งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเฝ้าระวังการติดเชื้อใน โรงพยาบาล สุจินดา ธิติเสรี 15 มิถุนายน 2558.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเฝ้าระวังการติดเชื้อใน โรงพยาบาล สุจินดา ธิติเสรี 15 มิถุนายน 2558."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเฝ้าระวังการติดเชื้อใน โรงพยาบาล สุจินดา ธิติเสรี 15 มิถุนายน 2558

2 Goal of infection control Protect the patients Protect the patients Protect Healthcare worker/ visitors Protect Healthcare worker/ visitors Cost effective manner Cost effective manner

3 การติดเชื้อในโรงพยาบาล New Terminology Nosocomial infection Hospital acquired infection Healthcare associated infections : HAI

4 Healthcare associated infection (HAI) การติดเชื้อที่สัมพันธ์กับบริการสุขภาพ ผู้ป่วยได้รับเชื้อขณะรับการตรวจ / รักษา ใน ผู้ป่วยได้รับเชื้อขณะรับการตรวจ / รักษา ใน สถานพยาบาล สถานพยาบาล ปรากฏอาการหลังเข้ารับการรักษาใน รพ. > 2 วัน ปรากฏอาการหลังเข้ารับการรักษาใน รพ. > 2 วัน ( วัน admit = day1 ) ( วัน admit = day1 ) เชื้อโรคอาจมาจากตัวผู้ป่วยเอง (endogenous) หรือรับเชื้อจากภายนอก ( exogenous ) : บุคลากร เครื่องมือ ขณะแรกรับยังไม่ปรากฏอาการและไม่อยู่ใน ระยะ ขณะแรกรับยังไม่ปรากฏอาการและไม่อยู่ใน ระยะ ฟักตัวของโรค ฟักตัวของโรค

5 Key Responsibility of Infection Control SURVEILLANCE Collect and analyze data Identify problems & Interventions (CQI) Monitor process compliance, outcome and feedback

6 6 is an effective infection Prevention and control program SURVEILLANCE

7 Study on Efficacy of Nosocomial Infection Control : SENIC study ( Haley et al,1985 )   Best infection control program reduce rate of HAI by 32%   No infection control program rate increased by 18% 4 point recommendation Surveillance Control measures Infection control nurse Hospital epidemiologist

8 Definition of surveillance A comprehensive method of measuring outcomes and related processes of care, analyzing the data, and providing information to members of the healthcare team to members of the healthcare team to assist in improving those outcomes and processes 8

9 9

10 จุดมุ่งหมายของการเฝ้าระวังการติด เชื้อ ในโรงพยาบาล 1. ทราบอัตราการติดเชื้อที่เป็นข้อมูล พื้นฐาน (endemic 1. ทราบอัตราการติดเชื้อที่เป็นข้อมูล พื้นฐาน (endemic หรือ background rate) หรือ background rate) 2. ทราบว่ามีการเพิ่มขึ้นของอัตราการติด เชื้อสูงกว่าปกติ 2. ทราบว่ามีการเพิ่มขึ้นของอัตราการติด เชื้อสูงกว่าปกติ หรือไม่ (epidemic level หรือมี outbreak) หรือไม่ (epidemic level หรือมี outbreak) 3. ทราบถึงปัจจัยเสี่ยง (leading process) ต่อการติดเชื้อ 3. ทราบถึงปัจจัยเสี่ยง (leading process) ต่อการติดเชื้อ ในโรงพยาบาล ในโรงพยาบาล 4. เพื่อประเมินผลการปฏิบัติตามแนวทางที่ กำหนดว่ามี 4. เพื่อประเมินผลการปฏิบัติตามแนวทางที่ กำหนดว่ามี การปฏิบัติตามมากน้อยเพียงใด และมี ผลในการลด การปฏิบัติตามมากน้อยเพียงใด และมี ผลในการลด การติดเชื้อหรือไม่ (compliance monitoring) การติดเชื้อหรือไม่ (compliance monitoring) 10

11

12 Endpoint of HAI Surveillance Data that demonstrate progress in HAI Prevention VAP /1000 vent days โครงการ Fighting VAP to Zero

13 13 What we learn Intervention Endemic Rate Outbreak New Infection Rate Set goals to reset endemic rate of NI Surveillance Nosocomial infections Time Identify outbreak Bring about changes in the risk of infections

14 Surveillance not only to obtain RATE but to do INTERVENTION

15 Surveillance of NI in Patients Patient Admit - Hospital-wide - Targeted Post discharge SSI,PP-NB ER, OPD

16 16 Hospital-wide Surveillance All patients All patients All site of infections All site of infections All wards, departments All wards, departments

17 Hospital-wide Surveillance Advantage: Provide data on all units/ organisms/infection sites Cluster detection Establish baseline rates Recognizes outbreak early Cooperation Ward alert Easily implement control measures Disadvantages:  Expensive,  Labor-intensive,  Large amounts of data collected and little time to analyze  Difficult to develop interventions  Not all infections are preventable

18 TARGETED SURVEILLANCE Focus (target) on high-risk, high volume, problem-prone data relevant to the type of healthcare facilities Ventilator- associated pneumonia Catheter- associated UTI Surgical site infection Primary Bloodstream infection

19 Targeted Surveillance Advantages Concentrates limited resources on high-risk areas Focuses on infections with known control measures to r educe infection risk Can determine valid denominator Flexible, can be mixed with other strategies Increases efficiency of surveillance Liberates ICP to perform other activities

20 Disadvantages Collects data only for targeted patients or risks Denominator data may be inadequate May miss clusters or outbreaks in nonsurveyed areas or populations Targeted Surveillance

21 Post discharge Surveillance Directly assessing the patients Directly assessing the patients Reviewing records from visits to clinics Reviewing records from visits to clinics or ER or ER Contacting physicians or patients by Contacting physicians or patients by mail or telephone mail or telephone

22 Recommended Practices for Surveillance 1. Assess the population 2. Select the outcome or process for surveillance 3. Use surveillance definitions 4. Collect surveillance data 5. Calculate and analyze infection rate 6. Apply risk stratification methodology 7. Report and use surveillance information AJIC Am J Infect Control 2007; 35 : 427-40

23 Patient Population “at-risk” for infection 1. Assess the population การเฝ้าระวังการติดเชื้อใน รพ. ระดับ Tertially Care Device-associated infections -Ventilator-associated pneumonia (VAP) -Central line associated BSI (CLABSI) -Cath. Assoc. UTI (CAUTI) Surgical Site Infection (SSI) Antibiotic-resistant organisms: CRE, PDR-GNB MDR-GNB, MRSA, VISA, VRE

24 Device Associated Risk Infection risk increase with use of invasive devices Infection risk increase with use of invasive devices High risk with longer duration High risk with longer duration More device Increased risk Increase infection

25 Patient Population “at-risk” for infection What infections occur most commonly? What infections are likely to occur? Where are greatest opportunities to prevent infections? What are our most frequently performed procedures? What type of patients increase liability and/or costs for our hospital? What infections occur most commonly? What infections are likely to occur? Where are greatest opportunities to prevent infections? What are our most frequently performed procedures? What type of patients increase liability and/or costs for our hospital?

26 Outcome : the result of care or performance Infection Infection Length of stay Length of stay Patient satisfaction Patient satisfactionExamples CAUTI / 1000 Catheter days CAUTI / 1000 Catheter days CLABSI / 1000 central line days CLABSI / 1000 central line days Episiotomy infection / 100 ผู้คลอด Episiotomy infection / 100 ผู้คลอด Outcome : the result of care or performance Infection Infection Length of stay Length of stay Patient satisfaction Patient satisfactionExamples CAUTI / 1000 Catheter days CAUTI / 1000 Catheter days CLABSI / 1000 central line days CLABSI / 1000 central line days Episiotomy infection / 100 ผู้คลอด Episiotomy infection / 100 ผู้คลอด 2. Select the outcome or process for surveillance

27 Process - กระบวนการที่ทำให้เกิด outcome Hand hygiene VAP, CLABSI, CAUTI bundle practices Timing of ATB prophylaxisExamples CAUTI bundle : % foley cath with appropriate indication CAUTI bundle : % foley cath with appropriate indication VAP bundle : % compliance to VAP bundle VAP bundle : % compliance to VAP bundle MDRO bundle : environmental cleaning MDRO bundle : environmental cleaning Process - กระบวนการที่ทำให้เกิด outcome Hand hygiene VAP, CLABSI, CAUTI bundle practices Timing of ATB prophylaxisExamples CAUTI bundle : % foley cath with appropriate indication CAUTI bundle : % foley cath with appropriate indication VAP bundle : % compliance to VAP bundle VAP bundle : % compliance to VAP bundle MDRO bundle : environmental cleaning MDRO bundle : environmental cleaning 2. Select the outcome or process or surveillance

28 Surveillance CollectingTabulatingAnalyzingReporting Processes Steps to achieve the outcome Outcome Result of Care Hand HygieneInfection rate

29 3. Use Standard Surveillance Definitions Must use written definitions Must use written definitions to ensure accuracy of to ensure accuracy of applying case definitions applying case definitions Use standardized, publish validated definition where available Use standardized, publish validated definition where available For accurate and valid comparisons, use the same definition For accurate and valid comparisons, use the same definition

30 Case finding ICN/ ICWN ผู้ที่ได้รับมอบหมายเฉพาะ ICN/ ICWN ผู้ที่ได้รับมอบหมายเฉพาะ หัวหน้าหอผู้ป่วย / หัวหน้าหอผู้ป่วย / sub head Maintain consistent surveillance Maintain consistent surveillance intensity over time and across data intensity over time and across data collectors collectors 4. Collect surveillance data

31 Collection of Surveillance Data Who should collect infection data? Active surveillance Trained epidemiology staff Discuss with ward staff More accurate infection data Sensitivity = 85 – 100 % (Pert, 1998) Passive surveillance Doctors or nurses report infections to ICN Generally results in under reporting of infections. Sensitivity : 14-34% (Pert, 1998)

32 Prospective vs. Retrospective Prospective surveillance i nitiated when patient is still under the care ข้อดี เห็นข้อมูลจริง ( ตัวผู้ป่วย ) / real time เห็นข้อมูลจริง ( ตัวผู้ป่วย ) / real time สอบถามข้อมูลจากพยาบาล / ผู้ป่วย สอบถามข้อมูลจากพยาบาล / ผู้ป่วย เห็นอาการ / อาการแสดง ของผู้ป่วยที่อาจ ไม่ได้บันทึก เห็นอาการ / อาการแสดง ของผู้ป่วยที่อาจ ไม่ได้บันทึก ใน chart ใน chart

33 Prospective vs. Retrospective Retrospective surveillance Closed record review after patient has been Closed record review after patient has been discharge dischargeข้อดี สำรวจข้อมูล หรือทบทวนเหตุการณ์ / เวชระเบียน สำรวจข้อมูล หรือทบทวนเหตุการณ์ / เวชระเบียนข้อด้อย ไม่สามารถแก้ปัญหา / Intervention ได้ทันที ไม่สามารถแก้ปัญหา / Intervention ได้ทันที Not reliable or valid for HAI surveillance Not reliable or valid for HAI surveillance

34 Numerator Data Collection  case HAI จากการเฝ้าระวังแบบ Active surveillance - CAUTI, VAP, CLABSI,SSI, Omphalitis - CAUTI, VAP, CLABSI,SSI, Omphalitis  Laboratory finding - MDR-GNB : A.baum, CRE - MDR-GNB : A.baum, CRE - MRSA - MRSA  Care practice, Process, observation - Hand hygiene, IC bundle compliance - Hand hygiene, IC bundle compliance

35 เก็บเฉพาะข้อมูลที่ จำเป็น / ตาม วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับ ฐานข้อมูลเดิม Data Collection form

36 Denominator Data Number of surgical procedure or Number of surgical procedure or total # HH observation total # HH observation Denominator data collection may involve data necessary for risk adjustment Denominator data collection may involve data necessary for risk adjustment - birth weight, ASA score - population at risk or total possible

37 การเก็บข้อมูล device day ต้องเหมือนกัน / เวลา เดียวกัน

38 device day, patient day : การติดเชื้อใน newborn แยกตามน้ำหนักแรก เกิด

39 5. Calculate and analyze infection rate 6. Apply risk stratification methodology

40 Calculating by denominator type จำนวนครั้งของการติดเชื้อในเวลาที่ กำหนด จำนวนวันนอนผู้ป่วยในช่วงเวลา เดียวกัน Infection Rate Device associated infection = จำนวนครั้งของการติดเชื้อตาม ชนิด device device day ในช่วงเวลาเดียวกัน = X1000 หน่วย : ต่อ 1000 วันนอน (Patient days) หรือ ต่อ 1000 device days

41 Calculating by Denominator type จำนวนครั้งผู้ป่วยติดเชื้อ VAP X 1000 # Ventilator day ในช่วงเวลาเดียวกัน VAP rate = CAUTI rate = จำนวนครั้งผู้ป่วยติดเชื้อ CAUTI X 1000 # Catheter day ในช่วงเวลาเดียวกัน CLABSI rate = จำนวนครั้งผู้ป่วยติดเชื้อ CLABSI X 1000 # Central line day ในช่วงเวลาเดียวกัน

42 Calculating by Denominator type SSI rate = (Appendec) จำนวนครั้งผู้ป่วยติดเชื้อ SSI (Appendec) X 100 # APPY ช่วงเวลาเดียวกัน surgical & procedures จำนวนครั้งผู้ป่วยติดเชื้อ Episio X 100 # ผู้ป่วยคลอด normal labour/episio ช่วงเวลาเดียวกัน Episiotomy = infection Rate

43

44 Measure : Device Utilization (DU) Rate Vent Utilization = rate # ventilator days X 100 # patient days Central line = Utilization rate # central line days X 100 # patient days

45 Device Utilization Rate Measurement of wards invasive practices Measurement of wards invasive practices - extrinsic risk factor - extrinsic risk factor Indicator of severity of illness Indicator of severity of illness - intrinsic risk factor - intrinsic risk factor

46 Percentage of Maharat HAI ( สัดส่วน ของการติดเชื้อใน รพ.) (Device + Non-device) Oct 13- Sep 14 จำนวนครั้งการติดเชื้อทั้งหมด ปี 2557 = 1266 ครั้ง

47 3 Major Device-Associated Infection Rate (No.Infections/1000 device days) Oct 13- Sep 14 SSI = 0.41 /100 procedures

48 VAP in 4 Major Departments ( 2551–2557) VAP /1000 Vent days

49 VAP and Ventilator Utilization (2551 – 2557) VAP / 1000 Vent days

50 Adjusting Rate s Adjusting rates for length of stay Adjusting rates for length of stay Adjusting rates for exposure to devices Adjusting rates for exposure to devices Adjusting rates for severity of illness Adjusting rates for severity of illness

51 อัตราการติดเชื้อ CLABSI แยกตามน้ำหนัก แรกเกิด SSI by Risk index SSI : Abd. hysterectomy เทียบกับ NHSN

52 อัตราการทำความสะอาดมือ (%) ตุลาคม 56 – กันยายน 57 ร้อยละ

53 Healthcare-associated Infections Is not expected to be ZERO Is not expected to be ZERO Is not entirely preventable Is not entirely preventable Rates should be monitored an d compared to benchmark level Rates should be monitored an d compared to benchmark level

54 กำหนด BENCHMARK รายงานข้อมูลแบบมี Benchmak : รายงานข้อมูลแบบมี Benchmak : internal (self-compare, compare with overall hospital rates) internal (self-compare, compare with overall hospital rates) external (NHSN, UHOSNET) external (NHSN, UHOSNET) เปรียบเทียบข้อมูลรายเดือน, รายไตรมาส, รายปี เปรียบเทียบข้อมูลรายเดือน, รายไตรมาส, รายปี Best practice = 25th percentile Best practice = 25th percentile ward รู้ status จาก : trend over time (graph), benchmark ward รู้ status จาก : trend over time (graph), benchmark

55 Infection Rates vs. UHOSNET หน่วย = / 1,000 device days

56 VAP 2014 (Mean = 5.19 / 1,000 Vent. days P25 =4.95 แ Trend Over Time

57 high-outliers (>P90) กำหนดเป็น high-risk units ( ผู้ป่วยไม่ปลอดภัย ) ทำอย่างไร ต่อไป ?

58 อัตราการติด เชื้อ 255225532554UHOSNET VAP/1000 vent days 8.066.095.54<8<8 VAP /1000 vent days โครงการ Fighting VAP to Zero VAP champion

59 CQI ลดการติดเชื้อ CLABSI : หน่วยทารก แรกเกิด CLABSI / 1000 Line days ปรับนิยาม CLABSI bundle 1 CLABSI bundle 2 CLABSI bundle compliance CLABSI Rate ร้อยละ

60 Surveillance without action should be abandoned


ดาวน์โหลด ppt การเฝ้าระวังการติดเชื้อใน โรงพยาบาล สุจินดา ธิติเสรี 15 มิถุนายน 2558.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google