งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การก่อสร้างโดยใช้งบกลาง จำนวน ๕ งาน วงเงิน ๖๓, ๕๗๕, ๓๐๐ บาท ๑. งานติดตั้งหินอ่อน แท่นฐาน ฯ วงเงิน ๑๑, ๙๖๒, ๐๐๐ บาท ๒. งานปูพื้นลานสักการะ บันได.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การก่อสร้างโดยใช้งบกลาง จำนวน ๕ งาน วงเงิน ๖๓, ๕๗๕, ๓๐๐ บาท ๑. งานติดตั้งหินอ่อน แท่นฐาน ฯ วงเงิน ๑๑, ๙๖๒, ๐๐๐ บาท ๒. งานปูพื้นลานสักการะ บันได."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4

5 การก่อสร้างโดยใช้งบกลาง จำนวน ๕ งาน วงเงิน ๖๓, ๕๗๕, ๓๐๐ บาท ๑. งานติดตั้งหินอ่อน แท่นฐาน ฯ วงเงิน ๑๑, ๙๖๒, ๐๐๐ บาท ๒. งานปูพื้นลานสักการะ บันได และลานชั้นบน วงเงิน ๓๔, ๙๔๑, ๗๕๐ บาท ๔. การติดตั้งป้าย ทางเข้าพร้อมประติมากรรม วงเงิน ๕, ๐๒๕, ๐๐๐ บาท ๓. งาน ก่อสร้างอาคาร รปภ. วงเงิน ๒, ๒๕๐, ๐๐๐ บาท ๕. งานก่อสร้างรั้ว รอบบริเวณอุทยาน ฯ วงเงิน ๙, ๓๙๖, ๕๕๐ บาท ( อยู่ระหว่างดำเนิน กรรมวิธี )

6 ลำ ดับ รายการงบประมาณ ๑.๑. บริจาคเป็นเงินรวม๗๓๒ ล้าน บาทเศษ ๑. ๑ บริจาค ๖๕๖, ๐๕๒, ๑๒๔. ๐๑ บาท ๑. ๒ ดอกเบี้ย ๖๐, ๐๔๕. ๕๕ บาท ๑. ๓ กิจกรรม “ ราชภักดิ์ ไบค์ แอนด์ คอนเสิร์ต แทนคุณ แผ่นดิน ” ๗๖, ๕๑๑, ๗๒๖. ๖๕ บาท ๒.๒. บริจาคเป็นสิ่งของ / วัสดุ ก่อสร้าง ๖๙ ล้าน บาทเศษ รวม๘๐๒ ล้าน บาทเศษ

7 ๑. งานหล่อพระบรมราชานุสาวรีย์ ๗ พระองค์ และพานพุ่ม ๑ คู่ ( ๘ งานย่อย ) วงเงิน ๓๑๘, ๘๐๐, ๐๐๐ บาท ๒. อาคารรับพระบรมรา ชานุสาวรีย์วงเงิน ๑๗๓, ๖๐๖, ๘๗๕ บาท ๓. งานปูหญ้าและ ระบบระบายน้ำ วงเงิน ๒๐, ๗๒๕, ๐๐๐ บาท ๔. งานจัดสวนภูมิ ทัศน์ ( ระยะที่ ๑ ) วงเงิน ๔, ๒๗๕, ๐๐๐ บาท ๕. งานปรับพื้นที่ อุทยาน วงเงิน ๑๖, ๒๐๙, ๘๙๑ บาท ๘. งานปรับ พื้นที่รั้ว วงเงิน ๗๑๑, ๙๓๕ บาท ๑๑. งานลาน คอนกรีต วงเงิน ๔๕, ๑๔๓, ๒๖๐ บาท ๖. งานลานคอนกรีตส่วน เชื่อมต่อ ( หน้าแท่นฐาน ) วงเงิน ๗, ๗๘๗, ๓๙๔ บาท ๗. งานถนนทางเข้า ๓๕๐ เมตร วงเงิน ๒๔, ๔๘๑, ๘๒๔ บาท ๙. งานระบบไฟฟ้า และแสงสว่าง วงเงิน ๕๙, ๕๕๖, ๓๐๐ บาท ๑๐. งานปรับปรุงเสา ไฟฟ้าแสงสว่าง ถนนทางเข้าอุทยาน และถนนสาย ๖ วงเงิน ๑, ๒๙๕, ๓๓๔ บาท ๑/๓๑/๓ หมายเหตุ : แผนงานและวงเงิน อาจเปลี่ยนแปลงได้

8 ๑๖. งานหล่อกงจักรตรา ทบ. หน้าแท่นฐาน วงเงิน ๑, ๖๐๐, ๐๐๐ บาท ๑๕. งานติดตั้งหินอ่อน ผนังทางลาดผู้พิการ วงเงิน ๗, ๕๘๓, ๙๐๐ บาท ๑๒. งานปูซีแพ็คบล็อคลานจอด รถ ด้านหลังแท่นฐาน วงเงิน ๒, ๓๓๑, ๔๒๗ บาท ๑๔. งานปรับปรุงท่อน้ำเดิม และเพิ่มเติมพื้นที่รดน้ำ วงเงิน ๔, ๖๓๑, ๘๑๕ บาท ๑๗. งานติดตั้งป้ายพระนาม หน้าแท่นพระบรม ราชานุสาวรีย์ ๗ รัชกาล และ นามอุทยานราชภักดิ์ วงเงิน ๓, ๔๙๘, ๙๐๐ บาท ๑๘. งานจัดทำแท่น หินอ่อนแกะสลัก วงเงิน ๑๖๐, ๕๐๐ บาท ๑๓. งานระบบ สุขาภิบาล ( รดน้ำ ต้นไม้ ) วงเงิน ๑๕, ๔๔๑, ๑๐๔ บาท ๒/๓๒/๓ หมายเหตุ : แผนงานและวงเงิน อาจเปลี่ยนแปลงได้

9 ๓/๓๓/๓ หมายเหตุ : แผนงานและวงเงิน อาจเปลี่ยนแปลงได้

10 ลำดั บ รายการงบประมาณ ๑.๑. รายรับ ( งบกลาง และงบบริจาค ) ๘๖๖ ล้าน บาทเศษ ๒.๒. รายจ่าย๘๑๖ ล้าน บาทเศษ

11 การก่อสร้าง รร. นส. ทบ. โดยใช้งบ ทบ. จำนวน ๑๑ งาน วงเงิน ๑๔๙, ๘๘๐, ๐๘๕ บาท ๑๐. งานสร้างรั้ว รร. นส. ทบ. ( ส่วนที่ ๑ ) วงเงิน ๑๗, ๒๔๐, ๐๐๐ บาท ๑. งานระบบประปา รร. นส. ทบ. วงเงิน ๑๑, ๑๑๘, ๐๒๘ บาท ๒. งานระบบรดน้ำปรับปรุงจาก ระบบประปาเดิม วงเงิน ๑, ๓๖๘, ๐๐๐ บาท ๑๑. งานสร้างรั้ว ด้านหน้า รร. นส. ทบ. ( ส่วนที่ ๒ ) วงเงิน ๑๐, ๙๗๐, ๐๐๐ บาท ๓. งานลานหินคลุก อเนกประสงค์ ภายใน รร. นส. ทบ. วงเงิน ๑๗, ๘๑๑, ๖๒๘ บาท ๕. งานซ่อมปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติ กคอนกรีตและงานระบายน้ำ ( ๓ งานย่อย ) วงเงิน ๒๑, ๑๓๒, ๕๒๕ บาท ๙. งานก่อสร้างระบบระบายน้ำ และขอบคันทาง วงเงิน ๕, ๘๗๙, ๓๑๘ บาท ๔. งานถนนลาดยาง ( ถนนสาย ๖ ใหม่ ) วงเงิน ๕, ๔๓๗, ๕๕๙ บาท ๖. งานปรับปรุงภูมิทัศน์ ภายใน รร. นส. ทบ. วงเงิน ๑๓, ๓๒๕, ๘๓๐ บาท ๘. งานปรับพื้นที่ ภายใน รร. นส. ทบ. วงเงิน ๑, ๖๙๒, ๕๔๔ บาท ๗. งานปรับปรุงพื้นที่ ภายใน รร. นส. ทบ. ( ๔ งานย่อย ) วงเงิน ๔๓, ๙๐๔, ๖๕๓ บาท

12

13

14

15

16 ลำดั บ รายการจำนวน ๑.๑. รายรับ๗๗, ๕๒๖, ๑๙ ๘. ๕๐ ๑. ๑ ปั่นจักรยานชิงถ้วย พระราชทาน ๑๒๖. ๖ กม. ๑๐, ๖๙๕, ๘๗๙. ๕๕ ๑. ๒ จำหน่ายของที่ระลึก๑, ๐๕๘, ๐๐๐ ๑. ๓ ร่วมขบวนปั่นจักรยาน ๓๓. ๘ กม. ๘, ๐๐๐, ๐๑๑ ๑. ๔ การเข้าชมคอนเสิร์ตและ รับประทานอาหารค่ำ ๓๑, ๕๘๐, ๐๐๐ ๑. ๕ ปลูกต้นไม้แทนคุณแผ่นดิน๒๓, ๑๐๐, ๐๐๐ ๑. ๖ รายรับอื่น ๆ๓, ๐๙๒, ๓๐๗. ๙๕ ๒.๒. รายจ่าย๑, ๐๑๔, ๔๗๑. ๘๕ คงเหลือ๗๖, ๕๑๑, ๗ ๒๖. ๖๕


ดาวน์โหลด ppt การก่อสร้างโดยใช้งบกลาง จำนวน ๕ งาน วงเงิน ๖๓, ๕๗๕, ๓๐๐ บาท ๑. งานติดตั้งหินอ่อน แท่นฐาน ฯ วงเงิน ๑๑, ๙๖๒, ๐๐๐ บาท ๒. งานปูพื้นลานสักการะ บันได.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google