งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Enterprise Resources Planning (ERP ) (EFACS Release 8.2.2.2 : Exel Computer Systems )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Enterprise Resources Planning (ERP ) (EFACS Release 8.2.2.2 : Exel Computer Systems )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Enterprise Resources Planning (ERP ) (EFACS Release 8.2.2.2 : Exel Computer Systems )

2 Enterprise Resources Planning Overview

3 Environment (EFACS Release 8.2.2.2) EFACS 8.2.2.2 supports Windows NT, 2000 and 2003 Server as a server operating system Also requires: SQL2000 SP2 or SP3. This is to support MS SQL Server 2000. Crystal 9 or Crystal 10. This is to support Email links.

4 Customer Accountancy System Material Control Sales Production ControlPlanning NOMINAL LEDGER NOMINAL LEDGER SALES ORDER SALES ORDER DESPATCH PR/TENDER CONTROL PR/TENDER CONTROL PURCHASE ORDER PURCHASE ORDER PURCHASE LEDGER PURCHASE LEDGER JOB COSTING JOB COSTING GOODS RECEIPT GOODS RECEIPT STOCKS QUOTATION SCHEDULE FORECAST SCHEDULE FORECAST FIXED ASSETS FIXED ASSETS DELIVERY NOTE DELIVERY NOTE PRODUCTION PLANNING PRODUCTION PLANNING CAPACITY PLANNING CAPACITY PLANNING SALES LEDGER SALES LEDGER CASH BOOK PRODUCTION ORDER PRODUCTION ORDER INVOICE Vendor MRP INVOICE VERIFICATION INVOICE VERIFICATION ASSEMBLE DELIVERY ASSEMBLE DELIVERY Integrated Business Solution for Manufacturing

5 Production Planning Sales Forecast, Schedule and Normal Sales are the input for Planning Mixed Mode Production Planning MTO MPS MRP Many more Capacity Planning is a key to smooth your production load Demand Time Fence Planning Time Fence Finite Infinite RCCP and CRP MRP will balance your Material demand PURCHASE ORDER PURCHASE ORDER MPS CAPACITY PLANNING CAPACITY PLANNING SCHEDULE FORECAST SCHEDULE FORECAST MTO SALES PLN ORDER PRODUCTION SCHEDULING INVENTORY RCCP MRP Demand time Fence Planning time Fence

6 Production Control Activate Work Orders Run CRP Distribute Schedule for each machine Complete Time sheet Complete work order Work Order Activate Work Orders Activate Work Orders CRP Kit allocation/ issue Time Sheet Booking Time Sheet Booking Complete Work Order Complete Work Order Warehouse Machine Schedule Report Machine Schedule Report

7 THE MENU STRUCTURE BUSINESS AREAS –MODULES PROCESSES REPORTS

8 THE BUSINESS AREAS

9 Engineering

10 Enter Part  Screen Engineer Costing Sales Purchase Planning Config ecn

11 Enter Part : Engineer เลือกประเภท Part Manufactured Purchased Phantom Free Issue

12 Enter Part : Costing

13 Enter Part  Item (Stock) Stocking Policy= Traceable / Multi Issue Policy = FIFO Policy = MPS/ MRP/ ROP Issue Type= Interactive/ Backflush Lead time= จำนวนวัน Lead time MRP Lead time = MRP Reorder pnt = Reorder point ROQ = Reorder quantity Shelf life = จำนวนวัน Shelf life

14 Enter Bill of Materials

15 Resources

16 Routing Operation = ลำดับขั้นตอน Machine = เลือก Machine Alt = ขั้นตอนที่เครื่องจักรอื่นสลับทดแทน A = เครื่องจักรหลัก B = เครื่องจักรรองที่ใช้ทดแทน Set mins = เวลาในการ Set เครื่องจักร Setter = จำนวนคน Set เครื่องจักร Run mins = เวลาในการ Run ต่อ Per Per = จำนวนเครื่องจักรทำงาน ต่อเวลา Operator = จำนวนผู้ปฏิบัติงาน

17 Planning

18 Master Production Scheduling

19 Material Requirement Planning

20 New Order Release (Brite Can Products)

21 Enter Time Sheet Booking

22 Work order Completion (Brite Can Products)

23 Shipment

24


ดาวน์โหลด ppt Enterprise Resources Planning (ERP ) (EFACS Release 8.2.2.2 : Exel Computer Systems )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google