งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Enterprise Resources Planning (ERP )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Enterprise Resources Planning (ERP )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Enterprise Resources Planning (ERP )
(EFACS Release : Exel Computer Systems )

2 Enterprise Resources Planning Overview

3 Environment (EFACS Release 8.2.2.2)
EFACS supports Windows NT, 2000 and 2003 Server as a server operating system Also requires: SQL2000 SP2 or SP3. This is to support MS SQL Server 2000. Crystal 9 or Crystal 10. This is to support links.

4 Integrated Business Solution for Manufacturing
PRODUCTION PLANNING SCHEDULE FORECAST QUOTATION PR/TENDER CONTROL MRP CAPACITY PLANNING SALES ORDER PURCHASE ORDER PRODUCTION ORDER DELIVERY NOTE Vendor Customer GOODS RECEIPT ASSEMBLE DELIVERY DESPATCH STOCKS INVOICE VERIFICATION CASH BOOK INVOICE PURCHASE LEDGER NOMINAL LEDGER SALES LEDGER FIXED ASSETS JOB COSTING Material Control Planning Production Control Sales Accountancy System

5 Production Planning SALES SCHEDULE FORECAST Sales Forecast, Schedule and Normal Sales are the input for Planning Mixed Mode Production Planning MTO MPS MRP Many more Capacity Planning is a key to smooth your production load Demand Time Fence Planning Time Fence Finite Infinite RCCP and CRP MRP will balance your Material demand MTO MPS RCCP MRP Planning time Fence PLN ORDER PURCHASE ORDER PRODUCTION CAPACITY PLANNING INVENTORY Demand time Fence SCHEDULING

6 Production Control Activate Work Orders Run CRP
Kit allocation/ issue Time Sheet Booking Complete Warehouse Machine Schedule Report Activate Work Orders Run CRP Distribute Schedule for each machine Complete Time sheet Complete work order

7 THE MENU STRUCTURE BUSINESS AREAS MODULES PROCESSES REPORTS

8 THE BUSINESS AREAS

9 Engineering

10 Enter Part  Screen Engineer Costing Sales Purchase Planning Config
ecn

11 Enter Part : Engineer เลือกประเภท Part Manufactured Purchased Phantom
Free Issue

12 Enter Part : Costing

13 Enter Part  Item (Stock)
Stocking Policy= Traceable / Multi Issue Policy = FIFO Policy = MPS/ MRP/ ROP Issue Type = Interactive/ Backflush Lead time = จำนวนวัน Lead time MRP Lead time = MRP Reorder pnt = Reorder point ROQ = Reorder quantity Shelf life = จำนวนวัน Shelf life

14 Enter Bill of Materials

15 Resources

16 Routing Operation = ลำดับขั้นตอน Machine = เลือกMachine
Alt = ขั้นตอนที่เครื่องจักรอื่นสลับทดแทน A = เครื่องจักรหลัก B = เครื่องจักรรองที่ใช้ทดแทน Set mins = เวลาในการ Set เครื่องจักร Setter = จำนวนคน Set เครื่องจักร Run mins = เวลาในการ Run ต่อ Per Per = จำนวนเครื่องจักรทำงาน ต่อเวลา Operator = จำนวนผู้ปฏิบัติงาน

17 Planning

18 Master Production Scheduling

19 Material Requirement Planning

20 New Order Release (Brite Can Products)

21 Enter Time Sheet Booking

22 Work order Completion (Brite Can Products)

23 Shipment

24 Q & A


ดาวน์โหลด ppt Enterprise Resources Planning (ERP )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google