งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

R2R and B2B: a Successful Experience

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "R2R and B2B: a Successful Experience"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 R2R and B2B: a Successful Experience
รศ.พญ.อรุณี เจตศรีสุภาพ รศ.ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน ศ.นพ.ปิยทัศน์ ทัศนาวิวัฒน์

2 Northeast Health Problems Clinicians Residents/Fellows Clinicians Residents/Fellows Scientists in Faculty of Medicine Scientists in Health Science Faculties PhD/MSc PhD/MSc

3 คณะกรรมการวิจัยร่วมระหว่างคลินิก + ปรีคลินิก
- หากลไกล กระบวนการ วิธีการ ให้เกิดการวิจัยร่วมกันระหว่างภาควิชาคลินิกและภาควิชาปรีคลินิก - หากลไกลเสริมสร้างให้อาจารย์ทางคลินิกและปรีคลินิกทำงานร่วมกันด้านการเรียนการสอน ทั้งในระดับก่อนปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา - จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ที่ทันสมัยแบบบูรณาการระหว่าง basic medical science และ clinical science เป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่อง

4 What is Routine to Research (R2R)?
examples

5 What is B2B? examples

6

7 B2B/R2R: achieved by teamwork between clinician–scientists and scientists working together in a collegial spirit. it is apparent that we are working toward links with industry. uncertainty and surprise are to be expected it takes time. Strong-sustainable-effective supporting system


ดาวน์โหลด ppt R2R and B2B: a Successful Experience

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google