งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กิจกรรมทดสอบความชำนาญ ประจำปี 2559 อาหาร สิ่งแวดล้อม เคมี ฟิสิกส์ สอบเทียบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กิจกรรมทดสอบความชำนาญ ประจำปี 2559 อาหาร สิ่งแวดล้อม เคมี ฟิสิกส์ สอบเทียบ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กิจกรรมทดสอบความชำนาญ ประจำปี 2559 อาหาร สิ่งแวดล้อม เคมี ฟิสิกส์ สอบเทียบ

2 กิจกรรมทดสอบความชำนาญสาขา อาหาร /1 ตัวอย่างรายการ วันที่ส่ง ตัวอย่าง สถาน ะ ผู้ ประสานง าน Feeding stuffs Water - soluble chlorides (as NaCl) 4 ม. ค กำลัง เปิด รับ สมัคร สุกัลยา พลเดช Starch (natural spiked sample) Aerobic plate count 18 ม. ค กำลัง เปิด รับ สมัคร สุกัลยา พลเดช FlourMoisture, Protein, Ash and pH 15 ก. พ กำลัง เปิด รับ สมัคร สุกัลยา พลเดช Feeding stuffs Ca, Cu, Fe, Mg, Mn, K, Na, Zn and P 7 มี. ค กำลัง เปิด รับ สมัคร สุกัลยา พลเดช Feeding stuffs Moisture, Protein, Crude fat, Crude fiber and Ash 25 เม. ย กำลัง เปิด รับ สมัคร สุกัลยา พลเดช

3 กิจกรรมทดสอบความชำนาญสาขา อาหาร /2 ตัวอย่างรายการ วันที่ส่ง ตัวอย่าง สถาน ะ ผู้ ประสานง าน Beverag e pH - value, Benzoic acid (pilot study) 23 พ. ค กำลัง เปิด รับ สมัคร สุกัลยา พลเดช Milk powder Ca, Mg, K, Se and Na (pilot study) 27 มิ. ย กำลัง เปิด รับ สมัคร สุกัลยา พลเดช Food simulan t (3% acetic acid) Melamine (ASEAN PROGRAM) 13 ม. ค กำลัง เปิด รับ สมัคร พจมาน ท่าจีน Food simulan t (3% acetic acid) Heavy metals (Ba, Co, Cu, Fe, Ge, Li, Mn, Sb, Zn) (ASEAN PROGRAM) 20 เม. ย กำลัง เปิด รับ สมัคร พจมาน ท่าจีน หน้าแรก PREVIOUS NEXT

4 กิจกรรมทดสอบความชำนาญสาขา สิ่งแวดล้อม / 1 ตัวอย่า ง รายการ วันที่ส่ง ตัวอย่าง สถานะผู้ ประสานง าน water pH - value 14 ธ. ค กำลัง เปิด รับ สมัคร วรรณี อู่ ไพบูรณ์ water Heavy metals (As, Cd, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, Se and Zn) 4 ม. ค กำลัง เปิด รับ สมัคร วรรณี อู่ ไพบูรณ์ water Total hardness (as CaCO 3 ) and Chlorides (as Cl) 11 ม. ค กำลัง เปิด รับ สมัคร จิราวรรณ หาญวัฒ นกุล water Total dissolved solids (TDS) 18 ม. ค กำลัง เปิด รับ สมัคร วรรณี อู่ ไพบูรณ์ water Total suspended solids (TSS) 7 มี. ค กำลัง เปิด รับ สมัคร วรรณี อู่ ไพบูรณ์

5 กิจกรรมทดสอบความชำนาญสาขา สิ่งแวดล้อม /2 ตัวอ ย่าง รายการวันที่ส่ง ตัวอย่าง สถานะผู้ ประสานง าน waterChemical Oxygen Demand (COD) 18 เม. ย กำลัง เปิด รับ สมัคร วรรณี อู่ ไพบูรณ์ waterHg 16 พ. ค กำลัง เปิด รับ สมัคร วรรณี อู่ ไพบูรณ์ waterBiochemical Oxygen Demand (BOD) 23 พ. ค กำลัง เปิด รับ สมัคร วรรณี อู่ ไพบูรณ์ Natur al water pH - value 27 มิ. ย กำลัง เปิด รับ สมัคร วรรณี อู่ ไพบูรณ์ หน้าแรก PREVIOUS NEXT

6 กิจกรรมทดสอบความชำนาญสาขาเคมี ตัวอย่ าง รายการวันที่ส่ง ตัวอย่าง สถานะผู้ ประสานง าน Stainl ess steel C, Cr, Mn, Mo, Ni, P, S, Si 21 ธ. ค กำลัง เปิด รับ สมัคร จิราวรรณ หาญวัฒ นกุล GlassBoron (pilot study) 20 ม. ค กำลัง เปิด รับ สมัคร จิราวรรณ หาญวัฒ นกุล GlassSodium oxide released from glass (pilot study) 16 มี. ค กำลัง เปิด รับ สมัคร จิราวรรณ หาญวัฒ นกุล Portla nd cemen t Fe 2 O 3 25 เม. ย กำลัง เปิด รับ สมัคร จิราวรรณ หาญวัฒ นกุล Stand ard soluti on Hydrochloric acid (HCl) and EDTA 9 พ. ค กำลัง เปิด รับ สมัคร จิราวรรณ หาญวัฒ นกุล

7 กิจกรรมทดสอบความชำนาญสาขา ฟิสิกส์ ตัวอ ย่าง รายการ วันที่ส่ง ตัวอย่าง สถานะผู้ ประสานง าน Steel bar Tensile strength, Yield strength, Elongation, Maximum force, Reduction of area (Range 2 kN kN) 9 มี. ค กำลัง เปิด รับ สมัคร พจมาน ท่าจีน Rubb er Hardness Range: Type 23ºC 11 พ. ค กำลัง เปิด รับ สมัคร พจมาน ท่าจีน Rubb er glove Size, Force at break, Tensile strength, Elongation, Yield strength 16 พ. ค กำลัง เปิด รับ สมัคร พจมาน ท่าจีน หน้าแรก PREVIOUS NEXT

8 กิจกรรมทดสอบความชำนาญสาขาสอบ เทียบ /1 ตัวอย่ าง รายการ วันที่ส่ง ตัวอย่าง สถานะผู้ ประสานง าน Dimen sions Digital Micrometer; Range 0 – 25 mm, Resolution mm 8 ม. ค กำลัง เปิด รับ สมัคร เยาว ลักษณ์ ชินชูศักดิ์ Dimen sions Digital Caliper, Range 0 – 150 mm, Resolution 0.01 mm 8 ม. ค กำลัง เปิด รับ สมัคร เยาว ลักษณ์ ชินชูศักดิ์ Dimen sions Dial Indicator (Lever Type), Range 0 – 1 mm, Resolution 0.01 mm 8 ม. ค กำลัง เปิด รับ สมัคร เยาว ลักษณ์ ชินชู ศักดิ์ Dimen sions Digital Thickness Gauge, Range 0 – 10 mm, Resolution mm 8 ม. ค กำลัง เปิด รับ สมัคร เยาว ลักษณ์ ชินชูศักดิ์ Dimen sions Steel Ruler, Range 0 – 600 mm, Resolution 0.5 mm 8 ม. ค กำลัง เปิด รับ สมัคร เยาว ลักษณ์ ชินชูศักดิ์ Dimen sions Gauge Block (Steel) grade 1 (2.5, 10, 25, 50, 100 mm) 8 ม. ค กำลัง เปิด รับ สมัคร เยาว ลักษณ์ ชินชู ศักดิ์

9 กิจกรรมทดสอบความชำนาญสาขาสอบ เทียบ /2 ตัวอย่ าง รายการ วันที่ส่ง ตัวอย่าง สถานะ ผู้ ประสานง าน MassElectronic Balance, (round 1) Capacity 200 g, 0.01 mg (use standard weight class E1 or class E2) 8 ม. ค กำลัง เปิด รับ สมัคร เยาว ลักษณ์ ชินชู ศักดิ์ MassElectronic Balance, (round 2) Capacity 200 g, 0.1 mg (use standard weight class E2 or class F1) 8 ม. ค กำลัง เปิด รับ สมัคร เยาว ลักษณ์ ชินชู ศักดิ์ Volum e Burette, 10 ml 8 ม. ค กำลัง เปิด รับ สมัคร เยาว ลักษณ์ ชินชู ศักดิ์ Volum e Cylinder, 10 ml 8 ม. ค 2559 กำลัง เปิด รับ สมัคร เยาว ลักษณ์ ชินชูศักดิ์ หน้าแรก PREVIOUS


ดาวน์โหลด ppt กิจกรรมทดสอบความชำนาญ ประจำปี 2559 อาหาร สิ่งแวดล้อม เคมี ฟิสิกส์ สอบเทียบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google