งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปีแห่งการปฏิบัติงานของกองทัพบก ที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ และเป็นรูปธรรมในทุกด้าน นโยบายสำคัญ / เร่งด่วน ของ ผบ. ทบ ในปี 2558 ด้านที่ 4. การพัฒนาการบริหาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปีแห่งการปฏิบัติงานของกองทัพบก ที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ และเป็นรูปธรรมในทุกด้าน นโยบายสำคัญ / เร่งด่วน ของ ผบ. ทบ ในปี 2558 ด้านที่ 4. การพัฒนาการบริหาร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ปีแห่งการปฏิบัติงานของกองทัพบก ที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ และเป็นรูปธรรมในทุกด้าน นโยบายสำคัญ / เร่งด่วน ของ ผบ. ทบ ในปี 2558 ด้านที่ 4. การพัฒนาการบริหาร จัดการกองทัพ

3 การดำเนินการ ปี 2558 *** การดำเนิน การยกระดับการ ติดตามการบริหารงบประมาณ *** ด้วยการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ โปรแกรม ควบคุมการบริหาร งบประมาณ (RPBS) The Real Time Program Of Budgeting Status

4 การดำเนินการ ปี 2558 การบันทึกข้อมูลใน โปรแกรม : ยุ่งยาก เสี่ยงต่อการ ผิดพลาด พัฒนาเวปไซต์ ด้วยภาษา PHP / ระบบจัดการ ฐานข้อมูล MySQL ด้วยโปรแกรม DreamweaverCS5 สามารถ เข้าดูได้ ทางเวปไซต์ มทบ.23 ( พ. ย.)

5 ต. ค.57 พ. ย.57 ธ. ค.57 ม. ค.58 ก. พ.58 มี. ค.58 เม. ย 58 เริ่มใช้ เวป ไซต์ งบประ มาณ มทบ.2 3 16 ธ. ค 57 แนะนำ การใช้ โปรแกร มทางเวป ไซต์ 22 ม. ค 58 แนะนำ การใช้ โปรแก รม ให้ ผบ. หน่วย - ประชุม หารือ เร่งรัด การเบิกจ่าย ให้เป็นไปตามเป้าหมาย - ตรวจสอบ บัญชีคุม ระหว่าง ฝกง. และ ฝคง. - นำคณะทำงาน ออกให้คำแนะนำ การปฏิบัติ ให้หน่วยรับการ สนับสนุนในพื้นที่ - ประชุม หารือ เร่งรัด การเบิกจ่าย ให้เป็นไปตามเป้าหมาย - ตรวจสอบ บัญชีคุม ระหว่าง ฝกง. และ ฝคง. - นำคณะทำงาน ออกให้คำแนะนำ การปฏิบัติ ให้หน่วยรับการ สนับสนุนในพื้นที่ การดำเนินการ ฝคง. ม ทบ.23 ไตรมาสที่ 1-2 3-4 ก. พ 58 ประสานการ ใช้โปรแกรม กับ ผพธ. ฯ / คณะอนุฯ 6 ก. พ. 58 นำเสนอ RPBS ต่อ มทภ.2 ใน ระหว่างกา ตรวจเยี่ยม มทบ.23 3-4 ก. พ 58 ประสานการ ใช้โปรแกรม กับ ผพธ. ฯ / คณะอนุฯ 6 ก. พ. 58 นำเสนอ RPBS ต่อ มทภ.2 ใน ระหว่างกา ตรวจเยี่ยม มทบ.23 * กำหนดรหัสการเข้าถึงข้อมูล / เพิ่มเมนู การบันทึกการเบิก GFMIS และแนะนำ การ บันทึก / เพิ่มเมนูการบันทึก ข้อมูลการจัดหา * ดำเนินการขอจดลิขสิทธิ์ RPBS * กำหนดรหัสการเข้าถึงข้อมูล / เพิ่มเมนู การบันทึกการเบิก GFMIS และแนะนำ การ บันทึก / เพิ่มเมนูการบันทึก ข้อมูลการจัดหา * ดำเนินการขอจดลิขสิทธิ์ RPBS * เสนอเป็น นวัตกรรม กห. * ตรวจสอบ ความถูกต้อง งวด 1 * แนะนำการบันทึก ข้อมูลจัดหา * เสนอเป็น นวัตกรรม กห. * ตรวจสอบ ความถูกต้อง งวด 1 * แนะนำการบันทึก ข้อมูลจัดหา

6 22 ม. ค 58 แนะนำการใช้ โปรแกรม ให้ ผบ. หน่วย

7

8 3 ก. พ 58 ประสานการใช้ โปรแกรม กับ ผพธ. มทบ.23

9

10 4 ก. พ 58 ใช้โปรแกรม ติดตามการ เบิกจ่าย โดย คณะอนุกรรมการ เร่งรัดการเบิกจ่าย มทบ.23

11 4 ก. พ 58 ใช้โปรแกรม ติดตามการ เบิกจ่าย โดย คณะอนุกรรมการเร่งรัดการ เบิกจ่าย มทบ.23 4 ก. พ 58 ใช้โปรแกรม ติดตามการ เบิกจ่าย โดย คณะอนุกรรมการเร่งรัดการ เบิกจ่าย มทบ.23

12 4 ก. พ 58 ใช้โปรแกรม ติดตามการ เบิกจ่าย โดย คณะอนุกรรมการ เร่งรัดการเบิกจ่าย มทบ.23

13 รับคำแนะนำจากชุด ตรวจ ของ กง. ทบ.

14

15

16 มทภ.2 ตรวจ เยี่ยม มทบ.23

17

18 คำแนะนำของ ผู้บังคับบัญชา - ควรส่งผลงานเป็น นวัตกรรมของ ทบ. - ขยายผลหากมีความ พร้อม

19 คำแนะนำจากชุดตรวจ ของ กง. ทบ. - ควรกำหนดรหัสการ เข้าถึงข้อมูล - ควรบูรณาการขยาย ผลการบันทึกข้อมูลการ เบิกจากระบบ GFMIS ลงใน WEBSITE

20 โอกาส พัฒนา

21 ***** ต่อยอดโปรแกรม เดิม - การรายงาน ตามแบบฟอร์มที่ ทบ. กำหนด - ภาคการจัดทำคำของบประมาณ งบ งานบริหารหน่วย

22 โอกาสพัฒนา *** บูรณาการ ฐานข้อมูล ที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ร่วมกัน 3 ส่วน กกบ. ฯ / ฝกง. ฯ / ผพธ. ฯ

23 กระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณ รับแจ้งการโอนงบ จากระบบ GFMIS กรอกข้อมูลในบัญชี คุมมือ ทบ.500-001 ตรวจสอบงบ GFMIS กับเอกสารแจ้งการ โอนเพื่อระบุหน่วย แจ้งหน่วยเจ้าของ งบประมาณ กรอกข้อมูลในบัญชี คุมมือ ทบ.500-001 ทำ หลักฐาน เบิกจ่าย จัดทำฏีกา เบิก / จ่าย หน่วยงบประมาณ หน่วยเจ้าของ งบประมาณ หน่วยพลาธิการหน่วยการเงิน ตรวจสอบ ความถูก ต้อง ดำเนินกรรมวิธี เบิกจ่าย ระบบ GFMIS ได้รับงบประมาณ ดำเนินกรรมวิธี จัดหา กรอกข้อมูลในบัญชี คุมมือ ทบ.500-001 จัดหา ไม่จัดหา ไม่ถูก ถูกต้อง

24 โอกาสพัฒนา *** แบ่งปัน ตามสาย การงบประมาณ 3 ระดับ หน่วยถืองบประมาณ ที่มี ความพร้อมในทภ.2 หน่วยรับผิดชอบ งบประมาณรอง /( ทภ.2) สปช. ทบ

25 ขยายผล RPBS ต่อ งบงานบริหารหน่วย หน่วยรับผิดชอบ งบประมาณรอง ( ทภ.2) หน่วยเจ้าของงบประมาณ หลัก ( มทบ.)

26 อุปสรรค เจ้าหน้าที่ โปรแกรม การสนับสนุน ผลักดัน ให้มีการขยาย ผลไปยังหน่วยที่มีความ พร้อม

27 สายการงบประมาณของกองทัพบก

28 สายการงบประมาณของกองทัพบก ( ภาค การบริหาร )

29 หน่วยเจ้าของงบประมาณ หลัก ( กลุ่มงบงาน การบริหารงานและบริหาร หน่วย ) หน้าที่ - รวบรวมและจัดทำความต้องการ งบประมาณ - รวบรวมและจัดทำแผนการปฏิบัติงานและ แผนการใช้จ่าย - รวบรวมและจัดทำรายงานผลการ ปฏิบัติงาน / ผลการใช้จ่าย เสนอขอเงินประจำงวด - เร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผน

30 รวบรวมจาก หน่วยเจ้าของ งบประมาณรอง มทบ.23 สง. สด. จว. กส./ มค. สง. สด. จว. ขก จทบ. ลย / สง. สด. จว. ลย.

31 หน่วยเจ้าของงบประมาณ หลัก ( กลุ่มงบงานการบริหารหน่วย ) ก. ย.57 เชิญหน่วย เพื่อ แนะนำการ - จัดทำ เอกสารที่ต้อง รวบรวม ( จาก นขต. มทบ.23) - ช่องทางการติดต่อสื่อสาร ทาง Line และ Dropbox

32

33

34

35

36

37 วางแผน แนะนำ ????? ** การจัดทำคำขอ งบประมาณปี 59 ** การจัดทำแผน เบิกจ่าย ** การจัดทำรายงาน ผลการเบิกจ่าย


ดาวน์โหลด ppt ปีแห่งการปฏิบัติงานของกองทัพบก ที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ และเป็นรูปธรรมในทุกด้าน นโยบายสำคัญ / เร่งด่วน ของ ผบ. ทบ ในปี 2558 ด้านที่ 4. การพัฒนาการบริหาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google