งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การย่อยสลายสารพาราควอทที่ปนเปื้อนในน้ำ ด้วยปฏิกิริยาโฟโตคะตะไลซิส โดยใช้วัสดุนาโนไททาเนียมไดออกไซด์ที่ได้จากเคมีสีเขียว Kinetics and Degradation of Paraquat.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การย่อยสลายสารพาราควอทที่ปนเปื้อนในน้ำ ด้วยปฏิกิริยาโฟโตคะตะไลซิส โดยใช้วัสดุนาโนไททาเนียมไดออกไซด์ที่ได้จากเคมีสีเขียว Kinetics and Degradation of Paraquat."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การย่อยสลายสารพาราควอทที่ปนเปื้อนในน้ำ ด้วยปฏิกิริยาโฟโตคะตะไลซิส โดยใช้วัสดุนาโนไททาเนียมไดออกไซด์ที่ได้จากเคมีสีเขียว Kinetics and Degradation of Paraquat from Contaminated Water Using TiO 2 /Coffee in Photocatalytic Process นางสาวพัชราภรณ์ ผู้อินทร์เที่ยง ดร. จิรภัทร์ อนันต์ภัทรชัย, รศ. ดร. พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล Center of Excellence on Environmental Research and Innovation Faculty of Engineering, Naresuan University

2 พาราควอท Paraquat http://www.atomic-oil.com http://blogs.dickinson.edu/ecofeminism/tag/toxic-cosmetics http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Paraquat.svg http://www.mattek.com http://www.who.int/en/ www.sagris a.com

3 ไททาเนียมไดออกไซด์ Titanium Dioxide TiO2 ฆ่าเชื้อ โรค กำจัด กลิ่น บำบัด อากาศ Self cleanin g บำบัดน้ำ http://revisionskincare.com

4 เคมีสีเขียว Green Chemistry http://newmexicodietitian.wor dpress.com/ http://commons.wikimedia.org/wiki

5 acetic acid TTiP Coffee extract Diethanolamine วิธีการสังเคราะห์ TiO 2 /Coffee Synthesis TiO 2 /Coffee

6 acetic acid TTiP Diethanolamine วิธีการสังเคราะห์ TiO 2 /Ethyl cellulose Synthesis TiO 2 /Ethyl cellulose Ethyl Cellulose

7 วิธีการสังเคราะห์ TiO 2 Synthesis TiO 2 ethanol 1 TTiP 1 Ethanol Nitric acid DI water 2 2 1

8 Adsorption of paraquat using TiO 2 /C at different pH Condition: [C] = 50 ppm, TiO 2 /C dose 0.6 g/L under oxygen atmosphere pH1 0

9 Adsorption of paraquat using TiO 2 /C, TiO 2 /EC, and TiO 2 at pH 10 TiO 2 /C Condition: [C] = 50 ppm, TiO 2 /C dose 0.6 g/L under oxygen atmosphere

10 The values of pH pzc

11 Paraquat degradation by photocatalytic process using different concentration of TiO 2 /C Condition: TiO 2 /C dose 0.6 g/L, pH 10 under oxygen atmosphere 5 ppm 50 ppm

12 Paraquat degradation by UV/H 2 O 2, TiO 2 /C+ UV, TiO 2 /C+UV+ 10 mM H 2 O 2 Condition: [C] = 50 ppm, TiO 2 /C dose 0.6 g/L, pH 10 under oxygen atmosphere TiO 2 /C UV/H 2 O 2 without TiO 2 /C TiO 2 /C with H 2 O 2 36.2 % 66.3%

13 Paraquat degradation using different types of TiO 2 under the presence of UV and H 2 O 2 Condition: [C]= 50 ppm, TiO 2 dose 0.6 g/L, 10 mM H 2 O 2, pH 10 under oxygen atmosphere TiO 2 / C

14 The paraquat adsorption was highest at pH 10 TiO2/Coffee with UV and H2O 2 was the most effective photocatalyst, maximum 66.3% degradation of 50 ppm over 90 min at pH 10. Effective to degradation : TiO2/Coffee with UV+H2O 2 > TiO 2 /Ethyl Cellulose with UV+H 2 O 2 > TiO 2 with UV+H 2 O 2 Conclusion

15


ดาวน์โหลด ppt การย่อยสลายสารพาราควอทที่ปนเปื้อนในน้ำ ด้วยปฏิกิริยาโฟโตคะตะไลซิส โดยใช้วัสดุนาโนไททาเนียมไดออกไซด์ที่ได้จากเคมีสีเขียว Kinetics and Degradation of Paraquat.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google