งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับทีม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับทีม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับทีม
อาจารย์ปรเมษฐ์ แสงอ่อน สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

2 HRM2304 เทคนิคการพัฒนาทีมงาน 3(3-0-6)
Teamwork Developing Techniques ความหมายและความสำคัญของการพัฒนาทีมงาน แนวคิดพื้นฐานในกาพัฒนาองค์การ แนวคิดเกี่ยวกับการทำงานเป็นทีม วิธีการพัฒนาการทำงานเป็นทีมการวางแผนและการออกแบบทางเลือก ในการพัฒนาทีมงาน การสร้างความภาคภูมิใจในทีมงาน การฟื้นฟู ทีมงานการลดความ ขัดแย้งระหว่างกลุ่ม ปัญหาในการสร้างทีมงาน และแนวทางแก้ไข

3 ทีม (team) / ทีมงาน(teamwork)
ความนำ ทีม (team) / ทีมงาน(teamwork) ความพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน มีการแบ่งบทบาท ภาระ หน้าที่ ของ สมาชิกในทีม มีจุดมุ่งหมายร่วมกัน

4 ความหมายของทีม บุคคล การแยกกันอยู่ และทำกิจกรรมที่ไม่มีความเกี่ยข้องกัน กลุ่ม กลุ่มตั้งแต่สองคนขึ้นไปที่มีปฏิสัมพันธ์กันด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง ทีม เป็นกลุ่มที่มีความผูกพันและมีจุดมุ่งหมายร่วมกัน

5 ความสำคัญของทีม ด้านการแก้ไขปัญหา ด้านการพัฒนา
ด้านการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ

6 การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในองค์การ
ด้านพนักงาน (theory X) / (theory Y) ด้านงาน (กระบวนการทำงาน วิธีการ ทำงานที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม) ด้านองค์การ (การทำงานเป็นทีมเน้นกา บูรนาการและการประสานงานส่วนต่างๆ อย่างมีประสิทธิผล)

7 ประวัติและความเป็นมา ของการศึกษาทีมและพลวัตกลุ่ม
พื้นฐานความเป็นมาของทีม สมัยโบราณ -เน้นการสั่งการและการควบคุม สมัยปฏิวัติอุตสาหกรรม (ต้นศตวรรษที่ 19) - ออกแบบงานให้ง่ายเพื่อให้เกิดการทำซ้ำและเกิดความชำนาญเฉพาะด้าน : การจัดการแบบวิทยาศาสตร์ ช่วง –ให้ความสำคัญมิติด้านสังคม : การจัดการแบบมนุษยสัมพันธ์ การศึกษาที่โรงงานฮอว์ธอร์น – ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการทำงาน หลังสงครามดลกครั้งที่ 2 quality of work life movement QC . TQM

8 พื้นฐานความเป็นมาของพลวัตกลุ่ม
การอำนวยความสะดวกทางสังคม การวิจัยปฏิบัติการ (action research) –การเปลี่ยนแปลงทางสังคม การทำตามกันและพฤติกรรมช่วยเหลือ กัน สหวิทยาการ

9 ประโยชน์ของทีม quality flexibility coordination
employee satisfaction and development Productivity / cost

10 (1) ความเชี่ยวชาญทางเทคนิค (2) การ ประสานงาน
ปรเภททีม ทีมแนะนำ ทีมผลิต ทีมโครงการ ทีมปฏิบัติงาน (1) ความเชี่ยวชาญทางเทคนิค (2) การ ประสานงาน (3) วงจรงาน (4) ผลผลิต

11 ข้อดีข้อเสียของทีม ข้อดี ข้อเสีย ผลลัภธ์สุดท้าย เวลา
เป็นวิธีการทำงาน ให้สำเร็จ การปรับปรุง สื่อสาร การเรียนรู้มากขึ้น ความพึงพอใจ ส่วนตัว ข้อเสีย เวลา ผลงานของบุคคล ความขัดแย้ง ผลเสียที่แฝงอยู่ ภายใน ความพึงพอใจ ส่วนตัว


ดาวน์โหลด ppt แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับทีม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google