งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการตรวจราชการคุณภาพ เขตสุขภาพที่1

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการตรวจราชการคุณภาพ เขตสุขภาพที่1"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการตรวจราชการคุณภาพ เขตสุขภาพที่1
แนวทางการตรวจราชการคุณภาพ เขตสุขภาพที่1 โดย สาธารณสุขนิเทศก์เขตสุขภาพที่1

2 การตรวจราชการและ นิเทศงาน รอบที่1 ดูอะไร
การตรวจราชการและ นิเทศงาน รอบที่1 ดูอะไร? “ความพร้อมที่จะไปสู่เป้าหมายได้หรือไม่” 1 กำหนดโครงสร้างรองรับ และผู้รับผิดชอบหลัก แต่ละระดับ (Structure-Function) 2 การวิเคราะห์ปัญหา/เป้าหมาย/โอกาสในการพัฒนา (GAP) 3 กำหนดกรอบในการวางแผน (Framework) 4 กำหนดเป้าหมายระยะสั้น (Task list) 5 กำหนดกิจกรรม/โครงการแต่ละเป้าหมาย (Activities/Project) 6 การดำเนินงาน/ควบคุมกำกับ (M&E Process)

3 การตรวจราชการและ นิเทศงาน รอบที่2 ดูที่อะไร
การตรวจราชการและ นิเทศงาน รอบที่2 ดูที่อะไร? “ประเมินผลเมื่อเทียบกับเป้าหมาย และความเป็นไปได้ในระยะเวลาที่เหลือ” 6 การดำเนินงาน/ควบคุมกำกับ (M&E Process) 5 กำหนดกิจกรรม/โครงการแต่ละเป้าหมาย (Activities/Project) 4 กำหนดเป้าหมายระยะสั้น (Task list) 3 กำหนดกรอบในการวางแผน (Framework) 2 การวิเคราะห์ปัญหา/เป้าหมาย/โอกาสในการพัฒนา (GAP) 1 กำหนดโครงสร้างรองรับ และผู้รับผิดชอบหลัก แต่ละระดับ (Structure-Function)

4 เป้าหมายการนำเสนอ สรุปตรวจราชการ
1 เพื่อให้จังหวัดนำไปพิจารณาภายใต้กรอบ 6 การนำเสนอข้อมูลประกอบการตรวจราชการ ในปีต่อไป 2 ทั้ง 4 คณะ สรุปข้อเสนอแนะให้กับ CHRO เขตสุขภาพที่ 1 ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

5 PA ผู้ตรวจราชการ (12 KPIs)
District Health Board TB Primary Care Cluster Happy MOPH การเงินการคลัง 6. GREEN &CLEAN Hospital 7. One Day Surgery 8. ECS / EOC 9. การใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) 10. คุณภาพองค์กร (PMQA , HA , รพ.สต.ติดดาว) 11. Herbal City 12. ประเด็นตามบริบทเขตสุขภาพ PA ปลัดฯ(5 KPIs) PA ผู้ตรวจราชการ (12 KPIs)

6 ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (ด้านสาธารณสุข) ประจำปีงบประมาณ 2561.
1. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) (4 โครงการ 12 ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์) แผนงานที่ 2 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (1 โครงการ 1 ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์) แผนงานที่ 3 : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ (5 โครงการ 9 ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์) แผนงานที่ 4 : การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม (2 โครงการ 2 ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์) 2. ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) แผนงานที่ 5 : การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ (Primary Care Cluster) (1 โครงการ 1 ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์) แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) (17 โครงการ 24 ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์) แผนงานที่ 7 : การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ (1 โครงการ 1 ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์) แผนงานที่ 8 : การพัฒนาตามโครงการพระราชด าริและพื้นที่เฉพาะ (2 โครงการ 2 ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์)

7 ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (ด้านสาธารณสุข) ประจำปีงบประมาณ 2561.
3. ยุทธศาสตร์บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) แผนงานที่ 10 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนด้านสุขภาพ (3 โครงการ 6 ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์) 4. แผนยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)) แผนงานที่ 11 : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ (2 โครงการ 6 ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์) แผนงานที่ 12 : การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ (2 โครงการ 3 ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์) แผนงานที่ 13 : การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ (2 โครงการ 4 ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์) แผนงานที่ 14 : การพัฒนางานวิจัย และนวัตกรรมด้านสุขภาพ (1 โครงการ 7 ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์) แผนงานที่ 15 : การปรับโครงสร้างและการพัฒนากฎหมายด้านสุขภาพ (1 โครงการ 1 ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์) รวม 15 แผนงาน 45 โครงการ 80 ตัวชี้วัด

8

9

10

11

12

13

14

15

16 THANK YOU


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการตรวจราชการคุณภาพ เขตสุขภาพที่1

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google