งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การย่อยสลายสารพาราควอทที่ปนเปื้อนในน้ำ ด้วยปฏิกิริยาโฟโตคะตะไลซิส

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การย่อยสลายสารพาราควอทที่ปนเปื้อนในน้ำ ด้วยปฏิกิริยาโฟโตคะตะไลซิส"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การย่อยสลายสารพาราควอทที่ปนเปื้อนในน้ำ ด้วยปฏิกิริยาโฟโตคะตะไลซิส
โดยใช้วัสดุนาโนไททาเนียมไดออกไซด์ที่ได้จากเคมีสีเขียว Kinetics and Degradation of Paraquat from Contaminated Water Using TiO2/Coffee in Photocatalytic Process นางสาวพัชราภรณ์ ผู้อินทร์เที่ยง ดร.จิรภัทร์ อนันต์ภัทรชัย, รศ.ดร.พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล Center of Excellence on Environmental Research and Innovation Faculty of Engineering, Naresuan University

2 พาราควอท Paraquat http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Paraquat.svg

3 TiO2 ไททาเนียมไดออกไซด์ Titanium Dioxide ฆ่าเชื้อโรค กำจัดกลิ่น
บำบัดอากาศ Self cleaning บำบัดน้ำ

4 เคมีสีเขียว Green Chemistry http://commons.wikimedia.org/wiki

5 วิธีการสังเคราะห์ TiO2/Coffee
Synthesis TiO2/Coffee Coffee extract acetic acid Diethanolamine TTiP

6 วิธีการสังเคราะห์ TiO2/Ethyl cellulose Synthesis TiO2/Ethyl cellulose
acetic acid Diethanolamine TTiP

7 วิธีการสังเคราะห์ TiO2
Synthesis TiO2 Ethanol Nitric acid DI water 2 1 1 2 1 ethanol TTiP

8 Adsorption of paraquat using TiO2/C at different pH
Condition: [C] = 50 ppm, TiO2/C dose 0.6 g/L under oxygen atmosphere

9 Adsorption of paraquat using TiO2/C, TiO2/EC,
and TiO2 at pH 10 TiO2/C Condition: [C] = 50 ppm, TiO2/C dose 0.6 g/L under oxygen atmosphere

10 The values of pHpzc

11 Paraquat degradation by photocatalytic process
using different concentration of TiO2/C 50 ppm 5 ppm Condition: TiO2/C dose 0.6 g/L, pH 10 under oxygen atmosphere

12 Paraquat degradation by UV/H2O2, TiO2/C+ UV, TiO2/C+UV+ 10 mM H2O2
36.2% UV/H2O2 without TiO2/C 66.3% TiO2/C with H2O2 Condition: [C] = 50 ppm, TiO2/C dose 0.6 g/L, pH 10 under oxygen atmosphere

13 Paraquat degradation using different types of
TiO2 under the presence of UV and H2O2 TiO2/C Condition: [C]= 50 ppm, TiO2 dose 0.6 g/L, 10 mM H2O2, pH 10 under oxygen atmosphere

14 Conclusion The paraquat adsorption was highest at pH 10
TiO2/Coffee with UV and H2O2 was the most effective photocatalyst, maximum 66.3% degradation of 50 ppm over 90 min at pH 10. Effective to degradation : TiO2/Coffee with UV+H2O2 > TiO2/Ethyl Cellulose with UV+H2O2 > TiO2 with UV+H2O2

15


ดาวน์โหลด ppt การย่อยสลายสารพาราควอทที่ปนเปื้อนในน้ำ ด้วยปฏิกิริยาโฟโตคะตะไลซิส

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google