งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นครศรีธรร มราช “ การ ท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์ และ วัฒนธรรม ” ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย หรือโครงการสำคัญ (Flagship Project) สรุปประเด็นสำคัญต่อ ยุทธศาสตร์ (Strategic.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นครศรีธรร มราช “ การ ท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์ และ วัฒนธรรม ” ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย หรือโครงการสำคัญ (Flagship Project) สรุปประเด็นสำคัญต่อ ยุทธศาสตร์ (Strategic."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นครศรีธรร มราช “ การ ท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์ และ วัฒนธรรม ” ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย หรือโครงการสำคัญ (Flagship Project) สรุปประเด็นสำคัญต่อ ยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) ( การวิเคราะห์ข้อมูล Step 2) โครงการสำคัญ / มาตรการ 1. ควรจัดกิจกรรมสนับสนุนการ ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และธรรมชาติ ของจังหวัดให้เกิดภาพ เป็น “ เมืองสอง ธรรม ” อย่างชัดเจนแก่นักท่องเที่ยวทั้ง ชาวไทย และชาวต่างประเทศ 1. โครงการเมืองสองธรรม ( จัด กิจกรรมที่สื่อให้เห็นการเป็นเมืองสอง ธรรมระดับชาติ เช่น ประเพณีแห่ผ้าขึ้น ธาตุ กิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติบ้านคีรี วง ) 2. ควรมีข้อมูลสารสนเทศด้านการ ท่องเที่ยวที่ครบถ้วน ได้แก่ คู่มือการ ท่องเที่ยวในทุกสไตล์ ทุกวัย รองรับ อาเซียน 2. โครงการจัดทำสารสนเทศด้านการ ท่องเที่ยว 2-3 ภาษา 3. โครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชนให้ มีความรู้เรื่องแหล่งท่องเที่ยวและ วัฒนธรรมในท้องถิ่นให้สามารถเป็น มัคคุเทศน์ประจำถิ่น 3. สนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนใน การอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวและ วัฒนธรรม 1

2 กรอบแนวคิดโครงการสำคัญ (Project Idea) 1. โครงการเมืองสองธรรม ( จัดกิจกรรมที่ สื่อให้เห็นการเป็นเมืองสองธรรมระดับชาติ เช่น ประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ กิจกรรม อนุรักษ์ธรรมชาติบ้านคีรีวง ) วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย 1. สร้างภาพลักษณ์ให้นครศรีธรรมราชเป็นเมือง สองธรรมแก่นักท่องเที่ยว 2. ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด นครศรีธรรมราช 3. สร้างรายได้ด้านการท่องเที่ยวให้กับจังหวัด กิจกรรม หรือ แนวทางโครงการ 1. จัดกิจกรรมระดับชาติ / ระดับภาค อย่างน้อย ไตร มาส ละ 1 ครั้ง 2. จัดกิจกรรมระดับจังหวัด / อำเภอ เดือนละ 1 ครั้ง 3. จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ เช่น Road Show 2 นครศรีธรร มราช “ การ ท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์ และ วัฒนธรรม ”

3 กรอบแนวคิดโครงการสำคัญ (Project Idea) 2. โครงการจัดทำสารสนเทศด้านการ ท่องเที่ยว 2-3 ภาษา วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย 1. มีสารสนเทศด้านการท่องเที่ยวที่สามารถ ให้บริการนักท่องเที่ยวมากกว่า 1 ช่องทาง 2. รองรับการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวของ ประเทศในอาเซียน กิจกรรม หรือ แนวทางโครงการ 1. จัดทำคู่มือแนะนำการท่องเที่ยว จำแนกตาม กลุ่มของนักท่องเที่ยว ในลักษณะต่างๆ กัน ทั้ง ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 2. จัดให้แผนที่ท่องเที่ยวดิจิตอล บริการ นักท่องเที่ยวตามสถานที่สำคัญๆ 3 นครศรีธรร มราช “ การ ท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์ และ วัฒนธรรม ”

4 กรอบแนวคิดโครงการสำคัญ (Project Idea) 3. โครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชนให้มี ความรู้เรื่องแหล่งท่องเที่ยวและวัฒนธรรม ในท้องถิ่นให้สามารถเป็นมัคคุเทศน์ประจำ ถิ่น วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย 1. ต้องการการมีส่วนร่วมของชุมชนด้านการ ท่องเที่ยวให้รักถิ่นเกิด 2. พัฒนาศักยภาพของเยาวชนให้มีความรู้ มาตรฐานการบริการนักท่องเที่ยว 3. สร้างความตระหนักให้ชุมขนรักษาอนุรักษ์ ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น กิจกรรม หรือ แนวทางโครงการ 1. อบรมให้ความรู้ 2. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวและ ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น 4 นครศรีธรร มราช “ การ ท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์ และ วัฒนธรรม ”


ดาวน์โหลด ppt นครศรีธรร มราช “ การ ท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์ และ วัฒนธรรม ” ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย หรือโครงการสำคัญ (Flagship Project) สรุปประเด็นสำคัญต่อ ยุทธศาสตร์ (Strategic.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google