งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

KM เพื่อพัฒนาบัณฑิต อุดมคติ วิจารณ์ พานิช สถาบันส่งเสริมการจัดการ ความรู้เพื่อสังคม ( สคส.) www.kmi.or. th gotoknow.org /thaikm.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "KM เพื่อพัฒนาบัณฑิต อุดมคติ วิจารณ์ พานิช สถาบันส่งเสริมการจัดการ ความรู้เพื่อสังคม ( สคส.) www.kmi.or. th gotoknow.org /thaikm."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 KM เพื่อพัฒนาบัณฑิต อุดมคติ วิจารณ์ พานิช สถาบันส่งเสริมการจัดการ ความรู้เพื่อสังคม ( สคส.) www.kmi.or. th gotoknow.org /thaikm

2 บัณฑิตในอุดมคติคือ อย่างไร มี “ วิชานอกตัว ” ตาม สาขาวิชา / อาชีพ มี “ วิชานอกตัว ” ที่ตนถนัด / เป็นอัจฉริยะ มี “ วิชาในตัว ” (contemplation – จิตต ปัญญา ) เข้าใจตนเอง เข้าใจเพื่อนมนุษย์ มีทักษะ ชีวิตที่มีความสุข

3 บัณฑิตในอุดมคติมีกี่ แบบ มี “ อสงไขย ” แบบ

4 บัณฑิตที่พัฒนาครบด้าน : คุณค่าที่ถูกละเลย พหุปัญญา ๘ ด้าน Howard Gardner : Multiple Intelligence ภาษา ตรรกะและ คณิตศาสตร์ มิติสัมพันธ์ ร่างกายและการเคลื่อนไหว มนุษยสัมพันธ์ เข้าใจตนเอง ดนตรี ศิลปะ

5 พัฒนาด้านดีของความ เป็นมนุษย์ โดยใช้ AI, KM, และ MI ใช้หลักให้คุณค่าความ แตกต่างหลากหลาย : ระหว่างสถาบัน ภายใน สถาบัน กำหนด “ ภาพฝัน ” หลายๆ แบบ หา “ ของดีมีอยู่ ” มา ลปรร. และเพิ่มความมั่นใจ เคารพ / เห็นคุณค่า ซึ่งกันและกัน

6 พัฒนาด้านดีของความ เป็นมนุษย์ ( ๒ ) ทำ People Mapping : อจ. นศ. ข้าราชการ ผปค. ผู้นำชุมชน พระ ฯลฯ ลปรร. แบบ F2F และ B2B ในแต่ละ CoP และข้าม CoP ให้รางวัล นัก ลปรร. / แบ่งปัน, นักพัฒนาตนเอง, ฯลฯ

7 พัฒนาด้านดีของความ เป็นมนุษย์ ( ๓ ) ใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ใน การดำเนินการได้ไม่มีขอบเขต จำกัด ทำงานวิชาการ / วิจัย / วิทยานิพนธ์ เป็นเครื่องมือสร้างสัมพันธ์กับ ชุมชน / สังคม คนดี / คนเก่ง ในชุมชนเป็นครู เรียนรู้จากการปฏิบัติ และ ลปรร. ความรู้ปฏิบัติ


ดาวน์โหลด ppt KM เพื่อพัฒนาบัณฑิต อุดมคติ วิจารณ์ พานิช สถาบันส่งเสริมการจัดการ ความรู้เพื่อสังคม ( สคส.) www.kmi.or. th gotoknow.org /thaikm.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google