งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทัศนศาสตร์กายภาพ  The Nature of light  การแทรกสอด (Interference / superposition)  การเลี้ยวเบนและแทรกสอดผ่านช่องเปิดคู่  การสะท้อนกลับเฟส  แสงโพลาไรส์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทัศนศาสตร์กายภาพ  The Nature of light  การแทรกสอด (Interference / superposition)  การเลี้ยวเบนและแทรกสอดผ่านช่องเปิดคู่  การสะท้อนกลับเฟส  แสงโพลาไรส์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทัศนศาสตร์กายภาพ  The Nature of light  การแทรกสอด (Interference / superposition)  การเลี้ยวเบนและแทรกสอดผ่านช่องเปิดคู่  การสะท้อนกลับเฟส  แสงโพลาไรส์ 01420118 ฟิสิกส์เบื้องต้น II 2/2556 ภุชงค์ กิจอำนาจสุข http://pirun.ku.ac.th/~fscipuki/118

2 ธรรมชาติของแสง (The Nature of Light) 01420118 ฟิสิกส์พื้นฐาน II - ทัศนศาสตร์กายภาพ 2 380 nm 740 nm แสง (visible light) คือ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ตา มนุษย์สามารถรับรู้ได้

3 ธรรมชาติของแสง (The Nature of Light) 01420118 ฟิสิกส์พื้นฐาน II - ทัศนศาสตร์กายภาพ 3 แสง มีสมบัติทวิภาค (duality) “Light exhibits the characteristics of a wave in some situations and the characteristics of a particle in other situations.” “ แสงแสดงสมบัติของ คลื่น ในบาง สถานะการณ์ และแสดงสมบัติของ อนุภาค ในบางสถานะการณ์ ”

4 4 (Reflection)(Refraction) (Interference) (Diffraction) แทรกสอดแบบหักล้างกัน

5 ทัศนศาสตร์กายภาพ  The Nature of light  การแทรกสอด (Interference / superposition)  การเลี้ยวเบนและแทรกสอดผ่านช่องเปิดคู่  การสะท้อนกลับเฟส  แสงโพลาไรส์ 01420118 ฟิสิกส์เบื้องต้น II 2/2556 ภุชงค์ กิจอำนาจสุข http://pirun.ku.ac.th/~fscipuki/118

6 การแทรกสอด (Interference) 6 แทรกสอดแบบเสริม กัน Constructive interference แทรกสอดแบบหักล้างกัน Destructive interference

7 การแทรกสอด (Interference) 7

8 8  เงื่อนไขการการแทรกสอด  The sources must be coherent; that is, they must maintain a constant phase with respect to each other. แหล่งกำเนิดแสงอาพันธ์ คือมีความถี่เดียวกันและความ ต่างเฟสคงตัว  The sources should be monochromatic; that is, they should be of a single wavelength. แหล่งกำเนิดแสงเอกรงค์ คือ สี / ความยาวคลื่นเดียว

9 ทัศนศาสตร์กายภาพ  The Nature of light  การแทรกสอด (Interference / superposition)  การเลี้ยวเบนและแทรกสอดผ่านช่องเปิดคู่  การสะท้อนกลับเฟส  แสงโพลาไรส์ 01420118 ฟิสิกส์เบื้องต้น II 2/2556 ภุชงค์ กิจอำนาจสุข http://pirun.ku.ac.th/~fscipuki/118

10 การทดลองช่องเปิดคู่ของยัง (Young’s Double- Slit Experiment) 10

11 การทดลองช่องเปิดคู่ของยัง (Young’s Double- Slit Experiment) 11 การทดลองช่องเปิดคู่ของยัง (Young’s Double-Slit Experiment)

12 เงื่อนไขการเกิดแถบมืดและแถบสว่างโดย แหล่งกำเนิดแสง อาพันธ์และเอกรงค์ 12

13 การทดลองช่องเปิดคู่ของยัง (Young’s Double- Slit Experiment) 13 ช่องเปิดคู่ Double Slit d screen P y L  แถบสว่าง Bright fringes แถบมืด Dark fringes r1r1 r2r2 r2-r1r2-r1

14 การทดลองช่องเปิดคู่ของยัง (Young’s Double-Slit Experiment) 14 Double Slit d screen P ymym L  r1r1 r2r2

15 การทดลองช่องเปิดคู่ของยัง (Young’s Double- Slit Experiment) 15 Summary the positions of the bright fringes: the positions of the dark fringes:

16 ตัวอย่าง 01420118 ฟิสิกส์พื้นฐาน II - ทัศนศาสตร์กายภาพ 16 15  m

17 คำถาม  ฉากอยู่ที่ระยะ 3.0m จากช่องเปิดคู่ซึ่งมีระยะระหว่างช่องเปิด 15nm แสงเอกรงค์ความยาวคลื่น 4000nm ระยะห่างจาก แถบสว่างอันดับที่ m=2 กับแถบสว่างอันดับที่ m=1 มีค่าเท่าใด 01420118 ฟิสิกส์พื้นฐาน II - ทัศนศาสตร์กายภาพ 17 15  m บน ฉาก

18 ทัศนศาสตร์กายภาพ  The Nature of light  การแทรกสอด (Interference / superposition)  การเลี้ยวเบนและแทรกสอดผ่านช่องเปิดคู่  การสะท้อนกลับเฟส  แสงโพลาไรส์ 01420118 ฟิสิกส์เบื้องต้น II 2/2556 ภุชงค์ กิจอำนาจสุข http://pirun.ku.ac.th/~fscipuki/118

19 การสะท้อนแบบกลับเฟส และการแทรกสอดผ่านฟิลม์บาง 19

20 20 Interference in Thin Films

21 21 Interference in Thin Films

22 Dark and bright fringes depend on the thickness of film and wavelength of light. bright fringes dark fringes Interference in Thin Films

23 23 ตัวอย่าง

24 24

25 ทัศนศาสตร์กายภาพ  The Nature of light  การแทรกสอด (Interference / superposition)  การเลี้ยวเบนและแทรกสอดผ่านช่องเปิดคู่  การสะท้อนกลับเฟส  แสงโพลาไรส์ 01420118 ฟิสิกส์เบื้องต้น II 2/2556 ภุชงค์ กิจอำนาจสุข http://pirun.ku.ac.th/~fscipuki/118

26 26 การโพลาไรซ์ของคลื่นแสง คลื่นมีโพลาไรซ์เชิงเส้นสัมพันธ์ เมื่อการสั่นของ สนามไฟฟ้าอยู่ในทิศทางเดียวกัน Unpolarized light Polarized light

27 27

28 Processes for producing polarized light 1. Polaroid 2. Polarization by Reflection 3. Polarization by Double Refraction 4. Polarization by Scattering

29 29 Polarization by Polaroid Only a fraction of the light incident on the polaroid is transmitted through it. the intensity of the transmitted beam (polarized)

30 30 Example Ex แสงไม่โพลาไรซ์กระทบกับ ตัวทำแสงโพลาไรซ์ 3 แผ่น แผ่นแรกมีแนวโพลาไรซ์วางในแนวดิ่ง แผ่นที่ 2 มีแนว โพลาไรซ์ทำมุม 30 ๐ กับแผ่นแรก และแผ่นที่ 3 หมุนไป 75 ๐ เทียบกับแผ่นแรก หากแสงเข้ามามีความเข้ม I b แสงที่ผ่านตัว ทำแสงโพลาไรซ์แต่ละแผ่นมีค่าเท่าใด

31 31 Polarization by Reflection The reflected beam is completely polarized when the reflected and refracted rays are perpendicular to each other.

32 32 The index of refraction of the substance can be calculated from polarizing angle by using Brewster’s law. Polarization by Reflection partially polarized

33 ตัวอย่าง 33 Ex แสงไม่โพลาไรซ์จากอากาศพุ่งเข้าหาตัวกลางที่มุม 56.3° เทียบกับแนวเส้นปรกติ รังสีที่สะท้อนออกมาเป็นแสงโพลาไรซ์ สมบูรณ์ จงหาดรรชนีหักเหแสงของตัวกลางโปร่งแสงและมุมหัก เหในตัวกลางดังกล่าว n2n2 n 1 = 1 Brewster’s law From Snell’s law

34 การสะท้อนกลับเฟสและการแทรกสอดผ่าน ฟิลม์บาง 01420118 ฟิสิกส์พื้นฐาน II - ทัศนศาสตร์กายภาพ 34 film t mm

35 ตัวอย่างการสะท้อนจากฟิลม์บาง 01420118 ฟิสิกส์พื้นฐาน II - ทัศนศาสตร์กายภาพ 35 n d


ดาวน์โหลด ppt ทัศนศาสตร์กายภาพ  The Nature of light  การแทรกสอด (Interference / superposition)  การเลี้ยวเบนและแทรกสอดผ่านช่องเปิดคู่  การสะท้อนกลับเฟส  แสงโพลาไรส์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google