งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Standard Checklist Audit Planning Matrix ProcessRelated Document Standard requirements 4.1 4.2.14.2.24.2.34.2.4 5.15.25.35.45.55.66’16.26.36.47.17.27.37.47.57.68.18.28.38.48.5.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Standard Checklist Audit Planning Matrix ProcessRelated Document Standard requirements 4.1 4.2.14.2.24.2.34.2.4 5.15.25.35.45.55.66’16.26.36.47.17.27.37.47.57.68.18.28.38.48.5."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Standard Checklist Audit Planning Matrix ProcessRelated Document Standard requirements 4.1 4.2.14.2.24.2.34.2.4 5.15.25.35.45.55.66’16.26.36.47.17.27.37.47.57.68.18.28.38.48.5 Purchasing QP-PR-001 QP-PR-003 WI-PR-001 WI-PR-002 WI-PR-003 ooooooooxooo Design/ Tool room QP-TL-001 QP-EN-002 QP-EN-003 WI-TL-001, 002,003,006, 008,010,011 oooooooxooooo New Model QP-EN-001 QP-EN-004 QP-EN-005 WI-EN-001, 004,008,014, 015,016,017, 020,021,023, 024,025,026, 027,028,029, 030,031,032, 033,034 oooooxooooooooo X = ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องโดยตรง O = ข้อกำหนด ที่เกี่ยวข้องโดยอ้อม

2 Standard Checklist Audit Planning Matrix ProcessRelated Document Standard requirements 4.1 4.2.14.2.24.2.34.2.4 5.15.25.35.45.55.66’16.26.36.47.17.27.37.47.57.68.18.28.38.48.5 QC QP-QC-002 QP-QC-003 QP-QC-004 QP-QC-009 QP-QC-014 QP-QC-016 WI-All oooooooooxxxoo Production QP-FL-001 WI-PD-All WI-PA-All WI-PM-All oooooooxoooo Management /IQA QM-001 QP-QC-001 QP-QC-017 QP-QC-018 WI-DD-001 WI-DD-009 xxxooxxxxxxooooooo X = ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องโดยตรง O = ข้อกำหนด ที่เกี่ยวข้องโดยอ้อม

3 Standard Checklist Audit Planning Matrix ProcessRelated Document Standard requirements 4.1 4.2.14.2.24.2.34.2.4 5.15.25.35.45.55.66’16.26.36.47.17.27.37.47.57.68.18.28.38.48.5 Maintenance QP-MN-001 WI-MN-All oooxoxooo X = ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องโดยตรง O = ข้อกำหนด ที่เกี่ยวข้องโดยอ้อม

4  ในการตรวจสอบกระบวนการจะต้องพิจารณา หัวข้อต่อไปนี้ - เข้าใจจุดประสงค์ของกระบวนการ - เข้าใจข้อกำหนดของลูกค้าทั้งลูกค้าภายในและภายนอก - ขั้นตอน, ความรับผิดชอบและทรัพยากรที่ใช้ใน กระบวนการมีการกำหนดไว้ชัดเจน - เข้าใจถึงวิธีการควบคุมกระบวนการ - ผลลัพธ์ของกระบวนการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ คุณภาพของกระบวนการนั้น - มีการตรวจติดตามกระบวนการในจุดที่มีความสำคัญ - มีหลักฐานที่แสดงถึงการปรับปรุง การดำเนินการ ตรวจสอบแบบ Process Approach

5 Process Input Output Customer requirement การดำเนินการตรวจแบบ Process Approach อะไรคือสิ่งที่จำเป็น เพื่อให้กิจกรรม นั้นสมบูรณ์ Production Scheduling Materials What (Machine, Tooling, Equipment) Who (Operator, Job setter) Customer Satisfaction ใครเป็นผู้ปฏิบัติและต้องมี คุณสมบัติอย่างไร How (Procedure, WI, Control Plan, Customer requirement, Drawing) How much (Customer Target, KPI, PPM, Cpk, Cycle time, Scrap rate) ตัววัดประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล ของกระบวนการ เอกสารอะไรบ้างที่ใช้ ประกอบการทำงาน ความพึง พอใจของ ลูกค้า ข้อกำหนด ลูกค้า การวางแผน การผลิต วัตถุดิบรับเข้า

6 Purchasing Process Machine, Tooling, Equipment : (6.3,6.4) - สถานที่ทำงาน, อุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการ ทำงาน - วัสดุอุปกรณ์ของกระบวนการ (Software, Hardware) -Computer, E-mail, -Program EPR: Maintainnance -Printer, Fax - Operator, Job setter : (6.2.2) -Skill Map -Training Record, Re-training -JD (Job Description) refer. Organization Chart Procedure/WI : (4.1, 4.2.3,4.2.4,7.4) QP-PR-001:Purchasing Process QP-PR-003:Approval of Vendor, Sub-contract WI-PR-001:Control of Process Change to supplier WI-PR-002:Evaluate supplier and Sub-con WI-PR-003:Process improvement and development supplier and sub-con Plan audit Supplier / QP-DD-001,002 KPI/Analysis of Data/ Improvement: (5.4,8.4,8.5) -Quality Objective of Purchasing & Action Plan (MR Report) -Result of action CAR from 1. Customer audit 2. Surveillance Audit (CB) 3. Internal Audit ปัจจัยนำเข้าของกระบวนการ : (7.1) -EPR -Customer requirement (Spec/Drw) -Production Plan ผลลัพธ์ของกระบวนการ : (8.2.1) - Purchase Order issued - ความถูกต้องของสินค้าที่ สั่งซื้อตรงตาม ความต้องการของ User และ ตรงเวลา กระบวน การ จัดซื้อ

7 Design & Tool Room Process Machine, Tooling, Equipment : (6.3,6.4,7.5) - สถานที่ทำงาน, อุปกรณ์อำนวยความสะดวกใน การทำงาน / 6 s - วัสดุอุปกรณ์ของกระบวนการ (Software, Hardware) -Machine: Preventive maintenance Plan / บันทึกผล -Tooling/Equipment : การออกแบบ, ดัดแปลง / การ จัดเก็บ - เรียกคืน / ชี้บ่ง Operator, Job setter : (6.2.2) -Skill Map -Training Record, Re-training -JD (Job Description) refer. Organization Chart Procedure/WI : (7.3,4.2.3,4.2.4) QP-TL-001:Tool Manufacturing and maintenance QP-EN-004:Tool Control Flow QP-EN-005:New Product Procedure WI-TL-001,002,003,006,008,010,011 QP-DD-001,002 KPI/Analysis of Data/ Improvement: (5.4,8.4,8.5) -Quality Objective of Tool room & Design and Action Plan (MR Report) -Result of action CAR from 1. Customer audit 2. Surveillance Audit (CB) 3. Internal Audit ปัจจัยนำเข้าของกระบวนการ : (7.1) -Drawing /Specification -Customer requirement -Production Plan -2D, 3D -Sample ผลลัพธ์ของกระบวนการ : (8.2.1) -Drawing Internal -DFMEA -Design Program -Mould -Customer Satisfaction Design & Tool room

8 New Model Process Machine, Tooling, Equipment : (6.3,6.4,7.5) - สถานที่ทำงาน, อุปกรณ์อำนวยความสะดวกใน การทำงาน / 6 s - วัสดุอุปกรณ์ของกระบวนการ (Software, Hardware) -Machine: Preventive maintenance Plan / บันทึกผล -Tooling/Equipment : การออกแบบ, ดัดแปลง / การ จัดเก็บ - เรียกคืน / ชี้บ่ง Operator, Job setter : (6.2.2) -Skill Map -Training Record, Re-training -JD (Job Description) refer. Organization Chart Procedure/WI : (7.1,7.2,7.3,4.2.3,4.2.4) QP-EN-001:Engineering Procedure for product Development QP-EN-004:Tool Control Flow QP-EN-005:New Product Procedure WI-EN-001,004,008,014,015,016,017,020,021,023,024, 025,026,027,028,029,030,031,032,033,034 QP-DD-001,002 KPI/Analysis of Data/ Improvement: (5.4,8.1,8.4,8.5) -Quality Objective of New Model and Action Plan (MR Report) -Result of action CAR from 1. Customer audit 2. Surveillance Audit (CB) 3. Internal Audit ปัจจัยนำเข้าของกระบวนการ : (7.1) -Drawing /Specification -Customer requirement -Production Plan -Sample ผลลัพธ์ของกระบวนการ : (8.2.1) -PMP -PFMEA -Customer Satisfaction -Control Plan(Phototype, mass Prod.) -PPAP -PSW New Model

9 Quality Control Process Machine, Tooling, Equipment : (6.3,6.4,7.5) - สถานที่ทำงาน, อุปกรณ์อำนวยความสะดวกใน การทำงาน / 6 s - วัสดุอุปกรณ์ของกระบวนการ (Software, Hardware) -Machine: Preventive maintenance Plan / บันทึกผล -Tooling/Equipment : การออกแบบ, ดัดแปลง / การ จัดเก็บ - เรียกคืน / ชี้บ่ง, Contingency Plan Operator, Job setter : (6.2.2) -Skill Map -Training Record, Re-training -JD (Job Description) refer. Organization Chart Procedure/WI : (7.5.2,7.5.3,7.5.4,7.5.5,7.6,8.2.4, 8.3,4.2.3,4.2.4) QP-QC-002,003,004,009 WI All concerns IPQC, QCIC, VMI, MIS QP-DD-001,002 KPI/Analysis of Data/ Improvement: (5.4,8.2.2,8.2.3, 8.4,8.5) -Quality Objective of QA and Action Plan (MR Report) -Result of action CAR from 1. Customer audit 2. Surveillance Audit (CB) 3. Internal Audit ปัจจัยนำเข้าของกระบวนการ : (7.1) -Drawing /Specification -Customer requirement -PFMEA -PMP -Limit Sample ผลลัพธ์ของกระบวนการ : (8.2.1) -Drawing Internal -MIS,IPQC,QCIC,VMI -Standard Packaging -Customer Satisfaction -Data out-going QC

10 Production Process Machine, Tooling, Equipment : (6.3,6.4) - สถานที่ทำงาน, อุปกรณ์อำนวยความสะดวกใน การทำงาน / 6 s - วัสดุอุปกรณ์ของกระบวนการ (Software, Hardware) -Machine: Plan PM Machine/List tooling/Stock Store - Tooling/Equipment : เครื่องมือวัด ( การใช้งาน, จัดเก็บ, ส่งคืนเมื่อชำรุด -Contingency Plan Operator, Job setter : (6.2.2) -Skill Map -Training Record, - Re-training -JD (Job Description) refer. Organization Chart Procedure/WI : (7.5,8.3,4.2.3,4.2.4) QP-FL-001:Process Control QP-QC-003:Control of nonconforming product QP-QC-014:Production Identification and Traceability QP-QC-016:Quality Record WI-PD All concerns QP-DD-001,002 KPI/Analysis of Data/ Improvement: (5.4,8.2,8.4,8.5) -Quality Objective of Production DC and Action Plan (MR Report) -Result of action CAR from 1. Customer audit 2. Surveillance Audit (CB) 3. Internal Audit ปัจจัยนำเข้าของกระบวนการ : (7.1) -Drawing / Specification -Material received -Customer requirement -Production Plan -PMP, VMI, PFMEA ผลลัพธ์ของกระบวนการ : (8.2.1) -Finish Goods ship to store -Packaging Std. -Customer Satisfaction Production DC

11 Management/IQProcessA Machine, Tooling, Equipment : (6.3,6.4,7.5) - สถานที่ทำงาน, อุปกรณ์อำนวยความสะดวกใน การทำงาน / 6 s - วัสดุอุปกรณ์ของกระบวนการ (Software, Hardware) -Machine: Preventive maintenance Plan / บันทึกผล -Tooling/Equipment : การออกแบบ, ดัดแปลง / การ จัดเก็บ - เรียกคืน / ชี้บ่ง Operator, Job setter : (6.2.2) -Skill Map -Training Record, Re-training -JD (Job Description) refer. Organization Chart Procedure/WI : (7.3,4.2.3,4.2.4) QP-TL-001:Purchasing Process QP-EN-004:Approval of Vendor, Sub-contract QP-EN-005: WI-EN-001,004,008,014,015,016,017,020,021,023,024, 025,026,027,028,029,030,031,032,033,034 QP-DD-001,002 KPI/Analysis of Data/ Improvement: (5.4,8.4,8.5) -Quality Objective of Tool room & Design and Action Plan (MR Report) -Result of action CAR from 1. Customer audit 2. Surveillance Audit (CB) 3. Internal Audit ปัจจัยนำเข้าของกระบวนการ : (7.1) -Drawing /Specification -Customer requirement -Production Plan -2D, 3D -Sample ผลลัพธ์ของกระบวนการ : (8.2.1) -Drawing Internal -DFMEA -Design Program -Mould -Customer Satisfaction Management / IQA

12 Maintenance Process Machine, Tooling, Equipment : (6.3,6.4) - สภาพเครื่องจักร / ความปลอดภัย / ความ สะอาด / 6 s - เครื่องมือ, อุปกรณ์สำหรับซ่อมเครื่องจักร / การ จัดเก็บ / ป้องกันสูญหาย -Preventive&Predictive maintenance Plan / บันทึก ผล -Tooling -Contingency Plan / Layout Operator, Job setter : (6.2.2) -Skill Map -Training Record, Re-training -JD (Job Description) All position - Organization Chart Procedure/WI : (6.3, 7.5.1,7.5.4,8.2.3,8.3,4.2.3, 4.2.4) QP-MN-001,WI All concerns MTL-013, MTL-020, MTL-029 (Update master list) Record PM Machine Die casting ( ใบแจ้งซ่อมเครื่องจักร ) QP-DD-001,002 การจัดเก็บบันทึกการทำงาน KPI/Analysis of Data/ Improvement: (5.4,8.2.2,8.2.3, 8.4,8.5) -QOB-MN-DC (KPI) -Result of action CAR from 1. Customer audit 2. Surveillance Audit (CB) 3. Internal Audit ปัจจัยนำเข้าของกระบวนการ : (7.5.1) -Machine Die casting -Tooling -Spare part ผลลัพธ์ของกระบวนการ : (8.2.1) -Plan PM machine -Master list Machine -Master list tooling / Spare part -Stock spare part for Key machine -Inventory stock spare part control Maintenance


ดาวน์โหลด ppt Standard Checklist Audit Planning Matrix ProcessRelated Document Standard requirements 4.1 4.2.14.2.24.2.34.2.4 5.15.25.35.45.55.66’16.26.36.47.17.27.37.47.57.68.18.28.38.48.5.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google