งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิชาโครงการ รหัส & ระดับ ปวช. และ ปวส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิชาโครงการ รหัส & ระดับ ปวช. และ ปวส."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิชาโครงการ รหัส 2201-5001 & 3204-6001 ระดับ ปวช. และ ปวส.
วิชาโครงการ รหัส & ระดับ ปวช. และ ปวส. อ.สิทธิ์ชัย ตะสายวา

2 บทที่ 1 บทนำ หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
2 วัตถุประสงค์ 3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 4 ขั้นตอนการดำเนินโครงการ 5 ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินงาน 6 งบประมาณและทรัพยากร

3 บทที่ 1 บทนำ 1.1 หลักการและเหตุผล ประกอบด้วย 3 ย่อหน้าดังนี้
- ย่อหน้าที่ 1 กล่าวถึงเหตุผลของโครงการ เช่น ประวัติความเป็นมา เป็นต้น - ย่อหน้าที่ 2 กล่าวถึงโครงการที่ทำ เช่น สินค้ามีลักษณะอย่างไร มีข้อดี อย่างไร - ย่อหน้าที่ 3 เป็นการกล่าวสรุปว่าจะทำโครงการเกี่ยวกับอะไร ด้วยกระบวนการอย่างไร

4 บทที่ 1 บทนำ 1.1 หลักการและเหตุผล (ตัวอย่าง)
ย่อหน้าที่ 1 กล่าวถึงเหตุผลของโครงการ เช่น ประวัติความเป็นมา เป็นต้น ขนมไทยนั้นเกิดมีมานานแล้วตั้งแต่ประเทศไทยยังเป็นสยามประเทศ ซึ่งสมัยนั้นได้ติดต่อ ค้าขายกับต่างชาติ โดยมีการแลกเปลี่ยนติดต่อกันทั้งทางด้านสินค้าและวัฒนธรรม ขนมไทยในยุคแรกๆ เป็นเพียงนำข้าวไปตำหรือโม่ให้ได้แป้ง และนำไปผสมกับน้ำตาล หรือมะพร้าว เพื่อทำเป็นขนม แต่หลังจากการติดต่อค้าขายกับต่างชาติ วัฒนธรรมด้านอาหารของต่างชาติก็เข้ามามีอิทธิพลกับอาหารไทยมากขึ้น ขนมก็ด้วยเช่นกัน ขนมไทย จึงมีความหลากหลายมากขึ้น จนปัจจุบันยังยากที่จะแยกออกว่า ขนมใดคือขนมไทยแท้ (ที่มา ::

5 บทที่ 1 บทนำ 1.1 หลักการและเหตุผล (ตัวอย่าง)
ย่อหน้าที่ 2 กล่าวถึงโครงการที่ทำ เช่น ลักษณะการดำเนินกิจการ ปัจจุบันร้านบ้านขนมหวานไทย ได้ดำเนินกิจการมาเป็นเวลา 2 ปี โดยมีการจำหน่ายขนมหวานไทย เช่น วุ้นกะทิ ข้าวเหนียวมะม่วง สังขยาใบเตย ทับทิมกรอบ สังขยาฟักทอง ลูกชุบ หม้อแกง เป็นต้น ระยะแรกในการดำเนินกิจการขายขนมไทย ทางร้านบ้านขนมหวานไทยนั้นได้ทำชั้นวางสินค้า ขายหน้าร้าน ทำให้ไม่ทราบถึงยอดขาย กระบวนการจัดทำบัญชี รายรับ-รายจ่ายในแต่ละเดือน และมียอดสั่งจองสินค้าน้อย ไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร อาจเป็นเพราะว่าการขายขนมไทยยังเป็นแบบขายหน้าร้าน

6 บทที่ 1 บทนำ 1.1 หลักการและเหตุผล (ตัวอย่าง)
ย่อหน้าที่ 3 เป็นการกล่าวสรุปว่าจะทำโครงการเกี่ยวกับอะไร ด้วยกระบวนการอย่างไร ดังนั้นทางผู้จัดทำโครงการจึงมีความสนใจเกี่ยวกับการทำขนมหวานไทยของร้านบ้านขนมหวานไทย โดยจะทำการผลิตสินค้า การจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางการจำหน่ายสินค้าด้านต่างๆ การจัดทำบัญชีผ่านกระบวนการทางบัญชีในการทำรายรับ-รายจ่าย ของร้านบ้านขนมไทย และได้ให้ความสำคัญกับผู้บริโภคต่อความพึงพอใจเป็นสำคัญ

7 บทที่ 1 บทนำ 1.2 วัตถุประสงค์ 1.2.1 เพื่อ………….……………
ในการกำหนดวัตถุประสงค์ นั้น จำเป็นต้องระบุจาก หลักการและเหตุตามที่เราได้สรุปแล้วว่า จะทำเกี่ยวกับอะไรและทำอย่างไรบ้าง โดยผ่านกระบวนการอย่างไร 1.2.1 เพื่อ………….…………… 1.2.2 เพื่อ………………………. 1.2.3 เพื่อ………………………. 1.2.4 เพื่อ……………………….

8 บทที่ 1 บทนำ 1.2 วัตถุประสงค์ (ตัวอย่าง)
1.2.1 เพื่อผลิตขนมหวานไทย และช่องทางการจำหน่ายสินค้า 1.2.2 เพื่อจัดทำบัญชีรายรับ – รายจ่าย 1.2.3 เพื่อหารายได้ระหว่างเรียน และฝึกประสบการณ์จากการทำธุรกิจ 1.2.4 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อสินค้าและบริการ

9 บทที่ 1 บทนำ 1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ในการกำหนดประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ นั้น จะต้องดูจากวัตถุประสงค์ที่กำหนดว่ามีกี่ ข้อ และอะไรบ้าง 1.3.1 ได้ 1.3.2 ได้ 1.3.3 ได้ 1.3.4 ได้

10 บทที่ 1 บทนำ 1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (ตัวอย่าง)
1.3.1 ได้ขนมหวานไทย และช่องทางการจำหน่ายสินค้า 1.3.2 ได้ทราบถึงบัญชีรายรับ – รายจ่าย 1.3.3 ได้รายได้ระหว่างเรียน และฝึกประสบการณ์จากการทำธุรกิจ 1.3.4 ได้รู้ความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อสินค้าและบริการ

11 บทที่ 1 บทนำ 1.4 ขั้นตอนการดำเนินโครงการ ขั้นเตรียมการ ขั้นดำเนินการ
14.1 ขั้นดำเนินการ 1.4.2 ขั้นนำเสนอโครงการ 1.4.3

12 4.ศึกษาค้นคว้าจากแหล่งการเรียนรู้ 1.เลือกสมาชิกภายในกลุ่ม
บทที่ 1 บทนำ 1.4 ขั้นตอนการดำเนินโครงการ 1.4.1 ขั้นเตรียมการ 4.ศึกษาค้นคว้าจากแหล่งการเรียนรู้ 5.เขียนเค้าโครง 1.เลือกสมาชิกภายในกลุ่ม 1.4.1 2.เลือกโครงการ 3.ขออนุมัติโครงการ

13 1.นำเสนอข้อมูลต่อคณะกรรมการ
บทที่ 1 บทนำ 1.4 ขั้นตอนการดำเนินโครงการ 1.4.3 ขั้นนำเสนอ 1.นำเสนอข้อมูลต่อคณะกรรมการ 1.4.3 2.ส่งรูปเล่มโครง

14 บทที่ 1 บทนำ 1.4 ขั้นตอนการดำเนินโครงการ (ตัวอย่าง) สัปดาห์
ขั้นตอน ดำเนินโครงการ 2558 พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1 2 3 4 1.4.1 ขั้นเตรียมการ 1.เลือกสมาชิกภายในกลุ่ม 2.ประชุมวางแผนเลือกโครงการ 3.ขออนุมัติโครงการ 4.ศึกษาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ 5.เขียนเค้าโครง 1.4.2 ขั้นดำเนินการ 1. สำรวจลักษณะของกิจการ 2.เริ่มดำเนินตามโครงการ 3.การจำหน่ายสินค้า 4.ติดตามผลตามโครงการ 5.การจัดทำบัญชี 1.4.3 ขั้นนำเสนอโครงการ 1.นำเสนอข้อมูลต่อคณะกรรมการ 2.ส่งรูปเล่มโครงการ

15 บทที่ 1 บทนำ 1.5 ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ ระยะเวลา
1.5.1 ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา ตั้งแต่วันที่ ถึง สถานที่ดำเนินการ 1.5.2 บ้าน …….. ที่ตั้ง ……………………………… วิทยาลัย………………………………………..

16 บทที่ 1 บทนำ 1.5 ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ (ตัวอย่าง) ระยะเวลา
1.5.1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 16 พ.ค ถึง 30 กันยายน 2558 สถานที่ดำเนินการ 1.5.2 บ้าน …….. ที่ตั้ง ……………………………… วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสกลนคร

17 บรรณานุกรม

18 จบการบรรยาย


ดาวน์โหลด ppt วิชาโครงการ รหัส & ระดับ ปวช. และ ปวส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google