งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขอต้อนรับ ทีมคณาจารย์ มสธ. ที่เข้มแข็ง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขอต้อนรับ ทีมคณาจารย์ มสธ. ที่เข้มแข็ง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ขอต้อนรับ ทีมคณาจารย์ มสธ. ที่เข้มแข็ง
“ร่วมรับรู้ ร่วมเข้าใจ ร่วมแก้ไข พัฒนาการเรียนการสอน”

2 (ปริญญาเอกนิเทศศาสตร์) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
การพัฒนาประสิทธิภาพ การเรียนการสอน ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาเอกนิเทศศาสตร์) สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2

3 นิเทศศาสตร์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว ประธานหลักสูตร นิเทศศาสตร์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 3

4 สภาพการณ์ ด้านนักศึกษา นักศึกษาทำงานด้วยเรียนด้วย
นักศึกษาไม่ใช่หัวกะทิ/ได้โอกาส นักศึกษาส่วนใหญ่เป็นม้าตีนต้น นักศึกษาอ่าน/ค้นคว้าน้อย นักศึกษาเป็นบ้าหอบฟาง 4

5 สภาพการณ์ ด้านนักศึกษา นักศึกษารู้สึกไม่ใกล้ชิดสถาบัน
นักศึกษาไม่เคยชินกับวิธีการเรียน นักศึกษามีพื้นฐานจิตใจ/สังคมดี นักศึกษาขาดแรงจูงใจเป็นระยะ นักศึกษาพร้อมสู้ถ้ามีที่ปรึกษาคู่ใจ 5

6 สภาพการณ์ ด้านผู้สอน ดูแลนักศึกษาได้จำกัด มีความถนัดเฉพาะ
ทำงานแบบอิสระไม่บังคับ งานการสอนในชั้นเรียนมีน้อย บางคนมีภาระงานหลายด้าน 6

7 “ร่วมรับรู้ ร่วมเข้าใจ ร่วมแก้ไข พัฒนาการเรียนการสอน”

8 พัฒนาการเรียนการสอน “การลด” ลด: ความแตกต่างระหว่างกัน
ลด: ทัศนคติเชิงลบ ลด: อุปสรรคที่ทำลายสิ่งจูงใจ ลด: ค่าใช้จ่ายของนักศึกษา ลด: การสอนแบบหาปลามาป้อน 8

9 พัฒนาการเรียนการสอน “การลด” ลด: ความไม่ทุ่มเท ไม่จริงจัง
ลด: ความไม่มีวินัย ลด: การเอาใจเอาแต่ใจตนเอง ลด: การเรียนรู้แบบพึงพา ลด: การกดดันอย่างไร้เหตุผล 9

10 พัฒนาการเรียนการสอน “การเพิ่ม” เพิ่ม: การปรับฐานความรู้
เพิ่ม: การเตรียมตัวสอบชุดวิชา เพิ่ม: การเตรียมตัวสอบคิวอี เพิ่ม: การเตรียมทำดุษฎีนิพนธ์ เพิ่ม: การฝึกการเป็นวิทยากร 10

11 การเรียนการสอน “การเพิ่ม” เพิ่ม: การทำโครงการภาคสนาม
เพิ่ม: การติดตามงานดุษฎีนิพนธ์ เพิ่ม: การสื่อสารระหว่างกัน เพิ่ม: การความสัมพันธ์ เพิ่ม: การทำงานร่วมกันเป็นทีม 11

12 พัฒนาการสื่อสารระหว่างกัน “ใช้ line ช่องทางการติดตามงาน”
12

13 ต้องพัฒนารองรับความเปลี่ยนแปลง
มสธ. ยุคใหม่ ต้องพัฒนารองรับความเปลี่ยนแปลง พัฒนาระบบงานสนับสนุน พัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน พัฒนาบริการที่ประทับใจ พัฒนาคณาจารย์สู่ความเป็นหนึ่ง บัณฑิตคุณภาพคือผลที่ต้องการ 13

14 สรุป-ท.ม.ส.พ.บ.ร. บ. บริการเหนือความคาดหมาย ท. ทุ่มเทสุดความสามารถ
ม. มุ่งหมายเพื่อนักศึกษาสำเร็จ ส. สร้างสรรค์ สร้างสัมพันธ์ สื่อสาร พ. เพิ่มคุณค่า คุณภาพ คุณความดี บ. บริการเหนือความคาดหมาย ร. รวมพลังขับเคลื่อนอย่างมีทิศทาง 14

15 จงดูแลตัวเองด้วย ปัญญา

16 จงดูแลนักศึกษาด้วย หัวใจ

17 จงดูแล มสธ. ด้วย ปัญญาและหัวใจ

18 การเรียนรู้สำคัญกว่า การได้ใช้สิ่งที่เรียนรู้สำคัญที่สุด
ปริญญาเอกสำคัญ การเรียนรู้สำคัญกว่า การได้ใช้สิ่งที่เรียนรู้สำคัญที่สุด


ดาวน์โหลด ppt ขอต้อนรับ ทีมคณาจารย์ มสธ. ที่เข้มแข็ง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google