งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กรณีศึกษาของเยาวชนที่กระทำความผิดคดีฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา : สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดสระบุรี ผู้วิจัย โยธิน จารุจุฑารัตน์ หลักสูตร ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กรณีศึกษาของเยาวชนที่กระทำความผิดคดีฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา : สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดสระบุรี ผู้วิจัย โยธิน จารุจุฑารัตน์ หลักสูตร ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กรณีศึกษาของเยาวชนที่กระทำความผิดคดีฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา : สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดสระบุรี ผู้วิจัย โยธิน จารุจุฑารัตน์ หลักสูตร ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (จิตวิทยาคลินิกและชุมชน) ปี ๒๕๕๒

2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา

3 2.เพื่อให้เข้าใจสาเหตุพฤติกรรมการฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาของเยาวชน
1.เพื่อศึกษาภูมิหลังและประสบการณ์ในอดีตที่มีผลต่อพฤติกรรมฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาของเยาวชน 2.เพื่อให้เข้าใจสาเหตุพฤติกรรมการฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาของเยาวชน

4 ผลการศึกษาของเยาวชน

5 ด้านสติปัญญา พบว่า เยาวชนสามารถทำแบบทดสอบได้ในระดับคาบเส้นปัญญาอ่อนค่อนไปทางปัญญาทึบ (IQ=78) ความสามารถทุกด้านต่ำกว่าเกณฑ์ปกติ เยาวชน ต้องอาศัยไหวพริบ ความคิด เหตุผลซับซ้อนเชิงนามธรรม ด้านสิ่งแวดล้อม สมาธิ และการตัดสินใจแก้ปัญหาเฉพาะหน้าค่อนข้างต่ำมาก

6 ด้านบุคลิกภาพ พบว่า ลักษณะของวุฒิภาวะที่ต่ำกว่าวัย มีความคิดง่ายๆ ขาดการใคร่ครวญ อารมณ์ไม่มั่นคง สิ่งที่พบเห็นเด่นชัดคือ ความก้าวร้าวในระดับค่อนข้างรุนแรง ในส่วนของ ระดับการรู้ตัวนั้นยังมีความรู้สึกผิดชอบชั่วดีต่อการกระทำของตนเอง

7 ด้านครอบครัว พบว่า การอบรมเลี้ยงดูเป็นแบบปล่อยปละละเลย ห่างจากบิดา มารดา การลงโทษจากบิดาค่อนข้างรุนแรง ส่วนใหญ่อยู่ในการดูแลของปู่ย่า ส่งผลให้เด็กทำอะไรได้ตามใจตนเอง อีกทั้งเยาวชนยังมีประวัติของพฤติกรรม ที่ผิดปกติมาตั้งแต่เด็ก นอกจากนี้เยาวชนยังเคยถูกจับกุมในคดีเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของผู้อื่นมาก่อน ด้วย ในขณะอายุ 12 ปี

8 ผลการวิจัยของเยาวชน

9 สรุปได้ว่า เป็นเยาวชนที่ไม่ฉลาด ต่อต้าน มีแนวโน้ม ของความก้าวร้าว ขาดการอบรมดูแลที่ถูกต้อง ทำให้เยาวชนเกิดการเลียนแบบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมจากกลุ่มเพื่อนได้ง่าย ประกอบกับเมื่อเยาวชนกระทำผิดแล้วไม่ได้รับการลงโทษ จึงส่งผลให้เยาวชนมีโอกาสในการกระทำผิดซ้ำด้วยพฤติกรรมที่มีแนวโน้มของการ ใช้ความรุนแรงได้มากขึ้นด้วย

10 ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย

11 1) ควรเพิ่มเติมในกลุ่มตัวอย่างที่กระทำความผิดในฐานคดี อายุที่แตกต่างกัน และในกลุ่มเด็กผู้หญิงและกลุ่มเด็กผู้ชาย 2) ควรจัดทำโปรแกรมบำบัด แก้ไข ฟื้นฟู ที่เหมาะสมให้ตรงตามปัจจัยและสภาพปัญหาที่แท้จริงของเยาวชน ร่วมกับสังเกตพฤติกรรมของเยาวชนให้มากขึ้น 3) ภายหลังจะต้องสัมภาษณ์จากผู้ปกครอง ญาติ พี่น้อง เพื่อนสนิท ของเยาวชนด้วย เพื่อได้ข้อมูลที่ละเอียดมากขึ้น

12 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt กรณีศึกษาของเยาวชนที่กระทำความผิดคดีฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา : สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดสระบุรี ผู้วิจัย โยธิน จารุจุฑารัตน์ หลักสูตร ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google