งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ที่มา หลักการและ เหตุผล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) สามารถทำ ให้การแบ่งปันความรู้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพราะนอกจากจะ ทำให้เราประหยัดเวลาและสามารถทำลายกำแพงต่างๆ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ที่มา หลักการและ เหตุผล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) สามารถทำ ให้การแบ่งปันความรู้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพราะนอกจากจะ ทำให้เราประหยัดเวลาและสามารถทำลายกำแพงต่างๆ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ที่มา หลักการและ เหตุผล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) สามารถทำ ให้การแบ่งปันความรู้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพราะนอกจากจะ ทำให้เราประหยัดเวลาและสามารถทำลายกำแพงต่างๆ ระหว่างพนักงาน ออกไป ยังทำให้การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ต่างๆง่ายขึ้นด้วย อย่างไรก็ตามการหาข้อมูลความรู้โดยใช้เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) นั้นก็มีข้อจำกัดคือ หากข้อมูล ความรู้ดังกล่าวมีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลง อาจจะทำให้ ข้อมูลใน ICT ไม่ทันสมัย และเพื่อให้มุมมองเกี่ยวกับ ICT ครอบคลุมมากขึ้น จึงได้ศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่าง แรงจูงใจและการแบ่งปันความรู้โดยใช้ ICT บทความนี้เป็นการ สำรวจภาพรวม โดยการพัฒนาการวินิจฉัยต้นแบบเชิงทฤษฎี และการเชื่อมโยงตัวแปรที่เกี่ยวข้อง จะแสดงให้เห็นถึง ผลลัพท์ที่แตกต่างกันของการใช้ ICT ต่อแรงจูงใจในการ แบ่งปันความรู้ ในสถานการณ์ที่แต่งต่างกัน

3 วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาถึงอิทธิพลของเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร ( ICT ) ต่อแรงจูงใจในการแบ่งปันความรู้ : เพื่อศึกษาถึงบทบาทของเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร ( ICT ) ที่สนับสนุนการแบ่งปัน ความรู้ : เพื่อศึกษาถึงบทบาทของ ICT ในการสร้าง แรงจูงใจในการแบ่งปันความรู้

4

5 3. ประโยชน์ที่ได้รับของ การศึกษางานวิจัย รูปที่ 2 แสดง การถ่ายทอดความรู้ จากบุคลสู่บุคคล 3.1 ทราบถึงประเภทของการ ถ่ายทอดความรู้ ความรู้ภายนอก (externalization) เป็นความรู้ที่ถ่ายทอด ออกมาตามพื้นฐาน ของสารสนเทศทางความรู้ ( ตัวอย่างเช่น เอกสาร, ทฤษฎี คู่มือ ต่างต่าง ความรู้ภายใน (internalization) เป็นความรู้ที่ถ่ายทอด ออกมาตามพื้นฐาน ของความเข้าใจ การเรียนรู้ด้วยการลงมือทำ การอ่าน

6 3.2 ทราบถึงบทบาทของ ICT ที่สนับสนุนการ แบ่งปันความรู้ 3. ประโยชน์ที่ได้รับของ การศึกษางานวิจัย รูปที่ 3 แสดง ICT สนับสนุนการ แบ่งปันความรู้

7 3.3 ทราบถึงปัจจัยที่สามารถทำให้เกิดแรงจูงใจ สำหรับการแบ่งบันความรู้ 3. ประโยชน์ที่ได้รับของ การศึกษางานวิจัย รูปที่ 4 แสดง ทฤษฏี 2 ปัจจัย two-factor theory

8 3.4 ทราบถึงผลกระทบที่มีต่อการแบ่งปัน ความรู้ 3. ประโยชน์ที่ได้รับของ การศึกษางานวิจัย 3.3.1 แบบทางตรง ( คือปัจจัยสวัสดิการ a hygiene factor) 3.3.2 แบบทางอ้อม ( โดยมีอิทธิพลจากปัจจัยแรงจูงใจ the motivation factors) รูปที่ 5 บทบาทของ ICT ต่อการแบ่งปัน ความรู้

9 3. ประโยชน์ที่ได้รับของ การศึกษางานวิจัย 3.5 ทราบถึงรูปแบบของ ICT ที่สนับสนุนการ แบ่งปันความรู้ รูปที่ 6 รูปแบบของ ICT ที่สนับสนุนการ แบ่งปันความรู้

10 4. วิธีดำเนินการ (KM Tools) ของเอกสาร จากการศึกษาพบว่า ตารางแสดงวิธีการ (KM TOOL) คือ จากแบบสอบถาม 100 คน ตามตาราง 6 ข้อ ชี้ให้เห็น ความสำคัญในการถ่ายทอด, การแบ่งปันความรู้ Group 1. แสดงลำดับการแบ่งปันความรู้ภายนอกและภายใน โดยการใช้งาน Intranet Group 2. แสดงการแบ่งปันความรู้โดยใช้ Group ware Table 1 Rank order of motivator ตารางแสดงการจัดลำดับของ แรงจูงใจ Table 1 Rank order of motivator ตารางแสดงการจัดลำดับของ แรงจูงใจ

11 จากการศึกษาพบว่า ตารางแสดงวิธีการ (KM TOOL) คือ จากแบบสอบถาม 100 คน ตามตาราง 6 ข้อ ชี้ให้เห็น ความสำคัญในการถ่ายทอด, การแบ่งปันความรู้ Group 1. แสดงลำดับการแบ่งปันความรู้ภายนอกและ ภายใน โดยการใช้งาน Intranet Group 2. แสดงการแบ่งปันความรู้โดย ซอฟแวร์สนับสนุน การทำงานร่วมกันเป็นทีม (Groupware) 4. วิธีดำเนินการ (KM Tools) ของเอกสาร

12

13 5. สรุปผล การศึกษา 1. บทบาทของ ICT สำหรับการแบ่งบัน ความรู้สามารถทำได้สามารถทำให้ การแบ่งปันความรู้มีประสิทธิภาพมาก ขึ้น และสามรถลดอุปสรรคที่เกิดขึ้น 2. ICT เป็นตัวขับเคลื่อนทำให้การเกิด แรงจูงใจต่อคนทำงานที่ความรู้ และใช้ใน แบ่งบันความรู้ 3. ปัจจัยอื่นๆ เช่น การอ้างอิงรายบุคคล (personal preferences) และวัฒนธรรมในการ แบ่งบันความรู้ ICT ทำให้เกิดความแตกต่างกัน จากการแบ่งบันความรู้

14 Thank you


ดาวน์โหลด ppt ที่มา หลักการและ เหตุผล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) สามารถทำ ให้การแบ่งปันความรู้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพราะนอกจากจะ ทำให้เราประหยัดเวลาและสามารถทำลายกำแพงต่างๆ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google