งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์. การอ่านเรื่องงานแล้ว บอกรายละเอียดและ สาระสำคัญ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์. การอ่านเรื่องงานแล้ว บอกรายละเอียดและ สาระสำคัญ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์

2 การอ่านเรื่องงานแล้ว บอกรายละเอียดและ สาระสำคัญ

3 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ จุดประสงค์ การเรียนรู้ อ่านเรื่องเกี่ยวกับงาน อาชีพแล้วบอก รายละเอียด และ เขียนสรุป จากเรื่องที่อ่านได้

4 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ สรุปการใช้ will / be going to 1. will และ be going to เป็น โครงสร้างที่ใช้ แสดงอนาคตกาล

5 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ สรุปการใช้ will / be going to 2. โครงสร้าง be going to ใช้ใน ความหมายของ ความตั้งใจจะ กระทำจริง ๆ ใน อนาคตมากกว่า โครงสร้าง will

6 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ สรุปการใช้ will / be going to 3. โครงสร้าง will และ be going to ต้อง ตามด้วยกริยาแท้ที่ไม่ กระจายเสมอ

7 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ 1. Commuting ………….. hours of travel by car, or bus, or train before any works begins. Complete with the correct word or phrase. will involve involves going to involve

8 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ 2. We are ………….. a lot more about telecommuting. will hear heard going to hear

9 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ 3. Companies are …………… invest in expensive offices that half empty most of the time. will not not going to will

10 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ 4. It ……………. companies about $8,000 to recruit each new employee. going to cost costs cost

11 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ 5. Telecommuting is ……………… solve all our work- related problems. not going to going to not will not

12 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ Predicti on 1.An EMT is an Emergency Medical Technician. What do you think EMT do? They help patients before deliver to the hospital.

13 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ Predicti on 2. What do you think the qualifications for an EMT are? high school graduate physically fit ability to drive actively work

14 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ collide vehicle transport depende ncy accredite d prescribe rescue squad defibrillat or restore stimulan t paramedi c

15 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ CPR ……………………… ………… ECG ……………………… ………... What do the following stand for? cardiopulmonary resuscitation electrocardiogram

16 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ Find five words or phrases in the text that are related to emergency care for ill or injured persons.

17 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ emergency medical vehicle emergency medical technician first aid emergency rescue squads cardiopulmonary resuscitation

18 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ Find two medical conditions mentioned in the text. heart attack shock

19 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ Reading for inference 1. Highway accidents are …………… events for EMTs. a. comm on b. uncom mon c. unhear d of

20 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ Reading for inference 2. EMTs : a. can substitute for doctors b. are doctors c. have the same training as doctors

21 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ Reading for inference 3. There are EMTs : a. only in certain stages b. throughout around the USA. c. only in rural parts of the USA

22 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ Reading for inference 4. In cases of shock an EMT will give a patient : a. an ECG b. a heart stimulant c. first aid

23 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ Reading for inference 5. An EMT paramedic : a. can prescribe drugs b. cannot use the defibrillator c. can perform electrocardiograms (ECGs)

24 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์


ดาวน์โหลด ppt ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์. การอ่านเรื่องงานแล้ว บอกรายละเอียดและ สาระสำคัญ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google