดทำ Backbone และดูแลเครือข่ายของหน่วย ขึ้นตรงของกองบัญชาการกองทัพไทยและ หน่วยทหารอื่นๆที่อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบ ของกระทรวงกลาโหม

3

4 โครงข่ายของ ทบ. ที่ ทบ. ดำเนินการจัดหาและติดตั้ง ปัจจุบัน ๑. โครงข่าย Microwave Link ทบ. ที่ ทบ. ใช้ เชื่อมโยงในพื้นที่ ส่วนกลาง และพื้นที่ ทภ. ๑ และเชื่อมโยงจาก Backbone ของ สส. ทหาร มายังหน่วยทหารของ ทบ. ๒. โครงข่ายสื่อสารข้อมูลภาพและเสียงผ่าน ดาวเทียมทบ. ยังมีการเชื่อมโยงหน่วยที่มี ความสำคัญทั้งในระดับ นขต. ทบ. และกองพล กรม กองพัน กกล. และหน่วยทหารที่อยู่ใน พื้นที่ห่างไกล

5

6 แนวคิดการบูรณาการโครงการ ข่ายโทรคมนาคม ๑. ระยะสั้น ทภ. ๑ใช้การวางระบบทางสาย Fiber Optic เพื่อแก้ปัญหาการบดบังเส้นทาง Line of Sight ของ ชุด Microwave Link ทภ. ๒ ให้มีการบูรณาการระบบโครงข่าย Backbone ที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพ ทภ. ๓ และ ทภ. ๔ ให้มีการจัดทำโครงข่าย Backbone หลักที่เดิมมีอยู่แล้วให้สามารถใช้งาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7 ๒. ระยะกลาง ทบ.( สส.) เสนอให้มีการปรับปรุงในการจัดหา ยุทโธปกรณ์ในหน่วยระดับ พัน. ส. พล. / พัน. ส. ทภ. ให้สามารถเชื่อมต่อกับระบบการสื่อสารยุทธศาสตร์ ด้วยเทคโนโลยี IP-Based - ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมอย่าง เพียงพอและต่อเนื่องในการจัดหาและพัฒนาระบบ การสื่อสาร - มีการจัดทำระเบียบการเข้าใช้งาน ช่องสัญญาณในระบบให้ชัดเจน - มีแนวทางพัฒนาบุคลากรในระดับต่างๆให้มี ความรู้ - มีการกำหนดแนวทางและขอบเขตความ รับผิดชอบเครือข่าย Backbone ที่ชัดเจน

8 บก. ทท.( สส. ทหาร ) ดำเนินการพัฒนาระบบการ เชื่อมโยงการสื่อสารเพื่อสนับ สนุนหน่วยระหว่าง กองทัพภาค – กองพล – มทบ./ จทบ. ให้ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ กห. ( ทสอ. กห.) ต้องจัดสร้างเครือข่าย Backbone เป็นของ กห. เอง ไม่เช่าจากเอกชน เพื่อหลีกเลี่ยง ปัญหาในการปรนนิบัติบำรุงเมื่อหน่วยไม่ได้รับการ สนับสนุนงบประมาณ

9 ๓. ระยะยาว - ด้านบุคลากร ต้องมีแผนการพัฒนาบุคลากรทั้ง ในระดับผู้ปฏิบัติงาน และผู้ใช้งานทั่วไป - ด้านงบประมาณมีแผนงานในการสนับสนุน งบประมาณได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว - เครื่องมือวางแผนการจัดหาเครื่องมือ ยุทโธปกรณ์ต่างๆ ให้รองรับกับเทคโนโลยี

10

11

12 กลุ่ม 2 ขอคุณผู้เข้าร่วม สัมมนาทุกท่าน


ดาวน์โหลด ppt กลุ่ม 2 การบูรณาการระบบสื่อสารทาง ยุทธศาสตร์และโครงสร้าง สส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google