งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Microsoft Word 2007 อาจารย์ผู้สอน : 1. SECTION1: การปรับแต่งงาน เอกสารเบื้องต้น 1. เปิดไฟล์ section1.docx 2. ปรับ 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Microsoft Word 2007 อาจารย์ผู้สอน : 1. SECTION1: การปรับแต่งงาน เอกสารเบื้องต้น 1. เปิดไฟล์ section1.docx 2. ปรับ 2."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Microsoft Word 2007 อาจารย์ผู้สอน : 1

2 SECTION1: การปรับแต่งงาน เอกสารเบื้องต้น 1. เปิดไฟล์ section1.docx 2. ปรับ 2

3 หัวข้ออบรม บทที่ 1 การตั้งค่าพื้นฐานให้กับโปรแกรม Application options บทที่ 2 เรียนรู้การกำหนดคุณลักษณะของไฟล์ บทที่ 3 กำหนดตัวเลือกในการบันทึกเอกสาร Save Options บทที่ 4 การพิมพ์เอกสาร Print บทที่ 5 การค้นหาและแทนที่คำ (Find and Replace) บทที่ 6 การเปลี่ยนมุมมอง 3

4 บทที่ 1 การตั้งค่าพื้นฐานให้กับโปรแกรม Application options  การเปิดใช้งานไม้บรรทัด Show Ruler  การเปลี่ยนหน่วยไม้บรรทัด Measurement Unit  กำหนดเวลากู้ไฟล์อัตโนมัติ  แก้ไขอัตโนมัติ (AutoCorrect)  การแทรกกลุ่มข้อความอัตโนมัติ (Quick Parts) 4

5 การเปิดใช้งานไม้บรรทัด Show Ruler 5 View Ruler

6 การเปลี่ยนหน่วยไม้บรรทัด Measurement Unit  เปลี่ยนเป็นหน่วย นิ้ว (inches) 6 คลิกเลือกหน่วยวัดที่ ต้องการใช้งาน

7 กำหนดเวลากู้ไฟล์อัตโนมัติ  ให้นักศักษากำหนดเวลาการบันทึกไฟล์ทุก 30 นาที 7 กำหนดเวลาการบันทึกไฟล์ ทุก 10 นาที

8 แก้ไขอัตโนมัติ (AutoCorrect) หน้า 3 : พิมพ์รายการ 1- 6 ในแต่ละบรรทัด 1. พิมพ์ (c) 2. พิมพ์ (r) 3. พิมพ์ :) 4. พิมพ์ === 5. พิมพ์ พิมพ์ *** 8 คลิกปุ่ม AutoCorrect Options ข้อความแทนที่ ข้อความที่พิมพ์

9 การแทรกกลุ่มข้อความอัตโนมัติ (Quick Parts)  หน้า 4 เก็บรายการ Quick Parts ดังนี้ 9 เก็บในชื่อ logo เก็บในชื่อ PYU ชื่อ label Chapter5 เก็บในชื่อ fn

10 บทที่ 2 เรียนรู้การกำหนดคุณลักษณะของ ไฟล์  ตรวจสอบไฟล์ section.docx และตอบคำถาม ว่าโปรแกรมพบรายการใดที่ไม่สามารถแก้ไขได้ ใน Microsoft Word

11 บทที่ 3 กำหนดตัวเลือกในการบันทึก เอกสาร Save Options  Mark as Final การปรับให้เอกสารอยู่ใน รูปแบบ read only  การบันทึกเอกสารในรูปแบบเวอร์ชั่นต่างๆ การบันทึกเอกสารเป็นไฟล์ MS Word 2007 การบันทึกเอกสารเป็นไฟล์ MS Word การบันทึกเอกสารเป็นไฟล์ PDF 11

12 Mark as Final การปรับให้เอกสารอยู่ใน รูปแบบ read only เมื่อกำหนด Mark as Final แล้ว ตอบคำถามดังนี้ 1. แท็บ Home มีปุ่มคำสั่งใดใช้งานได้ 2. สามารถลบข้อความได้หรือไม่ 3. สามารถพิมพ์ข้อความเพิ่มได้ หรือไม่ 12

13 การบันทึกเอกสารในรูปแบบเวอร์ชั่นต่างๆ  ทำการบันทึกเอกสาร section1.docx ที่ Destop ในรูปดังนี้ การบันทึกเอกสารเป็นไฟล์ MS Word บันทึกในชื่อ section2007.docx การบันทึกเอกสารเป็นไฟล์ MS Word บันทึกในชื่อ section2003.doc การบันทึกเอกสารเป็นไฟล์ PDF 3. บันทึกในชื่อ section1.pdf  ตอบคำถาม : ไฟล์ใดมีขนาดใหญ่ที่สุด 13

14 บทที่ 4 การพิมพ์เอกสาร Print 1.Margins แบบ Narrow 2.Size แบบ A4 3.Orientation แบบแนวนอน 14

15 บทที่ 5 การค้นหาและแทนที่คำ (Find and Replace) 1. ไฟล์ Section1.docx 2. ค้นหา 2003 และแทนที่ด้วย มีคำที่ถูกแทนที่ทั้งหมด กี่คำ 15

16 บทที่ 6 การเปลี่ยนมุมมอง  ทำการเปลี่ยนมุมมอง แบบ Thumbnails 16

17 แบบฝึกหัดเสริมเพื่อทบทวนความเข้าใจ ของผู้เรียนที่ 1 1. เปิดไฟล์ Workshop1.docx 2. ฝึกปฏิบัติตามตัวอย่างในแบบฝึกหัด 3. Save เอกสารชื่อ Workshop1_ รหัส นักศึกษา.docx 17


ดาวน์โหลด ppt Microsoft Word 2007 อาจารย์ผู้สอน : 1. SECTION1: การปรับแต่งงาน เอกสารเบื้องต้น 1. เปิดไฟล์ section1.docx 2. ปรับ 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google