งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

My Profile My Profile. N a m e N i t t a y a L u a n g r u n g s u b ( N o o n ) M y b i r t h d a y 1 4 J u l y 1 9 9 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "My Profile My Profile. N a m e N i t t a y a L u a n g r u n g s u b ( N o o n ) M y b i r t h d a y 1 4 J u l y 1 9 9 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 My Profile My Profile

2 N a m e N i t t a y a L u a n g r u n g s u b ( N o o n ) M y b i r t h d a y 1 4 J u l y 1 9 9 1

3 I studied at Maephraprajuk school when I was kindergarten to Junior high school.

4 I studied at Kannasootsuksalai school when I was high school. I s t u d i e d a t K a n n a s o o t s u k s a l a i s c h o o l w h e n I w a s h i g h s c h o o l.

5 Now I am studying in Kasetsart university

6 My pet name is kanoon

7 In my free time

8 บ้านพัก คนชรา นครปฐม

9 ค่ายผู้นำ นิสิต

10 ท ริ ป ไ บ อ อ ท

11 จัดทำโดย นางสาวนิตยา เหลืองรุ่ง ทรัพย์ รหัสนิสิต 5311000619 คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชา เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ( บางเขน )


ดาวน์โหลด ppt My Profile My Profile. N a m e N i t t a y a L u a n g r u n g s u b ( N o o n ) M y b i r t h d a y 1 4 J u l y 1 9 9 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google